Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Kasım 2010 Meclis Kararları

         T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 759                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Belediyemizin düzenleyeceği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1164 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4067 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ 10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün ölüm günü olması nedeniyle, Çankaya Belediyesi olarak Atatürk’ü Anma ve yeni nesillere Atatürk’ü ve Devrimlerini anlatma etkinlikleri düzenlenmesi düşünülmektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde; Belediyemizin düzenleyeceği “ 10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ü Anma” etkinliğinin düzenlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini gereği için OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemizin düzenleyeceği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 760                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Belediyemizin düzenleyeceği 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1165 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4067 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Çankaya Belediyesi, “ Yeni Toplumcu Belediyecilik” anlayışının gereği olarak, kültürel ve sosyal faaliyetlerle toplumun geniş kesimlerinde toplumsal ve sosyal gelişim/değişim yaratmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, 24 Kasım Öğretmenler Gününün, bölgemizdeki öğretmenlerle kutlanabilmesi için bir dizi etkinlik düzenlenmesi düşünülmektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde; Belediyemizin düzenleyeceği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği hususunu Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini gereği için OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemizin düzenleyeceği 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ

 


            T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 789              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Arka Topraklık Mahallesi imarın 8162 ada 39 parselin “ Park Alanına ”, 8160 ada 24 sayılı parselin doğusunda bulunan Çocuk Bahçesinin ise “ Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 844-A arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 49 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 22676 Sayılı Arka Topraklık Mahallesi imarın 8162 ada 39 parselin “ Park Alanına ”, 8160 ada 24 sayılı parselin doğusunda bulunan Çocuk Bahçesinin ise “ Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 844-A arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 
Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 06.10.2010 gün ve 683 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.
Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“Yapı Kontrol Biriminin 12.04.2010 tarihli yazısında ; Arka Topraklık Mahallesinde iskana   sakıncalı olması nedeniyle tahliye edilen  ve topografya bakımından sorunlu olan imarın 8162 ada 39 sayılı parseldeki sorunun çözümü için, bahse konu parsel ile karşısındaki parkın yer değiştirilmesine ilişkin daha önceden de Müdürlüğümüzce  hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 19.12.2003 gün ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen  ancak Büyükşehir Belediyesinin 20.01.2004 günlü yazısı ile uygun görülmeyerek red edilen plan değişiklinin yeniden yapılması hususunda , konunun tekrar incelenerek değerlendirilmesi istenilmektedir (Ek 1).

Müdürlüğümüzce Konu üzerinde Yapılan incelemede;
Arka Topraklık Mahallesi İmarın 8162 ada 39 sayılı parseliyle ilgili mahkeme kararlarında “İdarenin yasal sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle inşaatlarda gerekli denetimi yapmamaktan kaynaklanan hizmet kusurunun bulunduğu sonucuna varılan idarenin davacının maddi zararlarının giderilmesi yönündeki isteğinin zımnen reddine ilişkin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle tazminatın davalı idareden tazmini gerektiği sonucuna varılmıştır. Karar ve bilirkişi raporlarının özünü jeolojik durum, iksa ve istinad duvarı, istinad duvarının kirişlerle binaya bağlanması ve denetim eksikliği iddiası gibi konular oluşturmaktadır.
Aşağıda konu tarih sırası itibari ile tek tek açılmış, neticesinde Müdürlüğümüzün herhangi bir eksik işleminin ve kusurunun bulunmadığı açıklanmaya çalışılmıştır.

Dava konusu binanın yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Yapı, ruhsat müddeti içerisinde tamamlanmamış ve ruhsatsız duruma düşmüştür. İmar Kanunu hükümlerine göre elektrik, su gibi hizmetlerin bağlanması mümkün değildir. Hatta yeni hükümlere göre yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılara bu hizmetleri verenler hakkında cezai davalar dahi açılmaktadır. Bu durumda Müdürlüğümüzce kullanma izni verilmeyen, ruhsat müddeti içerisinde tamamlanmayarak ruhsatsız duruma düşen yani 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre hizmet bağlanması, oturulması  mümkün olmayan bir yapı için kira mahrumiyeti ödenmektedir.

- Dava konusu bölgenin imar planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılmış olup bölge, iskana belediyemiz tarafından açılmamıştır.
- Adı geçen parsele ilk olarak 12.07.1995 tarihinde mimari, statik, tesisat projeleri onaylanarak 1 bodrum kat, zemin kat + 3 normal kattan oluşacak bina için  14.09.1995 gün ve 570 sayılı yapı izin belgesi (ruhsat) verilmiştir.
- 14.09.1995 günlü yapı ruhsatına istinaden toprak hafriyatına başlanılmış, hafriyat neticesinde üst parseldeki yapılar için tehlike oluşunca Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 03.01.1996 tarihli rapor düzenlenmiş, bu raporda hafriyatın daha düşük kota indirilmemesi ve inşaatın aynı kottan başlayarak devam etmesi hususunda görüş belirtilmiştir.  Yani  tehlikenin  daha  da büyümemesi için bodrum katın hafriyatının yapılmaması, bodrum katın iptal edilmesi görüşü verilmiştir.

KARAR NO : 789              04 KASIM 2010

- 27.02.1996 tarihinde meydana gelen kot farkı nedeniyle tehlike oluştuğundan istinad duvarının tamamlanarak tehlikenin giderilmesi yönünde 15 gün süre verilerek tebligat yapılmıştır.
- 27.03.1996 günü parsel mahallinde yeniden yapılan kontrolde tehlikenin giderilmediği görülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılması yönünde rapor tanzim edilmiştir. (Ek 2)                                                                    
- Belediyemiz Encümeni’nin 04.04.1996 tarih ve 1288 sayılı kararıyla istinad duvarının Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması ve para cezasına hükmolunmuştur.
- 08.05.1996 tarihinde bodrum kat iptal edilerek tadilat mimari proje, 10.05.1996 tarihinde tadilat statik proje onaylanarak 28.05.1996 tarih ve 104 sayılı tadilat yapı ruhsatı tanzim edilmiştir. (Ek 3)
- Bu arada 04.11.1996 tarihinde mahallinde yapılan kontrolde istinad duvarının yapılmış olduğu görülmüştür.
- İstinad duvarının fen ve sanat kurallarına uygun olmaması nedeniyle 13.06.2000 tarihinde yapı sahibi, müteahhit ve fenni mesulüne tebligat yapılmıştır.
- Duvarın takviye için binaya bağlanması sonucu binada oluşan yeni yük karşısında binada çatlamalar oluşmuş, 31.07.2000 tarihli ikinci kez yapılan kontrolde görülmüş, 13.06.2000 günlü tebligat konusunun gereğinin ilgililerince yapılmadığı anlaşılmış ve rapor tanzim edilmiştir.
- Belediye Encümeni’nin 21.06.2001 tarih ve 3557 sayılı kararıyla istinad duvarı projesinin teknik konularda yeterli (teknik üniversite veya İnşaat Mühendisleri Odası) kurumlara yaptırıldıktan sonra istinad duvarının yeniden inşa ettirilmek suretiyle tehlikeli durumun ortadan kaldırılmasına, bu işlem gerçekleşinceye kadar parsel üzerindeki binanın tahliye edilmesine, elektrik ve suyun kestirilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasına hükmolunmuştur. (Ek 4)
- Yukarıda belirtilen Encümen Kararı’na istinaden bina tahliye edilmiştir.
- Bundan sonraki işlemler Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülmüş ancak bütçe imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle duvar Fen İşleri Müdürlüğünce yaptırılamamıştır.
- Belediyemizce, ilgili şahısların mağdur olmaması açısından binanın bulunduğu parsel ile karşıdaki parkın yer değiştirilmesi suretiyle konunun çözümü için plan değişiklikleri teklifi yapılmış ancak Büyükşehir Belediyesince uygun görülmediğinden plan değişikliklerinden bir netice alınamamıştır.
Ancak 28.05.2001 tarihinde ruhsat müddeti dolan, bu tarihte ruhsatsız duruma düşen, Müdürlüğümüzce oturma izni verilmeyen, yasaya göre oturulması, elektrik, su bağlanması mümkün olmayan yapıya kira mahrumiyeti bedeli yargı kararıyla ödenmektedir.

Yukarıda 8162 ada 39 sayılı parsele ilişkin dosyasında yapılan inceleme sonucunda parseldeki yapılaşmaya ilişkin süreç ile hukuki sürece ilişkin gerekli açıklama yapılmış olup,  söz konusu parsele ilişkin belirtilen sorunun çözümü için Fen İşleri Müdürlüğümüzün 20.01.2003 gün ve 09-05/99-405 ve 25.02.2003 gün ve 09-05/308-849 sayılı yazılarına istinaden  1/1000 ölçekli imar  planı değişikliği yapılmıştır. Fen işleri Müdürlüğünün yazısında; arka Topraklık Mahallesi, 8162 ada 39 sayılı parselde yer alan bina ve binaya kirişler vasıtasıyla bağlanan istinat duvarının yeniden yapımı için alınan Encümen kararı doğrultusunda çalışmalar yapıldığı; söz konusu çalışmalar sırasında yapılan jeolojik etüdler sonucu gerek duvarında gerekse daha önceden 8162 ada 8 ve 9 parsellerde geçici olarak inşaa edilen prefabrik kaset duvarında zeminden kaynaklanan hareketler olduğu tespit edilerek ölçüldüğü ve buna göre anılan bölgeye yönelik bir proje hazırlandığı, ancak bu projeye göre 2002 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarının 770.000.000.000.- TL+KDV tutarında  keşif  hazırlandığı  ancak  Belediyemizin  içinde  bulunduğu mali koşullar nedeniyle gerekli onayın alınamadığı; bu nedenle söz konusu projenin uygulanamamasından dolayı bölgenin zemin yapısına uygun şekilde Müdürlüğümüzce gerekli imar çalışmalarının yapılması istenmiştir.
  Dolayısıyla 2003 yılında   hazırlanan imar planı değişikliği ile ; 8162 ada 39 sayılı parsel konut alanından park alanına dönüştürülmüştür. Buna karşılık 8162 ada 39 sayılı parselde kazanılmış imar hakkı aynı bölgede 8160 ada 24 sayılı parselin doğusunda yer alan  Çocuk Bahçesi alanına aktarılmıştır.
  
KARAR NO : 789              04 KASIM 2010

Söz konusu plan değişikliği Belediyemiz Meclisinin 11.07.2003 gün ve 244 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.(Ek 5 )
Ancak; söz konusu plan Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülmemiştir.
Bu defa konunun gerek teknik olarak alternatif bir çözümünün bulunmaması ve gerekse can ve mal güvenliği açısından aciliyet taşıması nedeniyle yeniden ele alınması gerekmiştir.
Yeniden aynı içerikte ikinci kez hazırlanan imar planı değişikliğinde; 8162 ada 39 sayılı parsel konut alanından Park Alanına dönüştürülerek,  buna karşılık 8162 ada 39 parselde kazanılmış inşaat hakkı ile  müteahhit payı  göz önüne alınarak toplam inşaat alanı 2490 m² olarak aynı bölgedeki 8160 ada 24 parselin doğusunda yer alan Çocuk Bahçesi alanına aktarılmıştır.

Ancak söz konusu plan değişikliğimiz Büyükşehir Belediyesince;
“ Belediyelerin salt mali durumları neden gösterilerek mevcut çocuk bahçesi alanının tamamının konut parseline dönüştürülmesi buna karşın sakıncalı olması nedeniyle boşaltılmak istenen ve topografya bakımından sorunlu olan 8162 ada 39 sayılı parselin “park alanı” olarak ayrılmasının uygun görülmediği” bildirilmiştir.

Ancak aynı  adalarda aynı işlem gibi 8162 adadaki 8 ve 9 nolu parseller ile 8160 ada 23 ve 24 nolu parsellerde de takas işlemi yapılmasına ilişkin Belediyemizce hazırlanan  plan değişikliğine ilişkin 12.03.2001 tarih ve 65 sayılı meclis kararımız Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanarak uygun görülmüştür. Yapılan plan değişikliği ile konut parseli olan 8162 ada 8 ve 9 nolu parseller den 8 nolu parsel Park Alanına 9 nolu parsel ise Belediye Sağlık Tesis Alanına , 8160 adadaki 23 ve 24 nolu parseller ise Konut Alanına dönüştürülmüştür. (Ek 6 ) 

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin belirttiği gibi, Söz konusu çocuk bahçesinin tamamının konut alanı olarak ayrılması bu alanın tamamen yok edilmesi  anlamına  gelmemektedir. Büyükşehir Belediyesinin yazısında da belirtildiği üzere; 8162 ada 39 sayılı parsel park alanı  olarak düzenlenerek imar planında takas yöntemi uygulanmıştır. Konunun yeşil alanların yok edilmesi yönünden ele alınması teknik olarak planın anlaşılmadığının bir göstergesidir. Yine ortada ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilecek bir durum söz konusu iken ve bu durum teknik olarak açıkça raporlarla tespit edilmiş iken olayın çocuk bahçesi üzerinde yoğunlaşması şehircilik ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım değildir. Ancak konu can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu  durumda  emsallerin  ve  yoğunluğun  arttırılması  can  güvenliği  açısından düşünüldüğünde zorunluluk oluşturmaktadır. Yine bu bölgede buna benzer imar planı değişiklikleri yapılmasına defalarca ihtiyaç duyulacağı gerekçesi planın onaylanmaması  için  geçerli  bir  gerekçe değildir.  Söz konusu bölgenin eski imarlı bölge olması ve topografyasının elverişsiz olması gibi nedenlerle bu tür revizyonlara uğramasının bundan sonrada muhtemel olduğu ancak henüz böyle bir durumun ortaya çıkmadığı; olasılıklar üzerinden konuyu reddetmenin ne şehircilik ilkeleri açısından çevreye ne de bu bölgede yaşayan insanlar açısından bir fayda sağlamayacağı hususları tespit edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesince uygun görülmeyen imar planı değişikliğimizin yukarıda bahsedilen gerekçelerden  dolayı yeniden ele alınması gerektiğinden , Belediyemizce  8162 ada  39 sayılı parsele ilişkin  hazırlanan 844 arşiv sayılı  plan değişikliği hakkında Belediye Meclisimizin almış olduğu 19.12.2003 gün ve 70 sayılı kararı hakkında  2/3 ısrar kararı alınması için konunun  Belediyemiz Meclisine tekrar gönderildiği , bunun üzerine Belediyemiz Meclisinin  27.02.2004 gün ve 79 sayılı kararı ile ısrar kararı alınması isteminin   red edildiği (Ek 7 ) , daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca  2/3 ısrar kararı kabul edilmiş gibi değerlendirilerek 27.02.2004 gün ve 79 sayılı meclis kararımızın iptaline ilişkin dava açılmış olup, söz konusu 27.02.2004 gün ve 79 sayılı meclis kararımız iptal edilmiştir. Danıştay kararları ile de bahse konu mahkeme kararı onanmıştır.

