İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:9 Kızılay

Görev Tanımı, Amacı ve Faaliyet Alanı

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç Denetim Faaliyetinin Amacı

Çankaya Belediyesi’nin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

Belediyenin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.

İç Denetim Faaliyeti Sonucunda Yönetime Katkı Sağlayacak Unsurlar:

•  Belediyemize ait varlıkların güvence altına alınması,

•  İç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanması,

• Risklerin asgariye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve sayısallaştırılması,

konularında yönetime önerilerde bulunulur.

Yetki ve Sorumluluklar

İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak çalışır. İç denetim, Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip denetçiler tarafından yapılır.

Çankaya Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı, yürütülen tüm işlem ve faaliyetlerin bağımsız ve tarafsız olarak risk odaklı denetlemek ve değerlendirmek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:

  • Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
  • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
  • İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
  • Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
  • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
  • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin üst amirine bildirmek,
  • Belediye idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
  • Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,
  • Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İÇ DENETİM YÖNERGESİ

KAMU İÇ DENETİM REHBERİ

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM ŞEMASI

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 259005 kere görüntülendi.
<< Geri Dön