İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çankaya Belediyesi’nin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

Belediyenin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.

İç denetim faaliyeti sonucunda,
  • Kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması,
  • Risk yönetimi ile ileride karşılaşılacak olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanır.

Yetki ve Sorumluluklar

  • Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
  • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
  • İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
  • Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
  • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,
  • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin üst amirine bildirmek,
  • Belediye idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemektir.

İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi

Bu sayfa 230509 kere görüntülendi.
<< Geri Dön