SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Amacı

Çankaya halkına, Çankaya sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile hayati öneme haiz olan her türlü resmi, özel tesis ve kurumların korunması ve faaliyetlerinin devamı için, acil onarım ve ıslahı özel müessese sivil toplum örgütleri ve belediyemiz çalışanlarına dinamik, verimli ve yerinde hizmet vermek amacıyla Savaşta doğal afetlerde önemli kazalar ile büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefleyen afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile ilkyardım, koruma kurtarma ve söndürme eğitim tatbikatları yaptırarak bilgi seviyesini geliştirmektir.  

Misyon

Daha huzurlu ve mutlu bir Çankaya için, halkımızıncan ve mal güvenliğini artırıcı önlemleri almak, doğal afetler, yangınlar ve savaşlarda önem arz eden ilkyardım, Koruma, kurtarma ve Söndürme konularında halkımızı ve kurumumuzu bilgilendirmek, eğitmek ve servislerini kurmak. Diğer kurumlarla iş birliği halinde tatbikatları yapmak olacaktır.

Vizyon

Sağlıklı ve Güvenli bir ortamda, Kurumsal alanda, Çankaya Belediyesi ve Çankaya halkının Sivil Savunma ile İlgili her türlü önlemleri almak, çalışan personelin eğiterek çekirdek kadro oluşturmak, bilgi ile donatarak verimliliği artırmak, kaliteyi yükseltmek, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak hizmeti geniş bir çevreye yaymaktır.

Görevleri

 • Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Afet acil durum hizmetleri ve sivil savunma için gerekli olan tesis, araç, gereç ve teçhizat gibi malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 • Afet acil durum ve sivil savunma, seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 • Sivil Savunma mevzuat, yayın, emir ve direktiflerini devamlı suretle izlemek, incelemek ve gereklerinin daire, müessese ve fabrikalarda, teklif, tavsiye ve takip etmek,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 • Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 • Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sivil Savunma konusunda kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak,
 • Çalışma raporlarını hazırlamaktır.

Hizmet Standartları Tablosu

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Sivil Savunma Eğitimi

(Koruma, Kurtarma ve Söndürme)

  1- Dilekçe (Sayı, Adres, Tarih)

  2- Ders Programı (Konular)

  3- Araç, Gereç ve Malzeme ile ilgili Bilgi

14 Gün

(İki Hafta)

2

NBC

(Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal) Silahları Radyasyon -Korunma Yöntemleri

  1- Dilekçe

  2- Kurumu, Yer, Sayı, Program

1 Gün

3

Tahliye-Seyrekleştirme- Karartma -Gizleme

  1- Kurum ve Kuruluşun Adı

  2- Yer, Sayı, Tarih

  3- Program

1 Gün

4

Deprem ve Yangın Tatbikatları

  1- Dilekçe

  2- Ders Programı

  3- Yer, Tarih ve Katılım Sayısı

2 Gün

5

-Temel İlkyardım

-Temel Yaşam Desteği

-Kırıklar, Çıkıklar, Kanamalar,     

 Boğulmalar, Zehirlenmeler,  

 Yanıklar, Donmalar,

 Bilinç Bozukluğu,

 Hasta Taşıma Yöntemleri

  1- Dilekçe

  2- Program

  3- Yer, Tarih, Sayı

10 Gün

6

 İkaz ve Alarm İşaretleri ve  

 Sistemleri

  1- Dilekçe

  2- Program

  3- Yer, Tarih, Sayı

<

1 Gün

7

 Sığınak Yerleri ve buralarda 

 kullanılacak Araç, Gereç ve 

 Malzemeler

 Dilekçe

1 Gün

8

 İş Sağlığı ve İş Güvenliği

  1- Dilekçe

  2- Ders Programı

  3- Yer, Tarih ve Katılım Sayısı

3 Gün

 

9

 Yangın Söndürme Cihazlarının 

 Kullanımı

Dilekçe

1 Gün

10

 Sabotajlara Karşı Koruma 

 Yöntemleri

  1- Dilekçe

  2- Ders Programı

  3- Yer, Tarih ve Katılım Sayısı

3 Gün

Bu sayfa 171904 kere görüntülendi.
<< Geri Dön