İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 B2 Blok Kat:5 Kızılay

cevre@cankaya.bel.tr 

Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek öncelikli hedefimizdir.

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek hedefi ile, İlgili Mevzuatların İlçe Belediyelere verdiği görev, yetki ve yükümlülükleri doğrultusunda faaliyetler yürütülmektedir.

Bağlı Bürolar

Müdürlüğümüz;

 • İdari ve Mali İşler Bürosu
 • Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Bürosu
 • Çevre ve Toplum Sağlığı Denetim Bürosu
 • Gürültü Değerlendirme ve Yönetimi Bürosu aracılığıyla, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Yetki ve Sorumluluklar

 • İlgili mevzuatın çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ve enerji yönetimi konularında belediyelere verdiği görevleri, İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile Belediye Meclisi ve Encümeninin kararlarını uygulamak,
 • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile sürdürülebilir ve sağlıklı çevre konularında Belediyenin kurumsal ve stratejik hedeflerinin ve politikalarının takibini yapmak, yaptırmak,
 • Çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak; çevre sorunlarının ve sağlığı tehdit eden unsurların görünür hale gelmesine katkıda bulunacak plan, proje, etüt ve eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan etkinliklerde belediyeyi temsil etmek,
 • İklim değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak; iklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmak,
 • Hava kirliliğinin ve sera gazı salınımlarının önlenmesi konularında yurttaşları bilinçlendirici çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasını, belgelendirilmesini, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Yerel ve kurumsal düzeyde Sıfır Atık ile ilgili etüt, plan ve projeler yapmak, bunların hayata geçmesini ve planlara uyulmasını sağlamak,
 • Sıfır atık kapsamında, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için donanım temin etmek; belediye adına tesisler açmak, açtırmak, işletmek veya işlettirmek için plan ve çalışmalar yapmak,
 • Atık geri dönüşüm bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne gerekli raporların ve bilgilerin iletilmesini sağlamak,
 • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için plan ve proje geliştirmek; gürültü kirliliğini izlemek; gürültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak, cezai işlem yapmak,
 • Çevre bilinci ve sıfır atık konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Çevre ve toplum sağlığı ile ilgili denetimlerde bulunmak.

Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları

Fidan kampanyası

Okul eğitim çalışması

Bitkisel Atık Yağ kampanyası

Geri Kazanım Panayırı

Üniversitelerle ortak projeler…

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların ayrıntılarına web sitemizin “HİZMETLERİMİZ” Bölümü içerisindeki “Geri Dönüşüm Hizmetlerinden” ulaşılabilmektedir.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetim Şeması

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 361788 kere görüntülendi.
<< Geri Dön