HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:8 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çankaya Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin hukuki sorunlarına yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve Çankaya Belediye Başkanı tarafından verilen yetki sınırları içinde çözüm getirmek; Başkan adına adli ve idari yargıda davalar açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmaları yapmak; adli ve idari merci, hakem, icra daireleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan Çankaya Belediye Başkanlığı adına gelen tebliğleri Çankaya Belediye Başkanlığı adına alarak hukuki gereklerini yerine getirmek görevini Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye Yasası ve ilgili diğer tüm yasa, yönetmelik, tüzüklerle verilmiş yetki, görev ve sorumlulukları Çankaya Belediye Başkalığı adına yapar.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve ilgili Müdürlüklerden görüş istemek için gönderilen evrakları inceleyerek o konu hakkında görüş bildirmek,
 • Belediye leyh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için Avukatları görevlendirmek, gerekirse bu işleri takip edip sonuçlandırmak,
 • Başkanlık Makamından alacağı emirleri, Avukatlara ve birim memurlarına iletmek ve emirlerin uygulanmasını izlemek,
 • Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak, 
 • Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Başkanlık Makamının katılmasını istediği tüm toplantılara katılmak,
 • Müdürlük, personelinin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak, 
 • Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak;
 • Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak,
 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetim Şeması

Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 271463 kere görüntülendi.
<< Geri Dön