KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok Kat:12 Kızılay

kadinmudurlugu@cankaya.bel.tr 

DEPREMDEN ETKİLENEN KADINLAR İÇİN STANT BAŞVURU FORMU

KADIN EMEĞİ STANTLARI BAŞVURU FORMU

Kadın Danışma Merkezi Bilgi İçin Tıklayınız

Aile Danışmanlığı Bilgi İçin Tıklayınız

Erkek Şiddeti Nedir? Mini Sözlüğü İçin Tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 1 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 2 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 3 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 4 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 5 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 6 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 7 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 8 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 9 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 10 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 11 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 12 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 13 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 14 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 15 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 16 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 17 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 18 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 19 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 20 için tıklayınız

Çankaya Kadın Bülteni 21 için tıklayınız

Çankaya Belediyesi eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde belediyelerin önemi ve rolünün farkında olarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet vermektedir. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkân ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Eşitlik ve Farkındalık Bürosu, Kadın Danışma ve Sığınmaevi Bürosu, Evlendirme Hizmetleri Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşmaktadır.

Çalışma İlkeleri

 • Çalışmalarını eşitlikçi, ayrımcılık karşıtı, demokratik ve çevreye duyarlı bir bakış açısıyla sürdürür.
 • Kadın-erkek eşitliğini temel bir hak olarak kabul eder ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alır.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol alır. Kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar.
 • Farklılıkları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan dezavantajları gören bir anlayışla hareket eder; eşitsizliklerin giderilmesi için çözümler üretir. Toplumsal cinsiyetin yanı sıra ırk, ten rengi, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olma, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya sosyo-ekonomik statüye dayalı çoklu ayrımcılık ve dezavantajları kadın-erkek eşitliği konusu çerçevesinde dikkate alır.
 • Nefret söylemi ve nefret suçları ile kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleyi hedef olarak benimser.
 • Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde hazırlanması, kaynak dağılımının toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler.
 • Belediyenin “Stratejik Planlama” çalışmalarında, plan ve bütçe süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanan yaklaşımları ilgili birimlere yansıtır.

Görev Alanı ve Faaliyetler

 • Kadın-erkek eşitliğini temel bir hak olarak kabul ederek her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk almak,
 • Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 261 sayılı kararı ile kabul edilen “Yerel Eşitlik Eylem Planının” uygulanması için kamu kurumları, emek ve meslek örgütleri, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi, hizmetlerden eşit yararlanılmasını sağlamak,
 • Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yansıtıldığı kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek,
 • Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan; sosyal ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan; aile içi şiddet mağduriyeti olmasa da ayakta kalmakta zorlanan ve destek isteyen kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi ve eşler arasında yaşanan sorunların çözümü konusunda danışmanlık hizmeti veren Aile Danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Danışma Merkezlerine başvuran kadınlara gerekli bilgilendirmeleri yaparak rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek olmak,
 • Merkezlere başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planları hazırlamak,
 • Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın ve aile danışma merkezleri ile kadın sığınmaevinin işleyişi gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,
 • Kadın ve diğer cinsel yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık ve etkinlik çalışmaları yapmak,
 • Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik; öfke kontrolü, stres yönetimi, alkol ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların aile hayatına etkileri, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında eğitici programlar yapmak,
 • Üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımları ile seminer, konferans, panel vb. bilimsel düzeyli çalışmalar yapmak,
 • Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek,
 • Kadın ve aile konularının ulusal ya da uluslararası boyuttaki çalışmaları yerinde görmek, toplantılara katılmak ve ortak proje çalışması yapmak, yurt içi ve yurt dışı fon kuruluşlarına projeler sunmak,
 • Kadınlara yönelik yaz okulları, kültürel etkinlikli kamplar, gezi ve kültürel etkinlik programları, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermek,
 • Kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturmak,
 • Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
 • Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK ve kamu kuruluşları ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek,
 • Kadınların sertifikalı meslek edindirme kurslarına katılması ve iş bulabilmesi konularında destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Sığınma evleri açmak, sığınmaevine yönlendirilen kadınlara bu süreçte gerekli rehberlik ve danışma hizmeti vermek, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesini sağlamak,
 • Sığınmaevinde kalan kadınların güçlenme süreçlerini destekleyerek bağımsız hayata geçebilmeleri için gereken desteği sağlamak (iş ve meslek edindirme, eğitim, ev bulma gibi konularda rehberlik ve danışma hizmeti), can güvenliği riski olan kadın ve çocuklar için güvenlik ve sosyal destek planı yapmak,
 • Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın ve aile danışma merkezleri ile kadın sığınmaevi işleyişi vb. konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,
 • Gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Evlendirme başvurularını kabul etmek ve evlendirme hizmetlerini yürütmek,

Kadın Danışma ve Sığınma Evi Bürosu

KADIN DANIŞMA MERKEZİ

AİLE DANIŞMANLIĞI 

KADIN DANIŞMA MERKEZİNE YAPILAN YIL BAZINDA BAŞVURULAR

2021 KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMAEVİ BAŞVURU DURUMU İZLEME RAPORU

2021 KADIN SIĞINMAEVİ İZLEME RAPORU

Evlendirme Hizmetleri

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Eşitlik ve Farkındalık Bürosu

İletişim: 444 06 01 

GİRİŞ:

Çankaya Belediyesi tüm hizmetlerini toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla bütünleştirmek ve kadın - erkek eşitliği ilkesini her alanda hayata geçirmek üzere 2008 yılında Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevini kurmuş; 2010 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Meclis Komisyonunu oluşturmuş, 2013 yılında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını imzalamış ve ardından Eşitlik Birimini kurmuştur. Bu çerçevede 2016 yılında Yerel Eşitlik Eylem Planını hazırlanmış ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetim Şeması

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 113115 kere görüntülendi.
<< Geri Dön