MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 Kat:1 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevleri arasında, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak; belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak; bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirmek ve tahsil işlemlerini yürütmek; idarenin faaliyet raporunu hazırlamak; idarenin icmal cetvellerini düzenlemek; mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak yer alır.

Yetki ve Sorumluluklar

  • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
  • Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
  • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
  • İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  • Harcama birimleri tarafından hazırlaman birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
  • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak,
  • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
  • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetim Şeması

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2021-2022

Bu sayfa 378615 kere görüntülendi.
<< Geri Dön