Söz konusu 8162 ada 39 sayılı parselde yukarıda bahsedilen sorun bugüne kadar hala giderilemediğinden ve Belediyemiz aleyhine mülkiyet sahibi olan 9 kişinin açmış olduğu tazminat davaları aleyhimize sonuçlanmış olup, yargı kararları sonucunda toplam 9 kişi için 137.456 TL ‘nin  06.03.2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden tazminine karar verilmiştir. 9 adet mahkeme kararı yazımız ekinde bulunmaktadır.(Ek 8) Ayrıca Belediyemizce

KARAR NO : 789              04 KASIM 2010

bahse konu parseldeki mülkiyet sahiplerine her ay kira bedeli ödenmektedir. Dolayısıyla tazminat davaları neticesinde ödenen miktar ile her ay ödenen kira bedelleri Belediyemize  büyük bir maddi külfet getirmiş bulunmaktadır. Bu ödemelerin kesilmesi için söz konusu plan değişikliğinin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle söz konusu 8162 ada 39 sayılı parseldeki sorunun giderilmesi ve Başkanlığımız aleyhine sonuçlanan davaların Belediyemize getirdiği maddi külfetten kurtulması için söz konusu parselde yeniden iki parselin takasına  ilişkin, daha önce de  yapılan  ancak  Büyükşehir  Belediyesince uygun görülmeyen  plan değişikliğinin yeniden hazırlanıp Belediyemiz Meclisince konunun görüşülerek bir karar alınması gündeme gelmiş bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzce yeniden hazırlanan 844-A arşiv nolu plan değişikliği ile; toplam 680 m² yüzölçümlü ve Ayrık nizam 4 katlı, saçak seviyesi 12.50 m.  konut parseli  olan 8162 ada 39 sayılı parsel konut alanından  “Park Alanına” dönüştürülerek, parselin karşısındaki 8160 ada 24 sayılı parselin doğusunda bulunan Çocuk Bahçesi ise  “Konut Alanına”   dönüştürülmüştür. Proje Şube Şefliğinin 05.05.2005 sayılı yazısında 8162 ada 39 sayılı parselin toplam inşaat alanı  1630.60 m² olarak belirtildiğinden (Ek 9) , 1630.60 m² inşaat hakkı 8160 ada 24 nolu parselin doğusunda bulunan parsele aktarılmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri ise 12.00 m. lik  yoldan 5.00 m. , yan komşu ve arka bahçe mesafesinin ise 3.00 m., Hmax:Serbest   olarak verildiği , 

Planın plan notları ise;
1- Yeni oluşturulan konut parelinin toplam inşaat alanı 1630.60 m² dir.
2- Parsel yoldan veya tabii zeminden kotlandırılacaktır.

Şeklinde 2 adet plan notu düzenlenmiştir.
  
KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Arka Topraklık Mahallesi imarın 8162 ada 39 parselin “ Park Alanına ”, 8160 ada 24 sayılı parselin doğusunda bulunan Çocuk Bahçesinin ise “ Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 844-A arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oybiriğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 788              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

İmarın 8795 ada 1 parselinde hazırlanan imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 50 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 22675 Sayılı İmarın 8795 ada 1 parselinde hazırlanan imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 06.10.2010 gün ve 684 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ İLGİ : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2010 tarih ve 2155-7719 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 1483 sayılı kararıyla onaylanan Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde yer alan 8795 ada 1 parselde bulunan 5000 m3 hacimli mevcut T14 su deposunun yıkılarak söz konusu parselin batısında yer alan yaklaşık 299 m2 yüzölçümlü park alanı ile birleştirilmek üzere 10000 m3 hacimli yeni bir su deposunun yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin,  31.05.2010 – 01.07.2010 tarihleri arasında ilan edildiği ve ilan sürecinde herhangi bir itiraz olmadığından, plan değişikliğinin  kesinleşmiş olduğu belirtilmektedir (Ek 1).

 Yapılan incelemede,

• Söz konusu parselin, 81149 numaralı parselasyon planı kapsamında Su Deposu kullanımında kaldığı ve üzerinde 5000 m3 hacimli su deposu bulunduğu (Ek 2) ve parselin batısında park ve trafo alanı yer aldığı,

• Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 14.05.2010 tarih ve 1483 sayılı kararında, ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, söz konusu parselde bulunan su deposu alanının, parselin batısında yer alan yaklaşık 299 m2 yüzölçümlü park alanı ile birleştirilerek 10000 m3 hacimli yeni bir su deposu alanının yapılmasına ilişkin talebin bulunduğunun ve mevcut trafo alanının, plan değişikliğine konu olan su deposu alanı ile bağımsız bir bölgede yer alması nedeniyle trafo alanının su deposu yapılmasına engel teşkil etmediğinin belirtildiği,

hususları tespit edilmiştir.
 
İlgi yazıda belirtilen meclis kararı incelendiğinde, talebin teknik altyapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik kamusal bir düzenleme talebi olması nedeni ile 8795 ada 1 parseldeki plan değişikliği talebinin edildiği ve,

“1- Teknik Altyapı Alanında Emsal:1, h.max.:serbesttir.”

şeklinde 1 adet plan notu getirildiği tespit edilmektedir.

KARAR NO : 788              04 KASIM 2010

Nazım plan değişikliği ile yapılan bu düzenleme nedeni ile, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile mevcut planlar nazım imar planı hükümlerine uygun hale getirilmektedir.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile 8795 ada 1 parsel, batısında yer alan park alanı ile birleştirilerek Teknik Altyapı Alanı (Su Deposu) kullanım kararı getirilmiş, 35.00 metrelik yoldan 10 metre, diğer yol ve parsellerden 5 er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır. Plana ait plan notları da, nazım imar planı ile aynı olup,

“1-Teknik Altyapı Alanında Emsal:1, h max.:serbesttir.”

şeklindedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; İmarın 8795 ada 1 parselinde hazırlanan imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 787              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Çayyolu 16543 ada 2 sayılı parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellere yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 51 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2010 gün ve 22904 Sayılı Çayyolu 16543 ada 2 sayılı parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellere yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları.
 
Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 09.10.2010 gün ve 721 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“  Müdürlüğümüz evrağına 23.09.2010 gün ve 25326 sayı ile kayıtlı dilekçede; Çayyolu 16543 ada 2 parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)
Yapılan incelemede;

- Plan değişikliğine konu parsellerin bulunduğu alana ilişkin ilk olarak 1/5000 ölçekli Tapulama 807,808,809,150 Parsellerde Konut Yerleşmesi Mevzi İmar Planı yapıldığı ve İmar İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Müdürlüğünün 11.02.1977 gün ve 31785 sayılı yazısıyla onaylandığı, planda konut alanlarının, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlendiği, bu plana dayalı olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ise İmar İdare Heyetinin 882/1978 sayılı kararı ile onaylandığı,
- Çayyolu 16543 ada 2 ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellerin Çayyolu Tp.150 parselden oluştuğu,
- Sözkonusu alana ilişkin 75770 nolu parselasyon planının ise Belediyemiz Encümeninin 05.06.1984 gün ve 386 sayılı kararı ile onaylandığı, bu planla

• 16543 ada 2 sayılı parselin toplam senet yüzölçümü 1650 m² olup Anaokulu,
• 16548 ada 1 sayılı parselin toplam senet yüzölçümü 750 m² olup, idari tesis,
• 16548 ada 2 sayılı parselin toplam senet yüzölçümü 1300 m² olup kültürel tesis alanı,
• 16548 ada 4 sayılı parselin toplam senet yüzölçümü 750 m² olup Sağlık Tesisi alanı olarak ayrıldığı,
- Altınel Otelcilik ve Turizm A.Ş. tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde Belediyemiz aleyhine dava açıldığı, bu davanın konusunun 16543 ada 2, 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellerin kamulaştırılacak alan olarak ayrıldığı, ancak kamulaştırma işleminin gerçekleşmediği gibi  bu alanların kamu yatırımı gerektiren tesisler olmadığından bahsedilerek 75770 nolu kesin  parselasyon planı ile 6 nolu  plan notunun iptali yönünde olduğu,

- Ankara 5. idare Mahkemesinde açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesinin 14.04.2004 gün, E.2003/6521, K.2004/2288 sayılı kararı ile 15.05.2002 gün  E.2000/721, K.2002/657 sayılı İdare Mahkemesi kararının onandığı, dolayısıyla 16543 ada 2 parsel ile 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellerin anaokulu, idare, kültür ve sağlık yeri olarak ayrılmasına ilişkin mevzii imar planı ile “yeşil  alanlar, otoparklar, yollar,eğitim ve diğer hizmet alanları aynı amaçlarla kullanılmak üzere kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden inşaat uygulaması yapılamaz.” şeklindeki 6 numaralı plan notunun ve bu plan uyarınca yapılan 75700 nolu kesin parselasyon planının iptal edildiği ve alanın plansız kaldığı, tespit edilmiştir.(Ek-4,5)

KARAR NO : 787              04 KASIM 2010

Bu süre içerisinde planlama sınırları içerisinde kalan konut adalarında, “yeşil  alanlar, otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları aynı amaçlarla kullanılmak üzere kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden inşaat uygulaması yapılamaz.” Şeklindeki 6 nolu plan notuna rağmen yapılaşma tamamlanmıştır. Ancak KOP alanları kamu eline geçmemiştir. 6 nolu plan notu Çayyolu tp. 150 parsel maliklerinin 16.06.1976 tarihli mevzii imar planı teklifleri doğrultusunda konulmuştur.
                                          
Danıştay 6.Dairesinin 14.04.2004 gün ve 2004/2288 sayılı kararına istinaden Müdürlüğümüzce ilgililerine yazılan yazıda iptal kararının kadastral 150 sayılı parselden oluşan 16542/1, 16543/1,2, 16544/1,2,4, 16545/1,2, 16546/1, 16547/1, 16548/1,2,4, 16549/2,3 sayılı imar parsellerini kapsadığı, hazırlanacak plan değişikliği teklifinin bu parsellerin tümünü kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiği bildirilmiş ancak Müdürlüğümüze bugüne kadar böyle bir teklif sunulmamıştır.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 gün ve 1452 sayılı kararı ile 16543/2 ve 16548/1,2,4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylandığı,(Ek-6)
Sözkonusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 gün ve 1452 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli imar planı üzerinde yapılan incelemede,

• Danıştay 6.Dairesinin 14.04.2004 gün ve E.2003/6521 ve K.2004/2288 sayılı kararı ile imar planı ve kesin parselasyon planı iptal edildiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı ifade edilerek, Anaokulu olarak ayrılan 1650 m²’lik 16543 ada 2 parselin yeşil alana dönüştürüldüğü, idari(16548/1), kültür(16548/2) ve sağlık(16548/4) alanı olarak ayrılan toplam 2800 m² lik parsellere ise 40 konutun yer alabileceği ve maksimum 7000 m² inşaat alanlı konut kullanımı getirildiği, plan notları olarak ise;

1- 16548 adada ± 0.00 kotu üzerinde maksimum 7000 m² inşaat alanı kullanılabilir. Bu alanda maksimum konut sayısı 40 ve Hmax: serbest olup, Hava Mania planı kriterlerine uyulacaktır.
2- 16548 adada kotlandırma “   “ işaretli yoldan yapılacaktır.
3- ± 0.00 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanlar toplam inşaat alanı 7000 m² ye dahil edilmeyecek ve bu alanlar anaokulu, sağlık, kültür, ve idari tesis kullanımlarından en az ikisi için değerlendirilecektir. Bu alanların kullanımlarına ilişkin inşaat alanı oranları mimari proje esnasında değerlendirilecektir.
4- 16548 adadaki kullanımlara ilişkin özel otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.
5- 16543 ada 2 parselin yeşil alan olarak terkin işlemi gerçekleşmeden 16548 adada inşaat ruhsatı verilemez.
6- Yangın ve Deprem Yönetmeliklerine uyulacaktır.
7- Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyulacaktır.

