Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Ocak 2012 Meclis Kararları


     T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 79                                                                                                                     06 OCAK 2012
- K  A  R  A  R   -


Fransa Kentler Birliği (Cités Unies France) ile Filistin yerel yönetimler Birliği-APLA (Association of Palestinian Local Authorities) işbirliğiyle Filistin’in El-Halil kentinde düzenlenecek olan 3ncü Fransız- Filistinli Desantralize İşbirliği  Zirvesi’nde gerekli görülmesi halinde Belediyemizin temsili için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve görevlendirilenlerin 22-25 Ocak 2012 tarihlerinde görevli sayılmaları hakkında Dış İlişkiler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 02 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Konu ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 02 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ Fransa Kentler Birliği (Cités Unies France) 13 Aralık 2011 tarihli yazısında Filistin Yerel Yönetimler Birliği – APLA  (Association of Palestinian Local Authorities) ile işbirliği halinde ve Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle 23 – 24 Ocak 2012 tarihlerinde Filistin’in El-Halil (Hebron) kentinde 3ncü Fransız – Filistinli Desantralize İşbirliği Zirvesi’nin düzenleneceği belirtilmekte ve toplantıya yapılan davete katılım talep edilmektedir. (Ek 1)
Zirvenin yuvarlak masa toplantılarında “Kültürel Miras”, “Ekonomik Kalkınma”, “Su, Drenaj ve Desantralize İşbirliği”, “Avrupa ve Desantralize İşbirliği” gündemlerinin tartışılması; paralel oturumlarda ise “Desantralize İşbirliği ve Sivil Toplum”, “Turizm: Filistin’in Kalkınmasında Politik bir Sorun”, “Kentsel Kalkınma”, “Atık Yönetimi” konularının tartışılması öngörülmüştür. (Ek 2)
9 – 11 Aralık 2011 tarihlerinde İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen ve Belediyemizin de davetli olarak temsil edildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler örgütünün (UCLG ) Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi Toplantıları sırasında Filistin ile İsrail arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik olarak özel bir çalışma grubunun oluşturulması ilkesel olarak kabul edilmiştir. Oturum sırasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler-Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile Türkiye belediyelerinin katkı sunması önerisi benimsenmiştir.
Bu doğrultuda, özel çalışma grubu içerisinde yer almamızı desteklediğimiz üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler – Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) kapsamında toplantıyı izlememiz anlamlı olabilecektir.
Makamınızca uygun bulunması halinde, Fransa Kentler Birliği (Cités Unies France) ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği – APLA  (Association of Palestinian Local Authorities) işbirliğiyle Filistin’in El-Halil kentinde düzenlenecek olan 3ncü Fransız – Filistinli Desantralize İşbirliği Zirvesi’n de gerekli görülmesi halinde Belediyemizin temsili için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve görevlendirilenlerin 22 – 25 Ocak 2012 tarihlerinde görevli sayılması hususunda Belediye Meclisi kararı alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. “
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Fransa Kentler Birliği (Cités Unies France) ile Filistin yerel yönetimler Birliği-APLA (Association of Palestinian Local Authorities) işbirliğiyle Filistin’in El-Halil kentinde düzenlenecek olan 3ncü Fransız- Filistinli Desantralize İşbirliği Zirvesi’nde gerekli görülmesi halinde Belediyemizin temsili için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve görevlendirilenlerin 22-25 Ocak 2012 tarihlerinde görevli sayılmaları hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı           Kâtip                               Kâtip
H. Bülent TANIK                                      Belma KALAÇ              Erdoğan TENÇ


     T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 3                                     02 OCAK 2012

          -  K  A  R  A  R  -


5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2011 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri içerisinden gizli oyla Denetim Komisyonuna üye seçilmesi hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1408 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.20012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; CHP Grup Başkan Vekili İdris KILINÇKAYA, Denetim Komisyonu Üyeliğine Hasan KAYA, Ahmet BAKKALOĞLU, Halil KÖSELER ile Hüseyin ÖZCAN’ı önerdi.

AKP Grup Başkan Vekili Saadettin ÖZBAY, Denetim Komisyonu Üyeliğine Jülide SARIEROĞLU’nu sözlü olarak önerdi.

Denetim Komisyonu Üyeliğine;
Hasan KAYA,
Ahmet BAKKALOĞLU,
Halil KÖSELER,
Hüseyin ÖZCAN,
Jülide SARIEROĞLU’nun seçilmeleri önerildi.

Divanın oy tasnif heyeti olarak görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
Gizli oy açık tasnifle 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2011 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere yapılan oylamaya 43 Meclis Üyesi katıldı.

Oy pusulalarının yapılan sayımında 43 oy kullanıldığı, 42 geçerli ve 1 boş oy verildiği görüldü.

Buna göre;
Hasan KAYA     41 oy
Hüseyin ÖZCAN   41 oy
Halil KÖSELER   40 oy
Ahmet BAKKALOĞLU  36 oy
Jülide SARIEROĞLU  34 oy alarak;

5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2011 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere gizli oyla Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı              Kâtip            Kâtip
H.Bülent TANIK                Belma KALAÇ          Sabriye FEYZİOĞLU


                 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 39             06 OCAK 2012

-  K  A  R  A  R  -


İmarın 8128 ada 2 ve 13 sayılı parsellere ait hazırlanan TZ/89 arşiv nolu tabii zemin etüdünün incelenmesi hakkında İmar Komisyonunun 21.12.2011 gün ve 66 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

 Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.11.2011 gün ve 25692 Sayılı İmarın 8128 ada 2 ve 13 sayılı parsellere ait hazırlanan TZ/89 arşiv nolu tabii zemin etüdünün 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile İmar Yönetmeliğinin 41/2 maddesi doğrultusunda Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.12.2011 gün ve 860 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ İmarın 8128 ada  13 sayılı  parseli için Müdürlüğümüze yapılan müracaatla arazinin   yüksek meyil ile  kaya yapısı nedeniyle, 8128 ada 2 sayılı parseli için ise parseldeki mevcut binanın onaylı projesine aykırı olarak +2.09m.kotunda  teşekkül etmesi sonucu imar para cezası ve yıkım kararı verilmesi nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine esas tabii zeminden kotlandırma talep edilmektedir.  

Yapılan incelemede;
 İmarın 8128 ada 13 sayılı parselinin aynı ada 3 ve 4  sayılı  parsellerin  tevhidinden oluştuğu, 8128 ada  2 ve 13 sayılı parsellerin 17885 nolu kesin parselasyon planında, ikili blok nizam 3 katlı konut bölgesinde kaldığı, yola mesafelerinin 5.00m. olduğu, yan komşu mesafelerinin olmadığı, 

Müdürlüğümüz Yol Kotu Bürosunca hazırlanan plankoteye göre, 8128 ada 13 sayılı parselin bordür ile parsel sonu arasında + 10.04m., 2 sayılı parselin bordür ile parsel sonu arasında  +8.57m. kot farkının bulunduğu, ancak 2 sayılı parseldeki mevcut binanın onaylı projesine  aykırı  olarak  ±0.00  kotunun yerinde  +2.09m. kotunda teşekkül ettiği,

8128 ada, 2 sayılı parselde yapılan binanın onaylı projesine aykırılığı nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 32.ve 42. maddelerine göre Müdürlüğümüzce gereğinin yapılmış olduğu  tespit  edilmiştir.
 
  İmar Yönetmeliğinin kotlandırma  ile ilgili  41.maddesinin 2. fıkrasında  
   
             “Tabii Zeminden Kotlandırma :
              Arsanın eğimli, kaya gibi sert zemin vb.olması durumlarında aşağıda belirtilen esaslar
              çerçevesinde tabii zeminden  kot  verilebilir.

         a-  Bölge Kat Nizamı ve Benzer Planlı Alanlarda
       aa-  Adanın /parselin yola göre yüksek olması durumunda, ön bahçe mesafesinin  (10.00)
               metre  veya daha fazla, alçak  olması durumunda  ise  (15.00) metre veya daha fazla
               olması gerekir.
       ab-  Yola göre yüksek olan ada / parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür taşı
               üst seviyesinden verilecek  kotu (3.00) metreden  fazla geçmemelidir. 
       ac-  Tabii zeminden kotlandırma, plan notları / raporları ile belirlenmemişse ancak ilgili     
              


KARAR NO : 39             06 OCAK 2012

 


Belediyenin İmar Birimince yapı adasının tamamının etüdü ve bunun ilgili Belediye
               Encümenince kabulü ile uygulanabilir.  
       ad-  Yukarıdaki ölçüler  ve  esasların  sağlanmaması durumunda  tabii  zeminden
               kotlandırma, ancak geçerli gerekçelere dayandırılmak kaydıyla, plan değişikliği
               usulüyle yapılabilir…” denildiğinden,        
        Müdürlüğümüzce 8128 ada 2 ve 13 sayılı parsellere ait ilgililerinin müracaatı üzerine hazırlanan TZ/89 arşiv nolu tabii zemin etüdünde, arka tabii zemin kotlarının yola göre çok yüksekte olması ve 2 sayılı parselde mevcut binanın onaylı projesine aykırı  kot da yapılmış olması nedeniyle 2 sayılı parselin  mevcut kotu olan +2.09m.de  13 sayılı parselin ise 2 sayılı parseldeki mevcut teşekküle uygun olarak +2.43m.de tabii zeminden kotlandırılması önerilerek, 

- PARSELLERDE, SEÇİLEN TABİİ  ZEMİN  KOTU ALTINDA  KALAN 
      ÖN  BAHÇELER, SEÇİLEN TABİİ  ZEMİN  KOTUNU YOLA BAĞLAYAN
      MEYİLDE TESVİYE EDİLECEKTİR. Şeklinde plan notu getirilmiştir. “

 KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; İmarın 8128 ada 2 ve 13 sayılı parsellere ait hazırlanan TZ/89 arşiv nolu tabii zemin etüdüne ilişkin yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun CHP Grup Başkan Vekili İdris KILINÇKAYA’nın önerisiyle komisyon raporunun geri çekilerek dosyanın müdürlüğüne iadesine, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                        Kâtip                                                          Kâtip
H.Bülent TANIK                                            Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ

 

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 9                                                                                                          02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Alevi Bektaşi Federasyonunca düzenlenecek olan “Dünya Sazları Haftası” na ilişkin bir dizi etkinliğin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi A,B,C,D,E Galerilerinde 24-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında; Konferans Salonunda 26,27,30 Mayıs 2012 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında; 28-29 Mayıs 2012 tarihlerinde ise 09:00-22:00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1414 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3298 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Alevi Bektaşi Federasyonunun 22.11.2011 gün ve 3306 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Alevi Bektaşi Federasyonu’nca “Dünya Sazları Haftası”na ilişkin bir dizi etkinlik (resital, sergi, tanıtım vb.) yapılmak istenildiğinden bahisle; sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi A,B,C,D,E Galerilerinin 24-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında; Konferans Salonunun ise 26,27,30 Mayıs 2012 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında; 28-29 Mayıs 2012 tarihlerinde ise 09:00-22:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Alevi Bektaşi Federasyonunca düzenlenecek olan “Dünya Sazları Haftası” na ilişkin bir dizi etkinliğin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi A,B,C,D,E Galerilerinde 24-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında; Konferans Salonunda 26,27,30 Mayıs 2012 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında; 28-29 Mayıs 2012 tarihlerinde ise 09:00-22:00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                    Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                             Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 10                                                                                                             02 OCAK 2012

             -  K  A  R  A  R   -


Ankara Çok Sesli Müzik Derneğince düzenlenecek olan uluslar arası repertuarı bulunan dernek piyanistlerinden Evin Küpeli’nin “Piyano Resitali” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 01 Şubat 2012 tarihinde 17:00-21:00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1415 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3291 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Ankara Çok Sesli Müzik Derneği’nin 12.12.2011 gün ve 3479 sayılı dilekçesi
 
İlgide kayıtlı dilekçede; Ankara Çoksesli Müzik Derneği’n uluslararası standartlarda repertuarı bulunan dernek piyanistlerinden Evin Küpeli’nin “piyano resitali” etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 1 Şubat 2012 tarihinde 17:00-21:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Ankara Çok Sesli Müzik Derneğince düzenlenecek olan uluslar arası repertuarı bulunan dernek piyanistlerinden Evin Küpeli’nin “Piyano Resitali” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 01 Şubat 2012 tarihinde 17:00-21:00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                     Kâtip
H. Bülent TANIK                                  Belma KALAÇ                            Sabriye FEYZİOĞLU


     

                T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO :  61             06 OCAK 2012

-  K  A  R  A  R  -


Ankara İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün “Olağan Genel Kurulu” etkinliğinin, 20 Ocak 2012 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda ortak etkinlik olarak programlanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2011 gün ve 3354 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2011 gün ve 3454 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Ankara İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün 28.12.2011 gün ve 3645 sayılı dilekçesi.

