Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
2013 Temmuz Ayı Meclis Kararları

         T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 423 04.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

Turgut Reis Mahallesi 1154 adada bulunan park alanı içerisinde 1 adet trafo tesisi ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 25.06.2013 gün ve 12 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2013 gün ve 16013 Sayılı Turgut Reis Mahallesi 1154 adada bulunan park alanı içerisinde 1 adet trafo tesisi ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 03.06.2013 gün ve 326 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ ENERJİSA,  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş  Emlak ve Kamulaştırma Biriminin 19.02.2013 tarih ve 100011-2006332 sayılı yazısı ve ekinde, Çankaya İlçesi Korkut Reis Mahallesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 1152 ada 36 parseldeki binanın yıkılması ve sözkonusu taşınmazdaki mevcut trafo binasının kullanılmaz hale gelmesi nedeni ile enerji ihtiyacının devamlı bir şekilde karşılanması için acilen bir adet trafo yeri ayrılması için sunulan imar planı değişiklik dosyasının onaylanması talep edilmektedir.  

 

ENERJİSA  BEDAŞ A.Ş tarafından hazırlanan  1/1000 ölçekli İmar plan değişikliği ile Turgut Reis Mahallesi 1154 ada park alanı içerisinde emniyet mesafesi dahil 40,35 m2’lik 1 adet trafo yeri ayrılmış 

 

1- Trafo yapısı etrafında 1.00 metrelik koruma bandı bırakılarak koruyucu çit ile çevrilecektir.

2- Trafonun güvenliği ENERJİSA  BEDAŞ tarafından sağlanacaktır.

3- Kiralama bedeli  ENERJİSA  BEDAŞ tarafından ödenecektir.

      Trafo Tesisi=2.50 m. x 4.35 m.

      Koruma Alanı= 40,35 m2.

 

Şeklinde 3 adet plan notu önerilmiş ve Müdürlüğümüzce de uygun görülmüştür. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Turgut Reis Mahallesi 1154 adada bulunan park alanı içerisinde 1 adet trafo tesisi ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,  istemin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı        Kâtip                    Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                      Belma KALAÇ 


           T.C.

 

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 417 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

4919 ada 21 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.06.2013 gün ve 17 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16956 Sayılı 4919 ada 21 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 368 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ İLGİ: Müdürlüğümüz evrağına 29.05.2013 tarih ve 18446 sayı ile kayıtlı  dilekçe.

 

İlgi dilekçe ile, 4919 ada 21 sayılı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze sunulmuştur (Ek 1). 

Yapılan incelemede, 

4919 ada 21 parselin 1/5000 ölçekli kat rejimi ve 57000 nolu parselasyon planında  ayrık nizam 4 kat konut alanında kaldığı ( Ek 2), cephe hattının plan üzerinde belirtildiği, buna göre parselin doğusundan 5 m., batısından 14 m. çekilerek ön cephe mesafelerinin belirlendiği,

Parselin 750 m2  ve şahıs mülkiyetinde olduğu (Ek 3), mülk sahiplerince verilen vekalet ve izinlerin bulunduğu (Ek 4), 

Parselde bulunan yapıya ait 04.Nisan.1980 tarihinde yeni inşaat için verilen temel ruhsatında, toplam 4+2 katlı, 15 daire ve 3 dükkan bulunan, toplam 1672 m2 inşaat alanına sahip inşaat izni verildiği (Ek 5), ancak yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı,

hususları tespit edilmiştir.

 

4919 ada 21 parselde yer alan binanın bodrum katında bulunan kolonda patlama ve oluşan korozyon nedeni ile binada yaptırılan güvenlik tahkiki değerlendirmesi sonucu (Ek 6), binada acil güçlendirme yapılması yada binanın yıkılarak yeniden yapılmasının gündeme geldiği belirtilerek, güçlendirme maliyetinin çok olması nedeni ile binanın yeniden yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmiş, bu aşamada da binanın kat adedi değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafesinin cephe boyunca 5 m. olacak şeklide düzenlenebilmesi için plan değişikliği teklifi sunulmuştur. Plana ait plan notu da;

- 57000 nolu parselasyon planı plan notları aynen geçerlidir.

şeklindedir.

Plan değişikliği sonucu değiştirilen yapı yaklaşma mesafesi ile ön cephede cephe hattının doğu köşesi sabit kalmak kaydıyla, batı cephede 9 metrelik bir artışla zeminde toplam 105 m2 lik inşaat alanı artışı sağlanmaktadır. Kot farkından dolayı arka cephede kazanılan 2 konut bulunmasından dolayı toplamda kaç m2 lik bir kazanç elde edileceği net olarak tespit edilememiş olsa da, imar hakkı olan 4 kattan dolayı en az 420 m2 lik bir inşaat artışı gündeme gelmektedir.

 

İmar planı üzerinde yapılan incelemede, parselin cephe aldığı Tevfik Fikret Caddesi’nden cephe alan diğer parsellerde de cephe hattının plan üzerinde belirlenmiş olduğu, bu sebepten dolayı 

KARAR NO : 417 03.07.2013

parselde verilecek 5.00 m.lik çekme mesafesinin, yol cephesinde diğer parsellere göre düzeni bozacağı düşünülmektedir. Plan açıklama raporunda ise, plan değişikliğinin inşaat alanı artışı getireceği, ancak bu artışın deprem performans seviyesini sağlamayan binanın yenilenebilmesi yönünde bir teşvik olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

 

Ayrıca;

Aynı plan değişikliği teklifi Müdürlüğümüz evrağına 12.11.2012 tarih ve 32315 sayı ile kayıtlı dilekçe ile de talep edilmiş, plan değişikliği teklifi  Çankaya Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih ve 41 sayılı kararı (Ek 7) ile kabul edilmiş, ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2013 tarih ve 608 sayılı kararı (Ek 8)  ile red edilmiş, 

 

22.05.2013 tarihli dilekçe ile, “4919 ada 21 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği talebinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin  kararı ile reddedildiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına konu hakkında yapılan yazılı başvuruya verilen 10.05.2013 tarih ve 2769-8571 sayı ile cevabi yazıda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yeniden değerlendirilebilmesi için öncelikle ilçe belediyesince 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili yeni bir meclis kararı alınması gerektiğinin” belirtildiğinden bahisle konu hakkında gereğinin yapılması istenmiş (Ek 9), 28.05.2013 tarihli yazımız ile önceki plan değişikliği talebinin meclis kararına bağlanmış olması nedeni ile yeniden plan değişikliği teklifi dosyası ile birlikte müracaat edilmesi gerektiği ilgililerine iletilmiş (Ek 10),

İlgide kayıtlı dilekçe ile tekrar aynı plan değişikliği teklifi müracaatında bulunulmuş, ancak 12.11.2012 tarihli dilekçe ile yapılan plan değişikliği teklifi değerlendirilirken plan değişikliği inceleme ücreti (2869 TL.) yatırıldığı (Ek 11) için, Belediye Meclisimizce karara bağlanan 2013 yılı tarifesine göre (Ek 12) yatırılması gereken imar plan değişikliği inceleme ücretinin yatırılmadan (3155 TL.) meclise havalesinin yapılması istenmiş,  plan değişikliği teklifi inceleme usullerine uygun olmamakla birlikte talep belediye meclisimizce değerlendirilerek karara bağlanması gereken bir konu olduğundan teklif Belediye Meclisimize hazırlanmıştır. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; 4919 ada 21 sayılı parselde hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,  istemin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                                         Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                      Erdoğan TENÇ 

 


         T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 414 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

Or-An Şehri 7863 ada 3 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itirazın incelenmesi hakkında İmar Komisyonunun 26.06.2013 gün ve 14 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16959 Sayılı Or-An Şehri 7863 ada 3 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itirazın incelenmesi hususunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 365 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 06.05.2013 gün ve 371/352495 sayılı yazısı ile (ek1); Belediyemiz Meclisinin 04.01.2013 gün ve 43 sayılı kararı ile (ek2) uygun görülen Or-An 7863 ada 3 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 gün ve 386 sayılı kararı ile (ek3) tadilen onaylandığı, askı süresi içerisinde 29.04.2013 tarihli dilekçe ile (ek4) itiraz edildiği bildirilmektedir.

 

Yapılan incelemede;

7863 ada 3 sayılı parseli kapsayan Or-An Şehrine ait ilk 1/1000 ölçekli 62820 nolu planın İmar İdare Heyetinin 03.09.1971 gün ve 549 sayılı kararı ile onaylandığı, söz konusu plan sınırları içinde kalan tüm konut parsellerinde kat yüksekliğinin 4 kat olarak tanımlandığı,

 

Bu plana ait plan notlarında yer alan “inşaat sahası, toplam ve yerleşim yoğunluğu değişmemek ve ana yollara olan asgari mesafelere riayet kayıtlarıyla mal sahibinin teklifi ve İmar Müdürlüğünün kabulü ile kitle tertipleri değiştirilebilir” tanımından hareketle Or-An Şehri genelinde plan değişiklikleri yapılarak toplam inşaat alanı aktarımına yönelik plan değişiklikleri tekliflerinde bulunulduğu, bu şekilde önerilen ve  İmar İskan Bakanlığınca, Belediyemiz Meclisince ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca değişik tarihlerde onaylanan plan değişiklikleri sonucu 7863 ada 3 sayılı parselde 12 kat, Hmax: 37.00 m.KAKS:2.35, toplam inşaat alanı 24.886 m2 olarak imar durumu tanımlandığı,  

 

2000 yılında Müdürlüğümüze verilen dilekçelerde, 7864 ada 2, 7863 ada 3 sayılı parsellerde verilen inşaat yoğunluğunun Or-An Nazım Planına aykırı olduğundan bahsedilerek söz konusu parsellerde plan değişikliği yapılarak yoğunluğun azaltılmasının istenmesi üzerine gelişen süreçte Müdürlüğümüzce 7863 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ölçekli 962 sayılı imar planı değişikliğinin hazırlandığı, bu değişiklikle 10590 m2 yüzölçümlü bu parselde 2.35 emsal değeri, Or-An Şehrine ait ilk planda belirlendiği gibi Emsal:1.00, 12 kat (37.00 m.) olan kat yüksekliği Hmax: 12.50 m. (4 kat) olarak yapılaşma koşulları yeniden tanımlandığı, buna göre bu parselde toplam inşaat alanının 24886 m2 den 10590 m2 ye düşürüldüğü, ancak azaltılan 14296 m2 inşaat alanının plan değişikliği yapılmak suretiyle geldiği diğer parsellere inşaatların tamamlanmış olması nedeniyle aktarımının yapılamadığı,

 

KARAR NO : 414 03.07.2013

 

Bu yönde hazırlanan imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinin 06.03.2009 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanmayarak reddedildiği, ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2009 gün ve 1643 sayılı kararı ile Belediyemiz Meclisinin 06.03.2009 gün ve 179 sayılı red kararının konuyla ilgili alınan mahkeme kararlarına aykırı olması nedeniyle konunun yargı kararları doğrultusunda tekrar işlem tesis edilmesine karar verildiği,

 

Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2009 gün ve 1643 sayılı kararı gereği ve Ankara 4. İdare Mahkemesinin 08.11.2001 gün ve E.2001/1163, K.2001/1377 sayılı kararına göre 7863 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin aynı kararlar doğrultusunda yeniden hazırlandığı, hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinin 04.05.2010 gün ve 330 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince de 12.08.2010 gün ve 2467 sayılı kararla aynen onaylandığı, plana askı süresinde itiraz edildiği, Çankaya Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 56 sayılı kararı ile itirazın red edildiği, kararın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2011 tarih ve 1017 sayılı kararı ile onaylandığı,

 

Onaylanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin iptali amacıyla Ankara 5.İdare Mahkemesinde dava açıldığı, mahkemenin 15.09.2011 tarih ve E:2011/446, K:2011/1257 sayılı kararı ile “7863 ada 3 parsele ilişkin üst ölçekli plan yapılmaksızın 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmaması” sebebi ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Mahkeme kararı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2012 tarih ve 332 sayılı kararı ile 7863 ada 3 sayılı parselin orta yoğunluklu konut alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylandığı,

 

Bu nazım plan sonrasın da mal sahibince parselde, 1987 onaylı plan kararı olan TAKS:0.20, KAKS:2.35, max: 12 kat, hmax.:37.00 m. yapılanma şartlarında, yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 10 m., yan parselden 8 m. ve 5 m. olan konut parseli olarak 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde bulunulduğu, söz konusu plan değişikliği teklifinin 04.01.2013 gün ve 43 sayılı kararı ile uygun görülmesine karşın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 gün ve 386 sayılı kararı ile parselde azami 7 villa yapılmak şartıyla, Emsal: 1.00, Hmax: 2 kat olacak şekilde imar durumunda değişiklik yapılarak tadilen onaylandığı hususları tespit edilmiştir.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince yapılan bu tadilat ile onaylama işlemine ise 29.04.2013 tarihli dilekçe ile “…müvekkile ait parselin önceki imar haklarının korunmasında hukuken hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu noktada müvekkilin plan teklifinin tadil edilerek trafik yoğunluğundan bahisle azami 7 villa yapılması yönünde plan değişikliğine gidilmesi hukuka aykırı olmuştur.1/1000 ölçekli plan değişikliği müvekkilin müktesep haklarını yıllardır uygulanmış olan planın getirdiği yapılaşma koşullarını ortadan kaldırıcı nitelikte olduğundan müvekkili son derece mağdur etmekte, çevre emsale de aykırı olmaktadır…” denilerek itiraz edilmektedir. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Belediyemiz Meclisince 04.01.2013 gün ve 43 sayılı kararla uygun görülen, ancak Anakara Büyükşehir Belediye Meclisince 12.03.2013 gün ve 386 sayılı kararla tadilen onaylanan 7863 ada 3 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itiraza ilişkin yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,  istemin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı Kâtip                                      Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                   Erdoğan TENÇ 

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 416 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

13897 ada 1 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 27.06.2013 gün ve 16 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16960 Sayılı 13897 ada 1 sayılı parselde imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 367 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ İLGİ : a) Müdürlüğümüz evrağına  31.12.2012 tarih ve 38430 sayı ile kayıtlı dilekçe. 

                         b) 18.02.2011 tarih ve 3799 sayılı yazımız. 

                         c) 13.03.2013 tarih ve 7447 sayılı Başkanlık Olur yazımız.

                         d) Belediye Meclisimizin 08.05.2013 tarih ve 285 sayılı kararı.    

                         e) Müdürlüğümüz evrağına 24.05.2013 tarih ve 17980 sayı ile kayıtlı dilekçe.                  

 

İlgi a’da kayıtlı dilekçede, ilgi b yazımız ile istenen analiz çalışmasının hazırlandığı belirtilerek, 13897 ada 1 sayılı parselde teklif edilen yeni plan değişikliğinin belediye meclisine sunulması hakkında gereğinin yapılması talep edilmiş (Ek 1), plan değişikliği teklifi ilgi c Başkanlık Olur yazımız ile Belediye Meclisimize iletilmiş, Belediye Meclisimizin ilgi d kararı ile “Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda dosyanın Müdürlüğüne iadesine” karar verildiği (Ek 2) tespit edilmiştir. İlgililerince Müdürlüğümüze verilen ilgi e dilekçe (Ek 3) ile plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak herhangi bir iade gerekçesi bildirilmediğinden plan değişikliği teklifinin tekrar görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulması talep edilmektedir.  

13897 ada 1 parsel, 3162 m2 olup, şahıs mülkiyetindedir (Ek 4). 74910 numaralı parselasyon planına göre, imar yollarından 10.00 m., park alanından 5 m. yapı yaklaşma mesafesi bulunan ve E:0.35 olan Anaokulu  kullanımında kalmaktadır (Ek 5). Parsele, 06.02.1992 tarih ve 17 sayılı yapı ruhsatı ile 2+1 toplam 3 katlı kreş + anaokulu olarak yapı ruhsatı alınmış (Ek 6), 03.12.1993 tarihinde de yapı kullanma izin belgesi (Ek 7) düzenlenmiştir. Mevcut binada, Özel Bağımsız Uluslararası Okulun faaliyet gösterdiği mülkiyet sahiplerince belgelenmiştir (Ek 8). İskan alındıktan sonra, mevcut bina üzerine mimari projesine aykırı olarak yapılan hususlarla ilgili olarak 27.04.2007 tarih ve 59/03024 sayılı tespit tutanağı düzenlenmiş, 23.08.2007 tarih ve C:/2007/2923.35 sayılı Encümen kararı (Ek 9) ile yıkım ve para cezası verilmiş, para cezası 19.10.2007 tarihinde tahsil edilmiş (Ek 10), encümen kararının iptali amacıyla açılan davalar reddedilmiştir. 

 

Müdürlüğümüze 29.03.2010 tarihinde sunulan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile, imar planında Anaokulu olarak gözüken parselin kullanım kararı “Özel Eğitim Tesisi” olarak değiştirilmiş, mimari projesine aykırı yapılan hususların yasallaştırılabilmesi amacıyla yapılanma şartları olarak E:1.00, h max.:10.50 m. önerilmiş (Ek 11), Belediye Meclisimizin 03.02.2011 tarih ve 129 sayılı kararı ile (Ek 12) “söz konusu parselin bulunduğu bölgede eğitim alanı ihtiyacının göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere konunun Müdürlüğüne iadesine” karar verilmiş, bu husus 18.02.2011 tarih ve 3799 sayılı yazımız ile ilgilisine iletilmiştir (Ek 13).

 

KARAR NO : 416 03.07.2013

 

İlgi a’da kayıtlı dilekçe ile meclis kararına istinaden parselin bulunduğu bölgedeki mevcut ve planlı okul alanlarına ait istenen analiz çalışması (Ek 14) iletilmekte, aynı zamanda da plan değişikliği,  yapılanma şartları ve plan notlarında değişiklik yapılarak yeni bir teklif olarak sunulmaktadır.

 

Müdürlüğümüze 31.12.2012 tarihinde sunulan yeni 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi ile, imar planında Anaokulu olarak gözüken parselin kullanım kararı “Özel Eğitim Tesisi” olarak değiştirilmekte, mimari projesine aykırı yapılan hususların yasallaştırılabilmesi amacıyla yapılanma şartları olarak E:1.50, h max.:12.50 m., yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 10 metre, park alanından 3’er metre önerilmekte, plan notları:

 

1-Kantin, Çayocağı gibi kullanımlar yer alması halinde teras ve teras altları çekme mesafeleri dışında çıkma olarak tesis edilebilir.

2-Eğitim tesislerinin gerektirdiği zorunlu üniteler (teknik ve sosyal altyapı alanları) belediyenin uygun görmesi halinde parselin yeşil alan kullanımına komşu olan cephelerinde, parsel sınırı içinde kalmak şartıyla yapı çekme mesafeleri dışında da uygulanabilir.

3-Bodrum katta yapı çekme mesafeleri dışında parsel sınırı içinde kalmak kaydı ile teknik altyapı ve kapalı spor salonu gibi kullanımlar yer alabilir.

4-Proje tanziminde ve tasdikinde 74910 nolu planın tüm plan notları dikkate alınacaktır.

5-Planda belirtilmeyen diğer hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçerlidir.

şeklindedir.

 

Anaokulu eğitimi zorunlu hale getirildiğinden plan değişikliği hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden 18.10.2010 tarih ve 8793-530/10 (24026) sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup, 08.11.2010 tarih ve 2316 sayılı cevabi yazıda (Ek 15), “…. Parseldeki şahıs hissesi kamulaştırıldıktan sonra arsa üzerine devlet yatırımı olarak anaokulu yapılacağından plan değişikliğinin uygun görülmediği” belirtilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan görüş bu şekilde iken, parsel üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kurum Açma İzni verilen Uluslararası Okul bulunduğundan, mülkiyet sahiplerince, mağduriyetleri söz konusu olduğu belirtilerek, mevcut kullanıma yönelik plan değişikliği teklif edilmektedir. 

 

Teklif edilen plan değişikliği ile parselin inşaat alanı 1107 m2 den, 4743 m2 ye çıkarılmaktadır. Önceki teklifle göre ise 1581 m2 daha fazla inşaat alanı artışı getirilmiş, yapı yaklaşma sınırları  5 m.den 3 m.ye indirilmiş, h max. ise 10.50 m.den 12.50 m.ye çıkarılmıştır. Ayrıca önerilen plan notları ile de inşaat alanı daha da arttırılmaktadır.

 

Mevcut imar planı plan notlarında  “Anaokulu bina yüksekliği T.E.K. yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır” hükmü bulunduğundan konu hakkında görüş alınması istenmiş, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından parsel maliklerine verilen 22.01.2013 tarihli yazıda (Ek 16) 13897 ada 1 nolu parselden geçen hattın yer altına alındığı belirtilmekte olup, imar planı çalışmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Raporunda “İmar planlarında, imar mevzuatına aykırı ya da izinsiz yapılmış binaları yasallaştırmaya yönelik plan değişikliklerinin yapılmasının, yasaya uygun davranan vatandaşlar için olumsuz örnek teşkil etmekte ve bu tür uygulamaların yaygınlaşmasına sebep olmakta olduğu belirtilmiştir. Ayrıca plan değişikliği ile mimari projesine ve yapı kullanma izin belgesine aykırı yapılan imalatların yasallaşmasının sağlanacağı ve bu tür plan değişiklikleri hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 23.08.1999 ve 04.02.2000 tarihli genelgelerine göre mevzuata aykırı yapılara yasallık  kazandırmaya yönelik,   imar  planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması 

 

KARAR NO : 416 03.07.2013

 

gerektiği,   yine   Ankara   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığının 13.02.2012  tarih ve   630   sayılı yazısında; İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen 31.01.2012 gün ve M.Ö.155/2, A.Y.130/2, M.G.156/1 sayılı teftiş raporunda, içerik açısından dört ana başlıkta toplanan mevzuata uyumsuz plan değişikliği konularının 3. Maddesinde “İmar mevzuatına aykırı ya da izinsiz yapılaşmış binaların, mevcut durumlarının yasallaştırılmasına yönelik değişiklikler yapılarak mevcut dokunun plana işlenmesi mevzuata aykırı bir başka idari işlem” olduğu belirtilmektedir.

 

Plan değişikliği teklifi meclisimize sunulmuş, Belediye Meclisimizin 08.05.2013 tarih ve 285 sayılı kararı ile “Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda dosyanın Müdürlüğüne iadesine” karar verilmiş olup, meclis kararı ile dosya Müdürlüğüne iade edilmekle birlikte, iade kararında herhangi bilgi yada belge talebi olmaması nedeni ile ilgililerinin de talebi doğrultusunda plan değişikliği teklifi aynen Meclise sunulmaktadır. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; 13897 ada 1 sayılı parselde meclisimizin 08.05.2013 tarih ve 285 sayılı kararı ile Müdürlüğümüze iade edilen imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, dosyanın müdürlüğüne iadesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                                    Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                   Erdoğan TENÇ 


           T.C.

 

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 419 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

Zafertepe Mahallesi 26604 ada 1 sayılı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 20.06.2013 gün ve 19 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16958 Sayılı Zafertepe Mahallesi 26604 ada 1 sayılı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 370 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ Müdürlüğümüz evrağına 22.03.2013 tarih ve 10545, 10546, 10547, 10548, 10549 sayı ile kayıtlı dilekçelerde Zafertepe Mahallesi 26604 ada 1 sayılı parselde yapı yaklaşma mesafeleri nedeniyle imar haklarını kullanamadıkları belirtilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)

 

Konuya ilişkin yapılan incelemede;

 

-Zafertepe Mahallesi 26604 ada 1 sayılı parselin senet yüzölçümünün 1031 m² olduğu, 81050 nolu parselasyon planı kapsamında konut parseli olarak ayrıldığı, parselin batısında 20.00 m.lik İncesu Caddesinin,  kuzey cephesinde ise 7.00 m.lik yaya yolunun bulunduğu,  yapılaşma koşullarının ise ayrık nizam 4 kat Hmax: 12.50 m. TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 olarak yapı yaklaşma mesafelerinin ise yola 10 m. yan komşu mesafesinin 3 m. olarak belirtildiği tespit edilmiştir. (Ek-2)

 

26604 ada 1 sayılı parsel malikleri tarafından Müdürlüğümüze yapılan 21.05.2012 tarihli yazılı başvurularda parselin yola mesafesinin 10 m. olması nedeni ile 20 m.lik taşıt yolundan ve 7 m.lik yaya yolundan 10’ar metrelik yapı yaklaşma mesafesi uygulandığında kalan alanda, 0.35 olan KAKS değerinin kullanılamadığı ve bu nedenle bugüne kadar parselde yapılaşamaya gidilemediği ifade edilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla parselin 7 m.lik yol  cephesinde 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

 

Parsel maliklerinin talebi doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1205 arşiv sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; 26604 ada 1 parselin yapılaşma koşulları aynen muhafaza edilmiş, parselin kuzeyinde yer alan 7 m. genişliğindeki yaya yoluna olan cephesindeki 10 m. lik yapı yaklaşma mesafesi 5.00 m. olarak yeniden düzenlenmiştir. Parselin 20 m.lik yol cephesindeki yapı yaklaşma mesafesi ve arka bahçe mesafesi 10 m. olarak yan komşu bahçesi ise 3 m. olarak korunmuştur. Yapılaşmaya ilişkin olarak;

 

- 81050 no.lu parselasyon plan hükümleri geçerlidir.

 

Şeklinde 1 adet plan notu getirilmiştir.

 

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 05.12.2012 gün ve 856 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 gün ve 232 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

 

KARAR NO : 419 03.07.2013

 

Parsel malikleri tarafından 22.03.2013 tarihinde Müdürlüğümüze yeniden yapılan başvurularda parselin mevcut yapı yaklaşma mesafeleri uygulandığında kalan alanda 0.35 olan KAKS değerinin kullanılmadığı ve bu nedenle bugüne kadar parselde yapılaşmaya gidilemediği ifade edilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla parselin 7 m.lik yol cephesinde 10 m. Olan yapı yaklaşma mesafesinin 6 m. olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. 

 

- 81050 no.lu parselasyon plan hükümleri geçerlidir.

 

Şeklinde 1 adet plan notu getirilmiştir.

 

26604 ada 1 sayılı parselde onaylı imar planı koşullarına göre yapılacak yapının taban alanı 260 m2 olarak yapılaşabilmektedir. Ancak, imar planı ile verilen TAKS: 0.35 değerine göre parselde yapılacak yapının inşaat taban alanının (1031x0.35=360m2) 360 m2 olarak yapılabilmesine imkan verilmiştir. Böylece parselin taban alanında 100 m2.lik bir artış meydana gelmektedir. Dört katlı yapılaşma hakkına sahip olan parselde toplamda kullanılmayan 400 m2.lik inşaat alanı hakkının kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. “         

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Zafertepe Mahallesi 26604 ada 1 sayılı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,  istemin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                                  Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                  Erdoğan TENÇ 

 


               T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 415 03.07.2013


-  K   A   R  A   R   -

 

Mustafa Kemal Mahallesi 26872 ada 8,9,10 sayılı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 26.06.2013 gün ve 15 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16955 Sayılı Mustafa Kemal Mahallesi 26872 ada 8,9,10 sayılı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 366 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni: 

“ Müdürlüğümüz evrağına 15.02.2013 gün ve 351 sayı ile kayıtlı dilekçe ile (ek1); Mustafa Kemal Mahallesi 26872 ada 8, 9, 10 sayılı parsellerde Ankara İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Yapılan incelemede; Mustafa Kemal Mahallesinde yer alan 26872 ada 8, 9, 10 sayılı parsellerin 81056/2 nolu plan kapsamında 4 katlı konut alanı olarak tanımlandığı, Emsal: 1.30 (max TAKS: 0.35), hmax: 14.10 olarak tanımlandığı (ek2),

 

833’er m2 yüzölçümlü söz konusu parsellerden 8 ve 9 sayılı parsellerin mülkiyetinin şahıslara ait olduğu, 10 sayılı parselin ise 715 m2 sinin şahıs mülkiyetinde, 118 m2 sinin ise Belediyemiz mülkiyetinde olduğu (ek3),

 

Söz konusu parsellerin batı tarafının 12.00 m. lik taşıt yoluna cepheli olduğu, doğu tarafında ise park alanı bulunduğu (ek4), ancak daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2007 gün ve 2050 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bahsi geçen park alanının bir kısmının 20.00m. lik taşıt yolu olarak planlanarak Mustafa Kemal Mahallesini AŞTİ Sabancı Bulvarına bağlantısının sağlanmış olduğu, buna göre de ilgili parselin arka cephesinde yer alan yaklaşık 20.00 m. genişliğindeki park alanının yaklaşık 6.00 m. ye indirilmiş olduğu (ek5),

 

Ayrıca plan değişikliği kapsamında kalan 26872 ada 10 sayılı parselde bulunan 118 m2 lik Belediyemiz hissesi ile ilgili olarak 13.03.2013 gün ve 7456 sayılı yazımızla (ek6) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görüş istendiği, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.04.2013 gün ve 1093ref339089 sayılı yazısı ile(ek7) “…bahse konu plan değişikliğinin hissemiz açısından olumsuzluk içermediği mütalaa edilmektedir…” denilerek görüş bildirildiği hususları tespit edilmiştir.

 

Teklif plan üzerinde yapılan incelemede ise (ek8); Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre getirilen plan değişikliğinde 26872 ada 8, 9, 10 sayılı parseller birleştirilerek tek parselin oluşturulduğu, önerilen yeni parselde emsal değerinin 81056/2 nolu planla verildiği gibi 1.30 olarak aynen korunduğu, ancak Hmax yüksekliğinin serbest olacak şekilde belirlendiği, 

 

KARAR NO : 415 03.07.2013

 

Ayrıca planda yapılaşma ile ilgili 10 adet plan notu tanımlandığı belirlenmiştir. Bunlar;

“1.Parselde Emsal: 1.30 (max TAKS 0.35) Hmax: Serbest olacaktır.

 2.Parselde birden fazla kitle yapılması halinde kitleler arası yüksek kitlenin H/2 si kadar mesafe bırakılacaktır.

3.Parsel tabi zeminden kotlandırılacaktır.

 4.Yol cephelerinde yönetmelik hükümleri uyarınca yapı yaklaşma sınırları dışında çıkma yapılabilir. Bu alanlar inşaat alanına dahildir.

 5.+ 0.00 kotu altında açığa çıkan bodrum katlardan iskan edilebilir birinci bodrum kat ile zorunlu müştemilatlar inşaat alanına dahil değildir.

 6.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 26.06.2007 tarihli genelgesi dikkate alınacaktır. Parselde Hmax saçak seviyesi belirlenirken ilgili Komutanlıktan görüş alınacaktır.

 7.Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

 8.Otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır.

 9.Diğer hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine uyulacaktır.

 10.Parselde ilgili kamu kurum tarafından onaylı jeolojik ve jeoteknik etüd raporuna göre uygulama yapılacaktır.” şeklindedir. 

 

Söz konusu plan değişikliğine konu olan parsellerin yürürlükteki planlara göre batısında bulunan 12.00 m. genişliğindeki yoldan cephe ve servis alması gerekirken, teklif planla doğusunda yer alan park alanın cep otoparkına dönüştürülmek suretiyle cephe ve servis yönünün bu tarafa değiştirildiği, buna göre yol boyunca uzanan ve bir parkla sonlanan yeşil bandın devamlılığının kesilmiş olacağı, bununla birlikte yerinde aynı konumda olan diğer parsellerde 12.00 m.lik yola göre cephelenmek suretiyle yapılaşmaların tamamlanmış olması nedeniyle silüet olarak da farklılığın oluşacağı görülmüştür. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Mustafa Kemal Mahallesi 26872 ada 8,9,10 sayılı parsellerde Ankara İmar Yönetmeliğinin 39.maddesine (Bölge Kat Nizamı Dışında Bina Yapabilme) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, dosyanın müdürlüğüne iadesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur ; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                                    Kâtip

H.Bülent TANIK  Sabriye FEYZİOĞLU               Erdoğan TENÇ 

 


           T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 418 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

Beytepe imarın 28607/1, 28608/1, 28609/1, 28563/1 sayılı ada/parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 18 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 16957 Sayılı Beytepe imarın 28607/1, 28608/1, 28609/1, 28563/1 sayılı ada/parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 369 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ İlgi:  a-Müdürlüğümüz evrağına 17.05.2013 tarih ve 17129 sayı ile kayıtlı dilekçe.

                  b-Müdürlüğümüz evrağına 12.12.2012 tarih ve 35967 sayı ile kayıtlı dilekçe.

İlgi a dilekçe ile;

 

İmarın 28607/1, 28608/1, 28609/1 28563/1 no.lu ada/parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde bulunulduğu, söz konusu plan değişikliğinde herhangi bir inşaat alanı artışı, fonksiyon değişikliği veya konut adeti miktarında bir değişiklik yapılmadığı, konu ile ilgili istenen tüm belgelerin teslim edildiği, 

 

Söz konusu parsellerde Taks:0.25 olarak 4 kat olması halinde Emsal 1’e göre inşaat alanı transferi mümkün olmadığı, Emsal 1’e göre inşaat alanının kullanımı için 4 kat yeterli olmadığı, kaldı ki böylesine hantal bir kitlenin çevreye olumlu bir katkı sağlamayacağı, 

 

19.04.2013 tarihli Belediyemiz İmar Komisyonu Raporunda (Şehir planlama grubunca düzenlenen rapor) “Bölge kat nizamı üzerinde önerilen hmax:serbest yapılaşma koşulu açısından çevresi ile uyumsuz bir yapılaşmanın oluşacağı, bölge görünüm ve siluetinin bozulacağı belirlenmiştir.” denildiği, bu değerlendirmenin göreceli olduğu,

 

Ana cadde üzerindeki inşaat alanının ve bağımsız bölüm sayısının büyük bölümü arka parsele çekilerek rant kaybı göz alınarak sadece kooperatif üyelerine bir arada olabilecekleri bir site yapılması hedeflendiği, belirtilerek,

 

Yönetmelikler çerçevesinde ve eksiksiz olarak hazırlayıp sunulan imar planı değişikliği teklifinin ivedilikle incelenerek olumlu bir karara bağlanması hususunda Belediyemiz Meclisine havalesi istenilmektedir.

Yapılan incelemede;

İlgi b’de kayıtlı Müdürlüğümüz evrağına 12.12.2012 tarih ve 35967 sayı ile kayıtlı dilekçeli başvuru ile, Beytepe imarın 28607/1-28608/1-28609/1-28563/1 ada/parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sunulduğu,

 

28563/1-28607/1-28608/1-28609/1 ada/parsellerin mülkiyetinin S.S.Tez Otobüsçüler Konut Yapı Kooperatifine ait ve toplam tapu senet yüzölçümünün 28.410 m2 olduğu,

 

KARAR NO : 418 03.07.2013

 

İmarın 28607/1-28608/1-28609/1 no.lu ada/parsellerinin Beytepe III.etap toplu konut alanı uygulama imar planı ile konut alanı olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının TAKS:0.25, KAKS:0.50 olarak ve maksimum kat adeti 2 kat olacak şekilde belirlenerek 81205 no.lu parselasyon planı ile yapılaşma koşullarının kesinleştiği, 28563/1 no.lu ada/parselin ise aynı plan kapsamında Ticaret+Katlı Konut Alanı olarak TAKS:0.30, KAKS:1.50 şeklinde yapılaşma koşullarının tanımlanarak 81205 no.lu parselasyon planı ile plan koşullarının kesinleştiği,

 

28607 ile 28608-28609 no.lu adaların 10m. genişliğinde trafik yolu, 28608 ile 28609 no.lu adaların 7m. genişliğinde yaya yolu ile ayrıldığı, 28607 no.lu ada güneyinin park alanı kullanım kararında, 28607 ada ve güneyi park alanı ile 28606 ada arasının 7m. genişliğinde yaya yolu kullanım kararında olduğu,

 

Tespitleri yapılmıştır.

Adalar arasında inşaat alanı transferi yapılması ve yeni ada düzeni oluşturulmasına ilişkin imarın 28563/1-28607/1-28608/1-28609/1 ada/parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait Plan Açıklama Raporunda özetle şu açıklamalara yer verilmektedir:

 

“1)28607, 28608, 28609 adalar arasında kalan 10m.lik trafik yolu ve 7m.lik yaya yolunun kaldırılarak bütüncül bir konut adası oluşturulmak istenmektedir. Bu konut adasının doğusunda 20m.lik taşıt yolundan cephe alan kısmında, park ve 11 taşıtlık otopark alanı önerilmiştir. Bu sayede plan değişikliği ile yeşil alanlarda olan kayıplarımız gene yeşil alan olarak planlanmış ve Düzenleme Ortaklık Payı oranında bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yapılan plan değişikliği ile 2 adet konut adası oluşturulmuştur. Bunlardan 15.290 m2 olan “A” olarak kotlanan konut adasında alana prestij katacak, zeminde yayılmak yerine belli noktalarda yükselip, kentsel çevre ve peyzaj öğeleri için daha fazla imkan yaratan bir mimari yaklaşım benimsenmiştir.

 

“A” adasında Emsal=1.00, Hmax:serbest, TAKS:0.25 olan yüksek bir yapılaşma öngörülürken, ana yol üzerindeki 2.942 m2 olan “B” kotlu konut adası, düşük yoğunluklu konut adası olarak planlanmıştır. Yapılaşma hakları, Emsal=0.40, TAKS:0.25, Maksimum kat adeti 4 kattır.

2)28563 ada 1 parsel Ticaret+Katlı Konut Alanında kalmaktadır. Bu parseldeki inşaat hakkımızın 6.439 m2.sini ve 59 adet bağımsız bölümü yeni oluşan “A” adasına transfer edilmiştir.

 

 Geriye kalan 8.828 m2.lik inşaat alanımızı bu parselde Ticaret+Konut kullanımı olarak değerlendirilmek üzere plan önerisi getirilmiştir.” Denilmekte olup,

 

Mevcut durum Plan açıklama raporunda aşağıdaki iki tablo ile açıklanmaktadır:

Ada No Alan (m2) Emsal* Toplam İnşaat Alanı (m2) Daire Sayısı (Emsal=0.50’ye göre)

28607 8.012 0.50+0.05 (4.006+%10)=4.407 24

28608 5.118 0.50+0.05 (2.559+%10)=2.815 16

28609 5.102 0.50+0.05 (2.551+%10)=2.806 15

Toplam 18.232 0.55 10.028 55

*Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam inşaat alanı 0.10 artırılabilir.

 

Ada/Parsel

 No Alan (m2) Emsal Top.İnş.Alanı Toplam İnşaat Alanı Dağılımı Daire Sayısı (Emsal=0.50’ye göre)

Konut Ticaret

28563/1 10.178 1.50 15.267 13.231 2.036 88

 

KARAR NO : 418 03.07.2013

 

Plan değişikliği teklifi ile Aktarılan Bağımsız Bölüm ve İnşaat Alanları Plan Açıklama Raporunda aşağıdaki tablolar ile açıklanmaktadır:

Transfer 

Edenler İnşaat  Alanı

Bağımsız Bölüm

Toplam A ve B adalarına aktarılan Kendi Ada Parselinde Kalan A ve B Adalarına 

Aktarılan Kendi Ada Parselinde Kalan

28607 4.407 4.407 0 24 0

28608 2.815 2.815 0 16 0

28609 2.806 2.806 0 15 0

28563/1 15.267 6.439 8.828 59 29

Toplam 25.295 16.647 8.828 114 29

 

Alan (m2) İnşaat Alanı (m2) Bağımsız Bölüm Adedi

A adası 15.290 15.290 110

B adası 2.942 1.177 4

28563/1 10.178 6.792+ (2.036 m2) 29+2.036 m2 ticaret alanı

Toplam 28.410 23.259 143+2.036 m2 ticaret alanı

 

“Sonuç olarak;

1) a.Mevcut imar planına göre 28607/1, 28608/1 ve 28609/1 sayılı ada/parsellerin toplam arsa alanı 18.232 m2.dir.

b.İmar planı değişikliğine göre de toplam arsa alanı 18.232 m2.dir.