Şeklinde 7 adet plan notunun getirildiği,
Çayyolu 16543 ada 2 parsel ve 16548 ada 1,2,4 sayılı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1452 sayılı kararına Başkanlığımızca yapılan itirazın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 2319 sayılı kararı ile reddedildiği,

Bunun üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1452 sayılı kararının iptali amacıyla Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2007/162 E. Sayılı dosyası ile dava açıldığı, aynı mahkemenin 24.10.2007 gün ve 2007/162 E. Sayılı kararı ile, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 gün ve 1452 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, 28.02.2008 gün ve E.2007/162, K:2008/389 sayılı kararı ile ise dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,                                      
                                                               
Danıştay 6. Dairesinin 23.02.2009 gün ve 2008/4298 E. 2009/1756 K. Sayılı kararı ile yerel mahkeme kararının bozulduğu, karar düzeltme talebimizin Danıştay 6. Dairesinin 30.12.2009 gün ve E.2009/4693 K.2009/13058 sayılı kararı ile red edildiği ve yeniden yargılamanın başladığı,

KARAR NO : 787              04 KASIM 2010

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 18.02.2010 gün ve 2010/346 E. 2010/264 K. Sayılı kararı ile Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği, İdaremiz tarafından idare mahkemesi kararının temyizi için başvurunun yapıldığı ve dava sürecinin devam etmekte olduğu hususları belirlenmiştir.(Ek-7,8,9)

Çayyolu 16543 ada 2 parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellere ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1452 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile;

“Anaokulu alanı” olarak ayrılan 16543 ada 2 sayılı parsel “Park Alanı” olarak ayrılmış, “İdari Tesis Alanı” olarak ayrılan 16548/1 parsel, “Kültürel Tesis Alanı” olarak ayrılan 16548/2 parsel ve “Sağlık Tesisi Alanı” olarak ayrılan 16548/4 sayılı parseller Toplam İnşaat Alanı: 7000 m², max. Konut sayısı: 40 ve Hmax: Serbest yapılanma koşullarında “Konut Alanı” olarak ayrılmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri ise parselin her cephesinden 10. m. olarak belirlenmiştir.

Plan notları olarak ise;            
1- 16548 adada ± 0.00 kotu üzerinde maksimum 7000 m² inşaat alanı kullanılabilir. Bu alanda maksimum konut sayısı 40 ve Hmax: serbest olup, Hava Mania planı kriterlerine uyulacaktır.
2- 16548 adada kotlandırma “   “ işaretli yoldan yapılacaktır.
3- ± 0.00 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanlar toplam inşaat alanı 7000 m² ye dahil edilmeyecek ve bu alanlar anaokulu, sağlık, kültür, ve idari tesis kullanımlarından en az ikisi için değerlendirilecektir. Bu alanların kullanımlarına ilişkin inşaat alanı oranları mimari proje esnasında değerlendirilecektir.
4- 16548 adadaki kullanımlara ilişkin özel otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.
5- 16543 ada 2 parselin yeşil alan olarak terkin işlemi gerçekleşmeden 16548 adada inşaat ruhsatı verilemez.
6- Yangın ve Deprem Yönetmeliklerine uyulacaktır.
7- Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyulacaktır.

Şeklinde 7 adet plan notu önerilmiştir.

Çayyolu 16543 ada 2 parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellere ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1452 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve buna istinaden hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi üzerinde yapılan değerlendirmede;

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2000/721E. 2002/657K. Sayılı Danıştay 6. Dairesinin 14.04.2004 tarih ve 2003/6521E. 2004/2288K. Sayılı kararı ile plansız duruma düşen plan değişikliğine konu olan alanda yeni bir imar planı yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ancak bu karar ile sosyal donatı alanlarının kaldırılarak bu parsellerin konut alanlarına dönüştürülmesi anlamına gelmemektedir. Zira yapılaşması büyük ölçüde tamamlanmış bir konut bölgesinde, bu bölgede yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla anaokulu, idari tesis, kültür ve sağlık alanı olarak ayrılan bu alanların konut parsellerine dönüştürülmesi ile bu bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanlarını temin edecek herhangi bir alan bulunmamaktadır.
                                                 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile Kentsel ve sosyal teknik alt yapı olarak ayrılan alanların konut kullanımına dönüştürülmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun İmar planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngürülen imar planında sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya değiştirilmesine ilişkin hususlara aykırılık teşkil etmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunun İlgili İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlıklı 3. Bölüm 27.maddesinde, “imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz”  zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için;

KARAR NO : 787              04 KASIM 2010

1- İmar planındaki durumu değişecek olan Sosyal ve Teknik Altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgi yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2- İmar planındaki bir sosyal donatı ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeri bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
3- İmar planındaki yeni bir sosyal ve teknik altyapı sunulması suretiyle yapılabilir”  hükmü yer almaktadır. Ancak plan değişikliğine konu olan alanda bu şartlardan hiçbiri oluşmadığından herhangi bir zorunluluktan söz edilemez.

1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde; sosyal donatı alanlarının en az 2’sinin  ± 0.00 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanda yer alacağı belirtilse de getirilecek olan 7000 m²’lik inşaat alanında 40 daire yapılacağı belirtilmektedir. Aile büyüklüğünü 4.5 kişi olarak kabul ederek yapılan nüfus hesabına göre bu alana 180 kişinin geleceği ve bu 180 kişinin 3194 sayılı kanun gereği ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanının nerede karşılanacağı ve ne kadar alan ayrılacağı belirtilmemektedir. Plan değişikliği teklifi ile sosyal donatı alanları yok edilip konut alanına dönüştürülerek bölgede yapı ve nüfus yoğunluğu artışına neden olunmaktadır.

Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 07.09.2006 gün ve 1839 sayılı görüş yazısında; “imar planlarında Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı alanı olarak ayrılan alanlara ilişkin, plan değişikliklerinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27.maddesi hükümlerine uygunluk sağlanmalıdır. İdari yargıda açılan iptal davalarında mahkeme kararlarının söz konusu planların iptali ile plan değişikliğinin mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yapılması şeklinde algılanmaması mülkiyet sahibinin mülkiyetini kullanmasına ilişkin haklarının sınırsız ve belirsiz bir süre ile engellenmesinin ortadan kaldırılması şeklinde algılanması gerektiği” belirtilmektedir.(Ek-10)
İmar planlarında ayrılan sosyal donatı alanları sadece bugün düşünülerek ayrılmış alanlar değildir. İleride artacak nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış alanlardır. Bu nedenle bu alanların ortadan kaldırılarak konuta dönüştürülmesinin ileride telafisi mümkün olmayan durumlara neden olacağı açıktır.

Plan açıklama raporunda plan değişikliğine konu parsellerin 1/50.000 ölçekli Ankara Nazım Planında konut alanında kaldığı ifade edilmektedir. Ancak bu ölçekteki planlarda o bölgenin konut olarak görünmesinin tüm bu alanların konut olacağı anlamına gelmediği çok açıktır. O alanda yaşaması planlanan nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları o konut lekesinin içindedir.1/5000 ölçekli nazım imar planları yapılırken bu kullanımlar plana fiziki olarak yansıtılmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanırken ise o bölgede yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan sosyal teknik altyapı alanları yasada belirtilen standartlara uygun olarak ayrılmak zorundadır.    
                                              
3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine , planlama ilke ve esaslarına   ve  kamu yararına aykırı olan bahse konu plan değişikliğinin onayına ilişkin yetkinin ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde olduğu göz önüne alınarak,  16543/2, 16548/1,2 ve 4  sayılı  parsellerde yargılama süreci devam etmekte olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, imar mevzuatı doğrultusunda Belediyemiz Meclisince incelenip görüşülerek bir karar alınması gerekmektedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Çayyolu 16543 ada 2 sayılı parsel ve 16548 ada 1,2 ve 4 sayılı parsellere yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin reddine, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

               
Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 785              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

İmarın 26262 ada 23 sayılı parselde hazırlanan imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 54 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.10.2010 gün ve 23217 Sayılı İmarın 26262 ada 23 sayılı parselde hazırlanan imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 12.10.2010 gün ve 742 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“İLGİ : Müdürlüğümüz evrağına 14.09.2010 tarih ve 24559 sayı ile kayıtlı dilekçe.
 İlgide kayıtlı dilekçede, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2010 tarih ve 2098 sayılı kararıyla söz konusu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylandığı belirtilerek, nazım plana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin belediye meclisine sunulması hakkında gereğinin yapılması talep edilmektedir (Ek 1).

 Yapılan incelemede,

• Söz konusu parselin, 1805 m2 olduğu ve 81080 numaralı parselasyon planına göre konut kullanımında kaldığı ve yapılaşma koşullarının 4 kat (12.50 m.) TAKS:0.35, KAKS:1.40 şeklinde olduğu (Ek 2),

• Alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 03.12.2005  tarih ve 3087 sayılı kararı ile “Kentsel Servis Alanı” kullanımına dönüştürüldüğü, yapılaşma koşullarının E:2.00, h max.:12.50 m. olacak şekilde belirlendiği,

• Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan 26262 ada 23 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Belediye Meclisimizin 07.06.2006 tarih ve 467 sayılı kararı ile reddedildiği, ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2006 tarih ve 2033 sayılı kararı ile plan değişikliği teklifinin kabul edilerek onaylandığı,

• Söz konusu parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptaline yönelik Başkanlığımızca dava açıldığı, Ankara 10.İdare Mahkemesinin 13.07.2007 tarih ve E:2006/2558, K:2007/1448 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptal edildiği (Ek 3),

• Dava sonucu plansız kalan alanda, parselin eski kullanım kararı olarak teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2010 tarih ve 2098 sayılı kararı ile onaylandığı ve 30.07.2010 – 30.08.2010 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve itiraz olmadığından kesinleştiği, onaylanan bu planla parselin kullanım kararının ayrık nizam 4 katlı konut alanı olduğu, yapılaşma şartlarının TAKS: 0.35, KAKS:1.40, yapı yaklaşma mesafelerinin de önden 5 m., komşu parsellerden 3 m. olarak belirlendiği, plana ait plan notlarında;

KARAR NO : 785              04 KASIM 2010

1- 26262 ada 23 parselin kullanım kararı konut alanıdır. Parselde yapılaşma koşulları; ayrık nizam (bodrum hariç) 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40’dır.
2- Yapı yaklaşma mesafeleri önlerden 5 metre, komşu parsellerden 3’er metredir.
3- Belirtilmeyen hususlarda 81080 nolu plan notu hükümleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
şeklinde olduğu,
 hususları tespit edilmiştir (Ek 4).

Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, onaylı nazım imar planı hükümlerine uygun olup, plan notu da;

1- Planda 81080 nolu plan notu hükümleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
şeklindedir. “

KARAR :Yukarıda özet metni çıkarılan; İmarın 26262 ada 23 sayılı parselde hazırlanan imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

               

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 782            03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Hilal Mahallesi 27659 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 52 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.10.2010 gün ve 23218 Sayılı Hilal Mahallesi 27659 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 12.10.2010 gün ve 740 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“Hilal-2 Mahallesi imarın 27659 ada 3 sayılı parsel hakkında Müdürlüğümüze sunulan  29.04.2010 gün ve 12012 sayılı dilekçede; Söz konusu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi hakkında gereğinin yapılması talep edildiğinden (Ek1), onaylı mimari projesine aykırı yapılan  hususların yasallaştırılması amacıyla hazırlanan söz konusu plan değişikliği incelenerek oluşan imar  durumu yazımız içeriğinde belirtilmiş  olup, hakkında bir karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisine gönderildiği, Belediyemiz Meclisinin 08.07.2010 gün ve 525 sayılı kararında ise;
“Hilal mahallesi 27659 ada 3 sayılı parseldeki yapının saçak kotunun ve yapı yaklaşma mesafelerinin mevcut duruma göre yeniden belirlenmesine yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında ; Şehircilik ilkeleri ,planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, inşaat alanı artışı olup olmadığı, kişi menfaati oluşup oluşmadığı konularına açıklık getirilmek üzere, dosyanın yeniden incelenmek üzere müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verilmiştir (Ek 2).
Yapılan incelemede ;
27659 ada 3 sayılı parselin toplam yüzölçümü 897 m2 olup EK(3) 81141 nolu parselasyon planı kapsamında  konut alanı olan parselin yapılaşma koşullarının 12154 nolu imar çapında ayrık nizam 4 katlı, saçak seviyesi 12.50 m., yola doğru ön bahçe mesafesinin 5.00 m. yan komşu mesafesinin 4.00 m. ,TAKS:0.30 KAKS:1.20 m. olduğu (EK4 ), ancak söz konusu parselde yapılan binanın, bina ön cephe çekme mesafesinin onaylı mimari projesinde 7.00 m. olması gerekirken ön cephe sol köşede 8.29 m., sağ köşede ise 8.30 m.de, bina sol yan cephe mesafesinin 4.00 m. olması gerekirken 6.42 m.de arka köşede ise 6.85 m.de sağ yan cephe çekme mesafesinin 4.00 m. olması gerekirken ön köşede 1.55 m. arka köşede 1.50 m. olarak yapıldığı ve ön cephe saçak seviyesinin 12.50 m.de yapılması gerekirken 13.49 m. yapıldığından Belediyemiz Encümenince 27.01.2005 tarih ve C/2005/0196.15 sayılı kararın alındığı tespit edilmiştir EK( 5).
Söz konusu ada/parsele ait dosyasında yapılan incelemede;
- 20.03.1998 tarihinde imar durumunun verildiği,
- 23.03.1998 tarihinde yol kotu tutanağının verildiği EK(6),
- 03.07.1998 tarihinde mimari projesinin onaylandığı,
- 28.08.1998 tarihinde yapı ruhsatının alındığı (Ek 7),
- 06.06.2000 tarihinde temel vize tutanağının hazırlandığı,
- 06.06.2000 tarihinde gabari tutanağının hazırlandığı (Ek 8),
- Söz konusu parseldeki yapıya ilişkin 21.06.2000  tarihindeki zabıtname ile 03.07.1998 onay tarihli mimari projesine aykırı hususların tespit edildiği (Ek 9),
- Belediye Encümenimizce ruhsata aykırı yapılan hususlar nedeniyle 32. ve 42. maddeye istinaden 27.01.2005 gün ve C/2005/0196.15 sayılı kararın alındığı,
Kararda yıkım ve toplam 2000.00 YTL (İKİ BİN YTL)imar cezasının verildiği, ancak ilgililerince
anılan ada/parsel hakkında verilen yıkım kararının ve para cezasının karara bağlandığı 27.01.2005 
gün ve 2005/0196.15 sayılı encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulması  istemi  ile  dava
açıldığı, bunun üzerine Ankara 11. İdare Mahkemesinin  E:2005/687 sayılı kararında “imar     kanununun 42. maddesi uyarınca verilen para cezalarının açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız  zararlar  olacağından  bu  kısımlarının  yürütmesinin  durdurulmasına,  bina çekme mesafesine ilişkin ve bina kotlarına ilişkin tadilatlara ilişkin yıkım

KARAR NO : 782            03 KASIM 2010

kararında 2577 sayılı kanunun 27. maddesinde şartlar oluşmadığından bu kısımların yürütmenin durdurulması isteminin reddine” şeklinde 26.01.2006 tarihinde karar verildiği belirlenmiştir (Ek 10).

İmarın 27659 ada 3 sayılı parseli üzerinde bulunan binanın Yol Etüd Şube Şefliğinin 06.06.2000 gün ve 15.05.08/865/2000 sayılı yazı eki temel vize ve gabari tutanağına istinaden mahallinde yapılan kontrolde,  binaya ait  03.07.1998 tarihli mimari projesine aykırı olarak;
1- Bodrum kat E2 2 nolu daireye ait deponun kullanımına ana merdiven arkasında (1.77x1.77)=3.13 m2 toprak dolgu alanının boşaltılarak eklendiği ve depo içerisinin duvarlarla oda şeklinde bölündüğü,
2- E1 1 nolu daireye ait deponun 6 aksından duvarla örülerek iki ayrı depo olarak düzenlendiği,
3- 7 ve 8 nolu dubleks dairenin üst katına çıkış sağlayan merdiven boşluğunun beton dökülerek iptal edildiği ve 2x(3.20 x1.00)=6.40 m2 ebadındaki alanın kullanıma katıldığı,
4- 7 ve 8 nolu dairelere ait çatı aralarında ana merdiven sahanlığı hizasında +11.80 m. kotunda 2x(1.70x 1.35 )=4.59 m2 ebadında ilave duş-WC yapıldığı,
5- Bina ön cephe çekme mesafesinin 7.00 m. olması gerekirken ön cephe sol köşede 8.29 m. sağ köşede ise 8.30 m. de, bina sol yan cephe mesafesinin 4.00 m. olması gerekirken ön köşede 1.55 m. arka köşede 1.50 m. olarak yapıldığı,
6- +3.70 m. kotunda yapılması gereken 1. kat döşemesinin +3.78 m. de +6.40 m. kotunda yapılması gereken 2.kat döşemesinin +6.53 m. de, +9.10 m. kotunda yapılması gereken 3.kat döşemesinin +9.31 m. de ve +12.50 m. kotunda yapılması gereken ön cephe saçak kotunun +13.49 m. de yapıldığı ve saçak seviyesinin 99 cm yükselmesine neden olunduğu,

Belediyemiz Encümeninin 27.01.2005 gün ve 2005/0196.15 sayılı kararında belirtilmiştir .
Bunun üzerine Müdürlüğümüze söz konusu encümen kararında belirtilen aykırı hususların yasallaştırılmasına yönelik  farklı tarihlerde 1/1000 ölçekli  imar planı değişikliklerinin sunulduğu,
İlk olarak 15.12.2006 tarih ve 3568 sayı ile Müdürlüğümüze yapılan müracaatla teklif edilen imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisine sevk edildiği ancak , Belediyemiz Meclisinin 05.09.2007 tarih ve 682 sayılı kararı ile “istemin reddine, dosyanın müdürlüğüne iadesine” kararının  verildiği (Ek 11 ),
Daha sonra 01.10.2007 tarih ve 29342 sayı ile yapılan başvuruda ; imarın 27659 ada 3 sayılı parselde onaylı mimari projesine aykırı yapılan hususlara ilişkin Başkanlığımızca alınan encümen kararının 5. ve 6. maddelerinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine ve kotlara ilişkin belirtilmiş olan mevcut duruma göre yeniden belirlenmesine yönelik , Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine Belediye Meclisimizin  06.02.2008 gün ve 106 sayılı kararı ile “teklifin reddine , dosyanın müdürlüğüne iadesine”  kararının  verildiği (Ek 12 ),
Bunun üzerine üçüncü kez yeniden yapılan  29.04.2010 tarih ve 12012 sayılı müracaatla, Hilal Mahallesi imarın 27659 ada 3 sayılı parselde ruhsat ve onaylı mimari projesine aykırı olarak , bina ön cephe çekme mesafesinin 7.00 m. olması gerekirken ön cephe sol köşede 8.29 m. sağ köşede ise 8.37 m. de, bina sol yan cephe mesafesinin 4.00 m. olması gerekirken ön köşede 1.55 m. arka köşede 1.50 m. de yapılarak bina yapı yaklaşma sınırları dışına taştığından ve ön cephe saçak seviyesinin de 12.50 m. yerine 13.49 m. de yapıldığından yapı kullanma izin belgesinin alınamadığı, bu nedenle encümen kararındaki 5. ve 6. maddelerde belirtilen hususların yasallaştırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi hazırlanarak gereğinin yapılması  için Müdürlüğümüze sunulmuştur.

Teklif plan üzerinde yapılan incelemede; 
 
- Parsel ayrık nizam 4  katlı konut  alanı  olarak kullanılmakta  olup, yapılaşma  koşullarında çekme mesafelerinin  değiştirildiği ve  saçak seviyesinin onaylı mimari projesine aykırı yapıldığından mevcut durumun imar durumu olarak önerildiği  , söz konusu önerilen yeni imar durumu değişikliği ile  inşaat alanı artışının getirilmediği,

- Parsel üzerinde yapılan yapının yoldan ön cephe mesafesinin 7.00 m. de olması gerekirken sağ köşede 8.37 m. sol köşede 8.29 m. olarak belirtildiği, bina sol yan cephe mesafesinin  4.00 m. de yapılması gerekirken 6.42 m. ,  arka köşede ise 6.85 m. de, sağ yan cephe çekme  mesafesin  4.00 m. olması gerekirken ön köşede 1.55 m. arka köşede 1.50  m. olarak  belirtildiği  ve  ön cephe saçak kotu yüksekliği için de hmax:12.50 m. yerine hmax:13.49 m. verilerek 2005/0196.15 nolu encümen kararının 5. ve 6. maddelerinde belirtilen mevcut durumun imar durumu olduğu belirtilmiştir.

KARAR NO : 782            03 KASIM 2010

Söz konusu teklif planın plan notu olarak;

1- 27.01.2005 tarih ve C/2005/0196.15 sayılı Çankaya Belediyesi Encümen kararında 5. ve 6. maddelerinde belirtilen mevcut durum imar durumudur.
2- Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde yürürlükteki plan (81141 nolu parselasyon planı) hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan notu düzenlenmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 23.08.1999 ve 04.02.2000 tarihli genelgelerine göre mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya yönelik, imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerektiği belirtilmektedir (Ek 13). Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2005 tarih ve 78 sayılı meclis kararında, alan kazanımı ihtiva   etmeyen  sadece kotlara ilişkin aykırılıklar nedeniyle sunulan ve 30 cm. kadar olan hatalar hakkındaki ilçe belediye meclis kararı ve eklerinin onaylanabileceği belirtilmektedir (Ek 14). Söz  konusu plan değişikliğinin onayına ilişkin yetkinin İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde olduğu göz önüne alınarak ,  27659 ada 3 sayılı parselde yer alan yapının imalatının tamamlanarak yapının kullanılır durumda olduğu ve plan notunda da belirtildiği üzere yapının yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar mevcut durumunu korumak üzere, onaylı mimari projesine aykırı yapılan çekme mesafelerinin ve yapı yüksekliği artışına ilişkin hususların yasallaştırılması yönündeki ilgililerince teklif edilen imar planı değişikliği teklifinin, imar mevzuatı doğrultusunda Belediyemiz Meclisince incelenip görüşülerek bir karar alınması gerekmektedir.

Ancak Belediye Meclisimizin 27659 ada 3 sayılı parselde yapılan yapının aykırı hususlarına  ilişkin önerilen plan değişikliği hakkında  08.07.2010 tarih ve 525 sayılı kararda inşaat alanı artışının olup olmadığı, kişi menfaati oluşup oluşmadığı konularına açıklık getirilmek üzere konunun yeniden incelenmesi istendiğinden söz konusu plan değişikliği yeniden incelenmiş olup ;
Önceki yazımızda da belirtildiği üzere teklif edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, söz konusu parseldeki yapının yapılmasına esas olan imar durumuna göre onaylanan mimari projede belirtilen çekme mesafelerine ve yapının yüksekliğine ilişkin saçak seviyelerine uyulmayarak encümen kararında belirtilen ölçülerde yapılarak onaylı mimari projesine aykırı hususlar oluşturulmuştur. Yapılan aykırılıklar bahse konu yapıda inşaat alanı artışını getirmemektedir. Binanın aplikasyon aşamasında parseldeki hatalı oturumundan dolayı ön cephe,  arka cephe ve yan cephelerden kaydırılarak yerleştirilmesi sonucunda imar durumunda belirtilen çekme mesafelerine aykırı çekme mesafelerinin oluştuğu (yoldan ön cephe mesafesinin 7.00 m. de olması gerekirken sağ köşede 8.37 m. sol köşede 8.29 m., bina sol yan cephe mesafesinin  4.00 m. de yapılması gerekirken ön köşede 6.42 m. , arka köşede ise 6.85 m. de, sağ yan cephe çekme  mesafesinin  4.00 m. olması gerekirken ön köşede 1.55 m. arka köşede 1.50 m. olarak yapılmış) (Ek15), ayrıca ön cephe saçak seviyesinin de hmax:12.50 m. olması gerekirken 13.49 m. de yapıldığından, teklif planda binanın saçak seviyesinin de hmax:13.49 m. olarak belirtildiği, saçak seviyesinin yüksek yapılması ile herhangi bir kat kazanımı oluşmadığından inşaat artışının söz konusu olmadığı hususları tespit edilmiştir. Dolayısıyla Hilal Mahallesi imarın 27659 ada 3 sayılı parsele ilişkin teklif edilen plan değişikliği ile inşaat artışı getirilmeyip, onaylı mimari projesinde belirtilen çekme mesafelerine ve saçak seviyesine aykırı yapılan hususların yasallaştırılarak mevcut durumun imar durumu olarak kabul edilmesine yönelik yapılan plan değişikliği teklifi sunulmaktadır.

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Hilal Mahallesi 27659 ada 3 sayılı parseldeki yapının saçak kotunun  ve yapı yaklaşma mesafelerinin mevcut duruma göre yeniden belirlenmesine yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli  imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                      Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 786              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

İlkbahar Mahallesi imarın 28066 ada 11 sayılı parselinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 55 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.10.2010 gün ve 23216 Sayılı İlkbahar Mahallesi imarın28066 ada 11 sayılı parselinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 27.10.2010 gün ve 744 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“  İLGİ: Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.08.2010 gün ve 852 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda; İlkbahar Mahallesi 28066 ada 11 sayılı parselde yer alan yapı hakkında teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Belediyemiz Meclisinin 02.08.2010 gün ve 560 sayılı kararı ile “Dosyanın yeniden incelenmek üzere Müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verildiği bildirilmektedir. (Ek 1)
Yapılan incelemede; İmarın 28066 ada 11 sayılı parselin toplamının 666 m² olup (Ek 2) , 1/1000 ölçekli 81160-81161 nolu parselasyon  planında 2 katlı konut kullanımında olduğu, yola mesafesi 5.00 m.,  yan komşu mesafesinin ise 3.00 m. olarak verildiği  yapılaşma koşulları  19906 nolu imar çapında belirtilerek TAKS:0.20, KAKS: 0.40, ancak plan notu gereği kamulaştırma miktarı bedelsiz terk edildiğinden TAKS: 0.35, KAKS: 0.70 olarak kullanıldığı, ayrık nizam 2 kat Hmax: 6.50 m. olduğu (Ek:3), söz konusu parselde yapılan binada 02.11.2007 onay tarihli  mimari projesine aykırı hususlar yapıldığından Belediyemiz Encümenince 03.12.2009 tarih ve C/2009/3425.35 sayılı kararın alındığı (Ek 4),
Söz konusu ada/parsele ait dosyasında yapılan incelemede;
- 21.03.2007 tarihinde imar durumunun verildiği
- 29.03.2007 tarihinde yol kotu tutanağının verildiği (Ek 5)
- 02.11.2007 tarihinde mimari projesinin onaylandığı,
- 13.12.2007 tarihinde yapı ruhsatının alındığı (Ek 6 )
- 17.07.2008 tarihinde temel vize tutanağının hazırlandığı (Ek 7)
- Söz konusu parseldeki yapıya ilişkin 16.07.2009 tarihindeki zabıtname ile 02.11.2007 onay tarihli mimari projeye aykırı hususların tespit edildiği, (Ek 8)
- Bunun üzerine Belediye Encümenimizce ruhsata aykırı hususlar nedeniyle 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden 03.12.2009 tarih ve C/2009/3425.35 sayılı kararın alındığı,
İmarın 28066 ada 11 sayılı parsel üzerindeki binanın yerinde yapılan kontrolünde binaya ait 02.11.2007 onay  tarihli mimari projesine aykırı olarak;
1- 2. Bodrum katta sığınak iç perde duvarlarının yapılmadığı ve sığınaktan ön cpheye pencere açıldığı,
2- 1. Bodrum katta arka ve sol yan cephede kuranglez + pencereler iptal edilerek (13.60x2.80) + (13.00x4.00)= (90.08) m² lik alanın kullanıma katıldığı, iç bahçelerin iptal edildiği, dükkanlara ait depo iniş merdivenlerinin çelik konst. + döşeme atılarak iptal edildiği,
3- Zemin kat sol yan cephede (1.90 x12.70) m. ebadında alanın ve normal katta 2 adet (1.90 x 6.10) m. ebatlarındaki balkonların kullanıma katıldığı,
4- 3 ve 7 aksları üzerinde bulunan şaftların yapılmadığı,
5- Tüm katlarda galeri boşluklarının çelik konst. Atılarak iptal edildiği,
6- Çatı arası katında (5.40 x 6.05) + (5.40 x 6.10) = (65.61) m² ebatlarındaki terasın kullanıma katıldığı,                                           -1-
7- Bina dış cephe ebatları – giydirme şeklinin değiştirildiği,

KARAR NO : 786              04 KASIM 2010

8-Normal katın +(3.30) m. kotunda olması gerekirken +(3.52) m. kotunda yapıldığı, saçak kotunun +(6.30) m. kotunda olması gerekirken +(6.72) m. kotunda yapıldığı ve çatının (sağ-sol yan) (1.50) m. yükseltilerek +(8.22) m. kotunda yapıldığı, +(8.80) m. kotunda olması gereken mahya kotunun ise +(10.82) m. kotunda yapıldığı, tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince mal sahibi adına 16.07.2009 gün ve 74/3759 sayılı tespit zaptı ile 16.07.2009 günü 43/1822 sayılı yapı tatil zaptı ve mühürleme tutanağı tanzim edilerek 16.07.2009 günü tebligat işleminin gerçekleştirildiği, Ancak mahallinde 2. kez yapılan kontrolde zabıt konusu hususların giderilmediği görülerek bu konuda 01.10.2009 günlü rapor tanzim edildiği,
Söz konusu aykırı hususlara ilişkin Proje Birimimizin 01.09.2009 tarihli görüş yazısında ;
- Normal katın +(3.30) m. kotunda olması gerekirken +(3.52) m. kotunda yapılması, saçak kotunun +(6.30) m. kotunda olması gerekirken +(6.72) m. kotunda yapıldığı ve çatının (sağ-sol yan) (1.50) m. yükseltilerek +(8.22) m. kotunda yapılması,+(8.80) m. kotunda olması gereken mahya kotunun ise +(10.82) m. kotunda yapılmasının İmar Yönetmeliğinin 54/1 maddesine aykırı olduğu,
- 2. Bodrum katta sığınak iç perde duvarlarının yapılmadığı ve sığınaktan ön cepheye pencere açılması hususunun Sivil Savunma Yönetmeliğine aykırı olduğu,  
- 1. Bodrum katta arka ve sol yan cephede kuranglez + pencereler iptal edilerek (13.60x2.80) + (13.00x4.00)= (90.08) m² lik alanın kullanıma katıldığı, iç bahçelerin iptal edildiği, dükkanlara ait depo iniş merdivenlerinin çelik konst. + döşeme atılarak iptal edilmesi, 
-Zemin kat sol yan cephede (1.90 x12.70) m. ebadında alanın ve normal katta 2 adet (1.90 x  6.10) m. ebatlarındaki balkonların kullanıma katılması,
-3 ve 7 aksları üzerinde bulunan şaftların yapılması ve tüm katlarda galeri boşluklarının çelik konst. Atılarak iptal edilmesi hususlarının imar durumuna aykırı olması ve bu durumu itibari ile proje onaylatmak suretiyle ruhsata bağlattırılmasının yasal açıdan mümkün olamadığı,
-Çatı arası katında (5.40 x 6.05) + (5.40x6.10) = (65.61) m² ebatlarındaki terasın kullanıma katılması ve bina dış cephe pencere ebatları – giydirme cephe şeklinin değiştirilmesi hususlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21. Maddesi gereğince tashihat/tadilat projesi onaylatılması halinde ruhsata bağlattırılması mümkün olduğu halde bu konuda herhangi bir müracaatta bulunulmadığının belirtildiği,  
- 28066 ada 11 sayılı parselde yapılan yapıdaki aykırı hususlara ilişkin  03.12.2009 tarih ve
C/2009/3425.35 sayılı Encümen kararının  alındığı ve bu kararla 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince inşaatın Gecekondu ve Sosyal Konutlar Birimince yıktırılmasına karar verildiği,
-28066 ada 11 parselin ilgilisi tarafından Encümen kararının iptali talebi ile açılan davada 15. İdare Mahkemesinin 09.03.2010 gün ve E.2010/354 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, 
-Söz konusu binada onaylı mimari projesine aykırı olarak yapılan hususlar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince Belediye Encümenince 03.12.2009 gün ve 3425 sayılı kararın alındığı ve imar suçunu işleyen müteahhidi hakkında Türk Ceza Kanununun 184. Ve İmar Kanununun 42. Maddeleri gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili kişiler hakkında dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğu, 
Bu süreç içerisinde binanın tamamlandığı, ancak bahse konu parselde yapılan yapıya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesinin 02.11.2007 onaylı mimari projesine aykırı hususlardan dolayı alınamadığı, bu nedenle söz konusu aykırı hususlara ilişkin 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi doğrultusunda  alınan Encümen   kararında belirtilen saçak kotu ve mahya kotuna ilişkin hususların yasallaştırılmasına  yönelik, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi hazırlanarak 10.03.2010 tarih ve 6827 sayılı müracaatla,  Müdürlüğümüze sunulduğu hususları belirlenmiştir.
Teklif plan üzerinde yapılan incelemede;
- İlkbahar mahallesi imarın 28066 ada 11 sayılı parselin ayrık nizam 2 katlı konut alanında bulunduğu, Hmax: 6.50 m.olarak verildiği, ancak yerinde yapılan yapıda, Normal katın +(3.30) m. kotunda olması gerekirken +(3.52) m. kotunda yapıldığı, saçak kotunun +(6.30) m. kotunda olması gerekirken +(6.72) m. kotunda yapıldığı ve çatının (sağ-sol

KARAR NO : 786              04 KASIM 2010

yan) (1.50) m. yükseltilerek +(8.22) m. kotunda yapılması,+(8.80) m. kotunda olması gereken mahya kotunun ise +(10.82) ayrıca  teras katının da kapatılarak iki katlı olması gereken yapının 3 katlı yapı olarak yapılmasına ilişkin encümen kararında belirtilen aykırı hususların yasallaştırılması için  hazırlanan plan değişikliğidir. 
Söz konusu teklif planın plan notu olarak ;
1- 28066 ada 11 sayılı parseldeki binanın; Çankaya Belediyesi Encümeninin 03.12.2009 gün ve C/2009/3425.35 sayılı kararı ile belirtilen Saçak kotu +(6.72) m., Mahya kotu +(10.82) m. kotunda teşekkül edecektir.
2- Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde yürürlükte bulunan 81160-81161 nolu parselasyon plan  hükümlerinde belirtilen imar durumuna uyulacaktır.
şeklinde 2 adet plan notu getirilmiştir.
-İlkbahar mahallesi imarın 28066 ada 11 sayılı parselde onaylı mimari projesine aykırı yapılan hususlara ilişkin alınan 03.12.2009 tarih ve C/2009/3425.35 sayılı encümen kararında belirtilen aykırılıkların yasallaştırılmasına    ilişkin sunulan plan değişikliği ile ; 
-Çatı katında açık terasın (5.40x6.05) +(5.40+6.10)= 65.61 m² ebadında alanın kullanıma katılması  ile 65.61 m2 lik inşaat artışının getirilerek ilave  kat kazanılacağı , 
Dolayısıyla teklif edilen  plan değişikliği ile, 65.61 m2 lik inşaat alanı artışı  ile  beraber  projesine aykırı yapılan çatı katının kapatılması ile  ilave 1 katın daha yasallaştırılacağı ve yapının saçak kotu yüksekliği 6.30 m. yerine 6.72 m. +(8.80) m. kotunda olması gereken mahya kotunun ise +(10.82) m. kotunda olacağı  hususu tespit edilmiştir.  
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 23.08.1999 ve 04.02.2000 tarihli genelgelerine göre mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya yönelik, imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerektiği belirtilmektedir  (Ek10).Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 10.01.2005 tarih ve 78 sayılı meclis kararında alan kazanımı ihtiva etmeyen sadece kotlara ilişkin aykırılıklar nedeniyle sunulan ve 30 cm. kadar olan hatalar hakkındaki ilçe belediye meclis kararı ve eklerinin onaylanabileceği belirtilmektedir (Ek 11). Bu nedenle söz konusu genelge ve meclis kararına, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, planlama ilke ve esaslarına aykırı olan bahse konu plan değişikliğinin onayına ilişkin yetkinin ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde olduğu göz önüne alınarak,  28066 ada 1  sayılı  parselde yer alan yapının imalatının tamamlanarak yapının kullanılır durumda olduğu, bu nedenle plan notunda da belirtildiği üzere yapının yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar,  onaylı mimari projesine  aykırı yapılan inşaat  ve yapı yüksekliği artışına ilişkin tespit edilen hususların yasallaştırılması yönündeki ilgililerince teklif edilen imar planı değişikliği teklifinin, imar mevzuatı doğrultusunda Belediyemiz Meclisince incelenip görüşülerek bir karar alınması gerekmektedir.
Belediyemiz Meclisinin 02.08.2010 gün ve 560 sayılı kararı ile “dosyanın yeniden incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verilmesi üzerine konuya ilişkin Müdürlüğümüzce yeniden yapılan incelemede, yukarıda belirtilen hususlara ilave edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı belirlenmiştir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; İlkbahar  Mahallesi imarın 28066 ada 11 sayılı parselindeki yapı hakkında 03.12.2009 tarih ve C/2009/3425.35 sayılı encümen kararında belirtilen yapı  yüksekliğine ilişkin hususların yasallaştırılmasına yönelik teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, dosyanın müdürlüğüne iadesine, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

               

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


            T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 779             03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

AB ülkelerinde kadın hakları konusunda uygulanan projelerin araştırılarak ilçemizde de uygulanması hakkında AB ve Dış İlişkiler – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Sağlık Komisyonlarının 26.10.2010 gün ve 7 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 733 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan AB ülkelerinde kadın hakları konusunda uygulanan projelerin araştırılarak ilçemizde de uygulanması hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
“ AB ülkelerinde kadın hakları konusunda uygulanan projelerin araştırılarak Çankaya ilçemizde uygulanması konusunda araştırma yapılması ve meclisimizin bilgilendirilmesini öneriyoruz. ”
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11 Ekim 2010 gün ve 733 sayılı ara kararı;
AB ülkelerinde kadın hakları konusunda uygulanan projelerin araştırılarak ilçemizde de uygulanması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere AB ve Dış İlişkiler- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR :Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 733 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi. AB ülkelerinde kadın hakları konusunda uygulanan projelerin araştırılarak ilçemizde de uygulanması ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce gerekli araştırmanın yapılarak meclisin bilgisine sunulmasına, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


               

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                     Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 751                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin 23-30 Kasım 2010 tarihlerinde düzenleyeceği fotoğraf sergisinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1156 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4069 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin 27.10.2009 gün ve 2947 sayılı dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçede; Türkiye’de yaşayan Çingenelerin yaşamını ve mesleklerini araştırarak onları anlatmak, yaşamlarını belgelemek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenlenmesi istenildiğinden bahisle, sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Galerilerinden, E Galerinin 23 Kasım – 30 Kasım 2010 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin 23 Kasım - 30 Kasım 2010 tarihlerinde düzenleyeceği fotoğraf sergisinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi E Galerisinde ortak etkinlik olarak programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 778             03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin önemi ve sağladığı haklar konusunda, engelli vatandaşlarımızın bilgilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkında Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonunun 26.10.2010 gün ve 8 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 732 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin önemi ve sağladığı haklar konusunda, engelli vatandaşlarımızın bilgilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin önemi ve sağladığı haklar konusunda, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriri gereğini arz ederiz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11 Ekim 2010 gün ve 732 sayılı ara kararı;

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin önemi ve sağladığı haklar konusunda, engelli vatandaşlarımızın bilgilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 732 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin önemi ve sağladığı haklar konusunda, engelli vatandaşlarımızın bilgilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimimizce gerekli çalışmaların yapılmasına, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


             T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 764                                                  02 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Engelliler Haftası Etkinliğinin 26 Kasım – 07 Aralık 2010 tarihlerinde, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1167 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı Vekili Fazıl GÜLEKEN, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4080 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“Çankaya Belediyesi, “ Yeni Toplumcu Belediyecilik” anlayışının gereği olarak, kültürel ve sosyal faaliyetlerle toplumun geniş kesimlerinde toplumsal ve sosyal gelişimin yanı sıra “engellilik” konusunda gelişim/değişim yaratmayı hedeflemektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde; engellilerin yaşadığı zorlukları anlayıp sosyal ve toplumsal gelişimlerine katkı sunmak amacı ile 26 Kasım – 07 Aralık Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini gereği için OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Engelliler Haftası Etkinliğinin 26 Kasım – 07 Aralık 2010 tarihlerinde, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                    Nükhet TUĞCU                     Sabriye Feyzioğlu


         T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 754                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Felsefeciler Derneğinin, Dünya Felsefe Günü nedeniyle 25 Kasım 2010 tarihinde düzenleyeceği etkinliğin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1159 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4076 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Felsefeciler Derneğinin 15.10.2009 gün ve 3415 sayılı dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçede; 25 Kasım 2010 tarihinde Dünya Felsefe Günü nedeniyle bir toplantı düzenlenmesi düşünüldüğünden bahisle, sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Salonunun 25 Kasım 2010 tarihinde ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Felsefeciler Derneğinin, Dünya Felsefe Günü nedeniyle 25 Kasım 2010 tarihinde düzenleyeceği etkinliğin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde ortak etkinlik olarak programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 747                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Ankara Varto Dayanışma Kültür Derneği ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenecek Halk Konserinin, 04 Aralık 2010 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1151 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 12.10.2010 gün ve 3977 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Ankara Varto Dayanışma Kültür Derneğinin, Belediyemiz katkısı ile 04 Aralık 2010 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda gerçekleştirilmesi düşünülen Halk Konseri Proje önerisi Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
Makamınızca uygun bulunması halinde, Belediyemiz işbirliği ile 04 Aralık 2010 tarihinde Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda gerçekleştirilmesi düşünülen Halk Konseri projesinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini gereği için OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Ankara Varto Dayanışma Kültür Derneği ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenecek Halk Konserinin, 04 Aralık 2010 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda programlanması ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 770            02 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hakkında Hukuk Komisyonunun 18.10.2010 gün ve 12 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.
     
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Ekim 2010 gün ve 681 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1045 sayılı yazısı ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Konu ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.09.2010 gün ve 4589-4573 sayı çıkışlı Başkanlık olur’u yazı metni;

“ 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin dördüncü kısım Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri birinci bölüm başlıklı içkili yer bölgesi tespiti 29.Madde gereği içkili yerler bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanı içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.

Bölgemizde içkili yer bölgesi dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri Belediyemize dilekçe ile müracaatta bulunarak işyerlerinin içkili bölge dahiline alınması talebinde bulunmuşlardır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Sosyal Yardım İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik elemanlarının da katılımıyla Yönetmeliğin 30.maddesinde aranan kriterlere göre inceleme yapılmak üzere içkili bölge tespit komisyonu oluşturulmuştur. 
       
İçkili Bölge Tespit Komisyonu, Yönetmeliğin 30.maddesine göre istekte bulunulan adreslerde yapılan incelemeler sonucu içkili bölge tespitinde bulunmuştur. Komisyonun tespitte bulunduğu yerlerle ilgili rapor yönetmelik gereği Mülki İdare Amirinin görüşü alınmak üzere; 02.08.2010 tarih ve 3917-3898 sayılı, yazılarımızla Çankaya Kaymakamlığı’na sorulmuştur.
       
Çankaya Kaymakamlığı’nın genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 14.09.2010 tarih ve B054VLK4063801-349-4504 sayılı ve 21.09.2010 tarih ve B054VLK4063801-349-4598 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanan rapor ektedir.

Belediye Meclisinin 02/01/2006 tarih ve 2 nolu- 06.02.2006 tarih ve 95 sayılı kararlarına ek olarak alınan 06/03/2007 tarih ve 223 sayılı karar gereği içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Meclise havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 06 Ekim 2010 gün ve 681 sayılı ara kararı;
Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1045 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

KARAR NO : 770            02 KASIM 2010

SONUÇ ve KARAR :Çankaya Belediye Meclisinin 06 Ekim 2010 gün ve 681 sayılı ara kararı ve yazı metni değerlendirildi. Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin;

Çankaya İlçe Sınırları İçerisinde Açılması Uygun/Uygun olmayan içkili bölgeler:

- Çamlıtepe Mah. Erdem  Sokak 4 No’lu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınabilir. Komisyonumuzca kabul edilmiştir.  

- Kavaklıdere Mah. Tunalı Hilmi Cad. 54-56 No’lu binalar, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınabilir. Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
  
- Gazi Osman Paşa Mah. Hafta Sokak 16 No’lu bina , İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde, 60 metre yakınında İlköğretim Okulu olduğundan İşyeri Açma ve Çalışma yönetmeliğin d fıkrası gereğince uygun görülmediğinden, Komisyonumuzca reddedilmiştir.

- Kavaklıdere Mah. Kenedi Cad. 4 No’lu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde İçkili Bölgeye alınması uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınabilir. Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

- Kızkulesi Sokak 28 Nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınabilir.  Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

- Mustafa Kemal Mah. 2099. Sokak (Eski 68.Sokak) Barış Sitesi 9 No’lu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınabilir. Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

- Mutluköy Mah. 2.Cad. 6.Sokak 4 No’lu bina İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde Yoğun konut Bölgesi olduğu tespit edildiğinden, komisyonumuzca reddedilmiştir.

- Kırkkonaklar mah. 316.Cad.(Eski 23) 4 No’lu bina,  İlçe Emniyet Müdürlüğünce Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden incelendiğinde uygun görülmüştür. Ancak İçkili Bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde ise yoğun konut bölgesi olması nedeniyle uygun görülmediğinden, Komisyonumuzca meclisin takdirine sunulmasına;

- Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri, İçkili Bölge komisyonu tarafından   incelendiğinde, İçkili Bölgeye alınması uygun görülmüştür. Ancak  Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde, 150 metre yakınında Anayasa Mahkemesi Hizmet binasının bulunması nedeniyle sakınca olacağı bildirilmiştir. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair yönetmeliğinin 30. maddesi a bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve
kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında açılamayacağı “ hüküm altına alınmıştır. Ancak mesafe şartı belirtilmemiştir. Bu nedenle söz konusu yerin İçkili Bölgeye alınması veya alınmaması hususunun,  komisyonumuzca Meclisin takdirine sunulmasına.

KARAR NO : 770            02 KASIM 2010

- Çankaya Belediyesi Atapark, İçkili bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde mülkiyetinin Belediyemize ait olduğu ve içkili bölgeye alınması uygun görüldüğü, Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde;  tesisin batı kısmında geçen ve yaklaşık 50 metre Mevlana bulvarı ile Doğu kesiminden geçen yaklaşık 50 metre yakınında Dikmen Caddesinin geçtiği, Tesisin duvar ile çevrili olduğu, İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 30.maddesine göre “oto yollara 200 metre yakın olması nedeniyle Güvenlik ve Asayiş yönünden değerlendirilmesinde sakınca olabileceği” kanaatine varıldığı bildirildiğinden, komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

Aşağıda belirtilen yerlerin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda ise;

- Kavaklıdere Mah. Olgunlar Cad. 26 No’lu bina İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmüştür. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde Konur Sokak 48 No’lu yerde Ankara Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü’nün Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğu, Kızılırmak Sokak 21 ve 23 No’lu binalarda Üçgen Fen Dershanesinin bulunduğu, Güvenlik ve Asayiş yönünden yakın mesafe içinde değerlendirilebileceği ve sakınca olabileceği bildirilmiştir. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma yönetmeliğinin 30. maddesinin a bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,” açılmayacağı belirtilmiş, Ancak Mesafe şartı  belirtilmemiştir. Aynı yönetmeliğinin 32. Maddesinde ise Meyhane, Kahvehane, Elektronik Oyun Merkezleri vb. Umuma açık yerler ile Açık Alkollü İçki satılan yerlerin  Okullar dışındaki diğer  Özel Öğretim kurumları için mesafe zorunluluğunun aranmayacağı, Ancak özel öğretim kurumlarıyla aynı binada açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu yerin İçkili Bölgeye alınması veya alınmaması hususunun, komisyonumuzca Meclisin takdirlerine sunulmasına;
 
- Meşrutiyet Mah. Konur Sokak 10 No’lu bina, İçkili bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde uygun olduğu, Ancak yakın mesafede Vergi dairesinin bulunduğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde yakın mesafe içerisinde dershanelerin bulunduğundan Genel güvenlik ve Asayiş yönünden yakın mesafe içerisinde değerlendirilebileceği ve sakınca olabileceği bildirilmiştir.İşyeri Açma ve Çalışma yönetmeliğinin 30. maddesinin a bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,” açılmayacağı belirtilmiş, Ancak Mesafe şartı  belirtilmemiştir. Aynı yönetmeliğinin 32. Maddesinde ise Meyhane, Kahvehane, Elektronik Oyun Merkezleri vb. Umuma açık yerler ile Açık Alkollü İçki satılan yerlerin Okullar dışındaki diğer Özel Öğretim kurumları için mesafe zorunluluğunun aranmayacağı, Ancak özel öğretim kurumlarıyla aynı binada açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu yerin İçkili Bölgeye alınması veya alınmaması hususunun komisyonumuzca Meclisin takdirlerine sunulmasına;

- Kızılay Mah. Ihlamur Sokak 10 Nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde, yakın mesafesinde Danıştay binasının bulunduğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezinin bulunması, Karşı taraf 7 numaralı yerde Ankara Sanat Tiyatrosunun bulunması ve Danıştay binasının yakın sayılabilecek alan içerisinde bulunduğu bildirilmiştir. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 30. maddesinin a bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,” açılmayacağı belirtilmiştir. Ancak mesafe şartı belirtilmemiştir. Bu nedenle söz konusu yerin İçkili Bölgeye alınması veya alınmaması hususunun komisyonumuzca Meclisin takdirlerine sunulmasına;

KARAR NO : 770            02 KASIM 2010

- Kocatepe Mah. Kızılırmak Cad. 14 Nolu bina İçkili bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde, yakın mesafe içerisinde Demokrat Parti Ankara İl Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulunun bulunduğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde, 3. katında Demokrat Parti Ankara İl başkanlığı, Dershaneler ve Yüksek Seçim kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü binasının bulunduğu ve Çevre binalarda ikamet olarak kullanılan çok sayıda binanın bulunduğu ve Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden bu yerlerin yakın mesafe içerisinde değerlendirilebileceği ve sakınca olabileceği bildirilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 30. maddesinin a bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,” açılmayacağı belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğinin 32. Maddesinde ise “Meyhane, Kahvehane, Elektronik Oyun Merkezleri vb. Umuma açık yerler ile Açık Alkollü İçki satılan yerlerin  Okullar dışındaki diğer  Özel Öğretim kurumları için mesafe zorunluluğunun aranmayacağı, Ancak özel öğretim kurumlarıyla aynı binada açılamayacağı” hüküm altına alınmıştır. Ancak mesafe şartı belirtilmemiştir. Bu nedenle söz konusu yerin içkili bölgeye alınması veya alınmaması hususunun komisyonumuzca Meclisin takdirlerine sunulmasına;

- Maltepe Mah. Ali Suavi Sokak 1 No’lu bina İçkili bölge tespit komisyonu tarafından incelendiğinde, yakın mesafesinde Denizcilik Müsteşarlığının bulunduğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İncelendiğinde ise, yakın sayılabilecek mesafede Büyükşehir Belediyesi” Alo Cenaze Hizmetleri 188 “ ve “ Alo Ambulans 122” hizmet binalarının bulunduğu, Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden yakın mesafe içerisinde değerlendirilebileceği ve sakınca olabileceği bildirilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 30. maddesinin “a” bendinde “Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,” açılmayacağı belirtilmiştir. Ancak mesafe belirtilmemiştir. Bu nedenle söz konusu yerin İçkili Bölgeye alınıp alınmaması hususunun, komisyonumuzca Meclisin takdirlerine sunulmasına;

- Cumhuriyet Mah. Tuna Caddesi No:17 numaralı bina İçkili bölge tespit komisyonu
tarafından uygun görülmüştür, Ancak Çankaya kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş yönünden incelendiğinde ise yaklaşık 20 metre mesafede Adakale Sokak No:17 yerde Ziraat bankası okul öncesi Eğitim ve Etüt merkezinin bulunduğu, Bu nedenle Meclis tarafından söz konusu yer içkili bölgeye alınmayabilir. Meclisin takdirlerine sunulmasına; komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun CHP Grup Başkan Vekili Oğuz BÜYÜKTANIR’ın, sözkonusu raporda Meclisin takdirlerine sunulan işyerlerinin de içkili bölgeye alınarak oylanması önersiyle aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                    Nükhet TUĞCU                     Sabriye Feyzioğlu


            T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 777             03 KASIM 2010 
           
-  K  A  R  A  R  -

Belediyemize ait olan İlkadım Mahallesi 7406 ada 26 parselde bulunan 510 m2’lik alana kreş yapılması hakkında Emlak – İsimlendirme ile Sosyal İşler Komisyonunun 25.10.2010 gün ve 14 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 731 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan ve Belediyemize ait olan İlkadım Mahallesi 7406 ada 26 parselde bulunan 510 m2’lik alana kreş yapılması hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Semtimizde yeterli  kreş olmadığından Belediyemize ait olan İlkadım Mahallesi 7406/26 parselde bulunan 510 m2 lik alanın kreş yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11 Ekim 2010 gün ve 731 sayılı ara kararı;

Belediyemize ait olan İlkadım Mahallesi 7406 ada 26 parselde bulunan 510 m2’lik alana kreş yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Emlak – İsimlendirme ile Sosyal İşler Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11 Ekim 2010 gün ve 731 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi. Belediyemize ait olan İlkadım Mahallesi 7406 ada 26 parselde bulunan 510 m2’lik alana kreş yapılması ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde sözkonusu alana kreşin yapılmasına, isminin de Başkanlıkça belirlenmesine, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkan V.                          Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                     Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 775             03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

2010 yılının ülkemizde Japon Yılı olması nedeniyle, Japon Ressam Naomi Yoshida’nın eserlerinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 25 Kasım- 2 Aralık 2010 tarihleri arasında sergilenmesi hakkında Kültür ile Sosyal İşler Komisyonunun 26.10.2010 gün ve 8 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Ekim 2010 gün ve 727 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan 2010 yılının ülkemizde Japon Yılı olması nedeniyle, Japon Ressam Naomi Yoshida’nın eserlerinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 25 Kasım- 2 Aralık 2010 tarihleri arasında sergilenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.10.2010 gün ve 3779 sayılı yazısı ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.09.2010 gün ve 3779 sayı çıkışlı Başkanlık olur’u yazı metni;
“ İLGİ : Kadın Bilgi Proje Paylaşım Merkezi Derneğinin 27.09.2010 gün ve 3153 sayılı dilekçesi.
İlgide kayıtlı dilekçede; 2010 yılının ülkemizde Japon Yılı olması nedeniyle, 27 Kasım – 05 Aralık tarihleri arasında Japon Ressam Naomi Yoshida’nın eserlerinin sözkonusu dernek himayesinde sergilenmesi için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonu talep müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Galerilerinden C Galerinin 25 Kasım- 02 Aralık 2010 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10 Ekim 2010 gün ve 727 sayılı ara kararı;
Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının kitap haline dönüştürülmesi hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1043 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 10.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Sosyal İşler ile Kültür Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR :Çankaya Belediye Meclisinin 10 Ekim 2010 gün ve 727 sayılı ara kararı ve yazı metni değerlendirildi. 2010 yılının ülkemizde Japon Yılı olması nedeniyle, Japon Ressam Naomi Yoshida’nın eserlerinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 25 Kasım- 2 Aralık 2010 tarihleri arasında sergilenmesi hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 801                                                 05 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetvelleri hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2010 gün ve 5376 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkan Vekili Fazıl GÜLEKEN, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2010 gün ve 5376 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetveli yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ekli listede kadroların ihdası konusunda Belediyemizce karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetvelleri ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                     Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 749                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1154 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.10.2010 gün ve 5284 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan, personel kadrolarının, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince iptal edilmesi gerekmektedir.

Ekli listede belirtilen memur ve işçi personel kadrolarının iptali konusunda, Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 776             03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemizin yurtdışındaki kardeş kentleriyle turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi hakkında Turizm Komisyonunun 26.10.2010 gün ve 7 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Ekim 2010 gün ve 729 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Belediyemizin yurtdışındaki kardeş kentleriyle turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Belediyemizin yurtdışındaki kardeş kentleriyle Çankaya ilçesi arasında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi için önergemizin Turizm komisyonuna havalesini arz ederiz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10 Ekim 2010 gün ve 729 sayılı ara kararı;

Belediyemizin yurtdışındaki kardeş kentleriyle turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Turizm Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR :Çankaya Belediye Meclisinin 10 Ekim 2010 gün ve 729 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi.  Belediyemizin yurtdışındaki kardeş kentleriyle turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                      Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 756                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Kars- Ardahan – Iğdırlılar Tanıtım Etkinliğinin 07 Kasım 2010 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1161 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4073 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Kars Ardahan Iğdırlılar Dayanışma Birliği Dayanışma Platformunun 20.10.2010 gün ve 3471 sayılı dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçede; Kars- Ardahan – Iğdırlılar Birliği Dayanışma Platformunun Çankaya bölgesinde oturan hemşerilerin katılıyla “Ülkemizin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Gençliğin Bakışı” konulu panel düzenlenmek istenildiğinden bahisle Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; sözkonusu etkinlik için Çağdaş Sanatlar Merkezi Salonunun 07 Kasım 2010 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Kars- Ardahan – Iğdırlılar Tanıtım Etkinliğinin 07 Kasım 2010 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 781             03 KASIM 2010 
         
-  K  A  R  A  R  -

Kırkkonaklar, Esat, Bademlidere, Seyranbağları mahallelerinde bulunan fırınların hijyen, sağlık ve gramaj yönünden denetlenmesi hakkında Esnaf ve Tüketici Hakları ile Sağlık Komisyonunun 25.10.2010 gün ve 7 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 12 Ekim 2010 gün ve 739 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Kırkkonaklar, Esat, Bademlidere, Seyranbağları mahallelerinde bulunan fırınların hijyen, sağlık ve gramaj yönünden denetlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“Kırkkonaklar, Esat, Bademlidere, Seyranbağları mahallelerinde bulunan fırınların hijyen, sağlık ve gramaj yönünden denetlenmesini öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 12 Ekim 2010 gün ve 739 sayılı ara kararı;

Kırkkonaklar, Esat, Bademlidere, Seyranbağları mahallelerinde bulunan fırınların hijyen, sağlık ve gramaj yönünden denetlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 12.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Esnaf ve Tüketici Hakları  ile Sağlık Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 12 Ekim 2010 gün ve 739 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi. Kırkkonaklar, Esat, Bademlidere, Seyranbağları mahallelerinde bulunan fırınların hijyen, sağlık ve gramaj yönünden denetlenmesi ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğün ile Zabıta Müdürlüğümüzün denetleme elemanlarınca ortaklaşa denetlenmesine, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


               

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                      Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 798                                                 05 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Belediyemizce Kasım ayı içerisinde yeniden düzenlenen Konur, Karanfil ve Yüksel Caddesi yaya bölgesinin yenilenme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bir dizi etkinlik düzenlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4079 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkan Vekili Fazıl GÜLEKEN, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4079 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“Belediyemizce Kasım ayı içerisinde yeniden düzenlenen Konur, Karanfil ve Yüksel Caddesi yaya bölgesinin yenilenme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bir dizi etkinlik (konser, sergi, kokteyl) yapılması düşünülmektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde, sözkonusu yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Kasım ayı içerisinde yaya bölgesi açılışının, bir dizi etkinlik düzenlenerek gerçekleştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Konur, Karanfil ve Yüksel Caddesi yaya bölgesinin yenilenme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bir dizi etkinlik düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                      Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 769            02 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Belediye Meclisimizin 04.06.2010 tarih ve 431 sayılı Gündüz Çocuk Bakım Evleri ve Etüt Merkezlerinin hizmet ücretlerinin belirlenmesine dair almış olduğu kararın tashihi hakkında Hukuk ile Tarifeler Komisyonunun 26.10.2010 gün ve 9 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ekim 2010 gün ve 674 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Belediye Meclisimizin 04.06.2010 tarih ve 431 sayılı Gündüz Çocuk Bakım Evleri ve Etüt Merkezlerinin hizmet ücretlerinin belirlenmesine dair almış olduğu kararın tashihi hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1039 sayılı yazısı ve dosya içeriği değerlendirildi;
a) Konu ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28.09.2010 gün ve 3073 sayı çıkışlı Başkanlık olur’u yazı metni;

“Belediye Meclisimizin 04.06.2010 tarih ve 431 sayılı Gündüz Çocuk Bakım Evleri ve Etüt Merkezlerinin hizmet bedellerinin belirlenmesine dair kararın sonuç ve karar bölümünün;
1-maddesindeki “ve ihtiyaç sahipleri için” kısmının çıkarılması,
4-maddenin sonuna “iki kardeşten birinin kreş, diğerlerinin etüt öğrencisi olması durumunda etüt ücretinin yarısı alınır” ibaresinin eklenmesi,
5-maddesinin sonuna” Belediyemiz personeli muaf olmak kaydıyla, eğitim dönemi içinde 2’ye bölünerek alınmak üzere 300.- TL kırtasiye ücreti alınması” ibaresinin eklenmesi,
7-maddesinin “Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye şirketlerinin çalışanlarının Çankaya Belediyesi personeline tanınan statüden yararlanması” şeklinde değiştirilmesi,
8-madde olarak Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayışı, yurttaşların ülkenin içinde geçtiği ekonomik kriz sürecinden etkilendiği gerçeğinden hareketle, düşük gelirli ailelerin çocukları için “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere GÇBE ve etüt merkezleri çocuk kapasitesinin maksimun %5’şi kadar ücretsiz çocuk kaydı alınabilir” maddesinin eklenmesi, hususlarında düzeltme yapılmasının uygun ve yerinde olacağı düşünülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, ilgili meclis kararının yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilebilmesi için karar alınmak üzere yazımızın gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunda Olur’larınızı arz ederim. “

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ekim 2010 gün ve 674 sayılı ara kararı;
Belediye Meclisimizin 04.06.2010 tarih ve 431 sayılı Gündüz Çocuk Bakım Evleri ve Etüt Merkezlerinin hizmet ücretlerinin belirlenmesine dair almış olduğu kararın tashihi hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1039 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk ile Tarifeler Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ekim 2010 gün ve 674 sayılı ara kararı ve yazı metni değerlendirildi. Belediye Meclisimizin 04.06.2010 tarih ve 431 sayılı Gündüz Çocuk Bakım Evleri ve Etüt Merkezlerinin hizmet ücretlerinin belirlenmesine dair almış olduğu kararın tashihi hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin, 5.maddesinde yer alan “Belediyemiz personeli muaf olmak kaydıyla, eğitim dönemi içinde 2’ye bölünerek alınmak üzere 300.- TL kırtasiye ücreti alınması“ ibaresinin reddine, diğer maddelerle birlikte müdürlük teklifinin kabulüne, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki müşterek komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkan V.                         Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                  Nükhet TUĞCU                     Sabriye Fevzioğlu
  


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 772            02 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının kitap haline dönüştürülmesi hakkında Eğitim ile Kültür Komisyonunun 19.10.2010 gün ve 10 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Ekim 2010 gün ve 679 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının kitap haline dönüştürülmesi hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1043 sayılı yazısı ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.09.2010 gün ve 3172 sayı çıkışlı Başkanlık olur’u yazı metni;

“ Madencilerin yaşam ve çalışma koşullarının işlendiği fotoğraf çalışmasının Belediyemiz katkısı ile kitap haline getirilmesine yönelik proje önerisi müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Makamınızca uygun bulunması halinde; Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının, kitaba dönüştürülmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi gereği için Olur’larınıza arz ederim.”
 
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 06 Ekim 2010 gün ve 679 sayılı ara kararı;

Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının kitap haline dönüştürülmesi hakkında Başkanlık Makamının 30.09.2010 gün ve 1043 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Eğitim ile Kültür Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 06 Ekim 2010 gün ve 679 sayılı ara kararı ve yazı metni değerlendirildi. Belediyemiz işbirliği ile Madencilerin yaşam ve çalışma koşulları konulu fotoğraf çalışmasının kitap haline dönüştürülmesi hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki müşterek komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.11.2010 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkan V.                         Kâtip                                    Kâtip
Fazıl Güleken                       Nükhet TUĞCU                     Sabriye Fevzioğlu
  


         T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 748                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetvelleri hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1153 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.10.2010 gün ve 5285 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetveli yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ekli listedeki kadroların ihdası konusunda Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemizdeki boş norm kadro ihdası ile ilgili cetvel ve boş kadro değişiklik cetvelleri ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 784              04 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Öyse-kent Mahallesi 75 ada 13 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.10.2010 gün ve 53 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.10.2010 gün ve 23215 Sayılı Öyse-kent Mahallesi 75 ada 13 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca incelenip karar alınmasını öngören yazıları. 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 12.10.2010 gün ve 741 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.
Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“Öyse-kent Mahallesi imarın 75 ada 13 sayılı parsel hakkında Müdürlüğümüze yapılan 14.01.2010-17.02.2010 tarih ve 1315- 4884 sayılı müracaatlarla, hazırlanan imar planı değişikliğinin incelenip onaylanması talep edildiğinden (Ek 1), Belediyemiz meclisine bir karar alınmak üzere gönderilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkında 02.08.2010 gün ve 561 sayılı Belediyemiz Meclis kararında “ dosyanın yeniden incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine “ kararı verilmiştir (Ek 2).
Yapılan incelemede; Öyse-kent imarın 75 ada 13 sayılı parselin toplamı 704 m² olup (Ek 3) , 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut kullanımında bulunduğu , parselin yapılaşma koşullarının ise 19901 nolu imar çapında ayrık nizam 2 katlı saçak seviyesi 6.50 m, yola mesafesi 5.00 m yan komşu mesafesi 3.00 m, TAKS:0.20 KAKS: 0.40 olup (Ek 4), söz konusu parselde yapılan binada onaylı mimari projesine aykırı hususların olduğu, ayrıca  kotlarında onaylı mimari projesine aykırı bina mahya kotunun (+8.64 m.)olması gerekirken (+9.63 m.) ayrıca bina döşeme kotunun (+6.20 m.) olması gerekirken (+7.00 m.) yapıldığından Belediyemiz Encümenince 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı kararın alındığı (Ek 5),
 Söz konusu ada/parsele ait dosyasında yapılan incelemede ise ;
- 16.03.2007 tarihinde imar durumunun verildiği
- 20.03.2007 tarihinde yol kotu tutanağının verildiği (Ek 6)
- 03.08.2007 tarihinde mimari projesinin onaylandığı,
- 21.09.2007 tarihinde yapı ruhsatı aldığı (Ek 7 )
- 16.07.2008 tarihinde gabari tutanağının hazırlandığı (Ek 8)
- 04.01.2008 tarihinde temel vize tutanağının hazırlandığı (Ek 9)
- Söz konusu parseldeki yapıya ilişkin 04.08.2008 tarihindeki zabıtname ile 03.08.2007 onay tarihli mimari projeye aykırı hususların tespit edildiği, (Ek 10)
- Belediye Encümenimizce ruhsata aykırı hususlar nedeniyle 32. ve 42. maddeye istinaden 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı kararın alındığı,
İmarın 75 ada 13 sayılı parsel üzerindeki binanın mahallinde yapılan kontrolde binaya ait 03.08.2007 onay  tarihli mimari projesine aykırı olarak;
1- Binanın A aksından dışarı doğru bodrum +zemin+normal+çatı katında yaklaşık (1.00x14.70) m. ebadında büyütüldüğü,
2- Zemin + normal + çatı katında (3.10 x 6.65) m. ebadında iç bahçe boşluğunun iptal edilerek döşeme atılmak kaydı ile kullanıma katıldığı,
3- Zemin + normal+ çatı katında D-E aksına isabet eden balkon ve teras kısmında duş + wc isabet eden  (1.50 x 3.00) m.lik alanın duş + wc yeri olarak düzenlendiği,
4- Bina mahya kotunun (+8.64) m. olması gerekirken (9.63) m. ayrıca bina döşeme kotunun (+6.20) m. olması gerekirken ( +7.00 ) m. yapıldığı , temel vize yol kotu büro           biriminin  01.08.2008  gün ve  35.05.08/600/08   sayılı   yazıları  ve eki  gabari  tutanağından   tespit edildiğinden ,
-75 ada 13 sayılı parsele ilişkin 32. ve 42. maddeye istinaden 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı Encümen kararının  alındığı, 
- Bunun üzerine ilgilisince  encümen kararında belirtilen yıkım kararının ve 15.000 TL para cezasının  iptaline yönelik açılan dava sonucunda, Ankara 15. İdare Mahkemesinin E.2009/530  sayılı dosyası ile açılan davada 03.07.2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararının alındığı (Ek 11),

KARAR NO : 784              04 KASIM 2010

Bu süreç içerisinde binanın tamamlandığı, ancak bahse konu parselde yapılan yapıya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesinin 03.08.2007 onaylı mimari projesine aykırı hususlardan dolayı alınamadığı, bu nedenle söz konusu aykırı hususlar nedeniyle alınan encümen kararında belirtilen hususların yasallaştırılmasına  yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi hazırlanarak  13.01.2010 tarihinde Müdürlüğümüze sunulmuştur.

Teklif plan üzerinde yapılan incelemede;
- Öyse-kent imarın 75 ada 13 sayılı parselin ayrık nizam 2 katlı konut alanı olduğu, yola mesafesi 5.00 m, yan komşu mesafesi 3.00 m , 35 m. lik yoldan çekme mesafesinin 10.00 m.  olduğu ,
- Söz konusu parsel üzerinde inşaatı tamamlanmış yapıda onaylı mimari projesine aykırı olarak bina mahya kotunun (+8.64) m. olması gerekirken (9.63) m. , ayrıca bina döşeme kotunun (+6.20) m. olması gerekirken ( +7.00 ) m. yapıldığından , bahse konu yapının mahya kotunun +9.63 m. bina döşeme kotunun +7.00 m. olmasına ilişkin Belediyemiz Encümeninin 05.03.2009 gün  ve C/2009/0407.35 sayılı kararında belirtilen mevcut durum imar durumu olarak belirtilmiştir.

Söz konusu teklif planın plan notu olarak ;
1- 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı Çankaya Belediyesi Encümen kararında belirtilen mevcut durum imar durumu olup bina mahya kotu +9.63 m. , bina döşeme kotu +7.00 m. dir.
2- Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde yürürlükte bulunan imar planı hükümlerinde belirtilen imar durumuna uyulacaktır.
şeklinde 2 adet plan notu getirilmiştir.
Öyse-kent mahallesi imarın 75 ada 13 sayılı parselde onaylı mimari projesine aykırı yapılan hususlara ilişkin alınan 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı encümen kararında belirtilen aykırılıklara   ilişkin sunulan plan değişikliği ile ; encümen kararının 1, 2 ve 3 nolu maddelerinde belirtilen hususların yasallaştırılması halinde  39.81 m2 lik inşaat artışının getirileceği,  4. cü  maddesinde belirtilen aykırı hususun yasallaştırılması ile de  mahya kotu (+8.64) m. yerine (9.63) m. , bina döşeme kotunun da (+6.20) m. yerine ( +7.00 ) m. olacağı    tespit edilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 23.08.1999 ve 04.02.2000 tarihli genelgelerine göre mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya yönelik, imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerektiği belirtilmektedir (Ek 13). Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2005 tarih ve 78 sayılı meclis kararında, alan kazanımı ihtiva   etmeyen  sadece kotlara ilişkin aykırılıklar nedeniyle sunulan ve 30 cm. kadar olan hatalar hakkındaki ilçe belediye meclis kararı ve eklerinin onaylanabileceği belirtilmektedir (Ek 14). Söz konusu plan değişikliğinin onayına ilişkin yetkinin İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde olduğu göz önüne alınarak ,  75 ada 13 sayılı parselde yer alan yapının imalatının tamamlanarak yapının kullanılır durumda olduğu ve plan notunda da belirtildiği üzere yapının yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar mevcut durumunu korumak üzere, onaylı mimari projesine aykırı yapılan yapı yüksekliği artışına ilişkin hususların yasallaştırılması yönündeki ilgililerince teklif edilen imar planı değişikliği teklifinin, imar mevzuatı doğrultusunda Belediyemiz Meclisince incelenip görüşülerek bir karar alınması gerekmektedir.

75 ada 13 sayılı parsele ilişkin Belediyemiz meclisine gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin verilen 02.08.2010 gün ve 561 sayılı kararda “dosyanın yeniden incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine “ kararının verildiği, ancak Müdürlüğümüzce dosyasında yeniden yapılan incelemede ilave edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir. “

KARAR :Yukarıda özet metni çıkarılan; Öyse-kent  mahallesi 75 ada 13 sayılı parseldeki yapı hakkında 05.03.2009 tarih ve C/2009/0407.35 sayılı encümen kararında belirtilen yapı  yüksekliği ve diğer hususların yasallaştırılmasına ilişkin teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde; Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, dosyanın müdürlüğüne iadesine, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


          T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 780             03 KASIM 2010 
          
-  K  A  R  A  R  -

Sakarya Caddesinde bulunan ağaç ahşap heykellerin koruma altına alınması, bu alanın yeni düzenlemelerinde heykellerle özleşmesinin sağlanması ve esnafla diyalog kurularak tarihi bir Sakarya caddesi yaratılması hakkında Esnaf ve Tüketici Hakları ile Çevre Komisyonunun 19.10.2010 gün ve 7 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 12 Ekim 2010 gün ve 738 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Sakarya Caddesinde bulunan ağaç ahşap heykellerin koruma altına alınması, bu alanın yeni düzenlemelerinde heykellerle özleşmesinin sağlanması ve esnafla diyalog kurularak tarihi bir Sakarya caddesi yaratılması hakkında önerge ve dosya içeriği değerlendirildi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Sakarya Caddesinde bulunan ağaç ahşap heykellerinin koruma altına alınması hangi heykeltıraş tarafından tasarlanıp yapıldığını, isimlerinin yazılmasını ve ayrıca Sakarya’nın yeni düzenlemelerde heykellerle özleşmesini esnafla diyalog kurularak tarihi bir Sakarya yaratılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 12 Ekim 2010 gün ve 738 sayılı ara kararı;

Sakarya Caddesinde bulunan ağaç ahşap heykellerin koruma altına alınması, bu alanın yeni düzenlemelerinde heykellerle özleşmesinin sağlanması ve esnafla diyalog kurularak tarihi bir Sakarya caddesi yaratılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 12.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Esnaf ve Tüketici Hakları  ile Çevre Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR :Çankaya Belediye Meclisinin 12 Ekim 2010 gün ve 738 sayılı ara kararı ve önerge metni değerlendirildi. Sakarya Caddesinde bulunan ağaç ahşap heykellerin koruma altına alınması, bu alanın yeni düzenlemelerinde heykellerle özleşmesinin sağlanması ve esnafla diyalog kurularak tarihi bir Sakarya caddesi yaratılması ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa Çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce, gerekli çalışmaların yapılmasına, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkan V.                      Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                   Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 774             03 KASIM 2010

-  K  A  R  A  R  -

Çankaya ilçesindeki İlk ve Ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik “Çankaya Satranç Şampiyonası” nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Kasım yada Aralık 2010 tarihlerinde, üç gün süresince Belediyemize ait Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesi hakkında Gençlik ve Spor ile Bütçe Plan ve Program Komisyonunun 26.10.2010 gün ve 10 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Ekim 2010 gün ve 723 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Çankaya ilçesindeki İlk ve Ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik “Çankaya Satranç Şampiyonası” nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Kasım yada Aralık 2010 tarihlerinde, üç gün süresince Belediyemize ait Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.10.2010 gün ve 3778 sayılı yazısı ve dosya içeriği değerlendirildi;
a) Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.10.2010 gün ve 3778 sayı çıkışlı Başkanlık olur’u yazı metni;
“ Çankaya Belediye Meclisinin 07.05.2010 gün ve 378 sayılı kararı ile, Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Haziran 2010’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarına yönelik bir “satranç Yarışması” düzenlenmesine ilişkin karar alınmıştı. Ancak okulların sınav dönemine girmesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Başkanlık Makamının da bilgileri dahilinde anılan etkinliğin yeni eğitim- öğretim dönemine ertelenmesine karar verilmiştir. Bu noktada Türkiye Satranç Federasyonunun yeni yazısında ve başvurusunda da dile getirildiği üzere, Çankaya ilçesindeki İlk öğretim ve Orta öğretim okulu öğrencilerinin katılımına yönelik, “Satranç Yarışması”nın Kasım yada Aralık 2010 tarihinde üç gün süreyle, Belediyemize ait Prof. Dr.Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonunda düzenlenmesi düşünülmektedir.
Makamınızca uygun bulunması halinde; “ Çankaya Satranç Şampiyonası” nın, Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği halinde, Kasım veya Aralık 2010 tarihlerinde, üç gün süresince Belediyemize ait Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesini, etkinlikle ilgili gerekli harcamaların çeşitli branşlarda dereceye girecek öğrencilere ödül verilmesi dahil tüm giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2010 yılı Mali Bütçesin 03-4-2-05 ilgili kaleminden harcanmasını ve yazımızın Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi gereği için Olur’larınıza arz ederim.”
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2010 gün ve 723 sayılı ara kararı;
Çankaya ilçesindeki İlk ve Ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik “Çankaya Satranç Şampiyonası” nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Kasım yada Aralık 2010 tarihlerinde, üç gün süresince Belediyemize ait Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.10.2010 gün ve 3778 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.10.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Gençlik ve Spor ile Bütçe Plan ve Program Komisyonuna müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09 Ekim 2010 gün ve 723 sayılı ara kararı ve yazı metni değerlendirildi. Çankaya ilçesindeki İlk ve Ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik “Çankaya Satranç Şampiyonası” nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Kasım yada Aralık 2010 tarihlerinde, üç gün süresince Belediyemize ait Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesi hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

               
Meclis Başkan V.                       Kâtip                                 Kâtip
Fazıl Güleken                    Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


           T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 757                                                  01 KASIM 2010

- K  A  R  A  R  -

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfının (TAKSAV), 29-30 Kasım 2010 ile 05-06 Aralık 2010 tarihlerinde düzenleyeceği tiyatro gösterisinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması hakkında Başkanlık Makamının 28.10.2010 gün ve 1162 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2010 gün ve 4070 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfının 21.10.2010 gün ve 3482 sayılı dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçede; 26 Kasım – 06 Aralık 2010 tarihileri arasında düzenlenecek olan 15.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Salonunun 29-30 Kasım 2010 ve 05-06 Aralık 2010 tarihlerinde ortak etkinlik olarak programlanması ve duyurularının yapılmak üzere Belediyemize ait Bilboardların kullanılması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfının (TAKSAV), 29-30 Kasım 2010 ile 05-06 Aralık 2010 tarihlerinde düzenleyeceği tiyatro gösterisinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde programlanması ve duyurularının yapılmak üzere Belediyemize ait Bilboardların kullanılması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.11.2010 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi

 

Meclis Başkanı                         Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                  Nükhet TUĞCU                     Belma KALAÇ


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş