ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

 • Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak,
 • Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek,
 • Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,
 • Belediye başkanının dış ülkelere yaptığı seyahatlerle ilgili iş ve işlemleri ve yazışmaları yapmak,
 • Basın özetlerinin ilgili birimlere ve makamlara duyurulmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
 • Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini planlamak,
 • Çağrı Merkezine telefon ya da şahsen başvuranların şikâyet ve taleplerini kayda alarak ilgili birimlere iletmek; sonuçlarını ilgililere ve Başkanlık Makamına iletmek; sonuçlarını ilgililere ve Başkanlık Makamına bildirmek,
 • Belediye santraline gelen tüm telefonları ilgili makam, müdürlük ya da personele aktarmak,
 • Yardım talebi ile gelen vatandaşları dinlemek çözüm yolları aramak ve ilgili makam  ya da müdürlükle iletişim kurmak ya da kurmasını sağlamak,
 • Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek sunmak,
 • Resmi ve özel tebrik, teşekkür, taziye gibi konularda mektup ve telgrafların hazırlanması,
 • Başkanlık Makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek.

Yetki ve Sorumluluklar

Özel Kalem Müdürlüğü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına karşı sorumlu olup;
 • Yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
 • Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
 • Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
 • Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üreterek uygulamaya geçilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 • Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,
 • Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 260604 kere görüntülendi.
<< Geri Dön