2)  a.Mevcut imar planına göre 28607/1, 28608/1, 28609/1 ve 28563/1 sayılı ada/parsellerin 

     inşaat alanı 23.259 m2.dir.

     b.İmar planı değişikliğine göre de (mevcut plandan gelen ticaret alanı hariç) toplam      

                 inşaat alanı 23.259 m2.dir.

3) a.Mevcut imar planına göre 28607/1, 28608/1, 28609/1 ve 28563/1 sayılı 

ada/parsellerdeki toplam daire sayımız (mevcut plandan gelen ticaret alanı hariç) 143 adettir.

b.İmar planı değişikliğine göre de (mevcut plandan gelen ticaret hakkımız hariç) daire sayımız 143 adettir.

4)  Sonuç olarak yapılan işlem; 28563/1 sayılı ada/parselden imar planı değişikliği ile A ve 

     B bloklarına 6.439 m2 inşaat alanı ve 59 adet konut olarak bağımsız bölüm 

     aktarılmasından ibarettir.”

Denilmektedir.

 

Teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait Plan notları aşağıdaki şekildedir:

 

1.Plan değişikliği bütününde toplam inşaat alanı ve bağımsız bölüm sayısı değişmeyecektir. Yalnız parseller arasında dağılımda, parseller arasında inşaat alanı ve bağımsız bölüm transferleri yapılacaktır.

2.Yeni oluşan “A” kotlu konut adasının yüzölçümü 15.290 m2 olacaktır. Yapılaşma koşulları E:1.00, TAKS:0.25, Hmax:Serbest ve maksimum bağımsız bölüm sayısı 110 adettir.

3.Yeni oluşan “B” kotlu konut adasının yüzölçümü 2.942 m2 olacaktır. Yapılaşma koşulları Emsal:0.40, TAKS:0.25 olacaktır. Maksimum kat adeti 4 kattır ve maksimum bağımsız bölüm sayısı 4 adettir.

 

KARAR NO : 418 03.07.2013

 

4.Yapılar, yoldan veya tabi zeminden kotlandırılabilir ya da bina girişleri +/-0.00 olarak kabul edilebilir.

5.Yapı yaklaşma mesafeleri dışında; güvenlik kulübesi, binaya ulaşım veya binaya ait otopark cepleri için platformalar, köprüler, rampalar ve merdivenler düzenlenebilir.

6.Bahçe düzenlemesi amacıyla +/-2.50m. kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

7.28563 ada 1 parsel Ticaret+Katlı Konut Alanıdır. Konut inşaat hakkının 6.439 m2.sini ve 59 adet bağımsız bölümü yeni oluşan “A” adasına transfer edilmiştir.

28563 ada 1 parselin Toplam İnşaat Alanı: 8.828 m2, TAKS:0.30, Hmax:serbesttir.

Toplam inşaat alanlarının 6.792 m2 konut, 2036 m2 ticaret alanından oluşacaktır. Konut alanı olarak maksimum 29 adet bağımsız bölüm yapılacaktır.

8.Ticaret alanlarında; özel ve kamu kuruluşları, turistik tesisler, ticari büro servisleri, holding merkezi, ticaret merkezleri, sergi, showroom, oto yıkama, oto satış, kültür eğlence tesisleri vb. yer alabilir. Ticaret alanlarında ticari üniteler bodrum ve zemin katta yer alabilir.

9.28563 ada 1 parsel de komşu parsellere yaklaşma mesafesi H/2 kadar olacaktır.

10.Yapılar ayrık ya da bitişik nizam şeklinde olabilir.

11.28.11.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Revize İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporunda yer alan sonuç ve öneriler kısmında belirtilen şartlar uygulanacaktır. Deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

12.Parsellerde yapılacak yapılar için (isnitad duvarları dahil her türlü yapılar) bina bazında laboratuara dayalı sondajlı zemin etütü yapılmadan mimari proje onayı yapılamaz.

13.Yeni oluşan “A” kotlu konut adasında, blok bazlı zemin etütü yapılmadan yapı yüksekliği belirlenemez.

14.Önlemli alanlarda (Ö.5.1) yapılaşma öncesi ve/veya esnasında gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

15.Plan değişikliğine konu olan 28607-1, 28608-1, 28609-1 no.lu imar adaları için tadilat öncesi planda (81205 no.lu plan notlarından gelen) ada bazından gelen inşaat alanı hakları da kullanıldığından ayrıca ada bazında yapılacak uygulamalarda inşaat alanı artış hakkı söz konusu değildir.

16.Planda ve plan notlarında belirtilmeyen diğer hususlarda Beytepe III.Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Plan Notları (Plan No:81205) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklindedir.

 

Plan teklifi üzerinde yapılan incelemede;

E:1.00 ve hmax:serbest  yapılanma koşulu getirilen “A” kotlu konut adasının bulunduğu alan Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 28.11.2012 tarihinde onaylanan Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda, yerleşime uygunluk açısından yapılan değerlendirmeye göre Önlemli Alan 5 (Ö.A-5.1) olarak tanımlanmış olup, raporun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlem ve koşullara uyulması hususunun plan notları ile değerlendirildiği,

 

Beytepe III.etap toplu konut alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı kullanımında Taks:0.25, Kaks:0.50 yapılaşma koşullarında kalan 28607-28608-28609 no.lu adalar için;

81205 no.lu plan notlarının 8 no.lu Dubleks Konut Alanları başlıklı 8.6 maddesinde;

“Ada bazı uygulama yapılması halinde konut sayısı; ada senet yüzölçümünün Kaks:0.50 ile çarpılması ile elde edilen ve +/-0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 165 m2.ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır. Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre 

 

KARAR NO : 418 03.07.2013

 

toplam inşaat alanları 0.10 oranında artırılabilir ve bu alanlar, kat adeti maksimum 4 kat olacak şekilde projelendirilebilir…”, denildiği,

 

Ticaret+Katlı Konut Alanı kullanımında kalan 28563 ada 1 no.lu parsel için; 

10 no.lu Ticaret+Katlı Konut Alanları başlıklı 10.1 maddesinde;

“Max.Taks:0.30, Max.Kaks:1.50, hmax:serbest, minumum parsel büyüklüğü=3500 m2.dir. Toplam inşaat emsalinin E:1.30 kadarı konut, E:0.20 kadarı zeminde ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel üzerindeki konut sayısı, konut inşaat alanının 150 m2.ye bölünmesi ile elde edilen sayıdan az olamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır.” denildiği,

 

Dubleks konut kullanımında kalan; 28607 ada 1 parselde plan notlarına göre maksimum 24 adet bağımsız bölüm, 28608 ada 1 parselde maksimum 16 adet bağımsız bölüm ve 28609 ada 1 parselde maksimum 15 adet bağımsız bölüm olmak üzere toplamda maksimum 55 adet bağımsız bölüm yapılabileceği,

 

Beytepe III.etap toplu konut alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; E:1.50 yapılaşma koşulu ile Ticaret+Katlı Konut Alanı kullanımında kalan 28563 ada 1 parselin E:1.30 kadar inşaat alanının konut, E:0.20 kadar inşaat alanının zeminde ticaret olarak değerlendirilebileceği, plan notlarına göre konut kullanımında maksimum 88 adet bağımsız bölüm yapılabileceği,

 

18.232 m2 toplam senet yüzölçümündeki 28607-28608 ve 28609 no.lu adaların plan değişikliği ile “A” ve “B” kotlu iki ada şeklinde düzenlendiği, 28607-28608 ve 28609 no.lu adalar arasında planda mevcut 10m. genişliğindeki trafik yolunun öneri planda; 28606-28607 no.lu adalar arası 7m. genişliğindeki yolun genişliğinin 10m.ye çıkarılmak sureti ile değerlendirilerek ulaşım

sisteminin düzenlendiği, A adası doğusunda bir miktar yeşil alan ve 20m. genişliğinde trafik yolu üzerinde A adasına cepheli olacak şekilde otopark alanı önerildiği, A ve B adalarının 7m. genişliğinde yaya yolu ile ayrıldığı,

 

Plan değişikliğine konu 28607-28608-28609 no.lu adaların 18.232 m2 olan toplam yüzölçümünün A adasının 15.290 m2, B adasının 2.942 m2 olacak şekilde belirlenerek A ve B adaları toplamında yine 18.232 m2 konut alanı ayrıldığı, anlaşılmaktadır.

 

81205 no.lu parselasyon planı ile tek ada tek parselden oluşturularak ada bazı uygulama yapılabilecek 28607/1-28608/1-28609/1 no.lu ada/parsellerde 8.6 no.lu plan notundan gelen “Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla ilgili ilçe belediyesinin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre toplam inşaat alanları 0.10 oranında artırılabilir” hükmü dayanak alınarak A ve B adalarının imar durumlarının, konut sayısı artırılmadan ancak inşaat alanları 0.10 oranında artırılarak imar durumlarının belirlendiği, öneri 15 no.lu plan notu ile ise daha sonra yapılacak uygulamalarda ayrıca bir inşaat alanı artışı talep edilmeyeceğinin hükme bağlandığı,

 

Ticaret+Katlı Konut kullanımında kalan 28563 ada 1 parselin mevcut plana göre inşaat alanı hakkının 15.267 m2 olduğu, bu inşaat alanının 13.231 m2.sinin konut, 2.036 m2.sinin ticaret olarak kullanılabileceği, plan teklifi ile 13.231 m2 olan konut inşaat hakkının 6.439 m2.sinin yeni oluşturulan A adasına transfer edildiği, aktarılan inşaat alanının 150 m2 ortalama daire büyüklüğü hesabına göre 43 konuta denk geldiği, teklif plan ile aktarılan 6.439 m2 inşaat alanı için 59 konutun transfer edildiği,

 

KARAR NO : 418 03.07.2013

 

Plan değişikliği ile 28563/1-28607/1-28608/1-28609/1 no.lu ada/parsellerde konut olarak maksimum kullanılabilecek bağımsız bölüm adetinin (143 adet) aşılmadığı ve planlama alanı bütününde konut olarak teklif edilen bağımsız bölüm adetinin yine 143 olduğu, 

 

28563 ada 1 parselin inşaat alanının; 6.792 m2 inşaat alanının konut, 2.036 m2 inşaat alanının ticaret kullanımında olmak üzere  konut+ticaret toplamında 8.828 m2 olacağı, teklif plan ile 28563 ada 1 parselin inşaat alanı transferi sonrası imar durumunun Toplam İnşaat Alanı:8.828 m2, TAKS:0.30, hmax:serbest ve konut kullanımında maksimum bağımsız bölüm adeti: 29 olarak belirlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin bir önceki plan koşulları ile aynı, plan ve plan notları üzerinde belirtildiği şekilde olduğu,

 

“A” adasının imar durumunun; konut kullanımında E:1.00, TAKS:0.25, hmax:serbest ve 28563 ada 1 parselden aktarılan 59 bağımsız bölüm ile birlikte maksimum yapılabilecek bağımsız bölüm adetinin 110 olarak, “B” adasının imar durumunun, konut kullanımında TAKS:0.25, E:0.40, kat adeti maksimum 4 kat ve maksimum yapılabilecek bağımsız bölüm adetinin 4 olarak belirlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin plan üzerinde tanımlandığı, 28563 ada 1 no.lu parselin Toplam İnşaat Alanı:8.828 m2(Konut:6792 m2, Ticaret:2036 m2), Hmax:serbest, TAKS:0.30 ve konut olarak maksimum bağımsız bölüm adetinin 29 olacak şekilde yapılaşma koşullarının belirlendiği, tespitleri yapılmıştır.

 

Beytepe III. etap toplu konut alanı plan bütünü açısından teklif plan değerlendirildiğinde; 35m. genişliğinde yol kenarına hmax:serbest koşulunda yüksek yapılaşmaların verildiği, “A” kotlu  konut adasının yakın çevresinde ise maksimum 4 kata kadar yapılaşılabileceği, hmax:serbest yapılaşma koşulu ile bölge kat nizamı üzerinde önerilen “A” kotlu konut adasının çevresi ile uyumsuz bir yapılaşma oluşturacağı, bölge görünüm ve siluetinin bozulacağı belirlenmiştir.

 

İmarın 28607/1, 28608/1, 28609/1 ve 28563/1 no.lu ada/parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında Belediyemiz Meclisince 08 Mayıs 2013 tarih ve 284 sayılı kararı ile “dosyanın Müdürlüğüne iadesine” kararı alınmış ancak ilgi a dilekçe ile 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Belediyemiz Meclisince bir karara bağlanması talep edilmektedir.”

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Beytepe imarın 28607/1, 28608/1, 28609/1, 28563/1 sayılı ada/parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilgili kooperatifin 25.06.2013 tarihli dilekçe talebi doğrultusunda dosyanın müdürlüğüne iadesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                                      Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU                    Erdoğan TENÇ 

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 413 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar - Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planının incelenmesi hakkında İmar Komisyonunun 25.06.2013 gün ve 13 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; İLGİ: Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.06.2013 gün ve 16570 Sayılı 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar - Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planının 3194 ve 5216 Sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

 

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 10.06.2013 gün ve 364 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

 

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisinin 06.01.2012 tarih ve 40 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiş, Belediyemiz Meclisine yeniden sunulan 1/1000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar Planı ise Belediyemiz Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 512 sayılı kararı ile ‘’1/1000 ölçekli imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planının mahkeme kararı ile iptal olduğundan dayanaksız kalan planın Müdürlüğüne iadesine’’ şeklinde karar alınmıştır. Ancak, söz konusu bölge içerisinde yer alan kat mülkiyetine geçmiş, kat irtifakı kurulmuş ve halen inşaat aşamasında olan parseller ile boş olan şahıs mülkiyetindeki parseller açısından büyük bir mağduriyet yaşanması sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, bugüne dek verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, Belediyemiz Meclisine yeniden sunulan 1/1000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 788 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir (EK1).

 

Yapılan incelemede;

Çukurambar ve  Kızılırmak Mahalleleri;  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı ve bu nazım plana uygun olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 81128 ve 81129 no’lu parselasyon planları ile imar uygulama işlemleri devam eden alanlardı (EK2).  

 

Mahkeme ve Danıştay kararları gereği Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde bulunan 2093/3, 2095/1, 2096/30, 61 ve 83 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ilgili kısımlarının iptal edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince Tp.83, 61 ve 2096/30 sayılı parsellere ait 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.12.2002 gün ve 647 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile sözkonusu parseller Atatürk Orman Çiftliği Alanı olarak ayrılmıştır (EK3). 

 

KARAR NO : 413 03.07.2013

 

Tp.83 sayılı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 26.02.1999 gün ve  64 sayılı kararı ile  uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 22.05.2003 tarihinde onaylanmış parselasyon planı ise Belediyemiz Encümeninin 28.03.2006 tarih 

ve 1314 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.06.2006 tarih ve 661 sayılı kararı ileonaylanmıştır. 

 

Ancak 2096/30 ve tp.83 sayılı parsellerin mülkiyet sınırlarındaki problem ile sözkonusu bölgenin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak öngörülmesi sebebiyle ilgili dosyalar Büyükşehir Belediyesince Başkanlığımıza iade edilmiştir.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Çukurambar KDGPA sınır onayına ait 16.02.2007 gün ve 495 sayılı  kararının ve 1/5000 ölçekli Çukurambar KDGPA nazım imar planı değişikliği onayına ait 16.03.2007 gün ve 797 sayılı kararı (EK4)  ile 1/1000 ölçekli Çukurambar KDGPA uygulama imar planı değişikliği onayına ait 16.03.2007 gün ve 804 sayılı kararının iptali için Başkanlığımızca 13. İdare Mahkemesinde açılan dava 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararla dava konusu işlemin iptali ile sonuçlanmış, Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/6049E, 2009/10380K sayılı kararıyla da  mahkeme kararı onanmıştır. Danıştay 6. Dairesinin 13.09.2011 tarih ve 2010/4066E, 2011/3105K sayılı kararı ile ise 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesi hükmü uyarınca Kentsel Dönüşüm alanı olarak 

belirlenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenerek dava konusu işlem hakkında 

yeniden bir karar verilmesi gerekçesi ile 13. İdare Mahkemesinin 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir (EK5). Yeniden görülen davada, 13.İdare Mahkemesinin 23.05.2012 tarih ve 2011/1905E, 2012/1252K sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir (EK6).

 

Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınır Değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 446 sayılı kararının (EK7) iptali için Başkanlığımızca 12. İdare Mahkemesinde 2009/674 Esasla açılan davada 13.01.2011 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, 26.05.2011 tarih ve 2011/626K sayılı kararı ile KDGPA sınır değişikliği iptal edilmiştir (EK8).

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2009 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar KDGPA, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (EK9) iptali istemiyle Başkanlığımızca açılan dava, 8.İdare Mahkemesinin 02.12.2010 tarih ve 2009/978E, 2010/2256K sayılı kararı ile  sözkonusu planların iptali ile sonuçlanmıştır (EK10). 

 

Çukurambar KDGP Alanına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararların, Başkanlığımızca açılan davalar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilmesi üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği paralelinde, bugüne dek verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanmıştır (EK11).

 

Çukurambar Kentsel  Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kalan ve Büyükşehir Belediyesince daha önce alınan meclis kararlarıyla noktasal olarak yoğunluk artışı ve kullanım kararı değişikliği getirilen parsellere ilişkin Başkanlığımızca açılan davalarda iptal kararları var iken, sözkonusu parsellerde KDGPA ile aynı içerikte 5216 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır. Mahkeme kararları yok sayılarak Noktasal olarak 

 

KARAR NO : 413 03.07.2013

 

yoğunluk artışı getirilen Büyükşehir Belediyesine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ve bazı şahıslara ait parsellerin durumu yeni bir meclis kararı ile yasallaştırılmaya çalışılmıştır. 

 

Bu nedenle yargı kararları bulunan, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki BHA (Metro Destek Tesisleri Kongre ve İş Merkezleri) kullanımlı 29096/6 sayılı parsel,  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 29095/1, 29096/7, 29098/2, 29101/16,18, 29102/5 parseller ile 29099/5 ve 29099/6 sayılı parseller (EK12) yönünden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planının iptali için Başkanlığımızca  13. İdare Mahkemesinde 2011/1915E ile dava açılmış, 27.12.2011 tarihinde  yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Bölge idare Mahkemesine yapılan itiraz sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 08.02.2012 tarih ve YD İtiraz No: 2012/573 sayılı kararla 13. İdare Mahkemesince verilen 27.12.2011 tarih ve 2011/1915E sayılı yürütmenin durdurulması kararı kalkmıştır. Ancak,  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planının iptali için Başkanlığımızca açılan dava,  13. İdare Mahkemesinin 09.05.2012 tarih ve 2011/1915E, 2012/1152K sayılı kararı ile sözkonusu planın iptali ile sonuçlanmıştır (EK13). 

 

İptal gerekçesinde özetle; ‘’ davaya konu alanın 5393 sayılı Kanunun 73. maddesindeki değişiklikten önce KDGPA olarak ilan edildiği görülmekte ise de, sözkonusu alanda kamu mülkiyetinde arazilerin bulunduğu ve bu alanda uygulama yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınması gerektiğinden, anılan karar alınmaksızın sözkonusu alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin davaya konu Ankara büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır’’ hususları belirtilmektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen KDGPA yargı kararları nedeniyle, söz konusu bölge içerisinde yer alan kat mülkiyetine geçmiş, kat irtifakı kurulmuş ve halen inşaat aşamasında olan parseller ile boş olan şahıs mülkiyetindeki parseller açısından  büyük bir mağduriyet  yaşanmaktadır. Yargı kararı bulunmayan ancak mahkeme iptal kararları nedeniyle aynı plan kapsamında olmalarından dolayı plansız kalan parsellerin durumunun öncelikle çözümlenebilmesi, imar uygulama işlemlerinin devamının sağlanması ve ileride oluşabilecek yeni yargı kararlarından etkilenmelerinin önlenebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, bugüne dek verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, 1187 arşiv sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması amacıyla  sözkonusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı da hazırlanmıştır.

 

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 

 

Yargı kararı bulunan ve son olarak 13.İdare Mahkemesinin 09.05.2012 tarih ve 2011/1915E, 2012/1152K sayılı iptal kararının gerekçesinde belirtilen kamu mülkiyetindeki araziler; Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki BHA (Metro Destek Tesisleri Kongre ve İş Merkezleri) kullanımlı 29096/6 sayılı parsel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 29095/1, 29096/7, 29098/2, 29101/16,18, 29102/5 parseller (Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.01.2012 tarih ve 134 karar no ile 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır) (EK14)  ile daha önce oluşmuş yargı kararları bulunan 29099/5 ve 29099/6 sayılı parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu plan onama sınırları dışında bırakılmıştır. Ayrıca,

 

KARAR NO : 413 03.07.2013

 

Müdürlüğümüz evrağına 08.05.2013 tarih ve 15972 sayı ile kayıtlı dilekçe ile; imarın 29099 ada 2 sayılı parselinde bulunan cami arsasının kıble açısının eğri olması sebebiyle yola mesafesi 15 m. olan kısmın 10 m’ye ve emsal değerinin 0.60 olarak düzenlenerek imar planının re’sen yapılması talep edilmesi üzerine hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 10.05.2013 tarih ve 14176 sayılı Başkanlık OLUR’lu yazımız ile Belediyemiz Meclisine havale edildiğinden sözkonusu parsel plan onama sınırı dışında tutulmuştur (EK15).

 

1/1000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planı;  29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı parsellerden oluşturulmuştur. Sözkonusu parsellerde; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Karakusunlar-Çukurambar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve Çankaya Belediye Meclisinin 11.10.1991 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.12.1992 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Karakusunlar-Çukurambar V.Etap İmar Planı ile Çankaya Belediye Meclisinin 03.12.1993 tarih ve 227 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 22.03.1994 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Karakusunlar-Çukurambar Çevre Yolu Kuzeyi 3.Etap İmar planı ve bu planlara ait 81128 ve 81129 no’lu parselasyon planı ile verilen yapılaşma koşulları, aşağıda belirtilen ada parseller dışında, aynen korunmuştur (EK2).

 

29101 ada 17 sayılı ticaret parselinde, Çukurambar KDGPA planları ile yapılaşmanın başlamış olması ve kat irtifakının kurulmuş olması nedeniyle 81129 no’lu parselasyon planında 9.50 m. olan bina yüksekliği, Hmax=Serbest olarak düzenlenmiş, 29101 ada 20 sayılı parselin de Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi ile Karakol alanı olarak ayrılması nedeniyle bu kararlar aynen plana aktarılmıştır.

 

Ayrıca; sözkonusu planlama alanının otopark ihtiyacını karşılamak üzere, Metro otoparkı ile park alanı kullanımında kalan 29103 ada 2 ve 3 sayılı parsellerin bulunduğu alanın bir bölümü  ‘’park ve yeraltı katlı 

otopark alanı’’ düzenlenmiştir. Sözkonusu alanın işletmesine yönelik tesislerin yapılması amacıyla da yapılaşma koşulları, E=0.05, Hmax=7.00 olacak şekilde verilmiştir.

 

Sözkonusu alanda parsellerin yapılaşma koşulları; 81202, 81202/1 ve 81202/2 no’lu parselasyon planından önce eski ada parsel numaralarına göre ait oldukları 81128  ve 81129  no’lu parselasyon planı plan notları (EK16) doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Plan notları;

 

1-Parseller tabii zeminden kotlandırılacaktır. Zemin katlar ± l.50m.de tesis edilebilir.

 

2-Uygulaması kamu kuruluşlarınca yapılacak sosyal donatı alanlarında zemin kat kotlarının kabulüne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

 

3-Parsellerin peyzaj düzenlemesinde çevredeki kamuya açık yeşil alanlarla bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Bahçe tanzimine ilişkin önerileri kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. Parsellerde, yan ve arka bahçe duvarı, çit vb. sabit tesisler yapılamaz (istinat duvarı hariç).  Zorunlu müştemilat (Kömürlük, kapıcı dairesi, teshin merkezi vb.) bina içinde yapılacaktır. 

 

4-Kentsel Servis Alanlarında minimum parsel büyüklüğü 5000 m2 olacak şekilde,

 

a- alanı 5000 m2 – 10000m2 olan parsellerde (Emsal) E= 2.00, Hmax= Serbest

b- alanı 10.000m2’den büyük parsellerde (Emsal) E= 2.50, Hmax= Serbest olacaktır.

 

KARAR NO : 413 03.07.2013

 

5-Kentsel Servis Alanı parsellerinde;  kamu kuruluşları, turistik tesisler, sağlık tesisleri, ticari büro servisleri, ticari merkezleri, sergi- satış tesisleri, basın - yayın kültür eğlenti ve dinlenme tesisleri yer alabilir.

 

6-Konut parsellerinde ticari kullanım getirilemez.

 

7-Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre getirilecek tekliflerde laboratuara dayalı jeolojik etüd aranacaktır.

 

8-Ticaret  parsellerinde ± 0.00 kotu yoldan verilecektir.

 

9-Ticaret parsellerinde  ± 0.00 kotu altındaki 1. Bodrum kat zemin katla bağlantılı olmak kaydıyla inşaat alanına dahil değildir.

 

10-Park ve Yeraltı Katlı otopark alanında, yapılaşmaya esas detaylı zemin etüdü yapılmadan mimari proje onayı yapılamaz. Zemin altındaki otoparkın maksimum kat sayısı yapılacak zemin etüdü sonucuna göre belirlenecektir.

 

11-Park ve Yeraltı Katlı otopark alanında uygulama, ilgili Belediyesince uygun görülecek mimari ve peyzaj projesine göre yapılacak olup, +,-0.00 kot altı emsal haricidir. Parselde yapı yaklaşma mesafesi 5.00 m.’den az olamaz. +,-2.00 m.yi aşan kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. 

 

12-Trafo ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır. Yerini kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

 

13-Yapılaşmada mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mimari Proje onay aşamasında Hmax saçak seviyeleri belirlenirken ilgili komutanlığın görüşü alınacaktır.

Şeklindedir. “

 

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar - Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planı yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, dosyanın müdürlüğüne iadesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun, 

 

CHP Grup Başkan Vekili Süleyman DEMİR’in önerisi ile ; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.1994 tarihinde onaylanan, Belediye Meclisimizin 03.12.1993 tarih ve 227 sayılı kararı gereği Çukurambar – Karakusunlar Çevre Yolu 3.Etap İmar planına göre imar hakları dışında bir kullanım ve hak sahibi olunmaması, mevcut durumun imar durumu olarak kabul edilmemesi ve yeniden düzenlenen 81128 ve 81129 nolu parselasyon plan notlarının geçerli olması kaydıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.06.2013 gün ve 16570 sayılı yazı isteminin kabulüne karar verilmesi şeklinde değiştirilerek kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.  

 

 

Meclis Başkanı                       Kâtip                           Kâtip

H.Bülent TANIK            Sabriye FEYZİOĞLU         Erdoğan TENÇ

 


             T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 411 02 TEMMUZ 2013

- K   A   R   A   R  -

İlçemizde bulunan uygun bir parkımıza Taksim gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden “Abdullah CÖMERT” isminin verilmesi hakkında İsimlendirme Komisyonunun 21.06.2013 gün ve 8 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 383 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizde bulunan uygun bir parkımıza Taksim gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden “Abdullah CÖMERT” isminin verilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.06.2013 gün ve 481 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.06.2013 gün ve 481 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ Taksim Gezi Park’ında ağaçların kesilmesi sonucunda Türkiye genelinde başlayan eylemlerde, polis şiddetine maruz kalan vatandaşlarımızdan yaralanan ve hayatını kaybedenler olmuştur. 

 

Bu bağlamda, Hatay’da düzenlenen eylemde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Abdullah CÖMERT isimli gencimizin, Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan uygun bir parkımıza verilmesi düşünülmektedir.   

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; uygun bir parkımıza “Abdullah CÖMERT” isminin verilmesi için yazımızın Belediye Meclisinde karar alınmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 383 sayılı ara kararı;

 

İlçemizde bulunan uygun bir parkımıza Taksim gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden “Abdullah CÖMERT” isminin verilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.06.2013 gün ve 481 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 383 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; İlçemizde bulunan uygun bir parkımıza Taksim gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden “Abdullah CÖMERT” isminin verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde kısa özgeçmişinin de ilave edilerek kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı V.                      Kâtip Kâtip

Haydar HAN                     Sabriye FEYZİOĞLU           Belma KALAÇ

 


              T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 442 05 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

Ata Mahallesi Vadisi 2.Etap park yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Bütçe Plan ve Program Komisyonunun 04.07.2013 gün ve 13 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 02 Temmuz 2013 gün ve 404 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Ata Mahallesi Vadisi 2.Etap park yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9031 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9031 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ İlçe halkına yaşanabilir temiz ve yeşil bir alan yaratmak amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Ata Mahallesi Vadisi 2.Etap park yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması için Belediye Meclisince karar verilmesi gerekmektedir.

Konu makamınızca uygun görüldüğü takdirde, Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereğince Belediye Meclisinde karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 02.07.2013 gün ve 404 sayılı ara kararı;

 

Ata Mahallesi Vadisi 2.Etap park yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9031 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 404 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Ata Mahallesi Vadisi 2.Etap park yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hususunda hazırlanan Müdürlük teklifinin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                          Kâtip                          Kâtip

H.Bülent TANIK                Sabriye FEYZİOĞLU       Belma KALAÇ

 


         T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 397   01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

AB ülkelerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’da yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın ve uygulamalarının incelenmesi hakkında AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Haziran 2013 gün ve 362 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan AB ülkelerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’da yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın ve uygulamalarının incelenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ AB ülkelerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’da yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın ve uygulamalarının incelenmesi bu konuda meclise bilgi verilmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10.06.2013 gün ve 362 sayılı ara kararı;

 

AB ülkelerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’da yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın ve uygulamalarının incelenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 10.06.2013 gün ve 362 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; AB ülkelerinden Avusturya’nın başkenti Viyana’da yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın ve uygulamalarının incelenmesi ile ilgili olarak Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                         Kâtip

H.Bülent TANIK            Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


           T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 420 03.07.2013

-  K   A   R  A   R   -

Bilkent Çamlık Sitesi 26053 ada 6 parsel yanında bulunan park alanında yer alan ve Kan Merkezi, Sağlık Merkezi, Biçki Dikiş Kursu ve Site Yönetimine ait kullanımlar içeren 30x10=300 m2 lik kullanım alanı bulunan prefabrik yapının yerinde aynen kullanımına yönelik talebin incelenmesi hakkında İmar Komisyonunun 24.06.2013 gün ve 11 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 14015 Sayılı Bilkent Çamlık Sitesi 26053 ada 6 parsel yanında bulunan park alanında yer alan ve Kan Merkezi, Sağlık Merkezi, Biçki Dikiş Kursu ve Site Yönetimine ait kullanımlar içeren 30x10=300 m2 lik kullanım alanı bulunan prefabrik yapının yerinde aynen kullanımına yönelik talebin 5393 sayılı Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ve 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisimizde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 03.06.2013 gün ve 324 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ İLGİ : Müdürlüğümüz evrağına 26.04.2013 tarih ve 14587 sayı ile kayıtlı dilekçe.

İlgide kayıtlı dilekçe ile Bilkent Çamlık Sitesi uygulama imar planı ile elde edilen yaklaşık 6400 m2 büyüklüğündeki park alanı içerisinde prefabrik yapı bulunduğu, halen içerisinde sitenin ihtiyaçlarına yönelik kullanılmakta olan Kızılay Kan Merkezi, Aile Sağlık Merkezi, Biçki Dikiş Kursu ve siteye ait yönetim odası gibi kullanımlar yer aldığı, yapının prefabrik ve 30 m. * 10 m. = 300 m2 ( % 4.6’sı ) alan kapladığı, Belediyemizce alınan encümen kararı gereği yıkım kararı bulunduğu, ancak İdare Mahkemesince alınan yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu, yapının fiziki ve ekonomik ömrü tamamlanana kadar geçecek süre zarfında sözkonusu hizmetlerden site yönetiminin yararlanabilmesi için yapının yerinde korunmasına yönelik talebin belediye meclisimize sunulması talep edilmektedir.

Yapılan incelemede;

Sözkonusu alanın Bilkent ve YÖK Tesislerine (Beytepe) ait mevzii imar planının Belediye Meclisinin 28.01.1988 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.04.1988 tarihli yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında PARK kullanımında kaldığı ve İmar Kanununun 18.maddesi gereği Düzenleme Ortaklık Payı olarak ayrılan alanlardan oluştuğu, 3194 Sayılı Kanunun 18.maddesinde düzenleme ortaklık paylarının ilk ve orta öğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatla kullanılamayacağının belirtildiği,

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde “park alanlarında büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel hela vb. tesisler yapılabilir. Çevrenin ihtiyacı değerlendirilerek ilgili belediyesince uygun görülen açık spor tesisleri onaylı projesine göre yapılabilir” dendiği, ayrıca 16/5 nolu maddesinde DOP kapsamında kalan yeşil alanlarda, büfeler, pergolalar, çay bahçesi, koşu ve bisiklet yolları, trafo, heykel, süs havuzu, park güvenliği, yönetimi, bakım üniteleri ve genel heladan başka tesis yapılamaz, çevrenin ihtiyacı değerlendirilerek ilgili belediyesince uygun görülen açık spor tesisleri onaylı projesine göre yapılabilir, bu alanlardan sadece 20.000 m2 ve üzerinde olanlarında ise ilaveten eğlenme-dinlenme ve piknik alanları, lokanta, otopark, tenis, yüzme, mini golf, gokart pisti, paten pisti, heykel, sera, hayvan barınağı, nikah salonu, yaşlı merkezi, çocuk kulübü, gençlik merkezi, su deposu, anfi tiyatro, lunapark gibi her türlü sportif faaliyetlerin yer alabileceği ve bina emsalinin 0.10’u geçmeyeceğinin” belirtildiği, ancak sözkonusu park alanının yaklaşık 6400 m2 olması sebebi ile bu kullanımlardan faydalanamayacağı, 

 

KARAR NO : 420 03.07.2013

 

28.09.2009 tarihinde yerinde yapılan incelemede, Bilkent Çamlık Sitesi imarın 26053 ada sayılı parseli yanındaki yeşil alan üzerinde yaklaşık 29x8.5 ebadında h=2.80 m. yüksekliğinde prefabrik yapı yapılması hakkında tespit zaptı düzenlendiği, 11.02.2010 tarih ve C:/2010/0515.35 sayılı encümen kararı ile yıkım kararı alındığı,

12.İdare Mahkemesinin 04.06.2010 tarih ve 2010/386 E. Sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı isteminin reddine karar verildiği, 10.02.2011 tarih ve K:2011/149 sayılı kararı ile de davanın reddine karar verildiği, kararın Danıştay 14.Dairesinin 16.11.2012 tarih ve 2011/13182, K:2012/8207 sayılı kararı ile onandığı,

07.06.2012 tarihinde yıkıma gidildiği, ancak tahliye işlemi yapılamadığından yıkımın gerçekleştirilemediği,

Bu arada 1.İdare Mahkemesinin 23.01.2013 tarih ve E.2013/64 sayılı kararı ile encümen kararı gereği yapılan yıkım tarihini bildiren Yapı Kontrol Müdürlüğünün 20.12.2012 tarihli işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındığı,

hususları tespit edilmiştir.

İlgide kayıtlı dilekçe ile park alanı üzerinde bulunan ve içerisinde sitenin ihtiyaçlarına yönelik kullanılmakta olan Kızılay Kan Merkezi, Aile Sağlık Merkezi, Biçki Dikiş Kursu ve siteye ait yönetim odası gibi kullanımların yer aldığı prefabrik yapının, yıkılmadan olduğu yerde, fiziki ve ekonomik ömrü tamamlanana kadar geçecek süre zarfında yerinde korunmasına yönelik talebin Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi istenilmektedir.

İmar planlarına, imar mevzuatına aykırı yada izinsiz yapılmış binalar hakkında İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri bu konuda yapılacak işlemleri net olarak açıklamış, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.02.2000 ve 23.08.1999 tarih ve 2360 sayılı genelgesi ile 23.04.1999 tarih ve 3763 sayılı genelgelerinde kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesi amacıyla plan değişikliği ve benzeri girişimlerde bulunulmaması hususu bildirilmiştir. Danıştay 6. Dairesinin 22.04.2003 tarih ve E: 2002/523, K:2003/2497 sayılı kararı ile Belediye Başkanlıklarına yapılan imar planına ilişkin taleplerin “Belediye Başkanlığı” tarafından reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla yetki ve sorumluluk Belediye Meclislerinde kalmaktadır. Sözkonusu talep ilgilisi tarafından Belediyemize yapılmış olup Belediye Kanununun 18.maddesi gereği Belediye Meclisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Talep konusu husus, imar mevzuatına ve yönetmelik ile getirilen kullanım olanaklarına uygun değildir. Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi gereken bir konu olduğundan incelenerek bir karara bağlanması için yazımız ekindeki, başvuru dilekçeleri ve diğer ekler müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. ”                

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; belirtilen hususlar doğrultusunda, ilgide kayıtlı dilekçe ile Bilkent Çamlık Sitesi 26053 ada 6 parsel yanında bulunan park alanında yer alan ve Kan Merkezi, Sağlık Merkezi, Biçki Dikiş Kursu ve Site Yönetimine ait kullanımlar içeren 30x10=300 m2 lik kullanım alanı bulunan prefabrik yapının yerinde aynen kullanımına yönelik talebe ilişkin yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun reddine, Belediye Meclisimizin 03.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                             Kâtip

H.Bülent TANIK Sabriye FEYZİOĞLU           Erdoğan TENÇ 

 


            T.C

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 445                         05 TEMMUZ 2013

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Alanında kamulaştırma kredisi olarak kullanılmak üzere İller Bankası, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından 5.000.000,00_TL’ye kadar borçlanmaya, sözleşme imzalamaya, temlik vermeye, vadesini belirlemeye, vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68.maddeleri gereğince karar alınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.07.2013 gün ve 9159 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.07.2013 gün ve 9159 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ İlgi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.07.2013 gün ve 2156-399347 referans numaralı yazısı.

İlgi yazıda; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Alanında; alınan meclis kararı doğrultusunda faaliyetlere başlanmış, tapulu hisseli vatandaşlarla yapılacak anlaşmalar neticesinde gerektiğinde kamulaştırma yoluyla tasfiyesinin sağlanacağından bahisle ödemelerde sıkıntı çekmemek amacıyla 5.000.000,00-TL’ye kadar  kamulaştırma kredisine ihtiyaç duyulabileceği belirtilmiştir.

 

Sözkonusu kredi ile ilgili olarak, İller Bankası, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından 5.000.000,00_TL’ye kadar borçlanmaya, sözleşme imzalamaya, temlik vermeye, vadesini belirlemeye, vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması için Belediye Meclisince karar verilmesi gerekmektedir.

 

Konu makamınızca uygun görüldüğü takdirde, Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68.maddeleri gereğince Belediye Meclisinde karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

İfadesini kapsamaktadır.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Alanında kamulaştırma kredisi olarak kullanılmak üzere İller Bankası, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından 5.000.000,00_TL’ye kadar borçlanmaya, sözleşme imzalamaya, temlik vermeye, vadesini belirlemeye, vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68.maddeleri gereğince karar alınması hususunda hazırlanan teklifin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip                              Kâtip

H. Bülent TANIK                   Belma KALAÇ Sabriye FEYZİOĞLU

 


            T.C

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 446                         05 TEMMUZ 2013

-  K  A  R  A  R  -

20-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara çevresine bir geziyi kapsayacak şekilde, “Yurttaşlık ve Avrupa Yurttaşlığı”, “Kriz ve Potansiyeller” ve “Yurttaşlık ve Barış Kültürü” başlıkları altında Uluslararası bir Yurttaşlık Sempozyumunun düzenlenmesinde ilgili müdürlüklerin görevlendirilmesi ve CEMR ile koordinasyon konusunda Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’a yetki verilmesi hususlarında Dış İlişkiler Müdürlüğünün 05.07.2013 gün ve 105 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Konu ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün 05.07.2013 gün ve 105 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ 24 Mayıs 2013 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon kentinde düzenlenen CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Yönetim Kurulu Toplantısı ajandasında yer alan Son Siyasi Komite Toplantısı Taslak Kararlar Listesi (Paris, 30.01.2013) dökümanının 5 nolu CEMR Çalışma Programı bölümünde CEMR 2013 Çalışma Programı “Avrupa Yurttaşları” başlığı altında, Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK’ın yurttaşlık üzerine çalışmanın önemine vurgu yaptığı ve CEMR’ı 21 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Türkiye’de daha aktif olmaya davet ettiği belirtilmiştir. CEMR Başkanının CEMR Genel Sekreterini konuyu takip etmeye davet ettiği ifade edilmiştir.

 

TBB Encümen Üyesi ve CEMR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK’ın 21 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da uluslararası bir yurttaşlık sempozyumu düzenleme önerisi Lizbon’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu sırasında CEMR Genel Sekreterinin önerisi ile CEMR Başkanı tarafından tekrar gündeme alınmış ve CEMR takvimine alınmasına karar verilmiştir.

Makamınızca da uygun bulunması halinde, 20-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara çevresine bir geziyi kapsayacak şekilde, “Yurttaşlık ve Avrupa Yurttaşlığı”, “Kriz ve Potansiyeller” ve “Yurttaşlık ve Barış Kültürü” başlıkları altında Uluslararası bir Yurttaşlık Sempozyumunun düzenlenmesinde ilgili müdürlüklerin görevlendirilmesi ve CEMR ile koordinasyon konusunda Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’a yetki verilmesi hususunda Belediye Meclisi kararı alınması için yazımız ve ekinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

 

İfadesini kapsamaktadır.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. 20-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara çevresine bir geziyi kapsayacak şekilde, “Yurttaşlık ve Avrupa Yurttaşlığı”, “Kriz ve Potansiyeller” ve “Yurttaşlık ve Barış Kültürü” başlıkları altında Uluslararası bir Yurttaşlık Sempozyumunun düzenlenmesinde ilgili müdürlüklerin görevlendirilmesi ve CEMR ile koordinasyon konusunda Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’a yetki verilmesi hususlarında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı                                   Kâtip                           Kâtip

H. Bülent TANIK                            Belma KALAÇ Sabriye FEYZİOĞLU

 


        T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 400 01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

Çankaya Belediyesince çocuklara ve gençlere yönelik Çanakkale ve Kapadokya’ya kültür gezileri düzenlenmesi hakkında Eğitim – Kültür ile Turizm Komisyonlarının 28.06.2013 gün ve 2 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 374 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Çankaya Belediyesince çocuklara ve gençlere yönelik Çanakkale ve Kapadokya’ya kültür gezileri düzenlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Çankaya Belediyesince çocuklara ve gençlere yönelik Çanakkale ve Kapadokya’ya kültür gezileri düzenlenmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 374 sayılı ara kararı;

 

Çankaya Belediyesince çocuklara ve gençlere yönelik Çanakkale ve Kapadokya’ya kültür gezileri düzenlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Eğitim – Kültür ile Turizm komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 374 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Çankaya Belediyesince çocuklara ve gençlere yönelik Çanakkale ve Kapadokya’ya kültür gezileri düzenlenmesi ile ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                        Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 409                       02 TEMMUZ 2013

- K   A   R   A   R  -

Emek, Bahçelievler, Beşevler, Seyranbağları ve Esat bölgesindeki süt ürünlerinin denetlenmesi hakkında Sağlık Komisyonunun 21.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 378 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Emek, Bahçelievler, Beşevler, Seyranbağları ve Esat bölgesindeki süt ürünlerinin denetlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Emek, Bahçelievler, Beşevler, Seyranbağları ve Esat bölgesindeki süt ürünlerinin denetlenerek miladı geçen ürünlerin incelenerek gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 378 sayılı ara kararı;

 

Emek, Bahçelievler, Beşevler, Seyranbağları ve Esat bölgesindeki süt ürünlerinin denetlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 378 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Emek, Bahçelievler, Beşevler, Seyranbağları ve Esat bölgesindeki süt ürünlerinin denetlenmesi ile ilgili olarak; 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce tarihi geçmiş olan süt ürünlerinin imha edilerek gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı V. Kâtip                       Kâtip

Haydar HAN          Sabriye FEYZİOĞLU         Belma KALAÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 396           01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

İlçemizde gençlere yönelik bir futbol turnuvası düzenlenmesi hakkında Gençlik ve Spor Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Haziran 2013 gün ve 361 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizde gençlere yönelik bir futbol turnuvası düzenlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“  İlçemizde gençlerimize yönelik bir futbol turnuvası düzenlenmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10.06.2013 gün ve 361 sayılı ara kararı;

 

İlçemizde gençlerimize yönelik bir futbol turnuvası düzenlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 10.06.2013 gün ve 361 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemizde gençlere yönelik bir futbol turnuvası düzenlenmesi ile ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                           Kâtip

H.Bülent TANIK              Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


           T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 443 05 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait Ankara ili Çankaya ilçesi Hacı İsmail Mahallesi 81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan 29229 ada 16790 m2 yüzölçümlü 1 numaralı parseli gerektiğinde; takas, trampa, kamulaştırma, satış vb. yöntemlerle değerlendirilmesi hakkında Hukuk- Emlak ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarının 04.07.2013 gün ve 6 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 02 Temmuz 2013 gün ve 405 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait Ankara ili Çankaya ilçesi Hacı İsmail Mahallesi 81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan 29229 ada 16790 m2 yüzölçümlü 1 numaralı parseli gerektiğinde; takas, trampa, kamulaştırma, satış vb. yöntemlerle değerlendirilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2013 gün ve 2137 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Konu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2013 gün ve 2137 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait Ankara İli Çankaya İlçesi Hacı İsmail  mahallesi  81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan  29229  ada  16790 m² yüzölçümlü  1  numaralı parseli  gerektiğinde; takas, trampa, kamulaştırma, satış vb. yöntemlerle değerlendirilmesi düşünülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun; “Belediyenin Yetki ve İmtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (a) bendinde; “ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.”, (h) fıkrasında; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” ve,

 

“Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (e) fıkrasında “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek .”  hususlarında Belediye Meclisine yetki verilmiştir. 

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun; 26. maddesi, “Trampa Yolu ile Kamulaştırma” 30. maddesi (Değişik:24.4.2001-4650/17 mad.) Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devrini düzenlemektedir.

 

Buna göre, makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Ankara İli Çankaya İlçesi Hacı İsmail  mahallesi  81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan  29229  ada  16790 m² yüzölçümlü  1  numaralı parseli  gerektiğinde; arsa olarak satılması veya kat karşılığı inşaa edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleye çıkartılması, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ile uyarınca  takas edilmesi veya  aynı kanunun 30. maddesi (Değişik:24.4.2001-4650/17. mad.) gereği kamu kurum ve kuruluşlarına satılması karar verilmesi,  5393 sayılı yasanın 15. maddesi (a) ve (h) bentleri, 18. maddesinin (e ) bendi, ve 38. Maddesinin (g) fıkrası gereğince;  bütün işlemlerinin yapılması, sözleşme, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler hakkında 

 

KARAR NO : 443 05 TEMMUZ 2013

 

Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninin yetkili kılınması hususunda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 02.07.2013 gün ve 405 sayılı ara kararı;

 

Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait Ankara ili Çankaya ilçesi Hacı İsmail Mahallesi 81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan 29229 ada 16790 m2 yüzölçümlü 1 numaralı parseli gerektiğinde; takas, trampa, kamulaştırma, satış vb. yöntemlerle değerlendirilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2013 gün ve 2137 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk – Emlak ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 405 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Ankara İli Çankaya İlçesi Hacı İsmail Mahallesi  81151/1 nolu parselasyon planında, B.H.A. (Çankaya Belediyesi Eğitim, Kültür, Gösteri vb. Hizmet Tesis Alanı) olarak ayrılan  29229  ada  16790 m² yüzölçümlü  1  numaralı parseli  gerektiğinde; arsa olarak satılması veya kat karşılığı inşaa edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleye çıkartılması, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ile uyarınca  takas edilmesi veya  aynı kanunun 30. maddesi (Değişik:24.4.2001-4650/17. mad.) gereği kamu kurum ve kuruluşlarına satılması karar verilmesi,  5393 sayılı yasanın 15. maddesi (a) ve (h) bentleri, 18. maddesinin (e) bendi, ve 38. Maddesinin (g) fıkrası gereğince;  bütün işlemlerinin yapılması, sözleşme, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninin yetkili kılınması hususunda hazırlanan Müdürlük teklifinin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                     Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Belma KALAÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 391           01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Hukuk Komisyonunun 21.06.2013 gün ve 6 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 381 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 03.06.2013 gün ve 3646-3626 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 03.06.2013 gün ve 3646 - 3626 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin dördüncü kısım Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri birinci bölüm başlıklı içkili yer bölgesi tespiti 29.madde gereği içkili yerler bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanı içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.

 

Bölgemizde içkili yer bölgesi dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri Belediyemize dilekçe ile müracaatta bulunarak işyerlerinin içkili bölge dahiline alınması talebinde bulunmuşlardır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Sağlık İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik elemanlarının da katılımıyla Yönetmeliğin 30. maddesinde aranan kriterlere göre inceleme yapılmak üzere içkili bölge tespit komisyonu oluşturulmuştur. 

 

İçkili Bölge Tespit Komisyonu, Yönetmeliğin 30. maddesine göre istekte bulunulan adreslerde yapılan incelemeler sonucu içkili bölge tespitinde bulunmuştur. Komisyonun tespitte bulunduğu yerlerle ilgili rapor yönetmelik gereği Mülki İdare Amirinin görüşü alınmak üzere; 05.11.2012 tarih 4840-4842 sayılı, yazılarımızla Çankaya Kaymakamlığı’na sorulmuştur.

     

Çankaya Kaymakamlığı’nın genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 31.12.2012 tarih B.05.1EGM.4.7082(62674)2012/219-2 sayılı, kararları ve İçkili Bölge Tespit Komisyonunun onayları doğrultusunda düzenlenen nihai komisyon raporları ekte gönderilmektedir.

 

Belediye Meclisinin 02/01/2006 tarih ve 2 nolu - 06.02.2006 tarih ve 95 sayılı kararlarına ek olarak alınan 06/03/2007 tarih ve 223 sayılı karar gereği içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Meclis’e havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11 Haziran 2013 gün ve 381 sayılı ara kararı;

 

Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 03.06.2013 gün ve 3646-3626 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

KARAR NO : 391           01 TEMMUZ 2013

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

Şeklindedir.

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 381 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Bölgemizde içkili yer bölgesi dışında faaliyet gösteren işyerlerinin, içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda hazırlanan müdürlük teklifinde; 

Çankaya İlçe Sınırları İçerisinde Açılması Uygun/Uygun olmayan içkili bölgeler:

G.O.P Mah. Umur Bey Sokak No: 6 nolu bina İçkili Bölge Tespit Komisyonu tarafından açılması uygun görülmüştür ancak; Çankaya Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde ise içkili bölgeye alınmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden olumsuz görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                      Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 398 01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

İlçemizdeki insan hakları ihlallerinin bir haritasının çıkarılması hakkında İnsan Hakları Komisyonunun 21.06.2013 gün ve 2 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Haziran 2013 gün ve 363 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizdeki insan hakları ihlallerinin bir haritasının çıkarılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“  İlçemizdeki insan hakları ihlallerinin bir haritasının çıkarılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10.06.2013 gün ve 363 sayılı ara kararı;

 

İlçemizdeki insan hakları ihlallerinin bir haritasının çıkarılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 10.06.2013 gün ve 363 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemizdeki insan hakları ihlallerinin bir haritasının çıkarılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün ortaklaşa çalışmasıyla, halkın bilinçlendirilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde eğitici çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                       Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 390           01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince Kırşehir ili Kaman ilçesi İsahocalı Belediyesi ve Ömerhacılı Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisinin kurulması yönünde gerekli işlemlerin yürütülmesi, anlaşmanın imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 01.07.2013 gün ve 531 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün 21.06.2013 tarih ve 97 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Çankaya Belediyesi konumu itibarı ile yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği bir ilçedir. Çankaya Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışında, Türkiye’nin iç politikası ile uyumlu bir şekilde ulusal değişim ve gelişmelerin takip edilerek yerel yönetimler alanında dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yurtiçi proje, program ve uygulama deneyimlerinin karşılıklı paylaşımı temel bir ilke ve politika olarak benimsenmiştir.

Kırşehir ili Kaman ilçesi İsahocalı Belediyesi’nin, Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi kurulması yönünde talebi 29.05.2013 tarihli yazısı (Ek 1) ve ayrıca, 10.06.2013 tarih ve 2013/06 sayılı Meclis Kararı 12.06.2013 tarihli yazısı (Ek 2) ile Belediyemize iletilmiştir.

Aynı şekilde, Kırşehir ili Kaman ilçesi Ömerhacılı Belediyesi’nin, Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi kurulması yönünde talebi 29.05.2013 tarihli yazısı (Ek 3) ve ayrıca, 07.06.2013 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararı 13.06.2013 tarihli yazısı (Ek 4) ile Belediyemize iletilmiştir.

Makamınızca uygun bulunması halinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince Kırşehir ili Kaman ilçesi İsahocalı Belediyesi ve Ömerhacılı Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisinin kurulması yönünde gerekli işlemlerin yürütülmesi, anlaşmanın imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda Belediye Meclisi kararı alınması için yazımız ve ekinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince Kırşehir ili Kaman ilçesi İsahocalı Belediyesi ve Ömerhacılı Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisinin kurulması yönünde gerekli işlemlerin yürütülmesi, anlaşmanın imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı            Kâtip Kâtip

H.Bülent TANIK   Sabriye FEYZİOĞLU           Erdoğan TENÇ


            T.C.

 

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 447                                      05 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R   -

Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden personelin kadrolarının iptali hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.07.2013 gün ve 2668 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.07.2013 gün ve 2668 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan, personel kadrolarının, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Ekli listede belirtilen memur personel kadrolarının iptali konusunda, Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere, yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.”

 

İfadesini kapsamaktadır.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden personel kadrolarının iptali ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı                               Kâtip                      Kâtip

H.Bülent TANIK                         Belma KALAÇ        Sabriye FEYZİOĞLU

 


           T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 392           01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

Belediyemizin bazı etkinliklerinde görev alan kadrolu sanatçılarımıza ek ücret ödenmesi hakkında Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarının 21.06.2013 gün ve 10 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 380 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Belediyemizin bazı etkinliklerinde görev alan kadrolu sanatçılarımıza ek ücret ödenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Belediyemizin bazı etkinliklerinde yararlandığımız kadrolu sanatçılarımız ayrıca vakıf ve derneklerin yaz döneminde yaptıkları eğlenceli dayanışma toplantılarına isteğe bağlı gönderilmesini ve bu sanatçıların yiyecek, giyecek, araç ve makyaj gibi masrafları için belediyemiz tarafından ek ücret ödenmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 380 sayılı ara kararı;

 

Belediyemizin bazı etkinliklerinde görev alan kadrolu sanatçılarımıza ek ücret ödenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 380 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Belediyemizin bazı etkinliklerinde görev alan kadrolu sanatçılarımıza ek ücret ödenmesi ile ilgili olarak; Belediyemizde çalışan sanatçılarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununun izin verdiği ölçüde iyileştirme olanaklarının araştırılması ve çalışmasının Kültür ve Sosyal İşler İşler Müdürlüğümüzce yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                      Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 406 02 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

İlçemizde bulunan eski kitap satıcılarının sorunlarının araştırılması hakkında Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 375 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizde bulunan eski kitap satıcılarının sorunlarının araştırılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“  İlçemizde bulunan eski kitap satıcılarının sorunlarının araştırılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 375 sayılı ara kararı;

 

İlçemizde bulunan eski kitap satıcılarının sorunlarının araştırılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 375 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; İlçemizde bulunan eski kitap satıcılarının sorunlarının araştırılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Zabıta Müdürlüğümüzce gerekli çalışmaların yapılmasına, sonucunda meclisin bilgilendirilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı V. Kâtip                             Kâtip

Haydar HAN           Sabriye FEYZİOĞLU         Belma KALAÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 440 05 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

Malazgirt Mahallesi 27267 ada üzeri ile 13281 ada doğusu park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Bütçe Plan ve Program Komisyonunun 03.07.2013 gün ve 11 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 02 Temmuz 2013 gün ve 402 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Malazgirt Mahallesi 27267 ada üzeri ile 13281 ada doğusu park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9029 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9029 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İlçe halkına yaşanabilir temiz ve yeşil bir alan yaratmak amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Malazgirt Mahallesi 27267 ada üzeri ile 13281 ada doğusu park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması için Belediye Meclisince karar verilmesi gerekmektedir.

Konu makamınızca uygun görüldüğü takdirde, Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereğince Belediye Meclisinde karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 02.07.2013 gün ve 402 sayılı ara kararı;

Malazgirt Mahallesi 27267 ada üzeri ile 13281 ada doğusu park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9029 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 402 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Malazgirt Mahallesi 27267 ada üzeri ile 13281 ada doğusu park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hususunda hazırlanan Müdürlük teklifinin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                      Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Belma KALAÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 441 05 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 27570 ada güneyi ile 15259 ada batısı park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Bütçe Plan ve Program Komisyonunun 03.07.2013 gün ve 12 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 02 Temmuz 2013 gün ve 403 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 27570 ada güneyi ile 15259 ada batısı park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9030 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9030 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İlçe halkına yaşanabilir temiz ve yeşil bir alan yaratmak amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 27570 ada güneyi ile 15259 ada batısı park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması için Belediye Meclisince karar verilmesi gerekmektedir.

Konu makamınızca uygun görüldüğü takdirde, Belediye Başkanı H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereğince Belediye Meclisinde karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 02.07.2013 gün ve 403 sayılı ara kararı;

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 27570 ada güneyi ile 15259 ada batısı park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2013 gün ve 9030 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 403 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 27570 ada güneyi ile 15259 ada batısı park alanları yapım işi için İller Bankasından yatırım kredisi alınması, sözleşmelerin imzalanması, ödemelere ilişkin temlik verilmesi, vadelerin belirlenmesi ve vade sonuna kadar doğacak faiz ve masrafların tahakkuka bağlanarak ödenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması hususunda hazırlanan Müdürlük teklifinin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı                     Kâtip         Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Belma KALAÇ

 


           T.C

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 438                         05 TEMMUZ 2013

-  K  A  R  A  R  -

Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi verilmesi ve uygun yerlere Ramazan Çadırı kurulması için gerekli çalışmaların yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Konu ile ilgili bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi verilmesini ve ilçemiz sınırlarında değişik yerlere “Ramazan Çadırı” kurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz.“

 

İfadesini kapsamaktadır.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu önerge metni incelendi. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi verilmesi ve uygun yerlere Ramazan Çadırı kurulması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak; 5393 Sayılı yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kalmak kaydı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce gerekli çalışmaların yapılmasına, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı Kâtip   Kâtip

H. Bülent TANIK   Belma KALAÇ Sabriye FEYZİOĞLU

 


             T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 410            02 TEMMUZ 2013

- K   A   R   A   R  -

Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokakta yenilenecek olan parkımıza muhtar azası olarak hizmet vermiş olan “Serap TAŞ” isminin verilmesi hakkında İsimlendirme Komisyonunun 20.06.2013 gün ve 7 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 379 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokakta yenilenecek olan parkımıza muhtar azası olarak hizmet vermiş olan “Serap TAŞ” isminin verilmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Cebeci Mahallesi Muhtarlığı içerisinde bulunan Kutlugün Sokak No: 5’te bulunan Kutlugün Parkı belediyemizce yenilenecektir. Bu parka Cebeci Mahallesi Muhtarlığımızda 25 yıl muhtar azası olarak hizmet vermiş ve vefat etmiş olan “Serap TAŞ” isminin verilmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 379 sayılı ara kararı;

 

Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokakta yenilenecek olan parkımıza muhtar azası olarak hizmet vermiş olan “Serap TAŞ” isminin verilmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 379 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokakta yenilenecek olan parkımıza muhtar azası olarak hizmet vermiş olan “Serap TAŞ” isminin verilmesi ile ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce kısa özgeçmişinin de ilave edilerek 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı V. Kâtip                   Kâtip

Haydar HAN          Sabriye FEYZİOĞLU         Belma KALAÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 393 01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yapılması hakkında Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarının 19.06.2013 gün ve 5 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 03 Haziran 2013 gün ve 325 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yapılması hakkında Başkanlık Makamının 29.05.2013 gün ve 448 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Fen İşleri Müdürlüğünün 28.05.2013 gün ve 2114 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

 

“ İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının, Müdürlüğümüzce ilçemiz halkına daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmeleri için öncelik ve ihtiyaç durumuna göre taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yaptırılması düşünülmektedir.

 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının, Müdürlüğümüzce ilçemiz halkına daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmeleri için öncelik ve ihtiyaç durumuna göre taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yaptırılması işi; giderlerinin Müdürlüğümüzün ilgili harcama kaleminde karşılanarak, Belediye Meclisimizce bir karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini uygun görüşle Olur’larınıza arz ederim. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 03.06.2013 gün ve 325 sayılı ara kararı;

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yapılması hakkında Başkanlık Makamının 29.05.2013 gün ve 448 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 03.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 325 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarında yenileme ve revize çalışmaları yapılması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                       Kâtip

H.Bülent TANIK          Sabriye FEYZİOĞLU        Erdoğan TENÇ

 


              T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 394   01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

İlçemizde bulunan tarihi binaların envanterinin çıkarılması hakkında Emlak Komisyonunun 21.06.2013 gün ve 5 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Haziran 2013 gün ve 359 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizde bulunan tarihi binaların envanterinin çıkarılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ İlçemizde bulunan tarihi binaların envanterinin çıkarılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10.06.2013 gün ve 359 sayılı ara kararı;

 

İlçemizde bulunan tarihi binaların envanterinin çıkarılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Emlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 10.06.2013 gün ve 359 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemizde bulunan tarihi binaların envanterinin çıkarılması ile ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortaklaşa olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                       Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 399 01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

Töre cinayetlerinin işlenmesindeki sorunların araştırılması hakkında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 373 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Töre cinayetlerinin işlenmesindeki sorunların araştırılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Töre cinayetlerinin işlenmesindeki sorunların araştırılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 373 sayılı ara kararı;

 

Töre cinayetlerinin işlenmesindeki sorunların araştırılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 373 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Töre cinayetlerinin işlenmesindeki sorunların araştırılması ile ilgili olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip     Kâtip

H.Bülent TANIK        Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


            T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 408 02 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

İlçemizde bulunan Veteriner hekimlerinin uyguladıkları tarifelerin araştırılması hakkında Tarifeler Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 377 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizde bulunan Veteriner hekimlerinin uyguladıkları tarifelerin araştırılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ İlçemizde bulunan Veteriner hekimlerinin tarifeleri ile ilgili bir araştırma ve çalışma yapılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 377 sayılı ara kararı;

 

İlçemizde bulunan Veteriner hekimlerinin uyguladıkları tarifelerin araştırılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 377 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemizde bulunan Veteriner hekimlerinin uyguladıkları tarifelerin araştırılması ile ilgili olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı V. Kâtip                          Kâtip

Haydar HAN          Sabriye FEYZİOĞLU         Belma KALAÇ

 


              T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 395           01 TEMMUZ 2013

- K  A  R  A  R  -

Yakup Abdal, Mühye, Karataş ve belediyemize bağlanan köylerin ilaçlanmasının yapılması hakkında Sağlık – Sosyal İşler ile Çevre Komisyonlarının 21.06.2013 gün ve 3 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 10 Haziran 2013 gün ve 360 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Yakup Abdal, Mühye, Karataş ve belediyemize bağlanan köylerin ilaçlanmasının yapılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Yakup Abdal, Mühye, Karataş ve belediyemize bağlanan köylerin ilaçlanmasının yapılmasını öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 10.06.2013 gün ve 360 sayılı ara kararı;

 

Yakup Abdal, Mühye, Karataş ve belediyemize bağlanan köylerin ilaçlanmasının yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 10.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Sağlık – Sosyal İşler ile Çevre Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 10.06.2013 gün ve 360 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Yakup Abdal, Mühye, Karataş ve belediyemize bağlanan köylerin ilaçlanmasının yapılması ile ilgili olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 01.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı                     Kâtip                              Kâtip

H.Bülent TANIK             Sabriye FEYZİOĞLU       Erdoğan TENÇ

 


          T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 407 02 TEMMUZ 2013

-  K   A   R   A   R   -

Yaşlı vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yaşlılık ve osteoporoz konulu bir sempozyum düzenlenmesi hakkında Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun 28.06.2013 gün ve 3 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 11 Haziran 2013 gün ve 376 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Yaşlı vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yaşlılık ve osteoporoz konulu bir sempozyum düzenlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

 

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge yazı metni;

 

“ Yaşlı vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yaşlılık ve osteoporoz konulu bir sempozyum düzenlenmesini öneriyoruz. ”

 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 11.06.2013 gün ve 376 sayılı ara kararı;

 

Yaşlı vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yaşlılık ve osteoporoz konulu bir sempozyum düzenlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 11.06.2013 tarihli birleşiminde okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ” 

 

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün ve 376 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Yaşlı vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yaşlılık ve osteoporoz konulu bir sempozyum düzenlenmesi ile ilgili olarak; 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde sempozyum düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.07.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı V. Kâtip                             Kâtip

Haydar HAN                                         Sabriye FEYZİOĞLU         Belma KALAÇ


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş