YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok Kat:4 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

1. Belediyemiz sınırları içerisindeki İmar Planı ile (D.O.P) Düzenlenme Ortaklık Payından oluşan 15 metre genişliğine kadar 15 metre hariç; İmar yolları, parklar, yeşil alanlar, çocuk bahçesi, meydan, karakol yeri ilk ve orta öğretim alanları, ibadethane yerleri üzerinde bulunan hak sahipliği bulunmayan gecekondular, kamulaştırılması veya tahsisleri tamamlanan gecekondular , tehlike arz eden metruk – harap yapılar ile ecrimisil yoluyla kiralanan yapılara izinsiz ilave edilen kısımlar, yolların ve parkların umumun kullanımına kapatılması gibi aykırılıklar ile bu alanlar üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız yapılar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis etmek ve yıkımlarını sağlamak.

2. Kamu Ortaklık Payından oluşan (K.O.P) Belediyemizin mülkiyetinde ve kullanımında olup kamulaştırma işlemleri tamamlanmış(Belediye hizmet alanı, Pazar yeri, ana okulu, sosyal kültürel tesis alanı, park ve rekreasyon alanı, oyun ve spor alanları vb.) alanlar üzerinde bulunan, hak sahipliği bulunmayan gecekondulara mevzuat uyarınca işlem tesis etmek ve yıkımlarını sağlamak.

3. 2004-2008-2012 yıllarında Bakanlar Kurulu kararı İle Köy Tüzel kişiliği sonlandırılarak Mahalleye dönüştürülen Köylerde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemeye ilişkin işlem başlatmak. Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait yapılar ile Maliye İl Özel idaresine ve Katma Bütçeli dairelere ait alanlara yapılan Kaçak ve ruhsatsız yapıların yapılmasını önlenmek yapılmış ise yıkımlarının sağlanması için ilgili mevzuata göre işlem tesis etmek.

4. Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş afet alanları ve afete maruz kalmış veya kalacak bölgelerdeki yapıların yıkımları için AFAD ile Valilik ve Kaymakamlıkça verilen görevleri ifa etmek.

5. Belediyemiz Encümen kararlarının uygulanması amacıyla; Kaçak - ruhsatsız veya onaylı projesine aykırı yapılaşmalar için yıkım programı hazırlamak, iç (Fen İşleri Müd.,Zabıta Müd.)  ve dış (Kaymakamlık, Başkent Elektrik A.ş., Aski) paydaşlarımıza  yıkım tarihini bildirerek personel talep etmek ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.

6. Belediye imkanları ile yıkılamayacak tesislerin yıkımlarının sağlanması için, keşif ve metraj hazırlıklarını tamamlayarak ihalesini yapmak.

Yetki ve Sorumluluklar

1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

2. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

3. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimlerini yapmak,

4. Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

5. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

7. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

8. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

9. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

10. İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

11. Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

12. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetim Şeması

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 357561 kere görüntülendi.
<< Geri Dön