 İlgide kayıtlı dilekçede; Ankara İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün “Olağan Genel Kurulu” etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 20 Ocak 2012 tarihinde 17:00 – 22:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR: Ankara İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün “Olağan Genel Kurulu” etkinliğinin, 20 Ocak 2012 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda ortak etkinlik olarak programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşimde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                        Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                                           Belma KALAÇ             Erdoğan TENÇ

 

   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 11                                                                                                             02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Ankara Kadın Ressamlar Derneğince her yıl yapılan geleneksel “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 01-12 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1416 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3289 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: a) 30.05.2011 gün ve 1361 sayılı dilekçeniz.
              b) 30.11.2011 gün ve 3409 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçede; Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nce her yıl yapılan geleneksel “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” resim sergisi etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi D ve E Galerilerinin 1-12 Şubat 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Ankara Kadın Ressamlar Derneğince her yıl yapılan geleneksel “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 01-12 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                            Sabriye FEYZİOĞLU

 


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 7                                                                                                              02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Arhavililer Vakfınca düzenlenecek olan “Arhavi Yöresinin Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, “2012 Yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri 09:00 – 11:30 saatleri arasında Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1412 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3303 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Arhavililer Vakfının 28.11.2011 gün ve 3378 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Divriği Kültür derneğince 2012 yılı  Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri 09:00-11:30 saatleri arasında, Arhavi yöresinin halk oyunları çalışmalar  gerçekleştirilmek istenildiğinden bahisle Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında destek verilebileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde Ocak ve Mayıs 2012 tarihleri arasında Pazar günleri 09:00 - 11:30 saatleri arasında etkinlik yapılmasına yönelik katkı verilmesi konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Arhavililer Vakfınca düzenlenecek olan “Arhavi Yöresinin Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, “2012 Yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri 09:00 – 11:30 saatleri arasında Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                    Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                             Sabriye FEYZİOĞLU


   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 52                                                                                                           06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


İlçemiz sınırları içerisindeki uygun bir parkımıza Van depreminde Japonya’dan ülkemize gelen yardım sever Doktor Atsushi Miyazaki isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonunun 16.12.2011 gün ve 19 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 927 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemiz sınırları içerisindeki uygun bir parkımıza Van depreminde hayatını kaybeden, Japonya’dan ülkemize gelen yardım sever Doktor Atsushi Miyazaki isminin verilmesine ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Konu ile ilgili bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş oldukları önerge metni;

“ Van depreminde hayatını kaybeden Japonya’dan ülkemize gelen yardımsever doktor Atsushi Miyazaki isminin ilçemizde bulunan uygun bir parka verilmesini öneriyorum.

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 927 sayılı ara kararı;

İlçemiz sınırları içerisindeki uygun bir parkımıza Van depreminde hayatını kaybeden, Japonya’dan ülkemize gelen yardım sever Doktor Atsushi Miyazaki isminin verilmesine ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 927 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemiz sınırları içerisindeki uygun bir parkımıza Van depreminde hayatını kaybeden, Japonya’dan ülkemize gelen yardım sever Doktor Atsushi Miyazaki isminin verilmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.
Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                                                      Kâtip
H.Bülent TANIK                            Belma KALAÇ                                      Erdoğan TENÇ

 


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 12                                                                                                             02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Cumhuriyet Gazetesince düzenlenecek olan “Bekir Coşkun- Hasan Rastgeldi” resim sergisi ve söyleşi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 07-28 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1417 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3295 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: Cumhuriyet Gazetesi’nin 21.11.2011 gün ve 3301 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; Cumhuriyet Gazetesi’nce “Bekir Coşkun-Hasan Rastgeldi” resim sergisi ve söyleşi etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.
Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi B Galerinin 7-28 Şubat 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Cumhuriyet Gazetesince düzenlenecek olan “Bekir Coşkun- Hasan Rastgeldi” resim sergisi ve söyleşi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 07-28 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                            Sabriye FEYZİOĞLU


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 5                                                                                                               02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezince düzenlenecek olan resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3 - 15 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2012 gün ve 1410 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3288 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi’nin 19.10.2011 gün ve 893 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Çankaya Başkent halk Eğitim Merkezi’nce “2011 yılında Halk Eğitim merkezinde yapılmış olan resim çalışmaları” resim sergisi etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş sanatlar Merkezi D ve E Galerilerinin 3-15 Ocak 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezince düzenlenecek olan resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3 - 15 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                            Sabriye FEYZİOĞLU


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 35                                                                                                                    05 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


İşletme Müdürlüğümüze bağlı olarak çalıştırılan Çankaya Otopark İşletmesinin hizmetlerinde aksama olmaması için 2012 yılında kullanılmak üzere işletme ödeneği tahsisi hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1437 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Konu ile ilgili İşletme Müdürlüğünün 29.12.2011 gün ve 1068 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“Çankaya Otopark İşletmesi, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, Emek Meydanı (SSK İşhanı) Otoparkı ve Maltepe Otoparkı olmak üzere müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmaktadır.
İşletmelerin iktisadi, ticari işlerine ilişkin giderlerin dışında kalan, acil ve zorunlu giderler için 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazetede bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle “Mahalli İdareler bütçe içerisinde oluşturulmuş işletmelerin, kuruluş ve işleyişine dair usul ve esaslar” başlığı altındaki 11. madde’de, “Gerçekleştirme ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenilmeyecek, ivedi veya zorunlu giderler için harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla görevlendirilecek mutemede üst sınırı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen tutarda avans verilebilir. İşletmenin ticari faaliyetleri için işletme kasasından verilen avanslarda bu tuta, 5 katına kadar yükseltilebilir. Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutara ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi izleyen 1 ay içinde muhasebe servisine vermek ve üzerinde kalan avans bakiyesini iade etmekle yükümlüdür. Mali yıl sonunda alınan avanslar 1 aylık süreye bakılmaksızın, mali yılın son günü tamamen kapatılır”
Denilmektedir.
 Anılan yönetmeliğin 8. madde, 3. bendinde, “işletmenin iktisadi, ticari işlerine ilişkin giderler dışında kalan personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet prim giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve sermaye giderleri ile transferleri mahalli idare bütçesinden yapılır.” Denilmiş; 4. bendinde, “İşletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmı ise ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilir. Bu ödenek işletme adına açılmış bir özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.” Denilerek, eklenmiş; 5. bendinde ise, “ işletme ödeneğinden kullanılmayan kısmı, yıl sonunda iptal edilir. İşletme faaliyetlerinden sağlanan gelir fazlası veya kar, mahalli idare bütçesine gelir kaydedilir.” Olarak belirtilmiştir.
 Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yönetmeliğin, yukarıdaki maddelerine göre; Müdürlüğümüze bağlı olarak çalıştırılan Çankaya Otopark İşletmesinin hizmetlerinde aksama olmaması için, avans ve kredi tanımlamalarının dışında, hızlı ve acil yapılması gereken küçük tutarlı harcamalar için, 07.06.2010 tarih ve 481 sayılı Belediye Meclis kararı ile; 2011 yılında 20.000,00.- TL’sini aşmamak kaydıyla işletme ödeneği alınmıştır. 2012 yılında ise TÜFE oranı da göz önüne alınarak İşletmemize yıllık 23.000,00.- TL’sını aşmamak kaydıyla, işletme ödeneğinin tahsisi konusunda Belediye Meclisince karar alınmak üzere yazımızın, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.” 
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. İşletme Müdürlüğümüze bağlı olarak çalıştırılan Çankaya Otopark İşletmesinin hizmetlerinde aksama olmaması için 2012 yılında kullanılmak üzere işletme ödeneği tahsisi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                      Kâtip
H. Bülent TANIK                                  Belma KALAÇ                 Sabriye FEYZİOĞLU

 

                T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 40             06 OCAK 2012

       -  K  A  R  A  R  -


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar- Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planı hakkında İmar Komisyonunun 22.12.2011 gün ve 67 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 27761 Sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar- Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planının 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar doğrultusunda incelenerek bir karar alınmasını öngören yazıları.
Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 06.12.2011 gün ve 879 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.
Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni;
“ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 17.08.2011 gün ve M.06.0.ABB.0.13-04.MNİP/2011(2027ND)1877-9875 sayılı yazısında; 1/5000 ölçekli Çukurambar - Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylandığı, 06.07.2011 tarihinden itibaren 1 ay(30 gün) süre ile ilan işlemlerinin tamamlanarak kesinleştiği bildirilmektedir (EK1). 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararında;
        Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınır Değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 446 sayılı kararının 12. İdare Mahkemesinin 13.01.2011 tarih ve  2009/674E sayılı kararı ile  yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2009 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar KDGP Alanına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 8.İdare Mahkemesinin 02.12.2010 tarih ve 2009/978E, 2010/2256K sayılı kararı ile, bilirkişilerce hazırlanan raporda planlama alanının kentsel dönüşüme konu nitelik taşımadığı gerekçeleri ile, iptal edildiği,
       Bilirkişilerce tenkit edilen 29103 ada da bulunan metro otoparkı alanına yönelik zemin altı katlı otopark alanında kapasite ve araç sayısının planla belirlenmesinin mevzuat ve teknik olarak mümkün olmadığı bunun ancak hazırlanacak mimari projeyle belirlenebileceği, Plansız kalan alanda yargı kararları doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği ile;
       - Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan değişikliğe konu yaklaşık 40 hektarlık alanda; Konut Alanları, Kentsel Servis Alanları, Donatılar ile Üniversite Alanlarının yer aldığı,
      -Ticaret kullanımlı, E=2.00, Hmax=Serbest imar durumlu 29101 ada 15 ve 19 sayılı parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011 gün ve 507 sayılı kararı ile onaylanan plan kararlarının geçerli olduğu,
      -AOÇ Müdürlüğünden Gazi Üniversitesine geçen parsellerin ‘’Üniversite Alanı’’ olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı aşamasında belirleneceğinin 20.04.2009 tarih ve 1005 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararında vurgulandığı,
KARAR NO : 40             06 OCAK 2012


       -Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarında; E=0.60, Hmax=Serbest, SKT-Yurt Alanlarında; E=1.50, Hmax=Serbest, Yurt Alanlarında ise E=3.00, Hmax=Serbest olarak 1005 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla belirlenen yapılaşma koşullarında değişiklik öngörülmediği,
        Ayrıca, Selahattin ERDEM’in 25.03.2011 tarih ve 4375 sayılı evrak kayıt numaralı dilekçesinde özetle; ‘’Eskişehir yolundaki metronun üstüne yapılan bina ile ilgili, bütün binalar 30-40 metre ana yoldan içerde olduğu halde bu demir iskeletli binanın ana yolun üstüne kadar uzatılmış olduğu, ….ikincisi, anayol kenarındaki bir sıra beton direklerin ve yol üstüne kadar uzanan demir çıkmanın tamamının temele kadar kaldırılması…’’ yönündeki talebin değerlendirilmesinin istendiği,
       Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Belediye Hizmet Alanı  (Metro Destek Tesisleri Kongre ve İş Merkezleri) kullanımlı 27548 m2 yüzölçümlü 29096 ada 6 parseldeki yapının E=3.20, Hmax=Serbest imar durumu ile 26.03.2008 tarihli yapı ruhsatlı konumda olduğundan şahıs talebinin uygun olmadığı, hususları tespit edilerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği paralelinde, bugüne dek verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan yeni 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinin onaylandığı belirtilmektedir.  
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı plan notları;

1-Laboratuvar deneylerine dayalı sondajlı zemin etüdü yaptırılıp ilgili kuruma onaylatmadan inşaat ruhsatı verilemez.
2-Metro güzergahından etkilenen parsellerde EGO Genel Müdürlüğünce tespit edilecek emniyet tedbirlerine uyulacaktır.
3-Metro Destek Tesislerinde yapılaşma koşulları E=3.20, ve Hmax=Serbest olacaktır.
   Metro Destek Tesislerinde; metro istasyonu ve destek tesisleri, kapalı otopark, idari ve ticari tesisler, sosyal kültürel tesisler, eğlence ve dinlence, sportif vb. tesisler ile kongre merkezleri yer alabilir.Ayrıca kullanımlar ayrı ayrı tapulandırılabilir.
   Parsellere ilişkin kotlandırma 20.00 m. genişliğindeki yolun parsel ortasına isabet eden bordür kotu
+/- 0.00 kotu olarak kabul edilerek yapılacaktır.    
   +/- 0.00 kotu altında kalan alanlar emsal haricidir.
   Metro istasyonu giriş, çıkış ve rampalar parsel dışında yapılabilir.
4-SKT Alanında E=0.60, Hmax=Serbest, SKT-Yurt Alanında; E=3.00, Hmax=Serbest, Yurt Alanında E=1.50, Hmax=Serbest olcaktır.
5-AOÇ Müdürlüğünden Gazi Üniversitesine geçen ada parsellere ilişkin yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.
6-Bu plan öncesi oluşmuş müktesep (plan, proje,ruhsat vb.) haklar saklıdır.
7-Burada yer almayan hususlarda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Nazım İmar Planı plan koşulları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Şeklindedir.
         Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan alanda planlama süreci açısından yapılan incelemede;
Çukurambar ve  Kızılırmak Mahalleleri;  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı (EK2)  ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı ve bu nazım plana uygun olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 81128 ve 81129 no’lu parselasyon planları ile imar uygulama işlemleri devam eden alanlardı. 
Mahkeme ve Danıştay kararları gereği Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde bulunan 2093/3, 2095/1, 2096/30, 61 ve 83 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ilgili kısımlarının iptal edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir
KARAR NO : 40             06 OCAK 2012


Belediye Meclisince Tp.83, 61 ve 2096/30 sayılı parsellere ait 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.12.2002 gün ve 647 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile sözkonusu parseller Atatürk Orman Çiftliği Alanı olarak ayrılmıştır (EK3).
Tp.83 sayılı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 26.02.1999 gün ve  64 sayılı kararı ile  uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 22.05.2003 tarihinde onaylanmış parselasyon planı ise Belediyemiz Encümeninin 28.03.2006 tarih ve 1314 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.06.2006 tarih ve 661 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Ancak 2096/30 ve tp.83 sayılı parsellerin mülkiyet sınırlarındaki problem ile sözkonusu bölgenin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak öngörülmesi sebebiyle ilgili dosyalar Büyükşehir Belediyesince Başkanlığımıza iade edilmiştir.
       Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Çukurambar KDGPA sınır onayına ait 16.02.2007 gün ve 495 sayılı  kararının ve 1/5000 ölçekli Çukurambar KDGPA nazım imar planı değişikliği onayına ait 16.03.2007 gün ve 797 sayılı kararı (EK4)  ile 1/1000 ölçekli Çukurambar KDGPA uygulama imar planı değişikliği onayına ait 16.03.2007 gün ve 804 sayılı kararının iptali için Başkanlığımızca 13. İdare Mahkemesinde açılan dava 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararla dava konusu işlemin iptali ile sonuçlanmıştır (EK5).  Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/6049E, 2009/10380K sayılı kararıyla da  mahkeme kararı onanmıştır. Danıştay 6. Dairesinin 13.09.2011 tarih ve 2010/4066E, 2011/3105K sayılı kararı ile ise 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesi hükmü uyarınca Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenerek dava konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekçesi ile 13. İdare Mahkemesinin 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir(EK6).
       Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Çukurambar KDGPA sınır onayına ait 16.02.2007 gün ve 495 sayılı  kararına  Başkanlığımızca yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2007 gün ve 1360 sayılı kararı ile reddedildiği, sözkonusu kararın iptali için Başkanlığımızca 13.İdare Mahkemesinde açılan dava 27.11.2008 gün ve 2007/2179E 2008/1787K sayılı kararla ise dava konusu işlemin iptali ile sonuçlanmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 804 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.06.2007 tarih ve 622/2749 sayılı kararı ile onaylanan 81202 no’lu parselasyon planının iptali için açılan davada 13. İdare Mahkemesinin 27.11.2008 gün ve 2008/81E, 2008/1788K sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/1183E,2009/10381K sayılı kararı ile de mahkeme kararı onaylanmıştır.
25001/2, 27526/1, 27527/1 ve 27550/1 sayılı parsellerin Çukurambar KDGP Alanına dahil edilerek yeni sınır onayına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2007 gün ve 2332 sayılı kararının iptali için açtığımız davada 10. İdare Mahkemesinin 11.07.2008 gün ve 2007/1400E, 2008/1692K sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 22.05.2009 gün ve 2008/9200E,2009/6008K sayılı kararı ile de Mahkeme kararı onaylanmıştır.
Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınır Değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 446 sayılı kararının (EK7) iptali için Başkanlığımızca 12. İdare Mahkemesinde 2009/674 Esasla açılan davada 13.01.2011 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, 26.05.2011 tarih ve 2011/626K sayılı kararı ile KDGPA sınır değişikliği iptal edilmiştir (EK8).
       Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2009 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar KDGPA, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (EK9) iptali istemiyle Başkanlığımızca açılan dava, 8.İdare Mahkemesinin 02.12.2010 tarih ve 2009/978E, 2010/2256K sayılı kararı ile  sözkonusu planların iptali ile sonuçlanmıştır (EK10).

    KARAR NO : 40             06 OCAK 2012


1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları doğrultusunda onaylanan 81202/2 no’lu parselasyon planının (EK11) iptali için Başkanlığımızca açılan davada ise 8. İdare Mahkemesinin 15.07.2011 gün ve 2009/1937E, 2011/1347K sayılı kararı ile sözkonusu parselasyon planı iptal edilmiştir (EK12).
       Mahkeme iptal kararları sonrasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği paralelinde, bugüne dek verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan alanda yargı kararları açısından yapılan incelemede;
Düzenleme ortaklık payından oluşan ve onaylı parselasyon planında Metro güzergahı ve Park alanında kalan alanın (2093/3) (EK13), E=3.20, Hmax=Serbest  yapılaşma koşullarında içinde ticari kullanımları da barındıran Söğütözü Metro Destek Tesisleri Alanı olarak ayrılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin  16.12.2005 gün ve 3278 sayılı kararının (EK14) iptali amacıyla Başkanlığımızca 15.İdare Mahkemesinin 2006/520 esasında açılan davaya ilişkin 07.06.2007 tarihli bilirkişi raporunda; ‘Düzenleme ortaklık payından oluşan ve Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olmayan bir alanda çevresini olumsuz şekilde ezen bir kitlenin yapılmasına imkan yaratılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerine, şehircilik ve planlama esaslarına, uygun olmadığı gibi umumi hizmet alanında belirlenen yüksek yoğunluklu yapılaşma hakkı ile plan bütünlüğünün zedelenmesinin yanında eşitlik içinde kullanılmayan yetki ile kamu ve toplum yararına aykırılık oluşturmaktadır’ denilmiştir (EK15).
Söğütözü Metro Destek Tesislerini de içerisine alan, Çukurambar KDGP Alanı kararlarının alınması nedeniyle Ankara 15.İdare Mahkemesinin 22.10.2007 gün ve 2006/520E,2007/1284K sayılı kararı ile söğütözü metro destek tesislerine ilişkin açılan  dava konusuz kalmıştır (EK16). Ancak Danıştay 6. dairesinin 23.03.2010, E2008/1932, K2010/2929 sayılı kararı ile İdare Mahkemesinin kararı bozulmuştur(EK17).
        Çukurambar KDGP Alanı ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin 13.09.2011 tarih ve 2010/4066E, 2011/3105K sayılı kararı ile, 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesi hükmü uyarınca Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenerek dava konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekçesi ile 13. İdare Mahkemesinin 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi  üzerine 29096 ada 6 sayılı parselde yer alan Söğütözü Metro Destek Tesislerine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 13.09.2011 gün ve 2010/11577E, 2011/3106K sayılı kararı ile de ‘’İdare Mahkemesince Metro Destek Tesisleri Alanının incelenerek bu davaya konu uyuşmazlığa yönelik olarak da yargısal denetimin yapılacağı kuşkusuzdur ‘’ denilerek Ankara 15.İdare Mahkemesinin 22.10.2007 gün ve 2006/520E, 2007/1284K sayılı kararı onanmıştır (EK18).
        Metro Destek Tesisleri Kongre ve İş Merkezleri kullanımlı 27548 m2 yüzölçümlü Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 29096 ada 6 parseldeki yapının E=3.20, Hmax=Serbest olan imar durumu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planında aynen korunmuştur.
        27513 ada 1 sayılı parsel Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde, E=0.50, Hmax=6.50 yapılaşma koşullarında  Belediye Hizmet Alanı iken Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih ve 999 sayılı kararı ile E=3.00, Hmax=serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı olarak ayrılmıştır (EK19). Başkanlığımızca açılan dava sonucu 7. idare Mahkemesinin 29.06.2007 gün ve 2006/2128E, 2007/1635K sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiş, bu karar Danıştay 6.Dairesinin 05.02.2010 gün ve 2008/1462E, 2010/1082K sayılı kararla onanmıştır (EK20). Ancak daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Çukurambar KDGPA kapsamında 27513 ada 1 sayılı parsel park alanı olarak ayrılmış, mahkeme kararına rağmen aynı kullanım ve yapılaşma şartları korunarak  alanın doğusunda 29099 ada 6 sayılı parsel oluşturulmuştur. 17.09.2008 tarihinde de şahıs mülkiyetine geçmiştir. Mahkeme kararına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar
KARAR NO : 40             06 OCAK 2012


Revizyon Nazım İmar Planında 29096 ada 6 sayılı parselin E=3.00, Hmax=serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı kullanımı aynen korunmuştur.
        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2008 gün ve 3082 sayılı kararı ile öncesi BHA olan parselin içinde Kreş kullanımının da yer alacağı Sosyo Kültürel Tesis (SKT)  ve Yurt kullanımına ayrılarak E=1.00, Hmax=serbest yapılaşma koşullarının verilerek  Yurt+SKT olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylandığı (EK21), sözkonusu meclis kararının iptali için Başkanlığımızca 16. İdare Mahkemesinde açılan davada,  31.12.2009 gün ve 2009/159E, 2009/1709K sayılı kararla da dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir (EK22). 29099 ada 5 sayılı parselin 81202/2 no’lu parselasyon planı kapsamında inşaat alanı katsayısı E=1.50, Hmax=Serbest yapılaşma koşullarında S.K.T. +Yurt alanı kullanımının verildiği, mahkeme iptal kararlarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planında da sözkonusu parselde aynı yapılaşma koşulları korunmuştur.
Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kalan 2093/3, 2095/1,2096/30,35,61 ve 83 sayılı parsellerden oluşan toplam 396312 m² arazi AOÇ mülkiyetinde iken  2823 sayılı yasa ile bedeli karşılığında Gazi Üniversitesine satılmıştır. AOÇ mülkiyetinden Gazi Üniversitesine geçen 29095/1,29096/3 (yeni 29096/7), 29101/8 (yeni 29101/16,18) sayılı parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarih ve 3203 sayılı kararının (EK23) iptali için Başkanlığımızca açılan dava sonucu, 4. İdare Mahkemesinin 30.01.2009 gün ve 2008/235E, 2009/124K sayılı kararı (EK24) ile sözkonusu meclis kararı iptal edilmiştir. Yine AOÇ mülkiyetinden Gazi Üniversitesine geçen 29102/3 (yeni 29102/5) parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2008 gün ve 470 sayılı kararı (EK25) Ankara 4. İdare Mahkemesinin 27.01.2009 gün ve 2008/1200E, 2009/66K sayılı kararı (EK26) ile iptal edilmiştir. Sözkonusu mahkeme kararlarında özetle;‘’Gazi Üniversitesinin ihtiyacına göre plan bütünlüğünün bozulmasının uygun olmadığı,imar planı değişikliğinde asıl amaç gizlenerek, alanlarda konut inşa edilmesi için yüksek yapı emsali (yoğunluk) ve yapılaşma kararı getirildiği, çok yakın çevrede emsalin 1.8, 2.00 arasında olmasına rağmen değişiklik ile getirilen 2.50 emsalin kabul edilemez olduğu, anılan alanlarda eğitim kullanımın dışında konut kullanımına yönelik olarak 900 adet konut inşa edileceğinin plan notu ile belirtildiği, planlamada yükseklik serbest bırakılarak kamuya yönelik kullanımlar yanı sıra oldukça fazla bir emsal ile yüksek yoğunlukta konut yapımının amaçlanmakta olduğu, bölge görünüm ve siluetinde olumsuz görüntüleri ve mevcut görüntüleri ezici şekilde bir yapılaşmanın ortaya çıkmasının şehir planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olduğunun söylenemeyeceği, yoğun yapılaşmanın trafiği olumsuz etkileyeceği, AOÇ mülkiyetinde bulunan alanı kamu kuruluşu olarak satın alan Gazi Üniversitesinin kamu hizmetine (eğitime) yönelik olarak kullanımı yerine alanları konut yapılaşması ile rant paylaşımına dönüştürülmesinin kamu yararına uygun düşmeyeceği, Çiftlik arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelildiği, sonuç itibariyle bir eğitim kurumuna ayrılmasına rağmen özünde konut ve ticari yapılaşma getirecek olan plan değişikliğinin üstün kamu yararı açısından uygun olmadığı’’ belirtilmektedir.
           Ayrıca tüm bu yapılan işlemlere dayanak oluşturan  5524 sayılı yasanın ek.1 maddesinde; ….Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz.’’denilmesine rağmen onanan planlarda, AOÇ’den Gazi  Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımı getirilerek sözkonusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edilmiştir. Bu sürecin devamında Gazi üniversitesi, Atatürk Orman Çiftliğinden satın aldığı taşınmazları 01.12.2010 ve 14.06.2011 tarihlerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) satmıştır (EK27). Buna rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planında 29098 ada 2 sayılı parsel hariç sözkonusu parseller (29095/1, 29096/7, 29101/16,18, 29102/5) Üniversite Tesisleri Alanı olarak ayrılmıştır.


KARAR NO : 40             06 OCAK 2012


Yukarıda bahsedilen yargı kararları nedeniyle, sözkonusu bölge içerisinde yer alan kat mülkiyetine geçmiş, kat irtifakı kurulmuş ve halen inşaat aşamasında olan parseller ile boş olan şahıs mülkiyetindeki parseller açısından  büyük bir mağduriyet  yaşanmaktadır. Yargı kararı bulunmayan ancak mahkeme iptal kararları nedeniyle plansız kalan parsellerin durumunun öncelikle çözümlenebilmesi ve ileride oluşabilecek yeni yargı kararlarından etkilenmelerinin önlenebilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda 1187 arşiv sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında;

Yargı kararları bulunan, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki BHA (Metro Destek Tesisleri Kongre ve İş Merkezleri) kullanımlı 29096/6 sayılı parsel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 29095/1, 29096/7, 29098/2, 29101/16,18, 29102/5 parseller ile 29099/5 ve 29099/6 sayılı parseller plan onama sınırları dışında bırakılmıştır.
      
Ticaret kullanımlı, E=2.00, Hmax=Serbest imar durumlu 29101 ada 15 ve 19 sayılı parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011 gün ve 507 sayılı kararı ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır(EK28). Onaylı nazım imar planı kararları doğrultusunda  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi  Müdürlüğümüz evrağına 07.07.2011/18477, 14.09.2011/24154 tarih ve sayılı dilekçeler ekinde sunulmuştur (EK29). Sözkonusu teklif Belediyemiz Meclisine ayrı bir dosya olarak sunulacağından, plan üzerine işlenmiş, ancak plan onama sınırları dışında bırakılmıştır.
29096 ada 2 sayılı parselin de içerisinde yer aldığı  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 495, 16.03.2007 gün ve 797, 16.03.2007 gün ve 804 sayılı kararlarının iptali için 13. İdare Mahkemesinde açılan davada, 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararla sözkonusu meclis kararları iptal edilmiştir. Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/6049E, 2009/10380K sayılı kararıyla da  mahkeme kararı onanmış, ancak  Danıştay 6. Dairesinin 13.09.2011 tarih ve 2010/4066E, 2011/3105K sayılı kararı ile ise, 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesi hükmü uyarınca Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenerek dava konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekçesi ile 13. İdare Mahkemesinin 23.01.2009 gün ve 2007/2098E, 2009/44K sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.
       
Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanan 81202 no’lu parselasyon planı, 13. İdare Mahkemesince iptal edilmiş, 29096 adayı kapsayan ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.08.2008 gün ve 1815/3163 sayılı kararı ile onaylanan 81202/1 no’lu parselasyon planı ise, planın iptaline ilişkin mahkeme kararı nedeniyle tapuya tescili sağlanamadığından Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.07.2009 tarih ve 2178/3815 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

         29096 ada 2 sayılı parsel Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınır Değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 446 sayılı kararı ile sınır dışına çıkarılmış, dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2009 gün ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan  Çukurambar KDGPA, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar doğrultusunda onaylanan 81202/2 no’lu parselasyon planı dışında kalmıştır. Dolayısı ile 29096 ada 2 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planının (BŞB Meclis 16.03.2007/804 sayılı karar ile onaylı) Danıştay 6.Dairesinin bozma kararı nedeniyle yürürlükte olduğu ancak parselasyon planı bulunmadığı için imar uygulama işlemlerinin sürdürülemediği belirlenmiştir. Her ne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planında 29096 ada 2 sayılı parsel plan onama sınırı dışında tutulmuş ise de hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sözkonusu parsel bu belirsizliğin giderilmesi açısından plan onama sınırları içerisine alınmıştır. 
 


KARAR NO : 40             06 OCAK 2012
  
  

 Yukarıda bahsedilen hususlar nedeniyle onaylı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1187 arşiv sayılı 1/1000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planı;  29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı parsellerden oluşturulmuştur. Sözkonusu parsellerde 81128 ve 81129 no’lu parselasyon planı ile aldıkları imar durumları aynen korunmuştur. Sadece 29101 ada 17 sayılı ticaret parselinde, Çukurambar KDGPA planları ile yapılaşmanın başlamış olması ve kat irtifakının kurulmuş olması nedeniyle 81129 no’lu parselasyon planında 9.50 m. olan bina yüksekliği, Hmax=Serbest olarak düzenlenmiş, 29101 ada 20 sayılı parselin de Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi ile Karakol alanı olarak ayrılması nedeniyle bu kararlar aynen plana  aktarılmıştır. 
           
         Plan notu olarak; 81202, 81202/1 ve 81202/2 no’lu parselasyon planından önce eski ada parsel numaralarına göre ait oldukları 81128  ve 81129 no’lu parselasyon planı plan notlarının geçerli olacağına dair 1 adet plan notu oluşturulmuştur.   
        1-29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29103/2,3 sayılı parsellerde 81128 no’lu, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2 sayılı parsellerde 81129 no’lu parselasyon planı plan notları geçerlidir.
Şeklindedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih ve 1640 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 29096/2,8,9, 29097/1,2,3, 29098/3,4,5, 29099/1,2,3,4,7,8,9, 29100/1,2, 29101/17,20, 29102/1,2, 29103/2,3 sayılı ada parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Çukurambar- Karakusunlar Revizyon Uygulama İmar planı yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğuyla karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun CHP Grup Başkan Vekili İdris KILINÇKAYA’nın önerisiyle dosyanın yeniden incelenmek üzere geri çekilerek müdürlüğüne iadesine, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                             Kâtip                                                      Kâtip
H.Bülent TANIK                                               Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ
 

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 49                                                                                                                             06 OCAK 2012
- K  A  R  A  R   -

Denizlililer Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri gerçekleştirilmek istenilen “Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Eğitim – Kültür ile Sosyal İşler Komisyonlarının 23.12.2011 gün ve 8 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 875 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Denizlililer Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri gerçekleştirilmek istenilen “Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1299 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 3075 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Denizlililer Derneğinin 11.11.2011 gün ve 3215 sayılı dilekçesi.

İlgide kayıtlı dilekçede ; Denizlililer Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri “Halk Oyunları Çalışmaları” gerçekleştirilmek istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.
Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinin 2012 Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri 12:00 – 14:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

b) Çankaya Belediye Me1lisimizin 06 Aralık 2011 gün ve 875  sayılı ara kararı ;

Denizlililer Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri gerçekleştirilmek istenilen “Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1299 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Kültür – Sosyal İşler ile Eğitim Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir.

SONUÇ VE KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 875 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Denizlililer Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazar günleri gerçekleştirilmek istenilen “Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında ortaklaşa programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.
 
Meclis Başkanı                        Kâtip               Kâtip
H.Bülent TANIK                           Belma KALAÇ                 Erdoğan TENÇ

 


 
    T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 46                                                                                                                          06 OCAK 2012
- K  A  R  A  R   -


Türkiye Emekli Subaylar Derneğince 2012 yılında yapılacak etkinliklerin ilki olarak gerçekleştirilmek istenilen “Türkiye Kendi Koşulları ve Durumu Çerçevesinde Milli Güvenlik ile İlgili Konular, Kurumlar, Kurumlar arası İlişkiler Yeni Anayasada Nasıl Yer Almalı?” adlı panel etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 07 Mart 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Hukuk – Sosyal İşler ile Eğitim Komisyonlarının 15.12.2011 gün ve 8 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 874 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Türkiye Emekli Subaylar Derneğince 2012 yılında yapılacak etkinliklerin ilki olarak gerçekleştirilmek istenilen “Türkiye Kendi Koşulları ve Durumu Çerçevesinde Milli Güvenlik ile İlgili Konular, Kurumlar, Kurumlar arası İlişkiler Yeni Anayasada Nasıl Yer Almalı?” adlı panel etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 07 Mart 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1298 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 3079 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezinin 04.11.2011 gün ve 3193 sayılı dilekçesi.
İlgide kayıtlı dilekçede ; Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezince 2012 yılında yapılacak etkinliklerin ilki olarak “Türkiye’de Kendi Koşulları ve Durumu Çerçevesinde, milli Güvenlik ile İlgili Konular, Kurumlar Arası ilişkiler Yeni Anayasa’da Nasıl Yer Almalı?” adlı panel etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.
Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 07 Mart 2011 tarihinde ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

b) Çankaya Belediye Me1lisimizin 06 Aralık 2011 gün ve 874 sayılı ara kararı;

Türkiye Emekli Subaylar Derneğince 2012 yılında yapılacak etkinliklerin ilki olarak gerçekleştirilmek istenilen “Türkiye Kendi Koşulları ve Durumu Çerçevesinde Milli Güvenlik ile İlgili Konular, Kurumlar, Kurumlar arası İlişkiler Yeni Anayasada Nasıl Yer Almalı?” adlı panel etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 07 Mart 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1298 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk – Sosyal İşler ile Eğitim Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir.

SONUÇ VE KARAR: Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 874 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Türkiye Emekli Subaylar Derneğince 2012 yılında yapılacak etkinliklerin ilki olarak gerçekleştirilmek istenilen “Türkiye Kendi Koşulları ve Durumu Çerçevesinde Milli Güvenlik ile İlgili Konular, Kurumlar, Kurumlar arası İlişkiler Yeni Anayasada Nasıl Yer Almalı?” adlı panel etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 07 Mart 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

Meclis Başkanı                      Kâtip                       Kâtip
H.Bülent TANIK                          Belma KALAÇ              Erdoğan TENÇ

 

                                                                            
   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 55                                                                                                             06 OCAK 2012
- K  A  R  A  R   -


İlçemizdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalar yapılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 9 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 923 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemizdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalar yapılmasına ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal hayata uyumunu sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışma yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 923 sayılı ara kararı;

İlçemizdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalar yapılmasına ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 923 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemizdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalar yapılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.
Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                                     Kâtip
H.Bülent TANIK                               Belma KALAÇ    Erdoğan TENÇ


                 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 41             06 OCAK 2012

       -  K  A  R  A  R  -


Mahkeme kararları gereği hazırlanan 1165 arşiv sayılı “Eskişehir Yolu 3. Etap İmar Planı (81192 nolu plan) Plan Notları Değişikliği İmar Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 68 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 27762 Sayılı Mahkeme kararları gereği hazırlanan 1165 arşiv sayılı “Eskişehir Yolu 3. Etap İmar Planı (81192 nolu plan) Plan Notları Değişikliği”nin 3194 ve 5216 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisince yeniden incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 06.12.2011 gün ve 880 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ Mustafa Kemal Mahallesinde Eskişehir Yolu 3. Etap İmar Planı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı Belediyemiz Meclisinin 04.08.2000 gün ve 192 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 25.09.2000 tarihinde onaylanmıştır. Bu plana ait parselasyon planının da Belediyemiz Encümeninin 20.09.2001 gün ve 5067 sayılı kararı ile onaylanarak 81192 nolu plan olarak kesinleşmiştir (ek1).

 Daha sonra 81192 nolu plana ait plan notlarında yer alan;
 “11.Planlama alanındaki tüm parsellerde çıkacak kamulaştırma ortaklık payının mimari proje onayı aşamasında ilgili kamu kuruluşuna bedelsiz terk edilmesi halinde emsal:1.50 olacaktır.

  12.k.Planlama alanındaki çıkacak kamulaştırma ortaklık payı kesintisinin mimari proje onayı aşamasında ilgili kamu kuruluşuna bedelsiz terk edilmesi halinde bu parselde emsal: 1.50 olacaktır” şeklinde tanımlanan plan notlarının iptali amacıyla dava açıldığı, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.12.2003 gün ve E.2003/150, K.2003/2012 sayılı kararı ile (ek2) dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirlemiş olup buna göre de 14.06.2004 tarihinde söz konusu plan notları yürürlükten kaldırılmış ve 81192 nolu plan kapsamında kalan tüm ada / parsellerde imar uygulama işlemleri durdurulmuştur (ek3).

 Bu nedenle bahsi geçen alanda imar uygulama işlemlerinde herhangi bir sorun çıkmaması için davaya konu olan plan notlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Müdürlüğümüzce plan notları değişikliğinin hazırlandığı,

 “ *81192 nolu plan kapsamında kalan ve Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen tarih olan 23.07.2004 tarihine kadar bedelsiz terk işlemi gerçekleştirilmiş konut parsellerinde emsal: 1.50, diğer konut parsellerinde emsal: 1.30 olacaktır.

   *Kentsel Servis Alanı parselinde Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen tarih olan 23.07.2004 tarihine kadar bedelsiz terk işlemi gerçekleştirilmiş ise emsal: 1.50, bu tarihe kadar bedelsiz terk işlemi yapılmamış ise emsal: 1.35 dir.” şeklinde yapılan düzenlemenin Belediyemiz Meclisinin 30.07.2004 gün ve 255 sayılı kararı ile (ek4) uygun görüldüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2004 gün ve 1304 sayılı kararı ile (ek5) “+0.00 kotu altında ikamet ve işyeri yer alamaz. +0.00 kotu altında garaj ve binaya ait sosyal tesisler yer alabilir. Birden çok yol cephesi olması halinde kot en düşük cepheden verilir” şeklinde plan notu ilavesi yapılarak onaylandığı,

 Söz konusu değişikliğin 10.01.2005 – 08.02.2005 tarihleri arasında ilan edildiği, bu süre içerisinde yazılı itirazda bulunulmadığından kesinleştiği ve 22.02.2005 tarihinde de 81192 nolu plan kapsamında kalan tüm ada / parsellerde imar uygulama işlemlerinin yeniden serbest bırakıldığı (ek6),
 
             Bu aşamalardan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2004 gün ve 1304 sayılı kararı ile “+0.00 kotu altında ikamet ve işyeri yer alamaz. +0.00 kotu altında garaj ve binaya ait sosyal tesisler yer

KARAR NO : 41             06 OCAK 2012

 


alabilir. Birden çok yol cephesi olması halinde kot en düşük cepheden verilir” şeklinde ilave edilen plan notunun, mevcutta yapılaşan parseller ile yeni yapılacak parseller arasında kot farklılıkları oluşturacağı nedenleriyle yeniden düzenlenmesi ve kotlandırmanın yüksek yoldan verilmesi yönünde Müdürlüğümüze başvuruların olduğu,

Bahsedilen plan notu ile hem parsellerin düşük yoldan kotlandırılması, hem de +0.00 kotunun işyeri ve iskan amaçlı kullanılmasının iptal edilmesi ile hem bir önceki plandan gelen kazanılmış hakların gerisine düşülmesine neden olacağı, hem de diğer mahallelerde ki uygulamalar ile eşitlik ilkesini zedeleyeceği nedenleriyle yapılan başvurular da dikkate alınarak ilgili plan notunun “35.00 m.lik yola cephesi olan parsellerde +0.00 kotu bu yoldan, diğer parsellerde yüksek yoldan verilecektir. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde 35.00 m.lik yoldan otopark giriş çıkışı düzenlenemez” şeklinde yeniden düzenlendiği,

Bu yönde yapılan plan notu değişikliğinin Belediyemiz Meclisinin 06.02.2007 gün ve 110 sayılı kararı ile (ek7) uygun görüldüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince de 11.04.2007 gün ve 1051 sayılı kararla (ek8) “söz konusu değişiklik teklifi planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığından anılan İlçe Belediye Meclis kararının yürürlükteki plan notu korunmak suretiyle…” denilerek tadilen onaylandığı tespit edilmiştir.

Ancak bütün bu işlemlerden sonra hem “kamuya bedelsiz terk edilme” hususunun yer aldığı plan notlarını onayan Belediyemiz Meclisinin 30.07.2004 gün ve 355 sayılı kararının iptali amacıyla, hem de kotlandırmaya yönelik plan notunu ilave eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2004 gün ve 1304 sayılı kararının iptali amacıyla davalar açıldığı,

“*81192 nolu plan kapsamında kalan ve Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen tarih olan 23.07.2004 tarihine kadar bedelsiz terk işlemi gerçekleştirilmiş konut parsellerinde emsal: 1.50, diğer konut parsellerinde emsal: 1.30 olacaktır.

*Kentsel Servis Alanı parselinde Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen tarih olan 23.07.2004 tarihine kadar bedelsiz terk işlemi gerçekleştirilmiş ise emsal: 1.50, bu tarihe kadar bedelsiz terk işlemi yapılmamış ise emsal: 1.35 dir.”
şeklinde tanımlanan plan notlarının ve bunu onayan meclis kararlarının iptali amacıyla açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 22.10.2007 gün ve E.2005/1422, K.2007/2113 sayılı kararı ile (ek9) dava konusu işlemin iptal edildiği, Danıştay 6. Dairesinin 18.05.2010 gün ve E.2008/4992, K.2010/4966 sayılı kararı ile (ek10) onaylanarak kesinleştiği,

“+ 0.00 kotu altında ikamet ve işyeri yer alamaz. + 0.00 kotu altında garaj ve binaya ait sosyal tesis yer alabilir. Birden çok yol cephesi olması halinde kot en düşük cepheden verilir”
şeklinde tanımlanan plan notunun ve bunu onayan meclis kararlarının iptali amacıyla açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 10.10.2007 gün ve E.2005/1860, K.2007/2058 sayılı kararı ile (ek11) dava konusu işlemin iptal edildiği, Danıştay 6. Dairesinin 18.05.2010 gün ve E.2008/3679, K.2010/5062 sayılı kararı ile (ek12) bozulduğu, bozma kararı üzerine Ankara 3. İdare Mahkemesinde yeniden görülen davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 12.07.2011 gün ve E.2011/85, K.2011/1253 sayılı kararla dava konusu işlem iptal edilmiştir (ek13)

Bütün bu süreçlerden sonra yukarıda bahsedilen yargı kararları gereği 81192 nolu plana ait plan notlarının, uygulamada sorunlar yaşanmaması için yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla Müdürlüğümüzce 81192 nolu plan notlarında 1165 arşiv sayılı değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile; 
Davaya konu olan ve yargı kararları ile iptaline karar verilen plan notları kaldırılmış, diğer plan notlarında ve yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 
 Böylelikle Eskişehir Yolu 3. Etap İmar Planı (81192 nolu plan) Plan Notları;
 “1.Parseller yoldan kotlandırılacaktır.
  2.Yaya yolları servis ve otopark girişi olarak kullanılabilir.
  3.Otopark ve trafo ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır.
 

KARAR NO : 41             06 OCAK 2012

 

4.Planlama sınırları içinde Ankara İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre getirilecek tekliflerin ada bütününde olması zorunludur.
5.Yol cephelerinde yönetmelik hükümleri uyarınca inşaat yanaşma sınırları dışında kapalı çıkma yapılabilir. Bu alanlar inşaat alanına dahil değildir.
6.+ 0.00 kotu altında açığa çıkan bodrum katlardan iskan edilebilir birinci bodrum kat ile zorunlu müştemilatlar hariç diğer katlar inşaat alanına dahildir.
7.Kamu kullanımında bulunan parsellerde + 0.00 kotunu belirlemeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.
8.Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.
9.Ticaret kullanımı parseller bölünemez (ifraz yapılamaz).
10.Kentsel servis alanı parseline ait plan notları;

A)Parsel tabii zeminden kot alacaktır. Zemin katlar + 1.50 m.de tesis edilebilir.
B)Kamu kuruluşları, turistik tesisler, sağlık tesisleri, ticari büro servisleri, ticaret merkezleri, sergi, servis ve satış tesisleri, kültür, eğlenti ve dinlenme tesisleri, yurt alanları yer alabilir. Ancak akaryakıt tesisi yapılamaz.
C)Parsel büyüklüğü min 2500 m2
Emsal: 1.35, hmax: serbest, TAKS: 0.30 olacaktır.
D)Parselde tek bina yapılacaktır. Otopark amacıyla birden fazla bodrum kat düzenlenebilir. Bu katların tevsii en düşük tabii zemin kotu altında kalmak kaydıyla yapılabilir.
E)Bahçe düzenlemesi amacıyla + 2.00 m.yi aşan kazı ve dolguları kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.
F)Yapı yaklaşma sınırları içinde ve dışında parsel ait yaya, servis ve otopark rampaları yapılabilir.
G)Mimari proje onayı aşamasında sondajlı jeolojik etüt raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.
H)Çevre sağlığı ile ilgili bütün tedbirler alınacaktır.
I)Otopark ve trafo ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır.
İ)Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.
11.Planda 35. 00 m.lik yola cephesi olan parsellerde bu yola olan yapı yaklaşma mesafesi min 7.00 m. olacaktır.” şeklinde olacaktır. “
KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Mahkeme kararları gereği hazırlanan 1165 arşiv sayılı “Eskişehir Yolu 3. Etap İmar Planı (81192 nolu plan) Plan Notları Değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                          Kâtip                                                        Kâtip
H.Bülent TANIK                                              Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ

 


    T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 80                                                                                                                06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Global Game Jam adlı dijital oyun geliştirme etkinliğinin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunun 27 - 29 Ocak 2012 tarihleri arası tahsis edilmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 59 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 59 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İlgi: 28.12.2011 tarih ve T05-15-281211- 13107 sayılı dilekçe;

İlgide kayıtlı dilekçede; ODTÜ-Teknokent  ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile Global Game Jam adlı dijital oyun geliştirme etkinliği için 27-29 Ocak 2012 tarihleri arsında Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı spor Salonunun tahsisi talep edilmektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde, 27-29 Ocak 2012 tarihleri arası yapılacak olan Global Game Jam adlı dijital oyun geliştirme etkinliği için Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunun tahsis edilmesi hususunun Belediye Meclisinde karar alınmak üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Global Game Jam adlı dijital oyun geliştirme etkinliğinin Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunun 27-29 Ocak 2012 tarihleri arasında tahsis edilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı        Kâtip                       Kâtip
H. Bülent TANIK                                    Belma KALAÇ          Erdoğan TENÇ


                T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 43             06 OCAK 2012

       -  K  A  R  A  R  -


Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğunun zorunlu ve asgari giderlerinin (Yönetim, Eğitmen, Teknik Yönetmen, faaliyet giderleri vb.) 5393 Sayılı Yasanın Belediyenin giderlerini taşıyan 60. maddesi uyarınca ve bütçe olanakları dâhilinde karşılanması hakkında Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarının 16.12.2011 gün ve 19 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün 929 sayılı kararıyla komisyonlarımıza müştereken sevk olunan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğunun zorunlu ve asgari giderlerinin(Yönetim, Eğitmen, Teknik Yönetmen, faaliyet giderleri vb.) 5393 Sayılı Yasanın Belediyenin giderlerini taşıyan 60. maddesi uyarınca ve bütçe olanakları dâhilinde karşılanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.12.2011 gün ve 3132 sayılı yazısıyla Başkanlık Makamından gelen yazı ve ekleri komisyonlarımızca değerlendirildi;

a) Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.12.2011 gün ve 3124 sayılı Başkanlık Olur’lu yazı metni,

“ Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü eş güdümünde faaliyet gösteren, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları topluluğu, ulusal ve uluslararası ölçekte başarılar göstermiş, ülke içinde ve ülke dışında birçok festivallere katılmış ve davetler almıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’ Belediyenin görev ve sorumlulukları’’ başlığını taşıyan 14. maddesinde, kültür ve sanat hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması Belediyelere görev olarak verilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılacak giderler, yine aynı yasanın Belediyenin giderleri başlığını taşıyan 60. maddesi uyarınca yapılabilecektir.
Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğunun zorunlu ve asgari giderlerinin (Yönetim, Eğitmen, Teknik Yönetmen, Faaliyet giderleri v.b.) yukarıdaki hükümler bağlamında ve bütçe olanakları ölçeğinde karşılanması için yazımızın Çankaya Belediyesinde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini gereği için OLUR’larınıza arz ederim.’’


b) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün B.05.0. MAH.0.01.01.00/15225–45657 sayı ve 25.05.2010 tarihli Belediyelerin Derneklere Yardım Etmesi Konulu Bakanlık Hukuk Müşavirliğine gönderilen yazı incelendi. Yazı metni özetle;
Dernek denetçileri tarafından yapılan denetimlerde belediyelerce bazı derneklere ayni veya nakdi yardımda bulunduklarının tespit edildiği, mevzuatta bu konuda açıklık bulunmadığından bahisle Müşavirliğinizden görüş istendiği, sağlıklı görüş oluşturabilmek için Genel Müdürlüğümüzün görüşüne duyulan ihtiyaca dair yazısının incelenmesi sonucu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ‘’ Bütçelerden yardım yapılması’’ başlıklı 29 uncu maddesinde ‘’ Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla: kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi denetlenmesi, kamuoyuna açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğin 2. ve 5. maddesinde; ‘’ İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

 


KARAR NO : 43             06 OCAK 2012

 


1. İdare bütçesinde ödenek tefrik edilmiş olması,
2. Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunmasına yönelik olması,
3. Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,
4. Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,
5. Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,
6. Teşekkülün, Anayasa ve Kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
7. Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına, kazanç paylaşım veya kar dağıtımı amacı bulunmaması gerekir.

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirilmesi neticesinde; belediyelerin, 5018 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve kamu yararı gözetilerek bütçelerine gerekli ödeneği koymaları şartıyla derneklere nakdi yardım yapabilecekleri değerlendirilmektedir.

 Komisyonlarımızın müşterek görüşmesinde, Hoy-Tur’un: 1) Belediyemizin 2012 Bütçesinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ekonomik Sınıflandırma 05 3 kalemi olan Kar amacı gütmeyen Kuruluşlara yardım ödeneği konulduğu, 2) Kültürel gelişmeyi sağlamaya yönelik faaliyetlerinde kamu yararı olduğu, 3) Çalışma konularının Belediyemizin çalışma alanlarından olduğu, 4) Hoy-Tur ile Belediyemiz arasında protokol düzenlendiği, 5) 5072 Sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen, kamu kurum ve kuruluşlarından Kamu hizmetlerini veya personelini destekleyen derneklerden olmadığı, 6)Anayasa ve Kanunlarla yasaklanmış bir faaliyetinin olmadığı, 7) Üyelerine kazanç paylaşım veya kar dağıtımı yapmadığı kanaatine varılmıştır.

SONUÇ ve KARAR: Çankaya Belediyesini Meclisinin 09 Aralık 2011 gün 929 sayılı ara kararı ve yazı metni ile İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün B.05.0. MAH.0.01.01.00/15225–45657 sayı ve 25.05.2010 tarihli Belediyelerin Derneklere Yardım Etmesi Konulu Bakanlık Hukuk Müşavirliğine gönderilen yazı ve ilgili yasa maddeleri birlikte değerlendirildi.

  Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğunun zorunlu ve asgari giderlerinin(Yönetim, Eğitmen, Teknik Yönetmen, faaliyet giderleri vb.) 5393 Sayılı Yasanın Belediyenin giderlerini taşıyan 60. maddesi uyarınca ve bütçe olanakları dâhilinde karşılanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.12.2011 gün ve 3124 sayılı yazsısıyla gelen müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde aynen kabulüne, müşterek komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Raporumuz, Belediye Meclisinin değerlendirilmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşimde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                                          Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                                               Belma KALAÇ                                    Erdoğan TENÇ


                 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 45               06 OCAK 2012

-  K  A  R  A  R  -


Mülkiyeti Belediyemize ait Karapınar Mahallesinde kain üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan imar planında “Cami Alanı” olarak ayrılan 27956 ada 1 parselin; imar planındaki amacında kullanıldığı sürece, müştemilatında ticari amaca yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi bakımından, işbirliği protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi hakkında Hukuk ile Emlak Komisyonlarının 16.12.2011 gün ve 7 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 918 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Mülkiyeti Belediyemize ait Karapınar Mahallesinde kain üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan imar planında “Cami Alanı” olarak ayrılan 27956 ada 1 parselin; imar planındaki amacında kullanıldığı sürece, müştemilatında ticari amaca yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi bakımından, işbirliği protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4393 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4393 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Diyanet İşleri Başkan1ığının 01.11.2011 tarih ve 9133 sayılı yazısında; İlçemiz Karapınar Mahallesinde, 1163. Cadde No:19'da bulunan mülkiyeti Belediyenize ait üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan tapunun 27956 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 801 m2 yüzölçümlü cami arsasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 (d) maddesi uyarınca bedelsiz olarak Başkanlıklarına tahsisi talep edilmektedir .

5393 sayılı Belediye Kanunun; "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75. maddesinin (d) bendinde " Kendilerine ait taşınmazlar, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar ayın kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." hükmü bulunmaktadır.

Makamımızca da uygun görüldüğü takdirde; Mülkiyeti Belediyemize ait Karapınar Mahallesinde kain üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan imar planında "Cami Alanı" olarak ayrılan 27956 ada 801 m2 yüzölçümlü 1 parselin; imar planındaki amacında kullanıldığı sürece, müştemilatında ticari amaca yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun, 18. maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi bakımından; işbirliği, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler hakkında Başkanlık Makamına ve Encümene yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere

 

KARAR NO : 45               06 OCAK 2012

 


yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. “

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 918 sayılı ara kararı;

Mülkiyeti Belediyemize ait Karapınar Mahallesinde kain üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan imar planında “Cami Alanı” olarak ayrılan 27956 ada 1 parselin; imar planındaki amacında kullanıldığı sürece, müştemilatında ticari amaca yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi bakımından, işbirliği protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4393 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk ile Emlak Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR: Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 918 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Mülkiyeti Belediyemize ait Karapınar Mahallesinde kain üzerinde Hüdaverdi Camii bulunan imar planında “Cami Alanı” olarak ayrılan 27956 ada 1 parselin; imar planındaki amacında kullanıldığı sürece, müştemilatında ticari amaca yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi bakımından, işbirliği protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin kabulüne, komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                        Kâtip                                                          Kâtip
H.Bülent TANIK                                            Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ

                 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 42              06 OCAK 2012

            -  K  A  R  A  R  -


Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Hukuk Komisyonunun 16.12.2011 gün ve 12 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 917 sayılı ara kararıyla Komisyonumuza sevk olunan Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 5821-5519  sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 5821-5519 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin dördüncü kısım Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri birinci bölüm başlıklı içkili yer bölgesi tespiti 29.Madde gereği içkili yerler bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanı içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.

         Bölgemizde içkili yer bölgesi dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri Belediyemize dilekçe ile müracaatta bulunarak işyerlerinin içkili bölge dahiline alınması talebinde bulunmuşlardır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Sağlık İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik elemanlarının da katılımıyla Yönetmeliğin 30. maddesinde aranan kriterlere göre inceleme yapılmak üzere içkili bölge tespit komisyonu oluşturulmuştur.
 
       İçkili Bölge Tespit Komisyonu, Yönetmeliğin 30. maddesine göre istekte bulunulan adreslerde yapılan incelemeler sonucu içkili bölge tespitinde bulunmuştur. Komisyonun tespitte bulunduğu yerlerle ilgili rapor yönetmelik gereği Mülki İdare Amirinin görüşü alınmak üzere; 26.09.2011 – 10.11.2011 tarih 5038-4619 / 5501-5178 sayılı, yazılarımızla Çankaya Kaymakamlığına sorulmuştur.
       
Çankaya Kaymakamlığı’nın genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 16.11.2011 – 25.11.2011 tarih B054VLK4063801-349-4718-4939 sayılı yazıları doğrultusunda  hazırlanan rapor  ektedir.
     
Belediye Meclisinin 02/01/2006 tarih ve 2 nolu - 06.02.2006 tarih ve 95 sayılı kararlarına ek olarak alınan 06/03/2007 tarih ve 223 sayılı karar gereği içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Meclis’e havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 917 sayılı ara kararı;

Bölgemizde içkili yerler dışında faaliyet gösteren işyerlerinin içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 5821-5519 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
Şeklindedir.

KARAR NO : 42              06 OCAK 2012


SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 917 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Bölgemizde içkili yer bölgesi dışında faaliyet gösteren işyerlerinin, içkili bölgeye alınıp alınmaması hususunda hazırlanan müdürlük teklifinde;

           Çankaya İlçe Sınırları İçerisinde Açılması Uygun/Uygun olmayan içkili bölgeler:

- Konur Sokak 59 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

-  GMK Bulvarı 73 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. 

- Turan Güneş Bulvarı 673.sokak 7 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Turan Güneş Bulvarı 98 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi,

- Ümitköy 1961.cad. 9 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Bahçelievler Mah. 59.Sokak (Eski 31.Sokak) 4 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Emek Mah. Bosna Hersek Cad.19 nolu bina İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Cebeci Mah.Evren Sokak 29 ve 31 nolu bina İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Aşağı Öveçler Mah. 1322.cad.(Eski 6.Cad.) 77 nolu bina İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Mustafa Kemal Mah.Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime Alışveriş, İş ve Yaşam Merkezi 266 nolu bina İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Güzeltepe Mah. 747.Sokak 3 nolu bina (Park Vadi Evler A1 Blok Joyo Spor Merkezi) İçkili bölge tespit komisyonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde uygun görülmüştür. Meclis tarafından uygun görüldüğü takdirde içkili bölgeye alınmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 42              06 OCAK 2012


-   Bahçelievler 7.Cad. 65.Sokak (Eski 25.Sokak) 5 nolu bina, İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmüştür ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olmadığı bildirilmiştir. Bu nedenle İçkili bölgeye alınması hususunun komisyonumuzca reddine oybirliğiyle karar verildi.

- Turan Güneş Bulvarı Ukrayna Cad. 9 nolu bina, kamuya açık alan olması nedeniyle İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle içkili bölgeye alınması hususunun komisyonumuzca reddine oybirliğiyle karar verildi.

- Balgat Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 25 nolu binanın yanında Dini kurumun bulunması nedeniyle içkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle komisyonumuzca reddine oybirliğiyle karar verildi.

- Barbaros Mah. Esat Cad.114 nolu aynı binada sürücü kursunun olması nedeniyle İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle meclisin takdirlerine sunulmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Necatibey Cad.13 nolu aynı binada sürücü kursunun olması nedeniyle İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle meclisin takdirlerine sunulmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

- Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad. 40 nolu bina yakınında Benzin istasyonu bulunması nedeniyle İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle komisyonumuzca reddine oybirliğiyle karar verildi.

- İzmir Cad.Ihlamur Sokak 12 nolu aynı binada Sürücü kursunun olması nedeniyle İçkili bölge tespit komisyonu tarafından uygun görülmemiştir. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun yerde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle meclisin takdirlerine sunulmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.
Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur;

Şeklindeki komisyon raporunun CHP Grup Başkan Vekili İdris KILINÇKAYA’nın önerisiyle ;
- Turan Güneş Bulvarı Ukrayna Cad. 9 nolu bina,
- Bahçelievler 7.Cad. 65.Sokak (Eski 25.Sokak) 5 nolu bina
- Balgat Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 25 nolu bina ile Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad. 40 nolu binaların içkili bölgeye alınmamasına,
- Barbaros Mah. Esat Cad.114 nolu bina
- Necatibey Cad.13 nolu bina
- İzmir Cad.Ihlamur Sokak 12 nolu binaların içkili bölgeye alınmasına, komisyon raporunda belirtilen diğer yerlerin ise aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı     Kâtip          Kâtip
H.Bülent TANIK        Belma KALAÇ           Erdoğan TENÇ


   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 59                                                                                                       06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -
          
                                    
İlçemiz esnafına hijyen, diksiyon ve halkla ilişkiler konusunda seminer verilmesine ilişkin Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 8 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 928 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemiz esnafına hijyen, diksiyon ve halkla ilişkiler konusunda seminer verilmesine ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ İlçemiz esnafına hijyen, diksiyon ve halkla ilişkiler konusunda seminer verilmesini öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 928 sayılı ara kararı;

İlçemiz esnafına hijyen, diksiyon ve halkla ilişkiler konusunda seminer verilmesine ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 928 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemiz esnafına hijyen, diksiyon ve halkla ilişkiler konusunda seminer verilmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                               Belma KALAÇ       Erdoğan TENÇ             

 

T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 2                                                                                                               02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesi gereğince 10.000.000 TL’ye kadar İller Bankası aracılığı ile borçlanılabilmesi için Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2011 gün ve 647 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2011 gün ve 647 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“İlgi a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 4739 sayılı yazısı.
        b) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2011 tarih ve 4759 sayılı yazısı.

İlgi (a) ve (b) kayıtlı yazılardan da anlaşılacağı üzere; Belediyemizin de hissedarı oluğu ilçemiz Yıldızevler Mahallesinde bulunan 26930 ada 28 parseldeki 8214 m2 ibaret taşınmaz, Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesinde 26.12.2011 tarihinde yapılan ihale sonucunda 12.050.000 TL bedelle belediyemiz uhdesinde kalmıştır.

Söz konusu taşınmazın mevcut bütçe imkanları ile alınması mümkün olamadığından,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesi gereğince 10.000.000 TL’ye kadar İller Bankası aracılığı ile borçlanılabilmesi için Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınması konusunda Belediye Meclisinde karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesi gereğince 10.000.000 TL’ye kadar İller Bankası aracılığı ile borçlanılabilmesi için Belediye Başkanımız H.Bülent TANIK’ın yetkili kılınmasına ilişkin hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                            Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 54                                                                                                       06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek için resim sergisi düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyonunun 16.12.2011 gün ve 4 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 922 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek için resim sergisi düzenlenmesine ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ Kamuoyunda İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek için insan hakları ihlalleri ile ilgili bir resim sergisinin düzenlenmesini öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 922 sayılı ara kararı;

İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek için resim sergisi düzenlenmesine ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 922 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek için resim sergisi düzenlenmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                Kâtip                                                        Kâtip
H.Bülent TANIK                              Belma KALAÇ                                      Erdoğan TENÇ

 


                                                                           
T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 58                                                                                                            06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


İtalya’nın Venedik şehri yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında ilişkilerin geliştirilerek, turizmdeki başarılarının araştırılmasına ilişkin Turizm ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarının 23.12.2012 gün ve 10 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 926 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İtalya’nın Venedik şehri yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında ilişkilerin geliştirilerek, turizmdeki başarılarının araştırılmasına ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ İtalya’nın Venedik şehri yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında kültür ve turizme yönelik ilişkiler geliştirilerek turizmdeki başarılarının araştırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 926 sayılı ara kararı;

İtalya’nın Venedik şehri yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında ilişkilerin geliştirilerek, turizmdeki başarılarının araştırılmasına ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere AB ve Dış İlişkiler ile Turizm Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 926 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İtalya’nın Venedik şehri yerel yönetimleri ile Belediyemiz arasında kültür ve turizme yönelik ilişkiler geliştirilerek turizmdeki başarılarının araştırılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                                  Kâtip                                                           Kâtip
H.Bülent TANIK                               Belma KALAÇ                                           Erdoğan TENÇ


T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 56                                                                                                                  06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -
                                                             

Kadın sığınma evlerimizdeki çalışmaların diğer belediyelere örnek teşkil etmesi için tanıtım ve seminerler yapılmasına ilişkin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 9 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
 
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 924 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Kadın sığınma evlerimizdeki çalışmaların diğer belediyelere örnek teşkil etmesi için tanıtım ve seminerler yapılmasına ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ Standartların üzerinde bulunan Kadın sığınma evlerimizdeki uygulamaların bu konuda çalışması bulunmayan diğer belediyelere örnek teşkil etmesi için tanıtım ve seminerler yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 924 sayılı ara kararı;

Kadın sığınma evlerimizdeki çalışmaların diğer belediyelere örnek teşkil etmesi için tanıtım ve seminerler yapılmasına ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 924 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Kadın sığınma evlerimizdeki çalışmaların diğer belediyelere örnek teşkil etmesi için tanıtım ve seminerler yapılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı     Kâtip      Kâtip
H.Bülent TANIK       Belma KALAÇ        Erdoğan TENÇ

 

 

    T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 31                                                                                                             05 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz emrinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden personelin kadro değişikliğinin onaylanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1433 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2011 gün ve 6712 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“Ekli listede belirtilen kadro değişikliğinin onaylanması hususunda Belediye Meclisince karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz emrinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden personelin kadro değişikliğinin onaylanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                Kâtip                               Kâtip
H.Bülent TANIK             Sabriye FEYZİOĞLU                       Belma KALAÇ


T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 30                                                                                                             05 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1432 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2011 gün ve 6713 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan, personel kadrolarının, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince iptal edilmesi gerekmektedir.

Ekli listede belirtilen memur ve işçi personel kadrolarının iptali konusunda, Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere, yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                 Sabriye FEYZİOĞLU

 

 

 

 


                                                                          
T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 47                                                                                                                   06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -

Kırkkonaklar Mahallesi 26335 ada 5 parselde bulunan binanın atık su kanalının park alanından geçirilmesi için “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesine ilişkin Emlak Komisyonunun 15.12.2012 gün ve 6 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 919 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Kırkkonaklar Mahallesi 26335 ada 5 parselde bulunan binanın atık su kanalının park alanından geçirilmesi için “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4392 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;
a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4392 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ Yıldırım Apartman Yöneticiliği 14.10.2011 tarihli dilekçelerinde; Kırkkonaklar  Mahallesi 26335 ada 5 parselde  bulunan binanın atık su kanalının parselinde güneyinde yer alan park alanında geçirilmesi için   “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesini talep etmişlerdir. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan 20.10.2011 tarih ve 2478 sayılı yazıda; söz konusu binanın “ bahsi geçen yeşil alandan kanal bağlantısının yapılmasında  bir sakıncanın bulunmadığı “ bildirilmiştir.
Bunun üzerine konunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi istenilmiş, verilen cevabi yazıda, “ bahsi geçen yeşil alanda kanal bağlantısının yapılmasında bir sakıncanın bulunmadığı  “ bildirilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunun  “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (e) fıkrasında da “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. “ denildiğinden yukarıda belirtilen hususun Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.
Bu nedenle; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, Yıldırım Apartman  Yöneticiliği tarafından talep edilen, 26335 ada 5 parsel lehine parselin güneyindeki  park alanının aleyhine  ekli krokide belirtildiği şekilde “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesi yönünde,  yapılacak  iş ve işlemler hakkında Başkanlık Makamı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 919 sayılı ara kararı;
Kırkkonaklar Mahallesi 26335 ada 5 parselde bulunan binanın atık su kanalının park alanından geçirilmesi için “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2011 gün ve 4392 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Emlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.
SONUÇ ve KARAR: Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 919 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Kırkkonaklar Mahallesi 26335 ada 5 parselde bulunan binanın atık su kanalının park alanından geçirilmesi için “kanal irtifak hakkı” tesis edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                    Kâtip                   Kâtip
H.Bülent TANIK                       Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ

 


   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 6                                                                                                            02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenecek olan “Karadeniz Yöresi Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, “2012 Yılı Ocak ve Mayıs aylarının Pazartesi ve Perşembe günleri 19:00 – 21:00 saatleri arasında Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1411 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi
Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3304 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin 15.12.2011 gün ve 3522sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; Ankara Karadenizliler Kültür ve dayanışma Derneğince 2012 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında Pazartesi ve Perşembe günleri 19:00-21:00 saatleri arasında “Karadeniz yöresi halk oyunları çalışmaları” gerçekleştirilmek istenildiğinden bahisle Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.
Söz konusu talep müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında destek verilebileceği kanaatine varılmıştır.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde Ocak ve Mayıs 2012 tarihleri arasında Pazartesi ve Perşembe günleri 19:00-21:00 saatleri arasında etkinlik yapılmasına yönelik katkı verilmesi konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenecek olan “Karadeniz Yöresi Halk Oyunları Çalışmaları” etkinliğinin, “2012 Yılı Ocak ve Mayıs aylarının Pazartesi ve Perşembe günleri 19:00 – 21:00 saatleri arasında Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                    Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                             Sabriye FEYZİOĞLU

 


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 53                                                                                                         06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Kızılay bölgesinde döner yapılan yerlerin hijyen ve sağlık açısından denetlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonunun 16.12.2011 gün ve 9 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.                                                          

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 921 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Kızılay bölgesinde döner yapılan yerlerin hijyen ve sağlık açısından denetlenmesine ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ Kızılay bölgesindeki döner yapılan yerlerin hijyene ve sağlığa uygun olup olmadığının denetlenerek gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 921 sayılı ara kararı;

Kızılay bölgesinde döner yapılan yerlerin hijyen ve sağlık açısından denetlenmesine ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 921 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Kızılay bölgesinde döner yapılan yerlerin hijyen ve sağlık açısından denetlenmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                                         Kâtip
H.Bülent TANIK                              Belma KALAÇ                                        Erdoğan TENÇ 


                 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 62               06 OCAK 2012
           -  K  A  R  A  R  -

Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan imarın 27902 ada 4 sayılı parselinde yer alan Sağlık Alanı arsası üzerinde Ziya-Zübeyde Demirci isim hakkıyla yapılan Ankara Kök Hücre Enstitüsüne tahsis edilen binanın bulunduğu taşınmazın uygun bulunacak bir yerinde; sadece Kök Hücre Araştırma ve Hücre Nakil Merkezi bulunduğu binayı besleyecek şekilde trafo tesis edilmesi için ilgili kuruluşla yapılacak protokol dahil tüm iş ve işlemler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 38. maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2012 gün ve 1 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek bir karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2012 gün ce 1 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni,

“ Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Cevizlidere Mahallesi imarın 27902 ada 4 sayılı parselinde yer alan “Sağlık Alanı” arsası üzerinde Ziya-Zübeyde Demirci isim hakkıyla yapılan Ankara Kök Hücre Enstitüsüne “ Kök Hücre Araştırma ve Hücre Nakil Merkezi olarak kullanılmak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun, 15. maddesinin (h) bendi, 18.maddesinin (e) bendi ile yine aynı yasanın 75.maddesinin (d) bendi hükümleri gereği 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi Belediyemiz Meclisinin 01.09.2010 gün ve 603 sayılı kararı ile kabul edilerek, 02.09.2010 tarihli protokol düzenlenmiştir.
Bu kez, Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alınan 12.12.2011 tarih 2542 sayılı yazılarında; sözkonusu taşınmazda “Kök Hücre Araştırma ve Hücre Nakil Merkezi” olarak kullanılacak binayı besleyecek trafonun yetersizliğinden bahisle bu yerin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayacak 1000 kwa trafonun  taşınmazın uygun bir yerine tesis edilmesi için ilgili kuruluş nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler için yetki verilmesi talep edilmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun; Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38.maddesinin (g) fıkrası “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmüne amirdir.
Makamımızca da uygun görüldüğü takdirde; Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan imarın 27902 ada 4 sayılı parselinde yer alan Sağlık Alanı arsası üzerinde Ziya-Zübeyde Demirci isim hakkıyla yapılan Ankara Kök Hücre Enstitüsüne tahsis edilen binanın bulunduğu taşınmazın uygun bulunacak bir yerinde; sadece Kök Hücre Araştırma ve Hücre Nakil Merkezi bulunduğu binayı besleyecek şekilde trafo tesis edilmesi için ilgili kuruluşla yapılacak protokol dahil tüm iş ve işlemler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 38. maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. “
İfadesini kapsamaktadır.

SONUÇ ve KARAR:  Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan imarın 27902 ada 4 sayılı parselinde yer alan Sağlık Alanı arsası üzerinde Ziya-Zübeyde Demirci isim hakkıyla yapılan Ankara Kök Hücre Enstitüsüne tahsis edilen binanın bulunduğu taşınmazın uygun bulunacak bir yerinde; sadece Kök Hücre Araştırma ve Hücre Nakil Merkezi bulunduğu binayı besleyecek şekilde trafo tesis edilmesi için ilgili kuruluşla yapılacak protokol dahil tüm iş ve işlemler hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun, 38. maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin, 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                        Kâtip                                                          Kâtip
H.Bülent TANIK                                            Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ


   T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 17                                                                                                             03 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliğince düzenlenecek olan “Küba’nın Ulusal Kahramanı Jose Marti’nin 159.doğum günü” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 27 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1421 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3286 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin 23.12.2011 gün ve 3498 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nce “Küba’nın Ulusal Kahramanı Jose Marti’nin 159.doğum günü” etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 27 Ocak 2012 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliğince düzenlenecek olan “Küba’nın Ulusal Kahramanı Jose Marti’nin 159.doğum günü” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 27 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip        Kâtip
H. Bülent TANIK                          Belma KALAÇ        Sabriye FEYZİOĞLU


     

                T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO :  60             06 OCAK 2012

-  K  A  R  A  R  -


Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneğince “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” panel etkinliğinin 09 Ocak 2012 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda ortak etkinlik olarak programlanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.12.2011 gün ve 3355 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.12.2011 gün ve 3355 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneğince 22.12.2011 gün ve 3606 sayılı dilekçesi.

 İlgide kayıtlı dilekçede; Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneğince “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle gazetecilerin çalışma koşullarını, yaşadıkları siyasal ve sosyal baskıları, iş riskini ele alan panel etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 09 Ocak 2012 tarihinde 18:00 – 22:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR: Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneğince “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” panel etkinliğinin 09 Ocak 2012 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda ortak etkinlik olarak programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşimde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                                                        Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                                           Belma KALAÇ             Erdoğan TENÇ

 


  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 57                                                                                                       06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 10 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 925 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;
 
“ Çankaya bölgesinde bulunan mahalleler ile mahalleler arası futbol turnuvası yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz. ”

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 925 sayılı ara kararı;

Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 925 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususunda program ve proje uygulanması için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                 Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                 Erdoğan TENÇ


    T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 34                                                                                                                    05 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Maltepe Otoparkımızda kullanılan giriş-çıkış sisteminin yenilenerek, Cumartesi – Pazar ve Resmi Tatillerde sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1436 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İşletme Müdürlüğünün 29.12.2011 gün ve 1067 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Müdürlüğümüz hizmet birimi, Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Maltepe Otoparkımız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına kurulduğu tarihten itibaren haftanın 7 günü hizmet vermektedir.
 
Ancak, otoparkımız vatandaşlarımız tarafından Cumartesi-Pazar günleri ve resmi tatillerde tercih edilmemektedir. Otoparkımız, giriş-çıkış sistemi yenilenerek, Cumartesi-Pazar günleri ve Resmi Tatillerde sadece abonelerimize açık hale getirilmesi ve böylelikle; işçilik ve mesai ücretlerinin de azaltılması düşünülmektedir. 
 
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, otoparkımızda kullanılan giriş- çıkış sisteminin yenilenerek otoparkımızın, Cumartesi-Pazar günleri ve Resmi Tatillerde sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hususunda belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Maltepe Otoparkımızda kullanılan giriş-çıkış sisteminin yenilenerek, Cumartesi – Pazar ve Resmi Tatillerde sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı    Kâtip      Kâtip
H. Bülent TANIK                       Belma KALAÇ      Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 19                                                                                                                      03 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesince düzenlenecek olan “ Gür Dalkıran’ın 60’ıncı Sanat Yılı Kutlaması” kapsamında resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 16 Ocak – 2 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1423 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3290 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi’nin 07.12.2011 gün ve 3443 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi’nce; “Gür Dalkıran’ın 60’ıncı sanat yılı kutlaması” kapsamında ilgili sanatçıya ait resim sergisi etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi B ve C Galerilerinin 16 Ocak 2 Şubat 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesince düzenlenecek olan “ Gür Dalkıran’ın 60’ıncı Sanat Yılı Kutlaması” kapsamında resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 16 Ocak – 2 Şubat 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı          Kâtip                              Kâtip
H. Bülent TANIK                                    Belma KALAÇ                     Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 75                                                                                                                   06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz ve Muğla Belediye Başkanlığı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince işbirliği protokolü imzalanmasına ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 54 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.01.2012 gün ve 54 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Çankaya Belediyesi konumu itibarı ile yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği bir ilçedir. Bu noktada, Türkiye’nin iç politikasına uyumlu bir şekilde, yerel yönetimler alanında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, Çankaya Belediyesi’nin yerel yönetimler anlayışında ulusal değişim ve gelişimleri takip ederek, daha iyi bir yönetim oluşturma anlamında yurtiçi proje, program ve deneyimlerden yararlanması temel bir politika olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, Muğla Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun18.maddesinin (p) fıkrası gereğince Belediyemiz ile İşbirliği Protokolü yapılmasına karar verilerek ilk adım atılmış bulunmaktadır.

Makamınızca uygun bulunması halinde, Muğla Belediye Başkanlığı ile İşbirliği Protokolü imzalanması konusunda başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz ve Muğla Belediye Başkanlığı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (P) fıkrası gereğince işbirliği protokolü imzalanmasına ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                       Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                        Erdoğan TENÇ


 

                                                                             
T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 48                                                                                                                    06 OCAK 2012
- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne bağlı otopark ücret tarifeleri içerisinde bulunan abonelik işlemleri konusunda yeni bir düzenleme yapılarak, birden fazla aracı bulunan firma, kurum ve kuruluşlara indirim uygulanması hakkında Tarifeler Komisyonunun 23.12.2011 gün ve 12 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Aralık 2011 gün ve 862 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne bağlı otopark ücret tarifeleri içerisinde bulunan abonelik işlemleri konusunda yeni bir düzenleme yapılarak, birden fazla aracı bulunan firma, kurum ve kuruluşlara indirim uygulanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1287 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;
a) Konu ile ilgili İşletme Müdürlüğünün 21.11.2011 gün ve 945 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ İlgi : 1- 07.06.2010 tarih ve 463 sayılı Belediye Meclis Kararı;
2- 08.09.2011 tarih ve 664 sayılı Belediye Meclis Kararı; 
 İlgi meclis kararları gereği, Müdürlüğümüze bağlı otopark işletmesi ücretleri belirlenmiştir.
Belirlenen ücretler içerisinde bulunan, abonelik işlemleri konusunda birden fazla aracı bulunan firma, kurum ve kuruluşlardan indirim talepleri gelmektedir.
 Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Otopark İşletmesi içerisindeki otopark hizmetimizden yararlanan 5 (beş) – 10 (on) arası aracı olan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara abonelik ücretlerinin % 10 oranında, 10 (on) ve daha fazla aracı olan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara abonelik ücretleri üzerinden % 20 oranında indirim yapılabilmesi; ayrıca otoparklarımızda biletlerini kaybeden kullanıcılarımızdan günlük 10,00.-TL (on) ücret alınması hususunda Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ” 
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2011 gün ve 862 sayılı ara kararı;
Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne bağlı otopark ücret tarifeleri içerisinde bulunan abonelik işlemleri konusunda yeni bir düzenleme yapılarak, birden fazla aracı bulunan firma, kurum ve kuruluşlara indirim uygulanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1287 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.11.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.
SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05.11.2011 gün ve 862 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi;  Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne bağlı otopark ücret tarifeleri içerisinde bulunan abonelik işlemleri konusunda yeni bir düzenleme yapılarak, Otopark İşletmesi içerisindeki otopark hizmetimizden yararlanan 5 (beş) – 10 (on) arası aracı olan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara abonelik ücretlerinin % 10 oranında, 10 (on) ve daha fazla aracı olan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara abonelik ücretleri üzerinden % 20 oranında indirim yapılabilmesi; ayrıca otoparklarımızda biletlerini kaybeden kullanıcılarımızdan günlük 10,00.-TL (on) ücret alınması hususunda hazırlanan Müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde aynen kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                Kâtip         Kâtip
H.Bülent TANIK                    Belma KALAÇ              Erdoğan TENÇ                           

 

                  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 33                                                                                                          05 OCAK 2012

        -  K  A  R  A  R   -


Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkımızda kullanılan giriş-çıkış sisteminin yenilenerek, 15 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 23:30 – 07:30 saatleri arasında sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1435 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İşletme Müdürlüğünün 29.12.2011 gün ve 1066 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Müdürlüğümüz hizmet birimi, Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkımız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına kurulduğu tarihten itibaren haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

 Ancak, otoparkımız 23.30 – 07.30 saatleri arasında genellikle abonelerimiz tarafından kullanılmakta olup, vatandaşlarımız tarafından tercih edilmemektedir. Bu sebeple, otoparkımız giriş – çıkış sisteminin yenilenerek, 23.30 – 07.30 saatleri arasında sadece abonelerimize açık hale getirilmesi ve böylelikle; işçilik ve mesai ücretlerinin de azaltılması düşünülmektedir.

 Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, otoparkımızda kullanılan giriş – çıkış sisteminin yenilenerek 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkımızın 23.30 – 07.30 saatleri arasında sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Çankaya Otopark İşletmesine bağlı olarak işletilmekte olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkımızda kullanılan giriş-çıkış sisteminin yenilenerek, 15 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 23:30 – 07:30 saatleri arasında sadece abonelerimize açık hale getirilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı       Kâtip                                  Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ             Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 51                                                                                                                    06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde Şehit Cevdet Özdemir Mahallesinde bulunan alana yapılmakta olan park alanına “Şehit P.Yzb.İbrahim Barış YURTSEVEN” isminin verilmesi hakkında İsimlendirme Komisyonunun 15.12.2011 gün 18 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.
 
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 866 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde Şehit Cevdet Özdemir Mahallesinde bulunan alana yapılan parka “Şehit P.Yzb. İbrahim Barış Yurtseven” isminin verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1290 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.11.2011 gün ve 2793 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan isimsiz parklardan birine Yüksekova’da şehit olan P.Yzb.İbrahim Barış YURTSEVEN isminin verilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan yazışmada isimlendirme takdir yetkisinin Belediye Başkanlığımıza ait olduğu belirtilmiştir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde; Şehit Cevdet Özdemir Sokakta (27772 ada) bulunan alana yapılan parka “Şehit P.Yzb. İbrahim Barış YURTSEVEN Parkı”  isminin verilmesi için yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 927 sayılı ara kararı;

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde Şehit Cevdet Özdemir Sokakta bulunan alana yapılan parka “Şehit P.Yzb.İbrahim Barış Yurtseven” isminin verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1290 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 927 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde Şehit Cevdet Özdemir Mahallesinde bulunan alana yapılmakta parka “Şehit P.Yzb.İbrahim Barış Yurtseven” isminin verilmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.
 

Meclis Başkanı                                                  Kâtip                                                         Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                                        Erdoğan TENÇ    

 


T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 50                                                                                                                          06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca, Tarımsal Öğretimin başlangıcının 166.ncı yıldönümünde “Tarım Haftası” nedeniyle gerçekleştirilmek istenilen sempozyum etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 11 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Kültür – Eğitim ile Çevre Komisyonlarının 16.12.2012 gün ve 8 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 873 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca, Tarımsal Öğretimin başlangıcının 166.ncı yıldönümünde “Tarım Haftası” nedeniyle gerçekleştirilmek istenilen sempozyum etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 11 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1297 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi.

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2011 gün ve 3078 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ İLGİ: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 22.11.2011 gün ve 3323 sayılı dilekçesi.
İlgide kayıtlı dilekçede ; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca, Tarımsal Öğretimin başlangıcının 166.ncı yıldönümünde “Tarım Haftası” nedeniyle sempozyum etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.
Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 11 Ocak 2012 tarihinde 09:00 – 21:00 saatleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

a) Çankaya Belediye Me1lisimizin 06 Aralık 2011 gün ve 873 sayılı ara kararı ;
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca, Tarımsal Öğretimin başlangıcının 166.ncı yıldönümünde “Tarım Haftası” nedeniyle gerçekleştirilmek istenilen sempozyum etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 11 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 01.12.2011 gün ve 1297 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Kültür – Eğitim ile Çevre Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi.”
şeklindedir.

SONUÇ VE KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 06 Aralık 2011 gün ve 873 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca, Tarımsal Öğretimin başlangıcının 166.ncı yıldönümünde “Tarım Haftası” nedeniyle gerçekleştirilmek istenilen sempozyum etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 11 Ocak 2012 tarihinde ortaklaşa programlanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                            Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ                                       Erdoğan TENÇ  


T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 8                                                                                                             02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfınca düzenlenecek olan “19. Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 24-31 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1413 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 3287 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Uğur Mumcu araştırmacı Gazetecilik Vakfının 05.12.2011 gün ve 3436 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfınca “19.Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliklerinin yapılması istenildiğinden bahisle Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep müdürlüğümüzce de uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında destek verilebileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun ve A Galerinin 24-31 Ocak 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfınca düzenlenecek olan “19. Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunda 24-31 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı   Kâtip                 Kâtip
H. Bülent TANIK                 Belma KALAÇ      Sabriye FEYZİOĞLU

 

 T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 4                                                                                                               02 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Yapı Sanat Evi Kültür Sanat Derneğince düzenlenecek olan “Sanatın Ahşap Duruşu” başlıklı sergi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3 - 14 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 29.12.2011 gün ve 1409 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.12.2011 gün ve 3282 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ İLGİ: Yapı Sanat Evi Kültür Sanat Derneği’nin 22.11.2011 gün ve 3322 sayılı dilekçesi

İlgide kayıtlı dilekçede; Yapı Sanat Evi Kültür Sanat Derneğince dernek üyesi Nevzat Özbay’ın “Sanatın Ahşap Duruşu” başlıklı sergi etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi A Galerinin 3-14 Ocak 2012 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması hususunda, Belediye Meclisimizde karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Yapı Sanat Evi Kültür Sanat Derneğince düzenlenecek olan “Sanatın Ahşap Duruşu” başlıklı sergi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3 - 14 Ocak 2012 tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı   Kâtip              Kâtip
H. Bülent TANIK                 Belma KALAÇ      Sabriye FEYZİOĞLU

 

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 73                                                                                                                    06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


İmar A.Ş., Belde A.Ş. ve Belediyemize güvenlik hizmeti sunan şirketin bünyesinde bulunan ve hizmet alımı suretiyle, Belediyemiz hizmetlerinde çalışan personelin de yemek hizmetinden yararlanmaları hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.01.2012 gün ve 18 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.01.2012 gün ve 18 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yemekhanede yapılarak servis edilen yemek hizmetinden yararlanma hakkı, Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memur personele ait olmakla birlikte yine Belediyemizde çalışan 4857 sayılı yasaya tabi işçi personele de bu yemek hizmetinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

Memur personelin yemek ücreti 19.11.1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu yönetmelik çerçevesinde çıkartılan tebliğ gereği her yıl belirlenmektedir.

Ancak; İmar A.Ş., Belde A.Ş.ve Belediyemize güvenlik hizmeti sunan şirketin bünyesinde bulunan ve hizmet alımı suretiyle, Belediyemiz hizmetlerinde çalışan personelin de yemek hizmetinden yararlanmak isteği tespit edilmiştir.
Bu personelin, her yıl Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve yemek maliyetleri de dikkate alınarak belirlenecek ücret karşılığı, yemek hizmetinden yararlanması hususunda, Belediye Meclisince karar alınması üzere, yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.” 

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. İmar A.Ş., Belde A.Ş. ve Belediyemize güvenlik hizmeti sunan şirketin bünyesinde bulunan ve hizmet alımı suretiyle, Belediyemiz hizmetlerinde çalışan personelin de yemek hizmetinden yararlanmaları ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı       Kâtip                                        Kâtip
H. Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                           Erdoğan TENÇ

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 74                                                                                                          06 OCAK 2012

- K  A  R  A  R   -


Belediyemiz Zabıta personeline 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 05.01.2012 gün ve 135 sayılı yazısı, Belediye meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 05.01.2012 gün ve 135 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“ 30.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2012 Mali Yılı Bütçe Kanunun K Cetvelinde “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir” denilmektedir.
 
Protokol beldesi olan ilçemizin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir kent olmasında yadsınamaz katkıları bulunan ve günün 24 saatinde özverili görev yapan personelimize 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 453.00.-(Dörtyüzelliüç) TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
 
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, yazımızın Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması için Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz Zabıta personeline 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 453.00.-(Dörtyüzelliüç) TL.fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hazırlanan Müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                   Kâtip                                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                                       Belma KALAÇ                          Erdoğan TENÇ

                  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO :  44             06 OCAK 2012

-  K  A  R  A  R  -


Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Proje Alanında başlatılacak uygulama ile proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, kira ödemesi, trampa, tevhit, ifraz, tahsis, tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaların yapılması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında Hukuk – Emlak ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarının 15.12.2011 gün ve 18 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 09 Aralık 2011 gün ve 920 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Proje Alanında başlatılacak uygulama ile proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, kira ödemesi, trampa, tevhit, ifraz, tahsis, tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaların yapılması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.12.2011 gün ve 4412 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.12.2011 gün ve 4412 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ Zafertepe, Mimar Sinan ve Seyrantepe Mahallesinde 81050 nolu imar planına göre    işlem gören;26670/1,2-26671/1,2-26634/1,2-26635/1,2,3-26636/1,2,3-26637/1,2-26589/1,2,3-26609/1,2-26587/1,2,3,4,5-26588/1,2-26593/1,2,3-26592/1.2-26591/1,2-26589/1,2-26590/1,2-26668/1,2,3-26667/1,2,3 ve 26672 ada 1 nolu parselleri ve yakın çevresinden oluşan bölgenin “Çankaya Belediyesi Zafertepe Kentsel  Dönüşüm Kentsel Tasarım Proje Alanı” olarak Belediyemiz Meclisinin 06.12.2006 gün 856 sayılı kararı  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2007 gün 1324 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 Belediyemiz sınırları içerisinde gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevcut olan konut sorununa çözüm bulmak ve özellikle gecekondu bölgelerinde dar gelirli ailelerin konut sahibi olmalarında Belediyemiz öncülüğünde yapılaşmayı özendirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre “Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.       
Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
          Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm

KARAR NO :  44             06 OCAK 2012

 

imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
            Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
   Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
şlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
            Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.
            Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
            Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir. 
            Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. Bu yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar verilir. Toplam durdurma süresi on yılı geçemez.
            Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
            Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

           

KARAR NO :  44             06 OCAK 2012

 

Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine               2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.” denilmektedir. Zafertepe, Mimar Sinan ve Seyrantepe Mahallesinde 81050 nolu imar planına göre işlem gören; 26670/1,2- 26671/1,2- 26634/1,2- 26635/1,2,3- 26636/1,2,3- 26637/1,2- 26589/1,2,3- 26609/1,2 26587/1,2,3,4,5- 26588/1,2 26593/1,2,3-26592/1.2-26591/1,2-26589/1,2-26590/1,2-26668/1,2,3-26667/1,2,3 ve 26672 ada 1 nolu parselleri ve yakın çevresinden oluşan bölgenin “Çankaya Belediyesi Zafertepe Kentsel  Dönüşüm Kentsel Tasarım Proje Alanı” olarak Belediyemiz Meclisinin 06.12.2006 gün 856 sayılı kararı  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2007 gün 1324 sayılı kararı ile onaylanarak bu proje ile ilgili Belediyemizce Ankara Büyükşehir Belediyesinden yetki alınmıştır.
Zafertepe Kentsel Dönüşüm  ve Kentsel Tasarım Proje Alanında başlatılacak uygulama ile İlçemizin merkezinde olan ve ıslah imar  planın bulunmasına rağmen sağlıklı olarak yapılaşmasını tamamlamayan bu bölgede; işgalci olan, müracaatta bulunduğu halde 2981 sayılı yasa kapsamında  bu güne kadar tapu tahsis haklarından yararlanamayan vatandaşlarımızın durumunu belirsizlikten kurtarılarak konut sahibi yapılması, kaçak gecekondu yapılaşmaların mülkiyet sorunlarının bu proje kapsamında çözüme kavuşturulması, bölgenin 21. yüzyıla yakışır şehircilik anlayışına uygun olarak planlı yapılaşma ile çarpık yapılaşmadan kurtarılması, çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, mevcut tüm altyapı hizmetlerinden kesintisiz yararlandırılması, daha sağlıklı, huzurlu bir yerleşim düzeninin sağlanması, kentsel yaşam ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
 Bu proje kapsamında ilk olarak 26632/1,2,26634/1,2, 26635/1,2,3; 26636/1,2,3,26637/1,2, nolu parsellerde yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve projenin amacına uygun gerçekleştirilmesine yönelik olarak, proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, kira ödemesi trampa, tahsis, tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaların yapılıp, yapılamayacağı hususunda Başkanımız ile Belediye Encümenimize yetki verilip verilemeyeceği hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. “
Çankaya Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 gün ve 920 sayılı ara kararı;

Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Proje Alanında başlatılacak uygulama ile proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, kira ödemesi, trampa, tevhit, ifraz, tahsis, tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaların yapılması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.12.2011 gün ve 4412 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.12.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk – Emlak ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR: Çankaya Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 920 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Proje Alanında başlatılacak uygulama ile proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, kira ödemesi, trampa, tevhit, ifraz, tahsis, tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaların yapılması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin kabulüne, komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.01.2012 tarihli birleşimde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                                          Kâtip                                                       Kâtip
H.Bülent TANIK                                               Belma KALAÇ                                    Erdoğan TENÇ

 


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş