EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:6 Kızılay

** EMLAK VERGİ ÖDEMELERİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILMAKTADIR.

 

2981 SAYILI İMAR AFFI YASASININ 31.05.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME :

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 23.maddesinde “24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü bulunduğundan ve bu hüküm doğrultusunda 31.05.2023 tarihinde İmar Affı Kanunu yürürlükten kalkacağından, 2981-3290 sayılı kanunlara göre 08.12.1986 tarihinden önce İMAR AFFI YASASINA GÖRE BAŞVURUSU YAPILMIŞ ancak bugüne kadar çeşitli sebeplerle Müdürlüğümüze tahsis için müracaat etmemiş HAK SAHİPLİĞİ NİTELİĞİ TAŞIYAN gecekondu sahiplerinin hak kaybına uğramamaları için ellerindeki belgelerle birlikte Müdürlüğümüz Arsa Tahsis Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çankaya Belediyesine ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmesini sağlamak, söz konusu taşınmazları fuzuli işgallerden korumak, zorunlu işgal durumunda ecr-i misil‘e bağlanmasını sağlamak; belediyeye ait hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkân ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak; ayrıca, belediye ile hisseli belediye parsellerinin izalesi için çalışmalar yapmak gibi görevleri yapar.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların(gayrimenkuller) kayıtlarını düzenli bir şekilde tutarak takip ve kontrolünü gerçekleştirmek, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini planlamak, söz konusu taşınmazların işgallerden korunmasını ve işgal durumlarında ise kira ve ecr-i misil işlemlerini uygulayarak halihazır işgallerin gelir artırıcı öğelere dönüşmesini sağlamak, etkin, yasal, şeffaf yöntemlerle Taşınmaz Yönetim Planını oluşturmak ve yönetmek,
 • Belediyemiz hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkan ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak,
 • Belediyemizin, ıslah / imar planlarında bulunan, ortak mülkiyetle hisseli olduğu ve hisseli olması nedeniyle de müstakilen inşaat yapmaya uygun olmayan parsellerdeki hisselerini, parselin diğer hissedarlarına, bedel takdiri yapmak suretiyle satmak. Gerektiğinde şufa hakkımızı kullanarak, ortaklığın giderilmesi için dava açmak, var olan davalara Belediyemizi temsilen iştirak etmek,
  (Belediyemizin ıslah / imar parsellerindeki hisselerinin satın alınmasının istenilmesi halinde  Ek-1 deki dilekçe örneği ve  ekindeki  belgelerin sunulması  gereklidir.)
 • Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazineye veya İl Özel İdaresine ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak Belediyeye devri için gerekli işlemleri gerçekleştirerek Maliye Bakanlığı’na bildirmek, bu yerlerin terkin ve tescillerini yaptırmak, Hazine ve İl Özel İdare dışındaki kamu tüzel kişi ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mallar için bedel tespit ederek bedel karşılığı devirlerini takip etmek ve bunun için gereken diğer hukuki ve adli mercilere başvurularda  bulunulmasını sağlamak,
 • 4706 / 4916 Sayılı Yasalar uyarınca Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa ve arazilerin satılması işlemi sırasında, yasaya göre, belediyeye düşen işlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İmar uygulaması sonucunda Belediyemiz adına tescil edilen alanlardan, özel kanunlar gereğince talep edilmesi halinde, anılan taşınmazların Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrini yapmak,
 • Belediyemize ait taşınmaz malların satış, kat karşılığı veya yap-işlet-devret usulü ile yapım, trampa, kira, mülkiyetten gayri ayni hak tesisi, ecr-i misil ve tahliyesine ait işleri yürütmek,
 • Kamu yararının gerektirdiği  hallerde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan  taşınmaz malların Belediyemizce kamulaştırılmasında iş ve işlemleri yürüterek; kamulaştırma  bedellerinin hesaplanmasını,  taşınmaz   malların ve   irtifak  hakkının idare   adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm, usul ve yöntemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalan, planında yol, yeşil alan, park vb. tanımlı alanlar ve güzergâhlar  üzerindeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmalar yapmak,
 • 2981–3290–3366 sayılı İmar Affı yasaları gereğince hak sahibi niteliği taşıyan kişilere, ıslah imar planı yapılan bölgelerden arsa tahsis etmek ve bu kanunların öngördüğü tüm işlemleri yürütmek,
  (2981 sayılı yasa uyarınca tarafınıza arsa tahsis edilebilmesi için Ek-2 deki dilekçe örneği ve ekindeki belgelerin sunulması gereklidir.)

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EK 1

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EK 2

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetim Şeması

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Bu sayfa 587361 kere görüntülendi.
<< Geri Dön