İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:2 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak; kesinleşen nazım imar planları doğrultusunda imar planlarını belediye meclisine sunmak, kesinleşen imar planlarının parselasyon planlarını yapmak üzere hazırlanan dosyaları belediye encümenine sunmak; kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 • Kesinleşen imar planları doğrultusunda ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan değişiklikleri hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla belediye meclisine  sunmak, belediye meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının dosyalarını başkanlık makamı olurlarıyla belediye encümenine sunmak,
 • Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere kadastro/tapu müdürlüklerine iletmek,
 • Meclis ve encümen kararını gerektiren diğer dosyaları başkanlık makamına  hazırlayarak sunmak,
 • Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda uygulama imar planlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek,
 • Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
 • Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
 • Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
 • İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/yaptırılmasını sağlamak,
 • Yapı denetim firmalarının kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
 • İnşaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 
 • İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 • İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
 • Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
 • Mevzuata, şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde hukuk işleri müdürlüğüne görüş bildirmek,
 • Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 • İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek,
 • Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.
 • Kamu yararını ve çıkarını temel alarak Çankaya’yı 21.yy çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri haline getirmek, modern, sağlıklı ve güvenli bir kent olmasını sağlamak amacıyla üst ölçekli nazım imar planları doğrultusunda uygulama imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan değişiklikleri incelemek, başkanlık makamının olurlarıyla belediye meclisine sunmak,
 • Uygulama imar planları kararları doğrultusunda alt ölçekte kentsel tasarım projelerini uygulamak veya uygulatmak,
 • İlçemiz sınırları içinde; şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve planlama mevzuatına uymayan meclis kararlarına ve planlara yapılacak itirazlar ve açılacak davalar için teknik gerekçeleri hazırlayarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
 • Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmalarına katılım sağlamak ve tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamına aktarımının sağlanması ile ilgili çalışmalar yürütmek,

   

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetim Şeması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Bu sayfa 321076 kere görüntülendi.
<< Geri Dön