YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan ve imar planı bulunmayan (Beytepe, Yakupabdal, Karataş, Mühye, Kömürcü, Çavuşlu, Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Yaylaköy ve 12.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden Belediyemiz sınırları içerisine Yenimahalle’den bağlanan Mahalleler) bölgelerde rutin kontroller yaparak kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önler. Yol, yeşil alan ve Kamuya ayrılmış alanlar üzerinde bulunan ve tüm yasal işlemleri tamamlanmış gecekonduların yıkımını sağlar.

Kaçak, ruhsatsız veya projesine aykırı yapılaşmalar için 775 sayılı kanunun 18 ve 23. maddesi ile Belediye Encümenince 3194 sayılı imar Kanunun 32. 42. 39. maddeleri gereğince alınan kararları uygular. Belediye imkânları ile yıkılamayacak olanların keşif ve metraj hazırlıklarını yapar ve ihalesinin yapılmasını sağlar.

Belediye Encümenince alınan yıkım karalarındaki hususların giderilmesi için programlanan yıkım işleminin gerçekleştirileceği yerlere yıkım saatinden önce gidilmesi ve gerekli önlemler alınarak iç ve dış paydaşlarımızla birlikte yıkım işleminin gerçekleştirilmesini sağlar.

Daha önce arazide tespiti yapılmış olan ve komisyon raporları düzenlenen harap halde ,kimliği belirsiz kişilerce işgal edilen gecekonduların var ise elektirik,su vb.hizmetlerinin kesilmesi ve akabininde ilgili birimlerle gerekli koordinasyonların sağlanarak yıkılması gerçekleştirilmektedir.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 • Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimlerini yapmak,
 • Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
 • İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
 • Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
 • Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 133221 kere görüntülendi.
<< Geri Dön