Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1)
Bu yönetmeliğin amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak
MADDE 2-(1)
Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş
MADDE 3-(1)
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Bakım Onarım ve İkmal Bölümü, Araç Sevk ve İdare Bölümü ile İdari ve Mali İşler Bölümünden oluşur.

Tanımlar
MADDE 4-(1)
Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye   : Çankaya Belediyesini,
Başkanlık  : Çankaya Belediye Başkanlığını,
Müdürlük  : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,
Personel    : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri
MADDE 5-(1)
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;
a) Birimlerin asli görevlerinde kullanılan araçları, Başkanlık Makamı Olur’u ile süreli/süresiz olarak ilgili birimlere tahsis etmek; Belediye tarafından sağlanan ulaşım ve lojistik hizmetlerin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek,
b) Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek,
c) Belediyenin kullanımındaki lastik tekerlekli araç(iş makinesi, kamyon, kamyonet, traktör, forklift hariç) ve ekipmanın etkin çalıştırılması ve gerektiğinde eşgüdüm içinde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
ç) Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzost testi ve araç sigortalarının yapılmasını sağlamak,
d) Gereğinde araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet almak,
e) Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri gerçekleştirerek aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip yönlendirmek,
f) Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl araçların Taşıt Kontrol Raporlarını hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya ayırmak,
g) Bakım, onarım ve ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,
ğ) Belediyece yürütülen ulaşım ve lojistik hizmetlerin kent bilgi sistemi vb. teknolojik olanaklar kullanılarak verimliliğin arttırılmasına yönelik her tür yenilikçi uygulamayı araştırıp, uygun bulunanların hayata geçişini sağlamak,
h) Belediyedeki tüm araç, iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak,


Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6-(1)
Ulaşım Hizmetleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
ç)Personelin tüm özlük işlerinin yürütümünü sağlamak,
d)İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
e)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
ğ)Harcama yetkilisi olarak,5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
ı)Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
i)Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak,
j)Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
k)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Üst sorumlunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7-(1)
Üst Sorumlu;
a)Kendine bağlanan bölüm ve büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)Müdürün görevlerine yardımcı olmak ile görevli ve yetkilidir.
c)Müdüre karşı sorumludur.

Bölüm sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 8-(1)
Bölüm Sorumlusu;
a)Kendisine bağlanan bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
b)Bölüme ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

Büro sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 9-(1)
Büro Sorumlusu;
a)Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür,bağlı olduğu üst sorumlu ve bölüm sorumlusundan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun,etkili,ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
b)Büroya ait iş ve işlemlerden Bölüm Sorumlusu, Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

Bakım onarım ve ikmal bölümü
MADDE 10-(1)
Bakım Onarım ve İkmal Bölümü; Onarım Atölyesi Bürosu, İkmal Bürosu ile Bakım İşletme Bürosundan oluşur

A)Onarım atölyesi bürosu
a)
Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin onarımlarını yapmak,
b)Belediyemiz hizmetlerinde çalışan motorlu vasıta, iş makineleri ile sabit makinelerin yıllık maliyetlerini çıkarmak ve bir rapor halinde düzenlemek,
c)Hasara uğrayan araç ve iş makinelerinin hasar durumlarını tespit etmek, ilgi komisyon marifetiyle iş ve işlemlerini yapmak,
ç)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

B)İkmal bürosu
a)Müdürlük bünyesindeki araçlar ile talep halinde diğer birimlere tahsisli her türlü araç ve makineler için gerekli olan yedek parça ve atölye malzemelerini temin etmek, ilgili mevzuat hükümlerine göre iş ve işlemleri yapmak,
b)Malzemelerin usulüne göre saklanmasını sağlamak,
c)İhale, avans ve kredi yoluyla alınan malzeme ile ambardan çıkan malzemelerin düzenli olarak kayda alınmasını sağlamak,
ç)İhtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağların zamanında temini için gerekenleri yapmak,
d)Stok kayıtlarını doğru ve tertipli tutmak, malzeme stoklarını sürekli izlemek,
e)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

C)Bakım işletme bürosu
a)
Tüm araç ve iş makinelerinin kayıtlarını tutmak,
b)Tamire gelen araç ve iş makinelerine sipariş emri açmak,
c)Araç ve İş makinelerinin aylık ve yıllık yakıt ve yağ sarfiyatlarını izlemek,
ç)Araç ve iş makinelerinin periyodik ve ilave yağ bakımlarını takip etmek ve yapılmalarını sağlamak,
d)Kaza yapan araç ve iş makineleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
e)Araç ve iş makinelerinin trafik tescil, muayene iş ve işlemlerini yapmak,
f)İlgili mevzuat gereği araç ve iş makinelerinden ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar ile hurdaya
ayrılacakların iş ve işlemlerini yapmak,
g)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Araç sevk ve idare bölümü
MADDE 11-(1)
Araç Sevk ve İdare Bölümü; Merkez Otopark Bürosu ile Yıldız Otopark Bürosundan oluşur.

A)Merkez otopark bürosu
a)
Belediye faaliyetlerinde kullanılan araçların ilgili birimlere süreli/süresiz tahsis edilmesi ile Belediye tarafından sağlanan ulaşım ve lojistik hizmetlerin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek,
b)Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince kullanılan araç, ekipmanın eşgüdüm içerisinde verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak; iş makineleri dışındaki lastik tekerlekli araçların sevk ve idaresine yönelik mekanizmaları oluşturmak,
c)Belediye hizmetlerinde kullanılacak, araç ve ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname hazırlamak, araçların temini ve ilgili müdürlüklere tahsisini gerçekleştirmek,
ç)Gereğinde araç ve şoför gereksinimine yönelik hizmet almak,
d)Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlayıp, gerekli denetimleri gerçekleştirerek, aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip, yönlendirmek,
e)Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak,
f)Araçların trafik tescil, alım-satım, sigorta işlerinin yürütülmesini sağlamak,
g)Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan araçların işlemlerini yapmak, 
ğ)Tadilleri yapılan araçların ruhsat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
h)Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreleri ile gittikleri yerleri ve aracın genel durumunu denetlemek,
ı)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

B)Yıldız otopark bürosu
a)
Belediyenin Yıldız yerleşkesinde kullanılan araçların ilgili müdürlüklere tahsisi, Belediye tarafından sağlanan ulaşım ve lojistik hizmetlerin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek,
b)Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlayıp, gerekli denetimleri gerçekleştirerek, aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları, yönlendirmek,
c)Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreler ile gittikleri yerleri ve aracın genel durumunu denetlemek,
ç)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir,

İdari ve mali işler bölümü
MADDE 12-(1)
İdari ve Mali İşler Bölümü;
a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c)Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e)İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f)Müdürlüğü ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım, işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
g)İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
ğ)Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlük
MADDE 13-(1)
Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14-(1)
Bu yönetmelik hükümlerini Çankaya Belediye Başkanı yürütür.


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş