Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Müdürlükler

  Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanlık Makamı’nın halk, kurumlar ve Belediye müdürlükleri ile olan ilişkilerinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak kamuoyu ile ilişkileri düzenlemekle sorumludur.

Ali Haydar SONBAY
 
 

  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemiz tarafından üretilen hizmet hakkında halkın ve özellikle de o hizmetten yararlanacak olan bireylerin bilgilenmesini sağlamak; yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun Çankaya Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanıması ve değerlendirmesi amacıyla hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişim kurmak; müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

Ayfer KARAYEL
 
 

  Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görevi, yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli bilgi işlem politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak; Belediyenin merkez ve bağlı kuruluşların ilgili birimleri ile iş birliği yaparak Bilgi İşlem Sistemlerini kurmak; Bilişim Sistemlerini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; bilişim hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilişim projeleri ile ilgili olarak belediye birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem donanımlarının ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

Seyfullah DEĞİRMENCİ
 
     

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'müz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Belediyemize  verilen yetki çerçevesinde katı atık yönetimi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği kontrolü, bitkisel atık yağların geri kazanımı, gürültü kontrolü vb. konularla ilgili gerekli yasal iş ve işlemleri yapmaktadır.

Rıza AKÇORA
 
     

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Başkanlık merkez binalarının temizlik, ısıtma, aydınlatma, güvenlik, su, elektrik gibi hizmetlerinin sağlanması; personele öğlen yemeği hazırlanması, sunulması ve dış birimlere dağıtılması; mevcut resmi araç otoparkımızla belediyemiz birimlerine hizmet amaçlı araç desteği sağlanması; kamu yararına olan dernek, vakıf vb. otobüs ve minibüs desteği sunmak; binalarımızda meydana gelen su, elektrik, telefon arızalarının giderilmesi; personelimize iş ocaklarımız vasıtasıyla çay, berber, kuaför, lostra gibi hizmetlerin sunulması; belediyemize iş ve ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımızı giriş kapılarında karşılama ve yönlendirme hizmetlerini sunar.

Yücel YILMAZ
 
 
     

 

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu kapsamda her türlü çalışma, eşgüdüm ve işbirliğini oluşturmak, yerel yönetim faaliyetleri ile ilgili dünyadaki örnek, model, program ve projeleri izlemek, bu alanda karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, ulusal ve uluslararası ortak projelerin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürütmek, kardeş kent ilişkileri kurmak ve başka ülkelerdeki kentsel deneyimleri Çankaya’ya taşıyabilmek amacıyla çalışmalarını yürütür.

Berrin AYDIN
 
     

 

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü, Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmesini sağlamak, söz konusu taşınmazları fuzuli işgallerden korumak, zorunlu işgal durumunda ecr-i misil‘e bağlanmasını sağlamak; Belediyemize ait hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkan ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak; ayrıca, belediyemiz ile hisseli belediye parsellerinin izalesi için çalışmalar yapmak, Gayrimenkul İcra Satış Memurluğu’nun satışlarına iştirakini sağlamak, gibi görevleri yapar.

Hafize AYDIN
 
     

 

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü; Çankaya İlçe sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak; yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak; ilçe sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak gibi görevleri yapar.

Mürsel KAYĞISIZ
 
     

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Çankaya Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin hukuki sorunlarına yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve Çankaya Belediye Başkanı tarafından verilen yetki sınırları içinde çözüm getirmek; Başkan adına adli ve idari yargıda davalar açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmaları yapmak; adli ve idari merci, hakem, icra daireleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan Çankaya Belediye Başkanlığı adına gelen tebliğleri Çankaya Belediye Başkanlığı adına alarak hukuki gereklerini yerine getirmek görevini Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye Yasası ve ilgili diğer tüm yasa, yönetmelik, tüzüklerle verilmiş yetki, görev ve sorumlulukları Çankaya Belediye Başkalığı adına yapar.

Zuhal Gülden ŞENOĞLU
 
     
   

İç Denetim Birim Başkanlığı

İç denetim biriminin görev ve sorumlulukları arasında, kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmak ve yürütmek,kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık yapmak, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak,idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak yer alır.İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.

A. Sabit ŞEMSETTİNOĞLU
 
     

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak; kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar  planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.

Nejla ERTOĞRUL
 
     

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün var oluş nedeni Çankaya Belediyesi’nde çalışan işçi ve memur personelin en etkin ve verimli şekilde çalışması için hedefe uygun istihdamı, iş barışını sağlamak ve iş verimliliğini artırmaktır.

Ali DANIK
 
     

 

İşletme Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün, belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimlerde bulunmak gibi görevleri vardır.

Bora ÖZEL
 
     

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür ve sanatın başkenti Çankaya'da, sosyal dayanışmayı yaşamın her alanında yeniden üreten, kent kimliğine ve kültürel mirasa karşı duyarlı, engellerin aşıldığı ve dayanışmanın başat olduğu sağlıklı bir kenti oluşturmayı ilke olarak önüne koymuştur.

Şebnem EROL
 
     

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevleri arasında, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratajik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek; mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak; bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek; harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak; idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek; mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak yer alır.

Ahmet KESKİNLER
 
     

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak; ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak; yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak; ilçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak; ilçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak gibi hizmetleri sunar.

Zeynep ÖZEN  
 
     

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Çankaya ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ve denetim çalışmalarını yürütür.

Songül EMRE
 
     

 

Sivil Savunma Uzmanlığı

Müdürlüğümüzün temel görevi, sivil savunma planları hazırlamak, Bunlara bağlı veya denetlemelerine tabi daire, Müessese ve Teşekkürlerin Sivil Savunma Planlarını hazırlamak; ilgilerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, gereğinde uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak; gerekli  sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik  ve teminini, mevcutların bakım ve  korumalarını  takip etmek; sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak; sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödenekleri bütçeye konulmasını konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek; çalışma raporlarını hazırlamak; Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerine devamlı suretle izlemek, incelemek ve gereklilerin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasına teklif, tavsiye ve takip etmektir.

Ali ALP
 
     

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayışla hizmet sunmaktadır. Yeni dönemde hizmetlerimizi yeniden yapılandırarak Çankaya’da sağlıklı yaşam için yerel bir model geliştirmeyi ve bu modeli yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Yusuf KAYA
 
     

  Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları arasında, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak; belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek; belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak yer almaktadır.

Talat KARAHAN
 
     

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.
Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin periyodik denetimlerini yapmak, denetim sonucunda Başkanlık Makamına söz konusu Müdürlüklerle ilgili ayrıntılı raporlar vermek, tespit edilen aksaklıkları göstermek ve bu aksaklıklara sebep olan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, Başkanlık Makamınca gereksinim duyulan konularda Başkanlık Makamına danışmanlık yapmak, Başkanlık tarafından Müdürlüğümüze intikal ettirilen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

Zülfü KILIÇ
 
     

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün, Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük kentsel atıkları toplayarak çöp biriktirme yerine taşımak; cadde ve sokakları süpürme ve yıkama suretiyle sürekli olarak temiz tutmak; ilçe halkının temizlik hizmetlerine katılımını sağlamak, bu amaçla etkinlikler düzenlemek ve faaliyetlerde bulunmak; pazaryerlerinin temizliğini yapmak, biriken artık ve atıkları kaldırmak; kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde ev ve iş yerlerinin fosseptik kuyularını ücret karşılığında temizlemek; doğal afetle karşılaşıldığında, oluşabilecek su baskınlarının önlenmesi ve bertaraf edilmesinde diğer kuruluşlara yardımcı olmak; temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dâhilinde yürütmek; mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek; yeni sistemler bulunması ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak gibi temel görevleri vardır.

Zeynel ATALAY
 
     
 

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; gıda maddelerinin üretildiği, satıldığı, depolandığı yerlerin gıda mevzuatına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, gıdalar nedeniyle oluşabilecek her türlü riske karşı tüketicileri koruyucu önlemler almak, hayvansal gıdalardan insanlara bulaşabilen hastalıklarla ilgili gerekli tedbirleri alarak insanları bilgilendirir.

Ayrıca, her türlü haşere ile mücadele işini düzenlemek, açık alanlarda zararlılarla mücadele etmek, mücadele edilen zararlıların özelliklerine göre zamanında ve yeterli miktarda larva mücadelesi yapmak ve her türlü haşerenin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirleri almaktır.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu, tedavileri, acil müdahaleleri, gerekli operatif girişimleri ile üremelerinin önüne geçmek için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması, barınmaları ve beslenmeleri hizmetlerini sağlamak; hayvan haklarını korumak; hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmaları yapmak ve sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları toplamak, kısırlaştırılan, aşılanan ve bakımı yapılan uygun sokak hayvanlarını alındıkları ortama bırakılmalarını sağlamak gibi temel görevleri yapar.

Ayla PİLTEN
 
     

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan ve imar planı bulunmayan (Beytepe, Yakupabdal, Karataş, Mühye, Kömürcü, Çavuşlu, Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Yaylaköy) bölgelerde rutin kontroller yaparak kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önler. Yol, yeşil alan ve Kamuya ayrılmış alanlar üzerinde bulunan ve tüm yasal işlemleri tamamlanmış gecekonduların yıkımını sağlar.

Kaçak, ruhsatsız veya projesine aykırı yapılaşmalar ile Belediye Encümenince 3194 sayılı imar Kanunun 32. maddesi gereğince, alınan yıkım kararlarını uygular. Belediye imkanları ile yıkılamayacak olanların keşif ve metraj hazırlıklarını yapar ve ihalesinin yapılmasını sağlar.

Lütfü ŞEVRAN
 
     

  Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediyemiz karar organları olan, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, toplantı sonrası kararların duyuru ve dağıtımının yapılmasının yanı sıra, Belediyemiz ile ilgili tüm evrak giriş, çıkışı ve posta işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Mustafa PEKER
 
     

  Zabıta Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün, ilçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; imar ile ilgili görevleri; sağlık ile ilgili görevleri; trafik ile ilgili görevleri, Çankaya halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, sağlık koşulları açısından halka hizmeti en geniş şekilde vermeye çalışmaktadır.

Belediye zabıtası denetimlerini; esnaf ve çevre denetimleri; pazar yerleri denetimleri; seyyar satıcaların ve işportacıların meni olmak üzere üç alanda sürdürmektedir.

Bülent ÇEVİK
 

yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş