ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çankaya Belediyesine verilen yetki çerçevesinde katı atık yönetimi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği kontrolü, bitkisel atık yağların geri kazanımı, gürültü kontrolü vb. konularla ilgili gerekli yasal iş ve işlemleri yapmaktadır.

Faaliyet Alanları
 • Ambalaj atıkları geri kazanımı
 • Bitkisel atık yağların geri kazanımı
 • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) değerlendirilmesi
 • Gürültü kontrol ve denetimi
 • Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü
 • Çevre denetim ve gözlem
 • Enerji verimliliği faaliyetleri

Yetki ve Sorumluluklar

 • İlgili mevzuatın çevre konusunda belediyelere verdiği görevleri yapmak; İl ve İlçe Çevre Kurulu kararları ile Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak, 
 • Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak, 
 • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak,
 • Çevreye rahatsızlık veren görüntü, koku vb. kirliliklerin kaldırılması veya mevzuatın öngördüğü değerlere çekilmesi için stratejiler belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak,
 • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için plan ve proje geliştirmek; gürültü kirliliğini izlemek; gürültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak, cezai işlem yapmak,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü yapmak; çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için planlama yapmak, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli izinleri vermek,
 • Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak,
 • Ambalaj atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; yapılan projelere katkıda bulunmak,
 • Bitkisel atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Çevre ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek, gerektiğinde talep beklenmeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak,
 • ÇED Raporlarını denetlemek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş ve öneri sunmak,
 • Çevre ile ilgili bilgileri toplamak ve bilgisayar ortamında arşiv oluşturmak,
 • Sürekli ve dengeli kentsel gelişme için çeşitli nedenlerle bozulmuş olan çevre koşullarının restore ve rehabilite edilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Çevresel sorunlarla ilgili olarak belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak; akademik ve araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemektir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetim Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 253193 kere görüntülendi.
<< Geri Dön