Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Eylül 2011 Meclis Kararları

            T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 625                        05 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Birlik Mahallesi 26775 ada kuzeyinde yer alan yapımı yeni tamamlanan parkımıza “ 9 Eylül Parkı ” ismi verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 911 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.08.2011 gün ve 1934 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde Birlik Mahallesi 435.Cadde- 398.Sokak kesişimi, 26775 Ada Kuzeyinde yer alan ve yapımı yeni tamamlanan parkımıza “9 Eylül parkı” ismi verilmesi düşünülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; söz konusu parka “09 Eylül Parkı” isminin verilmesi için yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Birlik Mahallesi 26775 ada kuzeyinde yer alan yapımı yeni tamamlanan parkımıza “ 9 Eylül Parkı” ismi verilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Sabriye FEYZİOĞLU                    Erdoğan TENÇ 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 653                                  07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 49 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde;  Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18784 Sayılı Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 617 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Müdürlüğümüz evrağına 04.07.2011 tarih ve 18123 sayı ile kayıtlı dilekçe ile, Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği teklifi sunularak gereğinin yapılması istenilmektedir. (Ek 1)
Konu üzerinde dosyasında yapılan İncelemede;

-Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parselin, blok nizam 29, 30 ve 31 sayılı parsellerin tevhidinden oluştuğu, İ-6 kat rejimi paftasında 5 Katlı konut bölgesinde kalmakta iken tevhiden oluşan 52 sayılı parselin Otel kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Çankaya Belediye Meclisinin 04.09.1986 tarih ve 219 sayılı kararı ile  uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.11.1986 tarih ve İP.2007, R.4989/86(1100/52)  sayılı yazısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.12.1985 tarih ve 55-5/2869-14415-49500 sayılı genelgesi uyarınca incelenerek gerekli düzeltmelerle onandığı,

-Daha sonra, Çankaya Belediye Meclisinin 24.03.1995 tarih ve 86 sayılı karar ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.06.1995 tarih ve 808-2492/95(1100/52) sayılı yazısıyla onanan 1 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile “Otel” kullanımından “Öğrenci Yurdu - Spor ve Kültür Merkezi” kullanımına dönüştürüldüğü,  kat adedinin bölge Kat rejimine uygun 5 Kat, saçak seviyesinin Hmax:15.50m şeklinde belirlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin Olgunlar Sokaktan 5.00metre, 10.00 metrelik Karanfil Sokaktan 5.00 metre, komşu parsellerden 3.00’er metre olduğu, Plan üzerinde;

- A işaretli alan 38 sayılı parselin (± 0.00) kotuna kadar yükseltilerek tevsi edilecektir.
- B işaretli alan zemin katta (max. +6.00 m.) kotunda tevsi edilecektir.
-Zemin Kat döşeme kotu, Olgunlar Sokak tretuvar kotlarına uyularak (-1.00m.) kotunda düzenlenebilir.
- Zemin ve 1. Bodrum Kat ticari amaçlı kullanılabilir.
- Parselde kullanılacak Toplam İnşaat Alanı (1. Bodrum Kat dahil, diğer Bodrum Katlar hariç) 3615m²’yi geçemez.
Şeklinde 5 adet plan notunun bulunduğu, (Ek 2, 3, 4)
- 900m² yüzölçümlü 1100 ada 52 sayılı parselin mülkiyetinin DU – ÇE Mühendislik İnşaat ve Yatırım A. Ş. adına kayıtlı olduğu, (Ek 5)
-1100 ada 52 sayılı parselde yer alan binanın;
*Mimari projesinin 24.01.1996 (müktesep)  ve 24.09.1998  tarihinde onaylandığı,
*18.10.1996 tarih ve 575 sayılı Yapı Ruhsatı ve 05.10.1998 tarih ve 142 sayılı Yapı Tadilat Ruhsatının bulunduğu,

KARAR NO : 653                                  07 EYLÜL 2011

*03.12.1998 tarih ve 678/98 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu, 
-Ayrıca söz konusu parselin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.04.2004 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kızılay ve Yakın Çevresi Merkezi İş Alanı (MİA) Güney Kesimi Sınır Tespiti ve Nazım İmar Planı ve onanlı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Çankaya Belediye Meclisinin 03.05.2005 tarih ve 418 sayılı kararı ile uygun görülerek,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2005 tarih ve 1829 sayılı kararı ile tadilen onanan 1/1000 ölçekli Kızılay ve Yakın Çevresi Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Uygulama İmar Değişikliği kapsamına girdiği,
-Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Merkezi İş Alanları” başlıklı 16/3-c maddesinde “İmar planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgelerde büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler; yönetimle ilgili tesisler, özel/resmi eğitim ve sağlık tesisleri vb. tesisler yapılabilir.” hükmünün yer aldığı,
Hususları tespit edilmiştir.

Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parselde plan değişikliği sunulmasına ait başvuru dilekçesinde ve plan açıklama raporunda; 1100 ada 52 sayılı parsele ilişkin olarak herhangi bir emsal veya inşaat artışı yapılmaksızın ve ayrıca mevcut plan notları da aynen korunmak suretiyle sadece “Öğrenci Yurdu - Spor ve Kültür Merkezi” tanımı kaldırılarak  “Otel Alanı” tanımı getirildiği ifade edilmektedir.

Müdürlüğümüz evrağına 04.07.2011 tarih ve 18123 sayı ile kayıtlı dilekçe ile sunulan Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu parselin kullanımı “Öğrenci Yurdu - Spor ve Kültür Merkezi” kullanımından  “Otel Alanı” kullanımına dönüştürülmüş, en son onanlı plan ve bu plana uygun düzenlenen 4721 nolu parselasyon planındaki  yapılaşma koşulları olan 5 Kat, H:15.50metre, yollardan 5.00 metre, komşu parsellerden 3.00 metre olan yapı yaklaşma mesafeleri ve plan  notları aynen korunmuş, plan üzerine;

1- A işaretli alan 38 sayılı parselin (± 0.00) kotuna kadar yükseltilerek tevsi edilecektir.
2- B işaretli alan zemin katta (max. +6.00 m.) kotunda tevsi edilecektir.
3- Zemin Kat döşeme kotu, Olgunlar Sokak tretuvar kotlarına uyularak (-1.00m.) kotunda düzenlenebilir.
4- Zemin ve 1. Bodrum Kat ticari amaçlı kullanılabilir.
5- Parselde kullanılacak Toplam İnşaat Alanı (1. Bodrum Kat dahil, diğer Bodrum Katlar hariç) 3615m²’yi geçemez.
6- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen diğer hususlarda Kızılay ve Yakın Çevresi Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Uygulama İmar Değişikliği Plan Notları ve Ankara İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

Şeklinde 6 adet plan notu getirilmiştir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Kavaklıdere Mahallesi 1100 ada 52 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 652                                 07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

1182 ada 42 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun18.08.2011 gün ve 48 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18785 Sayılı 1182 ada 42 sayılı parselde imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 616 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
 “ İLGİ : a) Müdürlüğümüz evrağına 07.10.2010 tarih ve 26509 sayı ile kayıtlı dilekçe. 
             b) Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.02.2011 tarih ve 129 sayılı yazısı.
             c) Müdürlüğümüz evrağına 15.03.2011 tarih ve 7184 sayı ile kayıtlı dilekçe.
             d) Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.05.2011 tarih ve 553 sayılı yazısı.
 
İlgi a’da kayıtlı dilekçede (Ek 1), Maltepe Mahallesi 1182 ada 42 sayılı parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin belediye meclisine sunulması hakkında gereğinin yapılması talep edilmiş, konu 03.01.2011 tarih ve 12 sayılı Başkanlık OLUR yazımız ile Belediye Meclisimize havale edilmiş olup, ilgi b yazı ile 1182 ada 42 sayılı parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında Belediye Meclisinin almış olduğu 03.02.2011 tarih ve 126 sayılı karar (Ek 2) Müdürlüğümüze iletilmiştir. Söz konusu karar incelendiğinde “1182 ada 42 sayılı parselin bulunduğu bölgede sağlık alanı ihtiyacının göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere konunun Müdürlüğüne iadesine” karar verildiği tespit edilmiş, konu hakkında inceleme yapılmak üzere teklif sahibi planlama bürosundan kapsamlı bir araştırma istenmiş olup, ilgi c’de kayıtlı dilekçe ile konu hakkındaki detaylı bilgiler Müdürlüğümüze iletilmiştir.

İlgi c’de kayıtlı dilekçe ile (Ek 3); plan değişikliği ile parselin sağlık tesisi olarak tanımlaması değil, zaten sağlık tesisi olarak tanımlanmış olan parsel içinde bulunan yapının bodrum kat kullanışlarına ilişkin değişiklik talep edilmiş olduğu belirtilerek konunun bu şekilde incelenmesi talep edilmiş ve  planlama bölgesindeki sağlık tesislerinin krokili listesi   yazı ekinde sunulmuştur.
 
İlgi d yazı ekinde gönderilen, 04.05.2011 tarih ve 375 sayılı meclis kararı (Ek 4) ile  de “…1182 ada 42 sayılı parselde teklif edilen imar planı değişikliğinin yazı içeriği konu üzerinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, yangın merdivenlerinin ve bodruma inen otopark inişinin yeniden düzenlenmesinin sağlanması konularının düzeltilmesi için dosyanın müdürlüğüne iadesine şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne karar verildiği” belirtilmiştir.

KARAR NO : 652                                 07 EYLÜL 2011

Konu incelenmek üzere 13.05.2011 tarihli yazımız ile Mimari Proje Bölümümüze iletilmiş olup, Mimari Proje Bölümümüzden gelen 05.07.2011 tarihli cevabi yazıda (Ek 5) “…söz konusu binaya ait 26.01.2009 onay tarihli mimari projede yangın merdiveninin yangın yönetmeliğine, otopark rampalarının ise otopark yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.” denmektedir.

Plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak yapılan incelemede,
• Söz konusu parselin, 960 m2 olduğu ve Çankaya Belediye Meclisinin 29.08.2003  tarih ve 317 sayılı kararı ile kabul edilen ve 21.11.2003 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli imar planında söz konusu parselin toplam inşaat alanı 3535 m2 olan Sağlık Tesis Alanı kullanımında kaldığı (Ek 6),
• Parsele, 25.08.2008 tarih ve 301 sayılı yapı ruhsatı ile toplam 9 katlı (yol kotu altı 4 kat + yol kotu üstü 5 kat)  hastane binası olarak inşaat izni verildiği (Ek 7),
• Öneri plan değişikliği ile binanın bodrum katlarında yapılan tevsi kısımlarında, hastane için gerekli ameliyathane, sterilizasyon, anjiyo odası, acil servis, eczane, yoğun bakım, fizyoterapi, röntgen, toplantı odaları, steril ve normal depo, personel soyunma-giyinme odaları gibi hastanenin bakım ve işletme ihtiyaçlarını sağlayan mekanların düzenlenmesini sağlayacak plan notu önerisi ile tüm plan notlarının yeniden düzenlendiğinin tespit edildiği,
• Mevcut 1/1000 ölçekli plana ait plan notlarının;
1- Tevhid edilerek oluşturulan yeni parselde kullanılacak toplam inşaat alanı, müştemilat hariç 3535 m2 yi aşamaz.
2- Yeni yapılacak binanın zemin kat tevsii kotu, mevcut bina tevsii kotu ile aynı olacaktır.
3- Tesis sağlık hizmetleri amacıyla kullanılacaktır.
4- Otopark ihtiyacı bodrum katlarda karşılanacaktır. Bahçeler otopark amacıyla kullanılamaz.
5- Bu plan hükümleri dışında kalan hususlarda, Ankara İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6- Yeni yapılacak kitlenin +/- 0.00 kotu, mevcut binanın +/- 0.00 kotu ile aynı olacaktır.
7- Mevcut binada saçak parapeti üzerine oturtulan çatı arasında toplam inşaat alanı içinde kalmak kaydıyla max.152 m2 yi aşmayan çatı arası düzenlenebilir.
şeklinde olduğu hususları tespit edilmiştir.

Müdürlüğümüze sunulan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile  plan notları yeniden düzenlenmiş, plan kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, öneri plan notları;
1- Özel Sağlık Tesisi Alanında emsale esas toplam inşaat alanı 3535 m2 olup, kat adedi 5 kat olacaktır.
2- +/- 0.00 kotu altında açığa çıkan bodrum kat ile altındaki gömüde kalan tevsili bodrum katlarda; ameliyathane, sterilizasyon, anjiyo odası, acil servis, eczane, yoğun bakım, fizyoterapi, röntgen, toplantı odaları, steril ve normal depo, personel soyunma-giyinme odaları gibi hastanenin bakım ve işletme ihtiyaçlarını sağlayan mekanlar ile otopark düzenlenebilir. Bu alanlar emsale esas inşaat alanı hesabına dahil değildir.
3- Tesis Sağlık Hizmetleri amacıyla kullanılacaktır.
4- Otopark ihtiyacı parsel içersinde karşılanacaktır.
5- +/- 0.00 kotu mevcut binanın +/- kotudur. Tevsii kotları müktesep projenin aynı olacaktır.

KARAR NO : 652                                 07 EYLÜL 2011

6- Bu plan hükümleri dışında kalan hususlarda Ankara İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
şeklindedir.

Öneri 2 nolu plan notu ile bodrum katlarda onaylı mimari projesine göre inşaat alanına dahil edilen kullanımlar, emsal harici kalmakta ise de, 1 nolu plan notu ile onaylı mimari projede yol kotu üstünde verilen kat adedi olan 5 kat sınırlaması getirildiğinden, açığa çıkan artı inşaat hakkının sonradan ilave kat olarak kullanım hakkı ortadan kaldırılmakta, sadece bodrum katlarda yeni düzenleme yapılmasına imkan tanınmaktadır.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ait 5.maddede “Bina arka ve yan bahçelerinde açık otopark yeri ayrılabilir” hükmü yer almasına rağmen, öneri 4 nolu plan notu ile önceki planda “Otopark ihtiyacı bodrum katlarda karşılanacaktır. Bahçeler otopark amacıyla kullanılamaz” şeklinde olan plan notu, “Otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır” şeklinde düzenlenerek, plan notuyla gelen bahçelere otopark yapılamaz hükmü kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca, öneri 2 nolu plan notu gereği bodrum katlarda yapılması yada büyütülmesi düşünülen ilave kullanım alanlarının projelendirilmesi aşamasında, bu tür alanların otopark alanı olarak ayrılan kullanım alanlarından (onaylı mimari projesine göre 22 otoluk park yeri ayrılması gerekmektedir) karşılanabileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.  “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; 1182 ada 42 sayılı parselde imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, daha önce belirtilen hususların giderilmediği tespit edildiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesine, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 646                             07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Maltepe Mahallesi 1249 adanın kuzeydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılması hakkında İmar Komisyonunun 15.08.2011 gün ve 42 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18769 Sayılı Maltepe Mahallesi 1249 adanın kuzeydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 610 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Biriminin 07.04.2011 tarih ve 100011-2006743 sayılı yazısı ve ekinde, Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi Necati Bey Caddesi üzerinde bulunan binanın altındaki trafonun kaldırılması talep edildiğinden, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1249 adanın kuzeydoğusundaki park alanında 7x5=35m² lik alanın trafo yeri ayrılması için sunulan imar planı değişiklik dosyasının onaylanması talep edilmektedir.
 
BEDAŞ A.Ş tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile 1249 adanın  kuzeydoğusundaki park alanı  içerisinde  7x5=35m²lik 1 adet trafo yeri ayrılmış

1- Trafo yapısı etrafında 1.00 metrelik koruma bandı bırakılarak koruyucu çit ile çevrilecektir.
2- Trafonun güvenliği Bedaş tarafından sağlanacaktır.
3- Kiralama bedeli  BEDAŞ tarafından ödenecektir.
      Trafo Tesisi=2.50 m. x 5.30 m.
      Trafo Alanı= 5.00 m. x 7.00 m.
Şeklinde 3 adet plan notu önerilmiş ve Müdürlüğümüzce de uygun görülmüştür. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Maltepe Mahallesi 1249 adanın kuzeydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 645                                 07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Bağcılar Mahallesi 5510 ada 71,76 ve 64 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 15.08.2011 gün ve 41 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18766 Sayılı Bağcılar Mahallesi 5510 ada 71,76 ve 64 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 609 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Müdürlüğümüz evrağına 03.06.2011 tarih ve 15254 sayı ile kayıtlı dilekçe ile, Bağcılar Mahallesi 5510 ada 71, 76 ve 64 sayılı parsellere ilişkin imar planı değişikliği teklifi sunularak gereğinin yapılması istenmektedir. (Ek 1)

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 02.06.2011 tarih ve 1701/6276 sayılı yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 gün ve 1100 sayılı kararı ile onanan 5510 ada 71, 76 ve 64 sayılı parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 29.04.2011 -30.05.2011 tarihleri arasında ilan edildiği ve askı süresince herhangi bir itiraz olmadığından söz konusu plan değişikliğinin kesinleştiği bildirilmektedir.(Ek 2, 3, 4)

Konu üzerinde yapılan İncelemede; 
- Bağcılar Mahallesi 5510 ada 71 sayılı parselin, 81038 nolu parselasyon planında Emsal E:1.20, saçak seviyesi H:10.50m yapılanma koşullarında Özel İlkokul Alanı, 76 sayılı parselin ise 81037 nolu parselasyon planında TAKS:0.35, KAKS:1.40, Hmax:12.50m(4 kat) Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında konut kullanımında kalmakta iken, ilgililerinin talebi üzerine 5510 ada 71 ve 76 sayılı parsellerde Çankaya Belediye Meclisinin 08.04.2008 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2008 tarih ve 1790 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında her iki parselinde E:1.50, Hmax:13.50m yapılaşma koşullarında Özel Eğitim Alanı kullanımına ayrıldığı, 5510 ada 64 sayılı parselin ise 81037 nolu parselasyon planı kapsamında TAKS:0.35, KAKS:1.40,  4 Kat,  Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında Konut kullanımında kaldığı, yapı yaklaşma mesafelerinin ise yola 5.00m, yan komşulara ise 3.00’er metre şeklinde olduğu, (Ek 5)
 
-1625 m² yüzölçümlü 5510 ada 71 parselin, 1850 m² yüzölçümlü 5510 ada 76 sayılı  parselin ve 692m² yüzölçümlü 5510 ada 64 sayılı parselin mülkiyetinin Tezer Özel Eğitim Hizmetleri Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.adına kayıtlı olduğu, (Ek 6)

-71 nolu parsel üzerinde halen eğitim ve öğretime devam eden İlköğretim bölümü, 76 nolu parselde ise ortaöğretim ve okulun sosyal, kültürel, spor vb. ihtiyaçlarının yer aldığı binaların bulunduğu, 64 sayılı parselde yer alan binanın yıkımı için 01.02.2011 tarih ve 02/11 sayılı yıkım belgesinin düzenlendiği ve yıkım işleminin tamamlandığı,

KARAR NO : 645                              07 EYLÜL 2011

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 gün ve 1100 sayılı kararı ile onanan 5510 ada 71, 76 ve 64 sayılı parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile onanlı 1/1000 ölçekli imar planında “Özel Eğitim Alanı” olarak ayrılan 5510 ada 71 ve 76 sayılı parsellerin yapılaşma koşulları korunarak, onanlı parselasyon planı kapsamında “Konut” alanı kullanımında kalan 5510 ada 64 sayılı parsel birleştirilerek “Özel Eğitim Alanı” olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının ise E:1.50, Hmax:13.50m şeklinde belirlendiği,

Söz konusu onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinde;
1.Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
2.Kitle cephe aldığı yoldan kotlandırılacaktır.
3.Alanda Emsal:1.50 Hmax:13.50 metredir.
4.Binaların çatı arası kullanımlarında teras düzenlemeleri getirilemez.
5.Parsel yüzölçümünün %25’i tören gibi kullanımlar için açık alan olarak  bırakılacaktır.
6.Plan ve plan notlarında bulunmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.
Şeklinde 6 adet plan notu yer almaktadır.
hususları tespit edilmiştir.

Onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan 5510 ada 71, 76 ve 64 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile onanlı 1/1000 ölçekli imar planında “Özel Eğitim Alanı” olarak ayrılan Emsal:1.50 Hmax:13.50 metre yapılaşma koşullu 5510 ada 71 ve 76 sayılı parseller ile onanlı parselasyon planı kapsamında TAKS:0.35, KAKS:1.40,  4 Kat,  Ayrık Nizam “Konut” alanı kullanımında kalan 5510 ada 64 sayılı parsel birleştirilerek “Özel Eğitim Alanı” olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının ise E:1.50, Hmax:13.50m şeklinde belirlendiği, böylelikle konut kullanımında iken E:1.40 olan 64 sayılı parselin inşaat emsalinin Özel Eğitim Alanına katılmasıyla ve eğitim alanının E:1.50 olarak belirlenmesi sonucu 64 sayılı parselin yüzölçümünün 0.10’u kadar toplam inşaat alanında bir artış getirilmiştir. 

Söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile;
-Plan üzerine;
1.Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
2.Kitle cephe aldığı yoldan kotlandırılacaktır.
3.Alanda Emsal:1.50 Hmax:13.50 metredir.
4.Binaların çatı arası kullanımlarında teras düzenlemeleri getirilemez.
5.Parsel yüzölçümünün %25’i tören gibi kullanımlar için açık alan olarak  bırakılacaktır.
6.Plan ve plan notlarında bulunmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

Şeklinde 6 adet plan notu getirildiği anlaşılmıştır.

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Bağcılar Mahallesi 5510 ada 71,76 ve 64 sayılı parsellere ait 1/5000 lik nazım planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 655                              07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Dikmen Or-An 16128 ada 13 sayılı parsel ve tp.800, 803, 804, 841 sayılı parsellerde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 12.08.2011 gün ve 40 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.07.2011 gün ve 16577 Sayılı Dikmen Or-An 16128 ada 13 sayılı parsel ve tp.800, 803, 804, 841 sayılı parsellerde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 01.08.2011 gün ve 555 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 04.02.2011 gün ve 167-737 sayılı yazısı ile (ek1); Dikmen Mahallesi 16128 ada 13 sayılı parselde bulunan TRT Sitesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 Yapılan incelemede;
16128 ada 13 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planının Belediyemiz Meclisinin 09.10.1985 gün ve 145 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylandığı ve 75010/C nolu parselasyon planı ile 16128 ada 13 sayılı parsel numarasını aldığı (ek2), 451940 m2 olan söz konusu parselin mülkiyetinin TRT Genel Müdürlüğüne ait olduğu (ek3),

Bu planla parselde Emsal: 0.50, Hmax: 45.50 m. (telekominikasyon kulesi hariç) olacak şekilde yapılaşma koşullarının tanımlandığı,

Daha sonra TRT Sitesi Alanının genişletilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin ise Belediyemiz Meclisinin 01.08.1986 gün ve 170 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 03.10.1986 tarihinde onaylandığı (ek4), ancak bu plana ait parselasyon planının bulunmadığı,

Bu plan değişikliği ile plan sınırlarına ODTÜ mülkiyetindeki alanların katıldığı, bu nedenle de ODTÜ tarafından plan değişikliğinin iptali amacıyla dava açıldığı, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 23.12.1992 gün ve E.1987/432, K.1992/2202 sayılı kararı ile (ek5) dava konusu plan değişikliğinin iptal edildiği, bu kararın temyiz edildiği, Danıştay 6. Dairesinin 09.05.1994 gün ve E.1994/1370 sayılı kararı ile (ek6) Ankara 5. İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı denilerek bu konudaki istemin reddedildiği, 

Buna göre de imar planı değişikliğinin yargı kararları ile iptal edilmiş olduğu, bu durumlarda bir önceki planların yürürlüğe giremeyeceği yargı karaları ile hükme bağlandığından parselin plansız hale dönüştüğü,

KARAR NO : 655                        07 EYLÜL 2011

Müdürlüğümüz arşiv dosyası üzerinde yapılan incelemede ise;
31.07.1986 gün ve 390 sayı ve 31.12.2002 gün ve 521 sayı ile parselde yapı ruhsatlarının düzenlendiği (ek7),

Bu arada parselde kaçak ve ruhsatsız yapılan yapılar ile ilgili olarak çeşitli tarihlerde tutanak tutulduğu, rapor hazırlandığı, ceza tespitleri hakkında Encümen Karalarının alındığı (ek8),

En son mimari projesine aykırı olarak yapılan kısımların yıkılmasına yönelik alınan Belediyemiz Encümeninin 11.03.2010 gün ve 1036 sayılı kararının (ek9) iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.09.2010 gün ve E.2010/1087 sayılı kararı ile (ek10) yürütmenin durdurulmasına, yine Ankara 9. İdare Mahkemesinin 26.11.2010 gün ve E.2010/1087 sayılı kararı ile (ek11) yürümenin durdurulması isteminin mahallinde keşif ve bilirkişi incelenmesinden sonra bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne karar verildiği,

Bu durumla ilgili 14.04.2010 gün ve 9095 sayılı yazımızla (ek12), Turan Güneş Bulvarı TRT Genel Müdürlüğü 16128 ada 13 sayılı parsel üzerinde bulunan binanın yerinde yapılan kontrolünde, kaçak ve ruhsatsız olarak zemin kattaki atölyenin yapılan tadilatlarla 2 adet stüdyoya ve 2 adet reji odası, ofis odaları vb. dönüştürüldüğü, ayrıca iç ve dış cephe tadilatların yapıldığı, inşaat durumunun ise imalatların bitmiş vaziyette olduğu, konu hakkında 07.05.2009 gün ve 71/3635 sayılı tespit zaptının tanzim edildiği, ilgilileri hakkında 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Belediyemiz Encümenin 11.03.2010 gün ve 1036 sayılı kararı ile bahse konu hususların hüküm altına alındığı belirtilerek İmar Kirliliğine neden olma başlıklı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi gereğince sahibi TRT Genel Müdürlüğü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma açılması hakkında konunun iletildiği tespit edilmiştir.

Teklif plan üzerinde yapılan incelemede ise ;
Planlama alanının 75010/C nolu ilk planla oluşan 451940 m2 yüzölçümlü 16128 ada 13 parsel ile, 12656 m2 yüzölçümlü tp.800, 20993 m2 yüzölçümlü tp.803, 14011 m2 yüzölçümlü tp.804, 16011 m2 yüzölçümlü tp.841 sayılı parsellerin toplamından oluştuğu, daha önce davaya konu olan ODTÜ mülkiyetindeki alanlar ise planlama alanı sınırı dışında bırakıldığı,  

515611 m2 lik planlama alanında Resmi Kurum (TRT) kullanım kararı getirildiği ve yapılaşma koşullarının da 75010/c nolu planda verildiği gibi Emsal: 0.50, Hmax: 45.50 m. (telekominikasyon kulesi hariç) olacak şekilde belirlendiği,

Planlama ve yapılaşma ile ilgili diğer şartlar ise planda 6 adet plan notu olarak tanımlandığı tespit edilmiştir. Bunlar;

“1.Yapılar tabii zeminden kot alacaktır. Kitle giriş kotu + 0.00 kotu olarak kabul edilecektir.
 2.Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
 3.+ 0.00 kot alma noktası altında ve üstündeki kullanılabilir inşaat alanları, inşaat emsaline dahil edilecektir. + 0.00 kot alma noktası altında kapalı otopark, müştemilat, ısıtma merkezi gibi kullanımlar inşaat emsaline dahil edilmeyecektir.
 4.Parsel içindeki yeşil alanların (gezinti-dinlenme, süs ve TV çekim bahçeleri, gezinti-seyir ve step bahçeleri, oturma-setir-dinlenme alanları, spor sahaları, oyun alanları vb) düzenlenmesini kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.
 5.Emsal: 0.50, Hmax: 45.50 m. (telekomünikasyon kulesi hariç).
 6.Parsel üzerindeki mevcut yapılar için mevcut durum imar durumudur. Yıkılıp yenilenmesi halinde plan koşullarına uyulacaktır.” şeklindedir.

KARAR NO : 655                        07 EYLÜL 2011

Söz konusu plan değişikliği teklifinin Müdürlüğümüzce incelendiği, ancak Belediyemiz Meclisine sevk edilebilmesi için 2011 yılı “Talebe Bağlı Hizmet Ücretleri Tarifesini” belirleyen Belediyemiz Meclisinin 08.12.2010 gün ve 834 sayılı kararına göre plan inceleme ücretinin

(326812.93 TL) Belediyemiz Veznesine yatırılması gerektiğinin 04.03.2011 gün ve 5131 sayılı yazımızla (ek13) TRT Genel Müdürlüğüne bildirildiği,

TRT Genel Müdürlüğünün 22.03.2011 gün ve 308-1720 sayılı yazısı ile (ek14), 2954 sayılı kanundan kaynaklanan kamu yayıncılığı görevinin sürdürüldüğü, harçlardan muaf olunduğu belirtilerek plan inceleme ücretinin talep edilmesinin kamu yararı açısından uygun olmayacağı belirtilerek konunun yeniden değerlendirilerek Belediye Meclisine sevk edilmesinin istendiği,
           
TRT Genel Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 441-2519 sayılı yazısı ile de (ek15), konunun önem ve aciliyetine binaen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi istenildiği  belirlenmiştir.

 TRT Genel Müdürlüğü alanının mülkiyetinin Maliye Hazinesi olduğu, 99 yıllığına TRT Genel Müdürlüğü adına bedelsiz intifa hakkı tesis edildiği, Belediyemiz Meclisinin yukarıda bahsedilen 08.12.2010 gün ve 834 sayılı kararında (ek16) plan inceleme ücretlerinin, Resmi Kurumların “Konut” terimi içinde değerlendirilmesi, mülkiyeti hazineye ve özel idareye ait olan, parsel alanı 10000 m2 den büyük parsellerde, 10000 m2 ye kadar olan kısmın tarifedeki ücretten, sonraki kısım için tarifeden daha düşük ücretten (her m2 için 63 kr iken 55 kr) hesaplanacağına karar verildiği belirlenmiş olup 22.03.2011 tarihli yazı ile bahsedilen Plan İnceleme Ücretinden TRT Genel Müdürlüğünün muaf tutulup tutulamayacağı hususu ile ilgili Belediyemiz Meclisince karar verilmesi gerekmektedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Dikmen Or-An 16128 ada 13 sayılı parsel ve tp.800, 803, 804, 841 sayılı parsellerde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, plan inceleme ücretinin ödenmediği tespit edildiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesine, Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 648                              07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Üniversiteler Mahallesi 26075 ada 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 16.08.2011 gün ve 44 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18770 Sayılı Üniversiteler Mahallesi 26075 ada 18 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 612 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ İlçemiz Üniversiteler Mahallesi imarın 26075 ada 18 sayılı parsele ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.06.2011 gün ve 2234-8201 sayılı yazısında; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 26075 ada 18 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek gereğinin istendiği (Ek 1), ayrıca Müdürlüğümüze yapılan 04.05.2011 gün ve 12062 sayılı müracaat ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkında  gereğinin yapılması talep edilmektedir. (Ek 2)

Yapılan incelemede; Üniversiteler  mahallesi imarın 26075 ada 18 sayılı parselin toplamı 3.993.00 m² olup (Ek 3) ,  parselasyon planında ve 20242 sayılı imar durumu çapında söz konusu konut parselinin, Belediyemiz Encümeninin 2007/2925.35 sayılı kararı ile 7,8,9,10, sayılı parsellerin tevhidi ile oluştuğu, yapılaşma koşullarının TAKS:0.20, KAKS:0.40, 2 katlı ayrık nizam olup, yola mesafesi 5.00 m. ,yan komşu mesafesi 3.00 m. , saçak seviyesinin ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2011 gün ve 826 sayılı kararına göre belirleneceğinin belirtildiği (Ek 4),

Söz konusu ada/parsele ait dosyasında yapılan incelemede;

-02.11.2007 tarihinde ilk imar durumunun verildiği, 07.10.2010 tarihinde ise güncelleştirildiği,

- 07.11.2007 tarihinde yol kotu tutanağının düzenlendiği (Ek 5),
- 06.01.2010 tarihinde temel vize tutanağının düzenlendiği (Ek 5),
- 23.05.2008 tarihinde mimari projesinin onaylandığı ,
- 24.07.2008/237  sayılı yapı ruhsatının verildiği (Ek 6),
- Söz  konusu  parseldeki  yapıya   ilişkin    27.07.2010   tarih  ve  4329/85   sayılı  zabıtname
   ile  onaylı  mimari projesine  aykırı hususların tespit edildiği, (Ek 7)
- Belediye Encümenimizce ruhsata aykırı hususlar  nedeniyle 27.07.2010  tarih  ve
  C/2010/3497.35 sayılı  karar   ile   31.03.2011   tarih  ve   C/2011/1731.35   sayılı  kararların alındığı ,

KARAR NO : 648                              07 EYLÜL 2011

- 27.07.2010  tarih ve C/2010/3497.35 sayılı  Encümen kararı ile 26075 ada 18 sayılı parselde ruhsata aykırı  yapılan   hususlara   ilişkin  imar   yasasının   42.  maddesine  istinaden  imar cezasının  verildiği   ve   verilen cezanın  da  tahsil edildiği (Ek 8),

-  31.03.2011 tarih ve C/2011/1731.35  sayılı  Encümen kararı   ile   de    3194 sayılı İmar Kanununun 32.  maddesine istinaden yıkım kararının alındığı (Ek 9),           

Söz konusu kararda, 26075 ada 18 sayılı parselde 23.05. 2008 onay tarihli mimari projesine aykırı olarak ;
-  Yol Kotu Temel Vize Biriminin 06.07.2010 tarihli ölçümlerine istinaden, villa arka bahçesine ((54.00x4.30) + (15.24x3.87) + (16.91x2.93) + (6.00x2.07) + (6.16x0.30) + (7.79x0.73) + (15.52x0.74) + (16.07x1.65) + (13.85x4.78) + (6.95x3.10) + (6.97x3.29) + (27.32x3.75) + (21.53x1.75)) = 652.67 m²’lik alanın (2-A sınıfı) istinat duvarı ile çevrildiği, 11.03.2011 tarihinde 2. kez yapılan kontrolde verilen süre içerisinde aykırılıkların ortadan kaldırılmadığı,

- Zabıt konusu hususlar İmar Yönetmeliğinin 62/5-b  maddesinin “Tesviyeler ile ilgili özel hallerde belirtilen tabii zeminden kot verilmesi halinde uygulanacak hükümler saklıdır.” Şeklindeki hükmüne aykırı olduğundan, proje onaylatmak suretiyle cezalı ruhsata bağlattırılmasının yasal açıdan mümkün olmadığı belirtilmiştir.

- Bunun üzerine söz konusu encümen kararlarında belirtilen aykırı hususların yasallaştırılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 244 sayılı kararı ile 26075 ada 18 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylandığı,

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında 26075 ada 18 sayılı parselin TAKS:0.20 , KAKS:0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak belirtildiği,

Plan notu olarak ise;

1- 26075 ada 18 sayılı parselde bir konut yer alacaktır.
2- Yapılaşma koşulları TAKS:0.20 , KAKS:0.40 kat adedi bodrum hariç 2 kattır.
3- Çatı eğimini aşmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile çatı arası hacimler
     inşaat emsali  dışındadır.
4- Birden fazla cephe alan parselde , yapı parselin dar kenarından veya yüksek yoldan giriş
     alacaktır.
5- Yapının cephe aldığı yolun tretuar kotu ortalaması, bina köşe kotları  ortalaması  ya  da 
     bina  giriş aksına isabet eden tabi zemin kotu ±0.00 kotu olarak kabul edilir.
6- Ön  bahçe  duvarı  yapılması halinde duvar yüksekliği 1  metreyi ,  bu  duvarlar üzerine
     yapılacak  korkuluklar ile birlikte toplam yükseklik 2 metreyi aşamaz.
7- Yapının bir kenarı cephe aldığı yolun cephe hattına uymak zorundadır.
8- Komşu    parselin   muvafakati    halinde   herhangi    bir  sınırlamaya bağlı   kalmaksızın
    bahçe  düzenlemesi   yapılabilir.
9- Parselin  düşük  kotlu  yollara  veya  yeşil  alanlara  bakan  kısımlarında  parsel
    eğiminden  dolayı kademelendirilen yapıda arka bahçe çıkışı için belirlenen en düşük yapı  
    kotunu aşmamak kaydı ile arazi tevsii ve bu yükseklikte bahçe duvarı yapılabilir.

KARAR NO : 648                              07 EYLÜL 2011

10- Bu duvarlara ait statik projeler yapı projesi ile birlikte veya ayrıca ruhsatlandırılır.
11- Diğer hususlarda 75890/11 nolu plan hükümleri ve Ankara İmar Yönetmeliği hükümleri

geçerlidir.  Şeklinde 11 adet plan notunun düzenlendiği,
26075 ada 18 sayılı parselde yapılan yapının  ruhsata aykırı hususları nedeniyle Belediyemiz  Encümenince 27.07.2010  tarih  ve  C/2010/3497.35,  31.03.2011 tarih  ve C/2011/1731.35,  sayılı    kararlarında belirtilen hususların yasallaştırılmasına  yönelik ve bu doğrultuda onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği teklifi hazırlanarak  Müdürlüğümüze sunulmuştur. 
   
Teklif plan üzerinde yapılan incelemede;

- 26075  ada  18 sayılı  parselin  yapılaşma  koşullarının  TAKS:0.20 ,  KAKS:0.40 ,   2 katlı   ayrık   nizam olup,  yola mesafesi 5.00 m. ,yan komşu mesafesinin ise  3.00 m. olduğu, 
 
Söz konusu teklif planın plan notu olarak ;

1- 26075 ada 18 sayılı parselde bir konut yer alacaktır.
2- Yapılaşma koşulları TAKS:0.20 , KAKS:0.40 kat adedi bodrum hariç 2 kattır.
3- Çatı   eğimini    aşmamak    ve    bağımsız  bölüm   oluşturmamak   kaydı   ile   çatı   arası hacimler  inşaat   emsali   dışındadır.
4- Birden fazla  yoldan  cephe  alan  parselde,  yapı  parselin  dar  kenarından  veya    yüksek yoldan giriş  alacaktır.
5- Yapının cephe  aldığı  yolun  tretuar  kotu ortalaması, bina köşe kotları  ortalaması  ya  da bina  giriş  aksına isabet eden tabi zemin kotu ±0.00 kotu olarak kabul edilebilir.
6- Ön  bahçe  duvarı  yapılması halinde  duvar  yüksekliği 1  metreyi,  bu   duvarlar  üzerine yapılacak  korkuluklar ile birlikte toplam yükseklik ise  2 metreyi aşamaz.
7- Yapının bir kenarı cephe aldığı yolun cephe hattına uymak zorundadır.
8- Komşu    parselin   muvafakati    halinde   herhangi    bir  sınırlamaya   bağlı   kalmaksızın bahçe  düzenlemesi   yapılabilir.
9- Parselin     düşük   kotlu    yollara    veya    yeşil    alanlara    bakan    kısımlarında   parsel eğiminden dolayı kademelendirilen yapıda arka bahçe çıkışı için belirlenen en düşük yapı kotunu aşmamak kaydı ile arazi tevsii ve bu yükseklikte bahçe duvarı yapılabilir.
10-  Bu duvarlara ait statik projeler yapı projesi ile birlikte veya ayrıca ruhsatlandırılır.
11- Diğer hususlarda 75890/11 nolu plan hükümleri ve  Ankara  İmar Yönetmeliği  hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 11 adet plan notunun düzenlendiği,

26075 ada 18 sayılı parsele ilişkin Müdürlüğümüze sunulan teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin,  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 244 sayılı kararı ile onaylanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda sunulduğu, onaylanan nazım imar planı söz konusu parseldeki yapının onaylı mimari projesine aykırı yapılan bahçe duvarının yasallaştırılması için parsel düzeyinde yapılan üst ölçekte  ancak 1/1000 ölçekli plan detayında yapılan bir plan özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla 3194 sayılı imar kanununun 5. maddesinde

KARAR NO : 648                              07 EYLÜL 2011

belirtilen nazım imar planı tanımına uymadığı, içerik olarak ta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı detayında yapılan bir plan niteliğindedir. Parsel ölçeğinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğinin yapılması hem imar mevzuatına hem de şehircilik ilke ve esaslarına aykırı bulunmaktadır.

Üniversiteler Mahallesi imarın 26075 ada 18 sayılı parseldeki yapıda onaylı mimari projesine aykırı yapılan hususlara ilişkin alınan encümen kararlarında belirtilen aykırılıkların yasallaştırılması için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması halinde 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan notlarında belirtilen hususlardan  dolayı encümen kararlarında belirtilen ve imar yönetmeliğine aykırı olan 652.76 m² lik  (2-A sınıfı)  istinat duvarı ile çevrilen alanın yasallaştırılacağı hususu tespit edilmiştir.

Üniversiteler Mahallesi imarın 26075 ada 18 sayılı parsele ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanıp sunulan 27.07.2010  tarih  ve  C/2010/3497.35 , 31.03.2011 tarih  ve C/2011/1731.35 sayılı encümen kararlarında belirtilen onaylı mimari projesine aykırı yapılan hususların yasallaştırılmasını sağlamak üzere teklif edilen  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisinde görüşülüp karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. “

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Üniversiteler Mahallesi 26075 ada 18 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istinat duvarı ile çevrilen 654 m2.lik (2/A sınıfı) alanın, kapalı kullanım alanına dönüştürülmemesi kaydıyla istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 651                                 07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

26405 ada 14 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 18.08.2011 gün ve 47 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18786 Sayılı 26405 ada 14 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 615 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“ İLGİ :  Müdürlüğümüz evrağına 05.07.2011 tarih ve 18231 sayı ile kayıtlı dilekçe.
 
İlgide kayıtlı dilekçede 26405 ada 14 parsele ait imar plan değişikliği hakkında gereğinin yapılması talep edilmektedir (Ek 1).

 Yapılan incelemede,

• 26405 ada 8,9,10 ve 11 sayılı parsellerin, Belediye Encümeninin 20.05.1999 tarih ve 1384 sayılı kararı ile onaylanan 81176 sayılı parselasyon planında TAKS: 0.30, KAKS:1.20, yapı yaklaşma mesafeleri 5 m. ve 3 m. olarak belirlenen ayrık nizam 4 katlı konut alanında kalmakta iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Bölge Kat Nizamı Dışında Bina Yapabilme hususundaki 39.maddesine göre sunulan h max.:33.50 m., toplam inşaat alanı 8907 m2 olan konut  kullanımına dönüştürüldüğü 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, Belediye Meclisimizin 03.01.2006 tarih ve 26 sayılı kararı (Ek 2) ile uygun bulunduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2006 tarih ve 879 sayılı kararı (Ek 3) ile değiştirilerek onaylandığı, 08.05.2006 – 06.06.2006 tarihleri arasında ilana çıkarıldığı ve askı süresinde itirazda bulunulmadığından planın kesinleştiği,

• Plan değişikliği sonrasında 26405 ada 8,9,10 ve 11 sayılı parsellerin Çankaya Belediye Encümeninin 06.07.2006 tarih ve 2006/3481.35 sayılı karar ile tevhid edildiği ve 14 nolu parsel numarasını aldığı,
 
• 29.08.2007 tarih ve 375 sayılı ruhsat ile yapı inşaat alanı 7501 m2, yapıdaki bağımsız bölüm sayısı 30, yapının yol kotu üstü kat sayısı 11, yol kotu üstü kat yüksekliği 33.30 m. olarak belirtilen A Blok için yapı ruhsatı, 26.05.2010 tarih ve 91/10 ruhsat numarası ile yapı inşaat alanı 6687 m2, yapıdaki bağımsız bölüm sayısı 27, yapının yol kotu üstü kat sayısı 11, yol kotu üstü kat yüksekliği 33.30 m. olarak belirtilen B Blok için yapı ruhsatı düzenlendiği (Ek 4),

KARAR NO : 651                                 07 EYLÜL 2011

• Ancak, kat yüksekliğinin arttırılmasının kamu yararı ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gibi gerekçelerle komşu parsel maliklerince plan değişikliğini onaylayan Çankaya ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin kararları ile tevhid işlemini onaylayan Çankaya Belediye Encümen kararının iptali amacıyla Ankara 5.İdare Mahkemesinde E:2010/701 sayı ile açılan davada, mahkeme tarafından 28.10.2010 tarihinde K:2010/1518 sayılı kararla (Ek 5) dava konusu işlemlerin iptaline karar  verildiği, iptal gerekçelerinin  “…Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28.maddesi ve Ankara İmar Yönetmeliğinin 39.maddesinin 1.fıkrası ile getirilen şartları sağlamakla birlikte, dava konusu parseli çevreleyen imar adalarında ve aynı imar adası içerisindeki diğer parsellerde kat yüksekliğinin 4 kat ve 3 kat olarak belirlenmiş olması karşısında dava konusu plan değişikliği ile 14 nolu parselde yapı yüksekliğinin 11 kata denk gelecek şekilde 33.50m. olarak belirlenmesinin plan bütünlüğünü bozduğu, değişikliğin kamu yararının zorunlu kıldığı bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayandırılmadığı…”, “…İmrahor Vadisine bitişik bir konumda olan dava konusu alanda bölgenin genel kat yüksekliğini oluşturan 4 katın oldukça üzerinde bir kat yüksekliği ile 11 katlı yapılaşmaya gidilmesinin vadinin hava koridoru olma özelliğini olumsuz yönde etkileyeceği ve davacının İmrahor Vadisi manzarasının kesilmesine neden olacağı ve güneş almasını olumsuz yönde etkileyeceği…” şeklinde olduğu,

•  Mahkeme kararı gereği 26405 ada 14 sayılı parseldeki inşaatların 10.12.2010 tarihinde mühürlenerek devamına izin verilmediği (Ek 6),

• Mahkeme kararı gereği plansız kalan alanda, mahkeme iptal gerekçeleri doğrultusunda  yeni plan değişikliği teklifinde bulunulması gerektiğinin ilgilisine iletildiği (Ek 7),
hususları tespit edilmiştir.

İptal edilen planın, Çukurca Revizyon İmar Planı kapsamında belirlenen “Bu plan kapsamına giren imar adalarında Ankara İmar Yönetmeliğinin 42.(yeni 39) maddesine göre ancak ada bütününde gelinmesi halinde uygulama yapılacaktır” koşulunu yerine getirmemekle birlikte, teklif dahilindeki parselleri, plan değişikliği teklifi dışında tutulan parsellerden ayırabilmek amacıyla 7 m. genişliğinde yeşil bant bırakıldığı, ancak yeşil bantın Büyükşehir Belediye Meclisince iptal edilerek planın tadilen onaylandığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca iptal edilen planın inceleme aşamasında; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden konu hakkında görüş alındığı, bu yazıda “…söz konusu adada gecekonduların bulunduğu, 8 ve 9 sayılı parselde bulunan yapıya ait imar affı başvurusuna rastlanmadığı, yine 8 sayılı parselde yer alan bir yapının kime ait olduğunun tespit edilemediği, toplulaştırma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasında Müdürlüklerince bir sakınca bulunmadığı, 26405 ada 11 parsel hissedarı olan İbrahim İPEK varislerine ait gecekondunun aynı ada 12 parsel üzerinde kalması hususunun dikkate alınması gerektiğinin” bildirildiği, Harita Biriminden alınan yazı ile parsel maliklerinin kamu alanlarındaki payların tamamının bedelsiz terk edildiğinin tespit  edildiği ve Proje Birimi tarafından, parsellerdeki toplam inşaat alanının belirlenmesi amacıyla gönderilen yazımıza cevaben, toplam inşaat alanının 8908 .2 m2 olarak hesaplandığına dair bilgi verildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda teklif edilen plan değişikliğinde 11 parselin batısında 7 m. genişliğinde yeşil bant açılmış, h max.:33.50 m., maksimum inşaat alanı:8907 m2 olarak belirlenmiş, yapı yaklaşma mesafeleri 13 m., 10 m. ve 5 m. olarak önerilmiş, plan notları olarak:

KARAR NO : 651                                  07 EYLÜL 2011

1- Zemin katlar +1.50 m. de tesis edilebilir.
2- 7 metrelik yeşil bant, yol olarak değerlendirilmeyecektir ve bu cephede h:12.50 m. saçak seviyeli bina yapıldığında çekme mesafesi 3.00 metre olacaktır. Sözkonusu yeşil bant kamu eline geçmeden yapı ruhsatı verilemez.
3- Parselde blok ve teras yapılaşma yapılabilinir, teras çatılar m2 ye dahil edilmeyecektir ve teras yapılaşmada h/2 mesafesi aranmayacaktır. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.
4- Parselde sondajlı jeolojik etüd yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez ve deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
5- Toplam inşaat alanı 8907 m2 dir. 1573 m2 si bodrum katlarda kullanılacaktır.
6- Vaziyet planının kabule İmar Müdürlüğü yetkilidir.
7- Bina girişleri bodrum katlarda, yol cepheleri bina giriş kotuna bağlanan eğimde düzenlenebilir.
8- Parselde maksimum 60 daire yapılacaktır.
9- Yapılaşma alanı dışında arazide teras düzenlemeleri yapılabilir.

9 adet plan notu önerilmiş olup, plan değişikliği teklifi Meclisimizin 03.01.2006 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2006 tarih ve 879 sayılı kararı ile “…sadece bir plan notunu aşmak için önerilen 7 metrelik yeşil bandın yol olmaması halinde pratikte bir yarar sağlamayacağı, belediyeye külfet olacağı, bu nedenle iptalen tevhid edilen alan içinde korunması, o cephede yapı yaklaşma sınırının 15 m. olarak belirlenmesi, bu doğrultuda 2 nolu plan notunun iptal edilmesi gerektiği..” şeklindeki düzeltmelerle tadilen onaylanmıştır. Ancak bu plan mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

Mahkeme kararı gereği plansız kalan alanla ilgili olarak, ilgililerine mahkeme kararı doğrultusunda yeni bir plan değişikliği sunulması gerektiği bildirilmiş, ancak ilgide kayıtlı dilekçe ekinde sunulan teklifin, iptal edilen plan doğrultusunda önerildiği anlaşılmaktadır. Gerekçe olarak mahkeme kararı neticelene kadar yapılan işlemlerde yasal olmayan bir durum bulunmadığı, gerekli plan değişikliklerinin onaylanmasından sonra ruhsat alınarak inşaata başlandığı, bir bloğun tamamlanmak üzere, diğerinin kabasının tamamlanmış olması (Ek 8) nedeni ile farklı bir plan değişikliği teklifinin sunulmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Teklif edilen  1/1000 ölçekli plan değişikliği ile 26405  ada 14 parselin kullanım kararı yine konut olmak kaydıyla yapılanma şartları, h max.:33.50 m., T.İ.A.:8907 m2 olup, yapı yaklaşma mesafeleri 5 m., 8 m., 10 m., 13 m. şeklindedir. Plana ait plan notları:
1- Zemin katlar +1.50 m. de tesis edilebilir.
2- Parselde blok ve teras yapılaşma yapılabilinir. Teras çatılar m2 ye dahil edilmeyecek ve teras yapılaşmada h/2 mesafesi aranmayacaktır. Bunun kabulüne İmar Müdürlüğü yetkilidir.
3- Bloklar arasında en az h/2 kadar mesafe bırakılacaktır.
4- Parselde sondajlı jeolojik etüd yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez ve deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
5- Toplam inşaat alanı 8907 m2 dir. 1573 m2 si bodrum katlarda kullanılacaktır.
6- Vaziyet planı kabulüne İmar Müdürlüğü yetkilidir.
7- 

KARAR NO : 651                        07 EYLÜL 2011

8- Bina girişleri bodrum katlarda, yol cepheleri bina giriş kotuna bağlanan eğimde düzenlenebilir.
9- Parselde maksimum 60 daire yapılacaktır.
10- Yapılaşma alanı dışında arazide teras düzenlemeleri yapılabilir.
11- Onama sınırı içerisinden geçen 7 metrelik yaya yolu bedelsiz olarak kamuya terk edilecektir. İnşaat emsali hesabında yolun terkinden önceki parsel alanı esas alınacaktır.
12- Yaya yolu ile bina arasındaki tesviyeler onaylı mimari projedeki gibi teraslama şeklinde yapılabilir.
13- Yaya yolunun terk işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilmez.
14- Yaya yoluna bitişik parsellerde (h:12.50 m. saçak seviyeli), yaya yolu cephesinden çekme mesafesi 3.00 metre olacaktır.
şeklindedir.

Plan değişikliği üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu, daha önce de Müdürlüğümüzce belirtildiği üzere, 05.10.2005 tarihli meclis kararında belirtilen  “Çukurca Revizyon İmar Planı kapsamında kalan bölgede alanın İmrahor Vadisi Rekreasyon Alanı ile bağlantısı düşünülerek kent siluetini belli bir kademelenme ile koruyacak yapılaşma koşullarının önerildiği, kent dokusu içinde aynı ada içinde farklı yapılaşmaları getiren 39. madde uygulamalarının olumsuzluklarını çözmek için söz konusu plana ait plan notlarında “bu plan kapsamına giren imar adalarında Ankara İmar Yönetmeliğinin 39.maddesine göre ancak ada bütününde gelinmesi halinde uygulama yapılacaktır” plan notunun yer aldığı, bu notla parsel yapı düzenindeki farklılıkların önemli bir ölçüde giderilmeye çalışıldığı, plan üzerinde gösterilen yeşil bantla yeni iki imar adasının oluşturulmasının yürürlükte olan imar planı notlarındaki hükümden kaynaklandığı, bu uygulama ile yürürlükteki plan notuna paralellik  sağlansa da, bu teklif ile yürürlükteki plan notunun üzerine çıkılmaktadır. Ayrıca her ne kadar mahkeme kararı doğrultusunda plan değişikliği teklifi sunulması gerektiği belirtilse de, tamamlanmak üzere olan ve daire satışları yapılan binaların bulunması sebebi ile iptal edilen plan doğrultusunda plan değişikliği teklifi sunulmuştur.

Hem yönetmelik hükümlerine uyan, hem belediye meclislerince onaylanan plan değişikliği gereği inşaatına başlanmış bir alana ait imar planının, mahkeme kararı gereği iptal edilmiş olması da, konunun belki de yönetmelik maddesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunu gündeme getirmektedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; 26405 ada 14 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda,  önceden 1/5000 lik nazım imar planına göre ruhsat alarak bitme noktasına geldiğinden ve komşu parsel ile arasında 7m.lik bedelsiz bir yol terki yapıldığından ve bu durumda ayrı ada olarak değerlendirildiğinden, bu doğrultuda sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 649                                    07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 17.08.2011 gün ve 45 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18767 Sayılı Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 613 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Müdürlüğümüz evrağına 16.05.2011 gün ve 13380 sayı ile kayıtlı dilekçede Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselde yer alan “İbadet Yeri” (cami) Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin incelenerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)
Yapılan incelemede; Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselin senet yüzölçümünün 817 m² olduğu, parselin mülkiyetinin ise Dikmen Yeşilova Cami Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, (Ek-2)
27263 ada 5 sayılı parselin 81109 nolu parselasyon planı kapsamında “Cami Alanı” olarak ayrıldığı ve parsel üzerinde yapılı caminin bulunduğu ancak yapılaşma koşullarının belli olmadığı,
 Müdürlüğümüz evrağına 05.07.2010 gün ve 18759 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselde yer alan Cami Alanında bulunan caminin yıkılarak yeniden inşa edilebilmesi için yapılaşma koşullarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, parselin yapılaşma koşullarının belirlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmiştir.
27263 ada 5 sayılı parselin yapılaşma koşullarını belirlemek amacıyla Müdürlüğümüzce  hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği etüdünde, parselin kullanım kararı İbadet Yeri (cami) olarak aynen korunmuş olup, yapı yaklaşma mesafeleri 15.00 m.lik yoldan 5.00 m. kuzeyinde yer alan konut parselinden 5.00 m. diğer yönlerden ise 3.00 m. olarak,  yapılaşma koşulları E: 0.50 Hmax: serbest  olarak belirlenmiştir.

Plan notu olarak ise;
1-İbadet yeri parselinde ibadet dışında başka bir kullanıma   (kuran kursu
   binası, lojman,ticaret v.s.) izin verilemez. 
2-Parselde E:0.50 Hmax:serbest olacaktır.
3-Planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 81109 nolu parselasyon planı plan notları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
Şeklinde 3 adet plan notunun getirildiği,

27263 ada 5 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinin 03.09.2010 gün ve 626 sayılı kararı ile uygun görülüp, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2010 gün ve 3329 sayılı kararı ile; 1 numaralı plan notunda yer alan “Kuran Kursu Binası” ibaresi çıkarılmak suretiyle tadilen onaylandığı belirlenmiştir. (Ek 3-4)

Müdürlüğümüz evrağına 16.05.2011 gün ve 13380 sayı ile kayıtlı dilekçe ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile 27263 ada 5 sayılı parselde yer alan “İbadet

KARAR NO : 649                                    07 EYLÜL 2011

Yeri” alanının kullanım kararı ve yapılaşma koşulları aynen korunarak yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile parselin yapı yaklaşma mesafeleri; 15.00 metrelik yoldan 5 metre diğer cephelerden 3 metre olarak belirlenmiştir.
 
Plan notları ise;
1-İbadet yeri parselinde ibadet dışında başka bir kullanıma (lojman,ticaret v.s.) izin
   verilemez. 
2-Parselde E:0.50 Hmax:serbest olacaktır.
3-Planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 81109 nolu parselasyon planı plan notları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
Şeklinde aynen korunmuştur.

27263 ada 5 sayılı parsele ilişkin teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi üzerinde yapılan değerlendirmede aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

27263 ada 5 sayılı parselde yer alan cami alanının imar durumunun belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Dikmen Yeşilova Cami Yaptırma Derneğinin talebine istinaden yapılmıştır. Dikmen Yeşilova Cami Yaptırma Derneğinin bir talebi olmadan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2010 gün ve 3329 sayılı kararı ile; 1 numaralı plan notunda yer alan “Kuran Kursu Binası” ibaresi çıkarılmak suretiyle 817 m² yüzölçümlü İbadet yeri parselinde kuran kursu binası yapılmasına imkan verecek şekilde değişiklik yapılmasının Ankara İmar Yönetmeliğinin 71/1 maddesine aykırılık teşkil ettiği,
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde “Kurslar Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.” Denildiğinden, 27263 ada 5 parselin yer aldığı bölgede kuran kursu ihtiyacı bulunduğuna dair Diyanet İşleri Başkanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir görüş yazısı bulunmadığı hususları belirlendiğinden,
İdaremiz tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2010 gün ve 3329 sayılı kararının iptali amacıyla A.B.B.B. aleyhine Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2011/281 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, dava süreci devam etmektedir.

Ankara İmar Yönetmeliğinin Dini Tesisler başlıklı 71/2 Maddesinde “İmar planlarında aksine bir hüküm yoksa işlevine uygun imar parselinde parsel sınırlarına en az (10.00) metre uzaklık bırakılmak koşulu ile…” hükmünde yer aldığı üzere “dini tesis” alanları için minimum 10.00 metre çekme mesafesi öngörüldüğü halde 27263 ada 5 parselin senet yüzölçümünün cami alanı için küçük olması sebebi ile parselin imar durumunun belirlenmesi amacıyla müdürlüğümüzce hazırlanarak onaylanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ile parselin kuzeyinde yer alan 3 sayılı konut parseli sınırına 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi getirilmiştir. Ancak bu kez ilgilileri tarafından önerilen imar planı değişikliği teklifi ile bu mesafe 3.00 metreye indirilmiştir. Söz konusu plan değişikliği teklifi İmar Yönetmeliğinin 71/1 maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca konut parseli ile cami alanı arasında 3.00m. lik yapı yaklaşma mesafesi bırakılması planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.     

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Keklikpınarı Mahallesi 27263 ada 5 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, konut parsel ile yapı yaklaşma mesafesinin 3.00m.’den 5.00m’ye çıkartılması halinde müdürlüğümüzce hazırlanan 3 maddelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 647                                 07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Kırkkonaklar Mahallesi imarın 28413 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 16.08.2011 gün ve 43 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18771 Sayılı Kırkkonaklar Mahallesi 28413 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 611 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Müdürlüğümüz evrakına 14.12.2010 gün ve 32023 sayı ile 21.01.2011 gün ve 1984 sayılı yapılan müracaatta ; ilçemiz Kırkkonaklar Mahallesi  imarın 28413 ada 1,2,3 sayılı parsellerde Ankara imar yönetmeliğinin 39. maddesine istinaden hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması için gereğinin yapılması talep edilmiştir. (Ek 1)

Kırkkonaklar  Mahallesi imarın 28413 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde Ankara İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında görüşülmek ve bir karar alınmak üzere Belediyemiz meclisine gönderilmiş olup , hakkında Belediye Meclisimizin  06.06.2011 gün ve 460 sayılı kararında “Söz konusu parsellerde öngörülen yapı yaklaşma ve yola yaklaşma mesafeleri Ankara İmar Yönetmeliğinin 30/2 ve 38/3 maddelerine uymadığından, hmax ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden uygun hale getirilmesi halinde değerlendirileceğinden dosyanın müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verildiğinden (Ek 2)

İlgililerince 20.06.2011 gün ve 16757 sayı ile yeniden yapılan müracaatta ; söz konusu meclis kararında belirtilen eksiklikler için teklif  imar planı değişikliğinin revize edildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir. (Ek 3)
 
Yapılan incelemede ;

Kırkkonaklar  Mahallesi imarın 28413  ada 1,2,3 sayılı parsellerin toplamı  2467 m² olup (Ek 4) 81198 nolu parselasyon planı kapsamında konut alanında  kalmaktadır (Ek 5). Parsellerin yapılaşma koşulları ise blok  nizam 2 katlı olup, ön bahçe mesafesi 5.00 m. , TAKS: 0.50, KAKS: 0.90 (Ek 6) ,   muadil Emsal doğrultusunda   mülkiyet sahipleri tarafından anılan parseller hakkında Ankara İmar Yönetmeliğinin 39.maddesine (bölge kat nizamı dışında bina yapabilme) istinaden imar planı değişikliği hazırlanarak gereği için Müdürlüğümüze sunulmuştur.

28413 ada  1  , 2 , 3   nolu parsellerde;
- 26.11.2010 tarihinde yol kotu tutanaklarının hazırlandığı (Ek 7 ),
- 26.11.2010 tarihinde 28020 nolu imar çaplarının verildiği ,
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığının 19.01.2010 gün ve 373 sayılı genelgesi uyarınca 7269 sayılı yasanın 2. maddesine göre incelenen ve onaylanan jeolojik- Jeoteknik  raporlarının arazi incelenmesi sonucu uygun olduğu ancak , etüdün hazırlanmasına ilişkin esaslarda belirtilen yapı ve zemin koşullarının etüt kategorilerinden 2.

KARAR NO : 647                                 07 EYLÜL 2011

ve 3. kategoriler için “Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu” düzenlenerek yapının projelendirilmesi gerektiği Statik ve Tesisat Birimimizin 28.01.2011 tarihli yazısında belirtildiği (Ek 8),
-Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 20.01.2011 gün ve B.02.1.AAD.5.06.01.00/151 sayılı yazısı ile bahse konu etüt ve raporun onaylandığının
belirtildiği (Ek 9), Müdürlüğümüze sunulan plan değişikliğinde, Ankara İmar yönetmeliğinin 39.maddesine istinaden 28413 ada 1, 2, 3  nolu parseller hakkında Emsal:0.90  ve kat yüksekliğinin hmax: 30.50 m. verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin hazırlandığı (Ek 10),

Teklif plan üzerinde yapılan incelemede;

- 28413 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller Ankara İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre birleştirilerek,  yapılaşma koşullarının E:0.90 , hmax: 30.50 m. , olarak verildiği ,
- Yeni oluşan parselde yapılacak olan kitlenin ada/parsel sınırlarına olan yapı yaklaşma mesafelerinin 10.00 m.’lik yoldan (batı) 10.00 m., diğer cephelerden ise 5’er m. olarak belirlendiği,

Teklif planın plan notları ise;

1- E: 0.90 , Hmax= 30.50 m. olacaktır.
2- Kitleler tabii zeminden kotlandırılacak olup, köşe ortalamaları ±0.00 kabul edilecektir. Zemin kat  ±1.50 kotunda tesis edilecektir.
3- ±0.00 kotu  altında  açığa  çıkan  bodrum  katlardan   iskan  edilecek  1  bodrum  kat  ile zorunlu müştemilatlar hariç diğer katlar  inşaat alanı (KAKS) hesabına dahildir.
4- Yol  cephelerinde  yönetmelik  koşullarına göre  kapalı  çıkma yapılabilir. Bu alanlar inşaat alanı  hesabına dahil değildir. 
5- Parsellerde sondajlı jeolojik  etüt yapılmadan  inşaat  ruhsatı  verilemez ve deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
6- Yaya yolları servis ve otopark  girişi olarak kullanılabilir.  
7- Şev sınırından etkilenen parsellerde yapı yaklaşma sınırı şev sınırına en az 3 m. yaklaşmak  koşulu  ile oluşturulacaktır. 
8- Otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.
9- Planda belirtilmeyen diğer hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi  İmar Yönetmeliği geçerlidir.

şeklinde 9 adet olarak düzenlenmiştir.

Yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesinde; Ankara İmar Yönetmeliğinin 39.maddesinde “…Bu düzenlemelerde bina yüksekliklerine bağlı olarak ön bahçelerde (38/3) maddesi ile arka ve yan bahçelerde ise (30). maddenin (2.) fıkrası hükümleri sağlanmalıdır” denildiğinden , ön bahçe mesafesi için 38/3 maddesinde “yüksek inşaat bölgelerinde bina yüksekliği, parsel ön cephesine esas olan yol mihveri ile bina cephesi arasındaki mesafeden fazla olamaz” , ayrıca  yan ve arka  bahçe mesafeleri için  Ankara İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrasında “yan ve arka bahçe mesafeleri , fazla katlı binanın yüksekliğinin yarısından az olamaz” denildiği , ancak sunulan plan değişikliğinde yan  bahçe mesafelerinin batı cephesindeki 10 m’lik yoldan 10.00 m.,diğer cephelerden   ise 5.00 ‘er m. verildiği , dolayısıyla   sunulan    plan  değişikliğinde  bina  yüksekliği Hmax=30.50 m. verilmiş olup verilen yüksekliğe göre yukarıdaki ilgili maddelerde belirtilen koşulların sağlanamadığı,

KARAR NO : 647                                 07 EYLÜL 2011

Dolayısıyla Belediye Meclisimizin  06.06.2011 gün ve 460 sayılı kararında “Söz konusu parsellerde öngörülen yapı yaklaşma ve yola yaklaşma mesafeleri Ankara İmar Yönetmeliğinin 30/2 ve 38/3 maddelerine uymadığından, hmax ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden uygun hale getirilmesi halinde değerlendirileceğinden dosyanın müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verilmesi üzerine yeni teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde Hmax= 34.50 m. yerine Hmax=30.50 m. şeklinde  değiştirilerek yeniden sunulmuş olup ,yukarıda bahsedilen aykırılıklar  geçerli bulunmaktadır.

Ayrıca Ankara imar yönetmeliğinin 39. maddesine istinaden sunulan plan değişikliklerinde Belediyemizce yapılan uygulamalarda, hesaplanan toplam inşaat alanına veya verilen Emsale göre ortalama daire büyüklüğü 125 m2 alınıp yapılabilecek daire sayısı belirtilerek nüfus yoğunluğu artışının getirilmesi engellenmektedir. Söz konusu 28413 ada 1,2,3 parsellere ilişkin önerilen 0.90 emsale göre  ortalama daire büyüklüğü 125 m² olarak kabul edildiğinde 18 adet daire yapılabileceğinin belirlendiği, ancak söz konusu plan değişikliğinde bu sayı belirtilmediğinden yapılan plan değişikliğinin nüfus yoğunluğu artışını getirebileceği düşünülmektedir. 

Makamınızca uygun görülmesi halinde ; Kırkkonaklar   Mahallesi imarın 28413 ada 1,2,3 nolu parsellerde Ankara İmar Yönetmeliğinin 39. maddesine göre teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında  Belediye Meclisimizin  06.06.2011 gün ve 460 sayılı kararında “Söz konusu parsellerde öngörülen yapı yaklaşma ve yola yaklaşma mesafeleri Ankara İmar Yönetmeliğinin 30/2 ve 38/3 maddelerine uymadığından, hmax ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden uygun hale getirilmesi halinde değerlendirileceğinden dosyanın müdürlüğüne iadesine” şeklinde karar verilmesi  üzerine Hmax=34.50 m.  yerine Hmax=30.50 m.  olarak yapılan değişikliğe ilişkin  Belediyemiz meclisinde yeniden 3194 ve 5216 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikleri uyarınca görüşülüp bir karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Kırkkonaklar Mahallesi 28413 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yapı yaklaşma mesafelerinin Ankara İmar Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi koşulu ile teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 691                             09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Dikmen Akpınar Mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle oluşan riskli durumların giderilmesi için her türlü girişimde bulunulması, belediyemizce alınabilecek tedbirlerin acilen yerine getirilmesi hususlarında Başkanlık Makamı ve Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına ilişkin İmar Komisyonunun 09.09.2011 gün ve 51 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 08 Eylül 2011 gün ve 662 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Dikmen Akpınar Mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle oluşan riskli durumların giderilmesi için her türlü girişimde bulunulması, belediyemizce alınabilecek tedbirlerin acilen yerine getirilmesi hususlarında Başkanlık Makamı ve Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.09.2011 gün ve 20678 Sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 61.gündem maddesinde yer alan Akpınar Mahallesi 820.sokak ve 826.sokakta toprak kayması nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması hakkında verilen önergenin aynı içerikte olmaları nedeniyle birleştirilerek komisyonumuzca incelendi.

a) Konu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.09.2011 gün ve 20678 sayılı yazı metni:
“ Dikmen – Akpınar Mahallesinde yer alan 25893- 25894-25896- 25897- 25898- 25899-25900- 26026- 26027- 26028- 26029- 26030- 26031- 26032- 26033- 26038- 28032- 28033- 28034- 28035- 28051 sayılı adaların tüm parsellerinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.1988 gün ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Dikmen I.Etap Nazım İmar Planları ve 81008- 21021 sayılı parselasyon planlarına göre yapılaşmaya açılan alanlar üzerine, son dönemde yağan şiddetli yağmurlardan ve yer altı sularının hareketlenmesinden kaynaklı olduğu düşünülen riskli olabilecek bazı toprak hareketleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle sözkonusu bölge adalarının içerisinde sayılan 26026 adanın yapılaşmış bulunan parsellerinde ikamet edilen binalarda önemli riskler oluşmuştur. Oluşan bu riskli durumlar İnşaat Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu (Ek.2) raporlarının sonuç ve öneriler bölümünde belirtilmiştir.

Adı geçen bölgedeki yapılarda oturan şahısların değişik tarihlerde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarına verdikleri şikayet dilekçelerinden ve dilekçe ekindeki İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odaları tarafından hazırlanan bahse konu raporlardan da anlaşılacağı üzere, bölgede oluşan bu risklere karşı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca sözkonusu bölgede tehlike oluşabilecek yapılarla ilgili olarak Meslek Odalarının raporlarında belirtilen öneriler doğrultusunda, ilgililerine yazılı olarak gerekli uyarı ve ikazlar yapılmış olup (Ek 3), adı geçen hususlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve A.S.K.İ. Genel Müdürlüğüne gerekli çalışmaların ve tetkiklerin yapılması hususunda resmi yazışmalar yapılmıştır. (Ek 4)

Bölge üzerindeki jeolojik hareketliliğin geometrisinin anlaşılabilmesi ve geleceğe yönelik risklerin öngörülmesi ve bu yolla yöre sakinlerinin can ve mal güvenliğinin korunması açısından İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce gerekli incelemeler iki ayrı çalışma kapsamında hızla yaptırılmış bulunmaktadır. Buna göre ilk çalışma; İmar Müdürlüğü Harita Birimimizce yapılan 04.08.2011 ile 22.08.2011 tarihleri arasındaki muhtelif zamanlarda 26026 ada üzerindeki yatay ve düşey hareketlerin izleme-ölçümleme çalışmaları olmuş ve elde edilen bilimsel veriler bir teknik rapora dönüştürülmüştür (Ek 5). Yaptırılan bir diğer çalışma ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün gerekli gördüğü jeolojik ve jeoteknik incelemenin arazi üzerinde sondajlar yapılarak ilerletilmesi yönünde olmuştur. Bu çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup, açılan

KARAR NO : 691                               09 EYLÜL 2011

sondaj kuyularından elde edilen bulgular ile bir ön inceleme raporu tanzim edilerek 25.08.2011 tarihinde İdaremize teslim edilmiş bulunmaktadır (Ek 6). Ancak bu çalışmaların nihai olarak raporlanması sondaj kuyuları içerisinde halen devam etmekte olan sismik ölçümlerinin tamamlanması sonrasında olabilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında ve yağış mevsiminin de yaklaşması sebebiyle can ve mal güvenliğini etkileyecek ve telafisi güç sonuçlara neden olabileceğinden, ilgili kanunların amir hükümleri gereği, özellikle 26026 adada yer alan binaların ve yine gerek duyulması halinde çevresindeki diğer ada ve parsellerdeki binaların da tahliyesinin sağlanması için mevzuatın görev ve sorumluluk yüklediği kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılması, binalarını tahliye etmek zorunda kalacak kişilere gerekli görüldüğünde ilgililerine 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde yardım yapılabilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunularak mağdur olacakların mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü girişimde bulunulması, can ve mal güvenliğine ait belediyemizce alınabilecek tedbirlerin acilen yerine getirilmesi hususunda Başkanlık Makamı ve Belediyemiz Encümeninin yetkili kılınması amacı ile konunun değerlendirilmek üzere makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini OLUR’larınıza arz ederim. “

“Çankaya Belediye Meclisimizin 08 Eylül 2011 gün ve 662 sayılı ara kararı;

Dikmen Akpınar Mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle oluşan riskli durumların giderilmesi için her türlü girişimde bulunulması, belediyemizce alınabilecek tedbirlerin acilen yerine getirilmesi hususlarında Başkanlık Makamı ve Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.09.2011 gün ve 20678 Sayılı yazısı ile MHP Grubu Meclis Üyelerinin vermiş oldukları Akpınar Mahallesi 820.sokak ve 826.sokakta toprak kayması nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması hakkındaki önerge dosyası birleştirilerek, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
Şeklindedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Çankaya Belediye Meclisinin 08.09.2011 gün ve 662 sayılı ara kararı ile önerge değerlendirildi. Dikmen Akpınar Mahallesinde meydana gelen toprak kaymasında oluşan risklerin, can ve mal güvenliğini etkileyecek ve telafisi güç sonuçlara neden olabileceğinden, ilgili kanunların amir hükümleri gereği, özellikle 26026 adada yer alan binaların ve yine gerek duyulması halinde çevresindeki diğer ada ve parsellerdeki binaların da tahliyesinin sağlanması için mevzuatın görev ve sorumluluk yüklediği kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılması, binalarını tahliye etmek zorunda kalacak kişilere gerekli görüldüğünde ilgililerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde yardım yapılabilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunularak mağdur olacakların mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü girişimde bulunulması, can ve mal güvenliğine ait belediyemizce alınabilecek tedbirlerin acilen yerine getirilmesi hususunda Başkanlık Makamı ve Belediyemiz Encümeninin yetkili kılınması hususunda hazırlanan teklifin aynen kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                                        Kâtip                                Kâtip
H.Bülent TANIK                                Belma KALAÇ                    Erdoğan TENÇ 


    T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 620                       05 EYLÜL 2011

- K  A  R  A  R   -

Polonya’da düzenlenecek olan CEMR – Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Yönetim Kurulu Toplantısı ve “Avrupa Vatandaşları, Avrupa Hemşerilik ve Eşleştirme Kongresi”ne, Belediyemizi temsilen konuşmacı olarak Belediye Başkanımız Bülent TANIK’ın katılımları ve 27 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında görevli sayılmaları hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 906 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 76 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“CEMR – Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin 04 Mayıs 2011 tarihli yazısında; Polonya Kentler Birliği ve Rybnik kentinin daveti ile Polonya’nın Rybnik kentinde 29 Eylül – 01 Ekim 2011 tarihlerinde “Avrupa Vatandaşlar, Avrupa Hemşirelik ve Eşleştirme Kongresi” düzenleneceği bildirilerek bu toplantıya Belediye Başkanımızın katılımı talep edilmiştir.(Ek 1) Ayrıca, bu toplantı ile bağlantılı olarak 28 Eylül 2011 tarihinde Varşova’da yönetim kurulunun toplantısına Belediye Başkanımızın CEMR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılımları da beklenmektedir.

Polonya Cumhurbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Başkanı himayesinde yapılacak olan kongre Avrupa Komisyonu finansal desteği ile gerçekleştirilecek olup bu kapsamda Belediye Başkanımız Bülent TANIK‘ın tüm masraflarının kongreyi düzenleyen organizasyon tarafından karşılanacağı bildirilmiştir.

300’den fazla Avrupalı paydaşın bir araya geleceği Kongre’nin amacı vatandaşlar, belediyeler arasındaki ortaklıkların yanı sıra Vatandaşlar Programı’nın Avrupa’nın geleceği üzerindeki etkisinin vizyonlarını tartışmaktır. Bu çerçevede, Kongre’nin 2.günü olan 30 Eylül 2011 Cuma günü Belediye Başkanımız Bülent TANIK’ın “Eşleştirme: Avrupalıları bir araya getiren köprüler” atölyesinde konuşma yapması teklif edilmiş ve bu teklif Belediye Başkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Polonya’da düzenlenecek olan CEMR – Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Yönetim Kurulu toplantısına ve “Avrupa Vatandaşlar, Avrupa Hemşirelik ve Eşleştirme Kongresi”ne Belediyemizi temsilen konuşmacı olarak Belediye Başkanımız Bülent TANIK’ın katılımları ve 27 Eylül – 02 Ekim 2011 tarihleri arasında görevli sayılmaları hususunda karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Polonya’da düzenlenecek olan CEMR – Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Yönetim Kurulu Toplantısı ve “Avrupa Vatandaşları, Avrupa Hemşerilik ve Eşleştirme Kongresi”ne, Belediyemizi temsilen konuşmacı olarak Belediye Başkanımız Bülent TANIK’ın katılımları ve 27 Eylül – 02 Ekim 2011 tarihleri arasında görevli sayılmaları hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                               Kâtip                                          Kâtip
H.Bülent TANIK                     Sabriye FEYZİOĞLU                       Erdoğan TENÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 654                                 07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Beytepe III.Toplu Konut Alanı İmar Planı Plan Notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1182 arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 50 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18787 Sayılı Beytepe III.Toplu Konut Alanı İmar Planı Plan Notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1182 arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 618 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:
“ Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü’nün 11.05.2011 tarihli yazısı ile Beytepe 3.Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 785 sayılı Kararı ile onaylandığı bildirilmektedir (Ek-1).

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 785 sayılı Kararı incelendiğinde (Ek-2);
    
1/5000 ölçekli “Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişme Bölgesi 1 Beytepe-Çayyolu Köyleri ve Çevresi Nazım İmar Planının” Belediye Meclisimizin 15.11.2001/624 sayılı kararı ve 15.07.2002/366 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilerek (Ek-3),
“Nazım imar planının konusu olabilecek önerilere ilişkin yapılan değerlendirmede, konut ve nüfus sayısını artıracak öneriler uygun olmayıp, konfora yönelik olmak üzere mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının 14 nolu plan notundaki PR1 (Beytepe III.Etap Toplu Konut Alanıyla) ilgili kısmın;
-“PR1” işaretli alanda (Beytepe III.Etap Toplu Konut Alanı); Brüt Yoğunluk 60 kişi/ha, *Dubleks Konut Alanlarında Taks:0.25, Kaks:0.50, max.kat adeti:2 kat, min.parsel büyüklüğü 350m2,
*Katlı Konut Alanlarında Taks:0.30, Kaks:1.30, hmax:serbest, min.parsel büyüklüğü 3500 m2, toplam inşaat alanının min.%20’si kadarı zeminde ticaret kullanımı ayrılacak,
*Teras Konutlarda Taks:0.25, Kaks:0.50, Max.Kat Adeti:2 kat, min.parsel büyüklüğü 350 m2 olacaktır şeklinde düzenlenmesine ilişkin olarak nazım imar planı plan notu revizyonu hazırlandığı,
Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu revizyonu önerisinin sadece H:6.50 olan yüksekliğinin H:2 kat, H:21.50 ve H:24.50 m. olan yüksekliklerinin H:serbest yapılması diğerlerinin “reddi” suretiyle “tadilen onay”ına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.” Denilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliğinin (Ek-4) Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 785 sayılı Kararı ile onaylanması üzerine 1/1000

KARAR NO : 654                                 07 EYLÜL 2011

ölçekli plan notlarında da 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları doğrultusunda değişiklik yapılması gerekliliği doğmuştur.

1/1000 ölçekli Beytepe III. Toplu Konut Alanı uygulama imar planı ile ilgili Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme;
  
Beytepe III. Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz Meclisinin 08.12.2004 tarih ve 404 sayılı Kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında dubleks konut alanlarında, katlı konut alanlarında ve ticaret+katlı konut alanlarında yapı yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin plan notu değişikliği mevcut 1/1000 ölçekli plan notları da değerlendirilerek 1182 arşiv numarası ile “Beytepe III Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği” hazırlanmıştır. Bu kapsamda, dubleks konut alanı, katlı konut alanı ve ticaret+katlı konut alanında 1/5000 ölçekli planda yapılan değişiklikler doğrultusunda maksimum yapı yüksekliklerinin yerine maksimum kat adeti belirlenmiş, Ünite Spor Alanları, Pazar Alanı, Sosyal Donatı Alanlarının (Temel Eğitim ve Lise Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Kreş, Karakol, Sosyo-Kültürel Tesis Alanları, İdari Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları ve Kentsel Altyapı Alanlarında) yapı yükseklikleri ise; maksimum yapı yüksekliği yerine maksimum kat adeti belirtilmek sureti ile yeniden düzenlenmiştir.

Beytepe III Toplu Konut Alanı uygulama imar planı plan notlarında; dubleks konut alanları, katlı konut ve ticaret+katlı konut alanlarında ada bazında uygulamalarda kitleler arası yapı yüksekliği “h” olarak belirlenmiştir. Ancak, katlı konut alanlarında ve ticaret+katlı konut alanlarında ada bazı uygulamalarda kitleler arası mesafenin “h” olması; uygulama aşamasında parsellere kitlelerin yerleşimini güçleştirmekte ve uygun mimari çözümlemeleri de sağlayamadığından bölgede yapılaşmalara bugüne değin geçilememiştir. 1/5000 ölçekli planda yapılan değişiklikle katlı konut ve ticaret+katlı konut alanlarında yapı yüksekliklerinin serbest bırakılması bu konuda yaşanan sıkıntıları daha da artıracağından ada bazında yapılan uygulamalarda kitleler arası mesafenin h/2 olmasının uygun olacağı, yine dubleks konut alanlarında; bir parselde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arası mesafe h olmakla birlikte, ada bazı uygulamalarında mevcut plan notları gereği yapı kat adetinin 4 kata kadar çıkabileceği değerlendirildiğinde yapılar arası mesafenin h/2 olmasının uygun olacağı,

Ayrıca;
1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları değişikliği gereği 1/1000 ölçekli plan notlarında yapılan değişiklikler dışında uygulama aşamasında sıkıntılara yol açan 8.7 (8.7.1.- 8.7.1.1.- 8.7.1.2.-8.7.2) ve 8.8. no.lu; birden fazla adada teklif sunulması halinde inşaat alanı transferleri yapılabileceği ve buna ait yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin plan notlarının kaldırılmasının uygun olacağı,
Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselerinden oluşan alanlarda ise kamulaştırma bedelinin belediye ve ilgili kurum ve kuruluşlara getireceği maddi külfet değerlendirilerek, parsel maliklerinin KOP alanları üzerinde kalan hisselerini bedelsiz terk/hibe etmeleri halinde inşaat alanlarının %10 artırılacağına dair yeni bir plan notu eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

1/1000 ölçekli Beytepe III Toplu Konut Alanı İmar Planı’nda değişiklik yapılması gereken mevcut plan notları aşağıdaki şekildedir:

8.Dublex Konut Alanlarında;

8.1.Min parsel büyüklüğü:350m2, max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Hmax:7.00 m.dir.

8.3.Dublex konut alanlarında istenildiği taktirde Teras Evler düzenlenebilir. “T” işaretli konut alanlarında yapılacak konutların teraslanması zorunludur. Bu alanlarda E:0.50, Hmax:3.50 m.dir.

KARAR NO : 654                                 07 EYLÜL 2011

8.4.700 m2’den küçük olarak oluşturulan her parselde bir adet konut yer alabilir. Max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Hmax:7.00 m.dir.

8.5.700 m2 ve daha büyük parsellerde konut sayısı;+0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 175 m2.ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tam sayıya tamamlanarak bulunacaktır. Belirlenen adedin altında konut yapılabilir. Bu tür parsellerde yapılan uygulamalar ada bazı uygulama olarak değerlendirilemez. Max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Hmax:7.00 m.dir.

8.6.Ada bazı uygulama yapılması halinde konut sayısı; ada senet yüzölçümünün Kaks:0.50 ile çarpılması ile elde edilen ve +0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 165 m2’ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tam sayıya tamamlanarak bulunacaktır. Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre toplam inşaat alanları 0.10 oranında artırılabilir ve bu alanlar Hmax:12.50 m. olacak şekilde projelendirilebilir. Ada bazı uygulama yapılan alanlar ifraz edilemez, ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğünce kabul edilecek peyzaj projesinin önerdikleri dışında parseller arasında ayırıcı bahçe duvarı, çit vb. tesisler yapılamaz.

8.7. Birden fazla adada teklif sunulması halinde;
8.7.1. İnşaat alanı transferleri;
8.7.1.1.Birden fazla adanın kentsel tasarım projesine dayalı olarak birlikte projelendirilmesi halinde adalar üzerindeki inşaat emsali; “Min.Kaks:0.15’ten az”, Max.Kaks:1.00’dan fazla olmamak ve Hmax:12.50m. olmak koşulu ile adalar arasında inşaat alanı transferi yapılabilir.
8.7.1.2.Hazırlanacak kentsel tasarım projeleri; iki veya üç komşu imar adasının birlikte projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğünce, üçten fazla imar adasının birlikte projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğü ve Ankara büyükşehir imar dairesi başkanlığınca uygun görülmek koşulu ile onanır.
8.7.2. Onanan kentsel tasarım projesinde belirlenen inşaat alanı toplam konut sayısı vb. yapılaşma koşulları parselasyon planına adalar üzerine “inşaat hakları transfer edilmiştir.” Şerh konulmak sureti ile işlenecektir.
8.8. Maksimum inşaat emsali aşılmamak şartıyla; konut adalarında 8.7 no.lu plan notu esas alınarak değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yapılabilir.

9. Katlı Konut Alanlarında;
 
9.1. Max.Taks: 0.30, Max.Kaks: 1.30, Hmax: 21.50m. min.parsel büyüklüğü:3000 m2’dir. Parsel üzerindeki konut sayısı parsel senet yüzölçümünün Kaks:1.30 ile çarpılması ile elde edilen ve +0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 150 m2.ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tamsayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır.

10.Ticaret+Katlı Konut Alanlarında;
10.1. Max.Taks: 0.30, Max.Kaks: 1.50, Hmax: 24.50m. min.parsel büyüklüğü: 3500m2’dir. Toplam inşaat emsalinin E: 1.30 kadarı konut, E:0.20 kadarı zeminde ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel üzerindeki konut sayısı konut inşaat alanının 150 m2.ye bölünmesi ile elde edilen sayıdan fazla olamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tamsayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır.

12.Yapı Yaklaşma Mesafeleri;
12.1.Dublex Konut Alanlarında;

KARAR NO : 654                        07 EYLÜL 2011
 
12.1.3.Ada bazı uygulamalarda plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapılar arasında minumum h kadar mesafe bırakılacaktır. Adalarda farklı
yükseklikte kitle düzenlenmesi halinde yapılar arası mesafe yüksek kitlenin yüksekliğinden az olamaz.
12.2.Katlı Konut ve Ticaret+Katlı Konut Alanlarında;
12.2.2.Ada bazı uygulamalarda farklı yükseklikte kitle düzenlenmesi halinde yapılar arası mesafe yüksek kitlenin yüksekliğinden az olamaz.
14.5.Ünite Spor Alanlarında; E:0.05, Hmax:7.00 m. olacaktır. Semt spor alanlarında E:0.10 olup, hmax. proje özelliklerine göre belirlenecektir. Semt spor alanlarında açık-kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları, stadyum vb. yapılar yer alacaktır.

16.Pazar Alanında;
Bu alanda Emsal:0.20 olup, Hmax:3.50m.dir.

17.Sosyal Donatı Alanlarında;
17.1.Temel Eğitim ve Lise Alanlarında E:1.00, Hmax:16.50m. olacaktır.
17.2.Sağlık Tesisi Alanında; E:0.60, Hmax:7.00m. olup, Semt Sağlık Tesisi Alanında; E:1.00 Hmax:proje özelliklerine göre belirlenecektir.
17.3.Kreş, karakol, sosyo-kültürel tesis alanlarında E:0.60, Hmax:7.00m. olacaktır.
17.5.İdari Tesis Alanlarında E:0.60, Hmax:7.00m. olup, resmi kurumlar resmi banka gibi kuruluşlara ait hizmet binaları, muhtarlık binası vb. yer alabilir.
17.6.Belediye Hizmet Alanları ve Kentsel Altyapı Alanlarında E:0.60, Hmax:7.00m. olup, belediyeye ait danışma ve hizmet birimleri, itfaiye, su deposu, trafo, reglaj istasyonu yer alabilir.
                   
1/1000 ölçekli Beytepe III Toplu Konut Alanı İmar Planı plan notlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

8.Dublex Konut Alanlarında;
8.1.Min parsel büyüklüğü:350m2, max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır.
8.3.Dublex konut alanlarında istenildiği taktirde Teras Evler düzenlenebilir. “T” işaretli konut alanlarında yapılacak konutların teraslanması zorunludur. Bu alanlarda E:0.50, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır.
8.4.700 m2’den küçük olarak oluşturulan her parselde bir adet konut yer alabilir. Max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır.
8.5.700 m2 ve daha büyük parsellerde konut sayısı;+0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 175 m2.ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını
aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tam sayıya tamamlanarak bulunacaktır. Belirlenen adedin altında konut yapılabilir. Bu tür parsellerde yapılan uygulamalar ada bazı uygulama olarak değerlendirilemez. Max.Taks:0.25, Max.Kaks:0.50, Kat adeti maksimum 2 kat’dır.
8.6.Ada bazı uygulama yapılması halinde konut sayısı; ada senet yüzölçümünün Kaks:0.50 ile çarpılması ile elde edilen ve +0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 165 m2’ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tam sayıya, 0.5.in altında ise bir alt tam sayıya tamamlanarak bulunacaktır. Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre toplam inşaat alanları 0.10 oranında artırılabilir ve bu alanlar Kat adeti maksimum 4 kat olacak şekilde projelendirilebilir. Ada bazı uygulama yapılan alanlar ifraz edilemez, ilgili ilçe belediyesi

KARAR NO : 654                                  07 EYLÜL 2011

imar müdürlüğünce kabul edilecek peyzaj projesinin önerdikleri dışında parseller arasında ayırıcı bahçe duvarı, çit vb. tesisler yapılamaz.

9. Katlı Konut Alanlarında;
9.1.Max.Taks:0.30, Max.Kaks:1.30, Hmax:serbest, min.parsel büyüklüğü:3000 m2’dir. Parsel üzerindeki konut sayısı parsel senet yüzölçümünün Kaks:1.30 ile çarpılması ile elde edilen ve +0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 150 m2.ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tamsayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır.

10.Ticaret+Katlı Konut Alanlarında;
10.1.Max.Taks:0.30,Max.Kaks:1.50,Hmax:serbest,min.parselbüyüklüğü:3500m2’dir. Toplam inşaat emsalinin E:1.30 kadarı konut, E:0.20 kadarı zeminde ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel üzerindeki konut sayısı konut inşaat alanının 150 m2.ye bölünmesi ile elde edilen sayıdan fazla olamaz. Konut sayısı; bulunan sayının ondalık kısmı 0.5 ve üstü ise bir üst tamsayıya, 0.5.in altında ise bir alt tamsayıya tamamlanarak bulunacaktır.
12.Yapı Yaklaşma Mesafeleri;
12.1.Dublex Konut Alanlarında;
12.1.3.Ada bazı uygulamalarda plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapılar arasında minumum h/2 kadar mesafe bırakılacaktır. Adalarda farklı yükseklikte kitle düzenlenmesi halinde yapılar arası mesafe yüksek kitlenin yüksekliğinin  yarısından az olamaz.
12.2.Katlı Konut ve Ticaret+Katlı Konut Alanlarında;
12.2.2.Ada bazı uygulamalarda farklı yükseklikte kitle düzenlenmesi halinde yapılar arası mesafe yüksek kitlenin yüksekliğinin yarısından az olamaz.

14.5.Ünite Spor Alanlarında; E:0.05, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır. Semt spor alanlarında E:0.10 olup, hmax. proje özelliklerine göre belirlenecektir. Semt spor alanlarında açık-kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları, stadyum vb. yapılar yer alacaktır.

16.Pazar Alanında;
Bu alanda Emsal:0.20 olup, Kat adeti maksimum 2 kat’tır.

17.Sosyal Donatı Alanlarında;
17.1.Temel Eğitim ve Lise Alanlarında E:1.00, Kat adeti maksimum 5 kat olacaktır.
17.2.Sağlık Tesis Alanında; E:0.60, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır. Semt Sağlık Tesisi Alanında; E:1.00 Hmax:proje özelliklerine göre belirlenecektir.
17.3.Kreş, karakol, sosyo-kültürel tesis alanlarında E:0.60, Kat adeti maksimum 2 kat olacaktır.
17.5.İdari Tesis Alanlarında E:0.60, kat adeti maksimum 2 kat olup, resmi kurumlar resmi banka gibi kuruluşlara ait hizmet binaları, muhtarlık binası vb. yer alabilir.
17.6.Belediye Hizmet Alanları ve Kentsel Altyapı Alanlarında E:0.60, kat adeti maksimum 2 kat olup, belediyeye ait danışma ve hizmet birimleri, itfaiye, su deposu, trafo, reglaj istasyonu yer alabilir.  
18.Parsel malikleri Kamu Ortaklık Payı (KOP) üzerinde kalan hisselerini kamuya bedelsiz terk/hibe etmeleri halinde konut sayısı sabit kalmak kaydı ile inşaat alanları %10 oranında artırılacaktır.

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Beytepe III.Toplu Konut Alanı İmar Planı Plan Notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1182 arşiv nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


            T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 650                       07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Beytepe Mahallesi Kd.68 parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında İmar Komisyonunun 17.08.2011 gün ve 46 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2011 gün ve 18768 Sayılı Beytepe Mahallesi Kd.68 parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 05.08.2011 gün ve 614 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“  Müdürlüğümüz evrağına 07.06.2011 tarih ve 15515 sayı ile kayıtlı dilekçeli başvuru ile Kd. 68 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planının incelenerek Belediyemiz Meclisine sevk edilmesi istenilmektedir.
Yapılan incelemede;

Kd.68 no.lu parselin 23.100 m2 tapu senet yüzölçümünde mülkiyetinin S.S.Ayyıldız Sancak Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olduğu, parselin onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunduğu ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı,

Kd.68 no.lu parselin kuzeyi ve doğusunun orman alanı ile çevrili olduğu,  batısı ve güneyinde konut alanlarının bulunduğu, batısında TAKS:0.20, KAKS:0.40 yapılaşma koşullarındaki konut alanlarının devamında Beytepe III Toplı Konut Alanı uygulama imar planı kapsamında TAKS:0.25 KAKS:0.50 yapılaşma koşullarında konut alanlarının bulunduğu,

Beytepe Kadastro 68 no.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 gün ve 1130 sayılı kararı ile onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 1130 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Kd. 68 no.lu parselin bir bölümünün konut kullanımına bir bölümünün park alanı kullanımına ayrıldığı, park alanı ile konut alanının ise 10m.lik taşıt yolu ile ayrıldığı, plan notları olarak 11 adet plan notunun bulunduğu, bunlar;

KARAR NO : 650                       07 EYLÜL 2011

1- Konut alanlarında inşaat emsali E:1.00, hmax:serbest olacaktır. (Max.76 adet konut yapılacaktır.) Maksimum konut sayısını aşmamak kaydı ile değişik büyüklükte konut projelendirilebilir.
2- Bloklarda +0.00 kotu kitle köşe kotlarının ortalaması veya bina giriş aksına isabet eden tabi zemin kotudur, bu seçim mimari proje müellifince yapılacaktır.
3- Zemin katlar +1.50 m.de tertip edilebilir.
4- Yapı yaklaşma sınırları içinde veya dışında; toplam 40 m2.yi geçmeyen, güvenlik ve giriş-çıkış kontrol kulübeleri ile blokların zemin veya bodrum katlarında; binaya ait sosyal tesisler, bina yönetimi, toplantı salonu, güvenlik, kapıcı dairesi, çocuk oyun odaları, bina giriş holleri vb. ile binalarda her bağımsız bölümün brüt alanının %8.i kadar kat bahçesi (katta ortak olarak veya ayrı ayrı olabileceği gibi, balkon önleri veya daire cephelerinde) yapılabilir. Bu alanlar ile +0.00 kotu altında yapılacak 1. bodrum kat emsal hesabına dahil edilmez.
5- Bloklar arasında H mesafesi aranmayacaktır.
6-Bloklarda; ortak kullanım alanları, tüm balkonlar, tüm merdivenler, kat holleri, kat koridorları, yangın güvenlik holleri, asansör boşlukları, tesisat katları ve katlarda teknik odalar, tesisat odalar, tesisat şaftları, çöp toplama odaları, sayaç yerleri yapılabilir, bu alanlar emsal hesabına dahil edilmez.
7-Yapı yaklaşma sınırları içinde veya dışında bina siperlikleri, yolla bağlantılı giriş köprüleri, merdivenler, rampalar yapılabilir, otopark giriş rampalarının genişlikleri 3.00m.den fazla yapılabilir.
8-Parselde +3.00m.yi geçmeyen kazı, dolgu ve tesviyeler yapılabilir. +3.00m.yi geçen kazı, dolgu ve tesviyeleri kabule ilgili belediyenin imar birimi yetkilidir.
9-Otopark ihtiyacı parsel dahilinde karşılanacaktır. Kapalı otoparklar yapı yaklaşma sınırları içerisinde, tesviye edilmiş veya tabi zemin üzerinde veya altında yapılabilir.
10-Planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Ankara Belediyesi İmar Yönetmeliği geçerlidir.
11-Gelişme konut alanlarının kuzeydoğu ve güneydoğu ucundaki orman sınırı içerisinde kalan alanlar ile diğer park ve yollar(DOP) bedelsiz terk edilecektir. Şeklindedir.

1/1000 ölçekli plan teklifinde Kd.68 no.lu parselin bir bölümünün konut, bir bölümünün park alanı olarak düzenlendiği, park alanı ile konut alanının 10m.lik taşıt yolu ile ayrılarak park alanı etrafında 10m.lik taşıt yolunun devam ettiği, konut alanında yapılaşma koşullarının E:1.00, hmax:serbest olarak max.konut sayısının 76 olarak, yapı yaklaşma mesafelerinin ise parselin kuzeyinden ve doğusundan 5m., güneyinden ve batısından ise 10m. olarak belirlendiği,
1/1000 ölçekli plan teklinde 11 adet plan notu bulunduğu, bunlar;
1- Yollar ve yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Gelişme konut alanlarının kuzeydoğu ve güneydoğu ucundaki orman sınırı içerisinde kalan alanlar ile diğer park ve yollar(DOP) bedelsiz terk edilecektir.
2- Konut alanlarında inşaat emsali E:1.00, hmax:serbest olacaktır. (Max.76 adet konut yapılacaktır.) Maksimum konut sayısını aşmamak kaydı ile değişik büyüklükte konut projelendirilebilir.
3- Bloklarda +0.00 kotu kitle köşe kotlarının ortalaması veya bina giriş aksına isabet eden tabi zemin kotudur, bu seçim mimari proje müellifince yapılacaktır.
4- Zemin katlar +1.50 m.de tertip edilebilir.
5-Yapı yaklaşma sınırları içinde veya dışında; toplam 40 m2.yi geçmeyen, güvenlik ve giriş-çıkış kontrol kulübeleri ile blokların zemin veya bodrum katlarında; binaya ait sosyal

KARAR NO : 650                        07 EYLÜL 2011

tesisler, bina yönetimi, toplantı salonu, güvenlik, kapıcı dairesi, çocuk oyun odaları, bina giriş holleri vb. ile binalarda her bağımsız bölümün brüt alanının %8.i kadar kat bahçesi (katta ortak olarak veya ayrı ayrı olabileceği gibi, balkon önleri veya daire cephelerinde) yapılabilir. Bu alanlar ile +0.00 kotu altında yapılacak 1. bodrum kat emsal hesabına dahil edilmez.
6- Bloklar arasında H mesafesi aranmayacaktır.
7-Bloklarda; ortak kullanım alanları, tüm balkonlar, tüm merdivenler, kat holleri, kat koridorları, yangın güvenlik holleri, asansör boşlukları, tesisat katları ve katlarda teknik odalar, tesisat odalar, tesisat şaftları, çöp toplama odaları, sayaç yerleri yapılabilir, bu alanlar emsal hesabına dahil edilmez.
8-Yapı yaklaşma sınırları içinde veya dışında bina siperlikleri, yolla bağlantılı giriş köprüleri, merdivenler, rampalar yapılabilir, otopark giriş rampalarının genişlikleri 3.00m.den fazla yapılabilir.
9-Parselde +3.00m.yi geçmeyen kazı, dolgu ve tesviyeler yapılabilir. +3.00m.yi geçen kazı, dolgu ve tesviyeleri kabule ilgili belediyenin imar birimi yetkilidir.
10-Otopark ihtiyacı parsel dahilinde karşılanacaktır. Kapalı otoparklar yapı yaklaşma sınırları içerisinde, tesviye edilmiş veya tabi zemin üzerinde veya altında yapılabilir.
11-Planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Ankara Belediyesi İmar Yönetmeliği geçerlidir.

Şeklinde olduğu tespitleri yapılmıştır.

1/1000 ölçekli plan teklifi kararları ve plan notları 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olup, plan açıklama raporunda söz konusu parselde 13860 m2 konut alanı, 4710 m2 açık yeşil alan ve 4530 m2 yol olarak ayrıldığı belirtilmektedir. Ancak öngörülen  max.76 konutta yaşayacak nüfus için gereken sosyal donatı alanlarından sadece yeşil alanın 1/1000 ölçekli plan teklifinde değerlendirilmiş olduğu, imar kanunun öngördüğü diğer sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise söz konusu alan için ayrılmadığı görülmektedir.

Ayrıca parselin batısında ve güneyinde yer alan konut adaları incelendiğinde, bu adaların 2 katlı dubleks konut kullanımında ve TAKS:0.20 KAKS:0.40 inşaat yapılaşma koşullarında olduğu, yine Beytepe III Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında bölgedeki diğer konut alanlarındaki yapılaşma koşulunun TAKS:0.25 KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. Kd. 68 sayılı parsele ise yakın çevresinde yer alan konut alanları için öngörülen inşaat yapılaşma hakkının üzerinde E:1.00 gibi inşaat yapılaşma koşulu getirildiği, ayrıca bölgedeki konut alanlarının iki katlı villa parseli olduğu, Kd. 68 parsele ise hmax: serbest yapılaşma hakkı tanındığı anlaşılmakta olup, Kd. 68 parselin 1/1000 ölçekli plan teklifinin öngördüğü yapılaşma koşulları ile çevre yapılaşmalar ile uyumsuzluk oluşturduğu değerlendirilmektedir. “

KARAR : Yukarıda özet metni çıkarılan; Beytepe Mahallesi Kd.68 parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, istemin kabulüne Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.
Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 693                                 09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfınca geri kazanım uygulaması kapsamında düzenleyeceği tiyatro etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 29 Eylül 2011 tarihinde ortaklaşa programlanmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 2354 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 2354   sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfının 09.09.2011 gün ve 2454 sayılı dilekçesi.
İlgide kayıtlı yazıda; Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfınca geri kazanım uygulaması kapsamında tiyatro oyunu sahneleneceğinden bahisle; sözkonusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Sözkonusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup, Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinin 29 Eylül 2011 tarihinde ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımızın ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfınca geri kazanım uygulaması kapsamında düzenleyeceği tiyatro etkinliğinin, Belediyemiz Yılmaz Güney Sahnesinde 29 Eylül 2011 tarihinde ortaklaşa programlanmasına ilişkin hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                              Kâtip                                 Kâtip                                                     H.Bülent TANIK                        Sabriye FEYZİOĞLU            Belma KALAÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 669                        08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -
                                                                  
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yerel yönetim çalışmalarının incelenerek, meclisimizin bilgilendirilmesi hakkında AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 5 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 592 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yerel yönetim çalışmalarının incelenerek, meclisimizin bilgilendirilmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yerel yönetim çalışmalarının incelenerek, meclisimizin bilgilendirilmesini rica ederiz.  ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 592 sayılı ara kararı;

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yerel yönetim çalışmalarının incelenerek, meclisimizin bilgilendirilmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 592 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yerel yönetim çalışmalarının incelenerek, meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 686                        09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Flamenko Ankara Derneğinin düzenleyeceği Uluslararası Flamenko Ankara Festivalinin 05 Ekim 2011 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde ortaklaşa programlanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2274 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2274 gün ve sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ:   05.08.2011 tarih ve 2277 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; “Flamenko Ankara Derneği, bu yıl 5.’si düzenlenecek Uluslararası Flamenko Ankara Festivali’ni daha önceki 3 festivalde olduğu gibi yine Belediyemiz ile ortak etkinlik olarak gerçekleştirmek istemektedirler.

Bu kapsamda festival için Yunanistan’dan gelecek grubun masrafları olarak belirlenen tutarın (yol+gösteri+konaklama masrafları olarak 9.500.TL- Dokuzbinbeşyüz Türk Lirası-) ve Çağdaş Sanatlar Merkezi Sahnesinin 05 Ekim 2011 tarihindeki gösteri için tahsisi ile broşür ve afişlerin basım işlerinin yapılması gerekmektedir.

Makamınızca uygun bulunması halinde; Uluslararası Flamenko Ankara Festivali’nin Belediyemiz ile ortak etkinlik olarak gerçekleştirilmesi ve söz konusu masrafların yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Flamenko Ankara Derneğinin düzenleyeceği Uluslararası Flamenko Ankara Festivalinin 05 Ekim 2011 tarihinde Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                          Katip                                                 Kâtip                              H.Bülent TANIK                             Sabriye FEYZİOĞLU                           Erdoğan TENÇ


         T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 666                             08 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir parkımıza, Norveç gençlik kampındaki katliamda hayatını kaybeden Türk kızı Gizem DOĞAN adının verilmesi hakkında İsimlendirme Komisyonunun 12.08.2011 gün ve 8 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2011 gün ve 602 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir parkımıza, Norveç gençlik kampındaki katliamda hayatını kaybeden Türk kızı Gizem DOĞAN adının verilmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Norveç’teki gençlik kampındaki katliamda ölen Türk kızımız Gizem DOĞAN adına bir park yapılmasını öneririz. “

Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2011 gün ve 602 sayılı ara kararı;

İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir parkımıza, Norveç gençlik kampındaki katliamda hayatını kaybeden Türk kızı Gizem DOĞAN adının verilmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 05.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05.08.2011 gün ve 602 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir parkımıza, Norveç gençlik kampındaki katliamda hayatını kaybeden Türk kızı Gizem DOĞAN adının verilmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


         T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 622                                 05 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Ankara İli Güdül ilçesi Yeşilöz Belediye Başkanlığına ait İtfaiye Aracının tamir ve bakım onarımının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Yasasının 75.maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanabilmesi ve gerektiğinde piyasadan yedek parça ile işçilik temini sağlanabilmesi hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 908 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2011 gün ve 2244 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: 03.06.2011 tarih ve 2010/431 sayılı İç Anadolu Belediyeler Birliği Yazısı;
İlgi yazıda Ankara/Yeşilöz Belediye Başkanlığına ait itfaiye aracının tamir ve bakım onarımının yapılması istenmektedir.

Belediyemizin bu tür talepleri olumlu karşılayarak bedelli veya bedelsiz temin etmesi 5393 sayılı Belediye Yasasının Diğer kuruluşlarla ilişkiler Bölümünün Madde 75 de Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlarla ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımının üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahalli İdareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç personel temin edebilir, denilmekte olup, buna göre Belediye Meclisi kararı alınması şartıyla mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle yapılacak işlemlere esas olmak üzere 5393 sayılı Belediye Yasasının 75.maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanabilmesi ve gerektiğinde piyasadan yedek parça ile işçilik temini sağlanabilmesi için yazımızın Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Ankara İli Güdül ilçesi Yeşilöz Belediye Başkanlığına ait İtfaiye Aracının tamir ve bakım onarımının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Yasasının 75.maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanabilmesi ve gerektiğinde piyasadan yedek parça ile işçilik temini sağlanabilmesi hakkında hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                              Kâtip                                       Kâtip                                      H.Bülent TANIK                           Sabriye FEYZİOĞLU                           Erdoğan TENÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 623                        05 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemize bağlı olarak faaliyete geçmesi planlanan Öveçler Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi binası ile İlkadım Mahallesinde bulunan Gündüz Çocuk Evi binalarının isim değişikliklerinin yapılması hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 909 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 11.08.2011 gün ve 2115 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.

“Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyete geçmesi planlanan Öveçler Mahallesindeki 754/1 parselde bulunan G.Ç.B.E binası ile Atayolu Sok. 7406/26 parselde yer alan G.Ç.B.E.’nin 75471 parselde bulunanın Deniz G.Ç.B.E. ve 7406/26 parselde bulunanın ise İlk Adım G.Ç.B.E.’nin isimleri olarak düşünülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; gerekli isim değişikliklerinin yapılabilmesi için Belediye Meclisince karar alınmak üzere yazımızın gerekli isim değişikliklerinin yapılabilmesi için Belediye Meclisince karar alınmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunda OLUR’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Belediyemize bağlı olarak faaliyete geçmesi planlanan Öveçler Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi binası ile İlkadım Mahallesinde bulunan Gündüz Çocuk Evi binalarının isim değişikliklerinin yapılması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde 37 üyenin katılımıyla oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                               Katip                                                Kâtip                              H.Bülent TANIK                             Sabriye FEYZİOĞLU                           Erdoğan TENÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 659                        07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

01 - 04 Eylül 2011 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi 1. HOY-TUR Uluslararası Dans Festivalinin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması hakkında Turizm – Kültür ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarının 19.08.2011 gün ve 6 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 597 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan 01 - 04 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi 1. HOY-TUR Uluslararası Dans Festivalinin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Bilindiği gibi, Hoy-Tur sayısız Türkiye ve Dünya şampiyonlukları bulunan bir dans topluluğumuzdur. Hoy-Tur’un bu başarısından yola çıkarak ev sahipliği yapacağımız Çankaya Belediyesi 1.Hoy-Tur Uluslar arası Dans Festivalinin 01 - 04 Eylül 2011 düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılmasını öneriyoruz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 597 sayılı ara kararı;

01-04 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi 1. HOY-TUR Uluslararası Dans Festivalinin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program – Turizm ile Kültür Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 597 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; 01 - 04 Eylül 2011 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi 1. HOY-TUR Uluslararası Dans Festivalinin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 656                             07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinin müsait bulunan 06.4.3.90 (Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kaleminden 3.000.000 TL ödeneğin İşletme Müdürlüğü bütçesinin 07.1.9.04 (Kamu Ortaklıkları) harcama kalemine aktarılması hakkında Hukuk ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarının 12.08.2011 gün ve 10 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2011 gün ve 608 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinin müsait bulunan 06.4.3.90 (Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kaleminden 3.000.000 TL ödeneğin İşletme Müdürlüğü bütçesinin 07.1.9.04 (Kamu Ortaklıkları) harcama kalemine aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.08.2011 gün ve 414 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.08.2011 gün ve 414 sayılı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“ İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 04.08.2011 tarih ve 613 sayılı yazısı
İlgi yazı ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bütçesinin müsait bulunan 06.4.3.90 (Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kaleminden 3.000.000 TL ödeneğin İşletme Müdürlüğü bütçesinin 07.1.9.04 (Kamu Ortaklıkları)  harcama kalemine aktarılması istenmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, söz konusu aktarmanın yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havale edilmesini arz ederim.” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2011 gün ve 608 sayılı ara kararı;
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinin müsait bulunan 06.4.3.90 (Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kaleminden 3.000.000 TL ödeneğin İşletme Müdürlüğü bütçesinin 07.1.9.04 (Kamu Ortaklıkları) harcama kalemine aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.08.2011 gün ve 414 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 0.08.2011 gün ve  sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinin müsait bulunan 06.4.3.90 (Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri) harcama kaleminden 3.000.000 TL ödeneğin İşletme Müdürlüğü bütçesinin 07.1.9.04 (Kamu Ortaklıkları) harcama kalemine aktarılması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 624                        05 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

İtalya Büyükelçiliğinin “Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası” kapsamında gerçekleştirmek istediği konser ve film gösterimleri etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3-4-5-6 Ekim 2011 tarihlerinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 910 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.08.2011 gün ve 2212 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: İtalya Büyükelçiliği’nce 22.06.2011 gün ve 1618 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; İtalya Büyükelçiliği’nce 2011 yılı Ekim ayı içerisinde “Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası” kapsamında, konser ve film gösterimleri etkinliği gerçekleştirilmek istenildiğinden bahisle Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 3,4,5,6 Ekim 2011 tarihlerinde ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; İtalya Büyükelçiliğinin “Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası” kapsamında gerçekleştirmek istediği konser ve film gösterimleri etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 3-4-5-6 Ekim 2011 tarihlerinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

MeclisBaşkanı                               Katip                                               Katip                                              H.Bülent TANIK                        Sabriye FEYZİOĞLU                           Erdoğan TENÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 665                                 08 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Kadına yönelik şiddeti içeren konularda kadınlara eğitim programlarının, TODAM’lar kanalıyla 2011 Ekim ayı itibariyle başlatılması hakkında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 5 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2011 gün ve 601 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Kadına yönelik şiddeti içeren konularda kadınlara eğitim programlarının, TODAM’lar kanalıyla 2011 yılı Ekim ayından itibaren başlatılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Kadına yönelik şiddeti içeren konularda kadınlara eğitme amaçlı eğitim programlarının, TODAM’lar eliyle Ekim ayından itibaren başlatılmasını öneririz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2011 gün ve 601 sayılı ara kararı;

Kadına yönelik şiddeti içeren konularda kadınlara eğitim programlarının, TODAM’lar kanalıyla 2011 yılı Ekim ayından itibaren başlatılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 05.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05.08.2011 gün ve 601 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Kadına yönelik şiddeti içeren konularda kadınlara eğitim programlarının, TODAM’lar kanalıyla 2011 yılı Ekim ayından itibaren başlatılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


            T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 689                                       09 EYLÜL 2011

- K  A  R  A  R   -

22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik çerçevesine uygun olarak hazırlanan iptal-ihdas kadro cetvelleri hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.09.2011 gün ve 5188 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.09.2011 gün ve 5188 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik çerçevesine uygun olarak hazırlanan iptal-ihdas kadro cetvelleri hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.

Teklifimiz Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclis kararı alınmak üzere, yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; 22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik çerçevesine uygun olarak hazırlanan iptal-ihdas kadro cetvelleri ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                          Kâtip                                      Kâtip
H. Bülent TANIK                              Sabriye FEYZİOĞLU                     Belma KALAÇ


            T.C
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 688                                       09 EYLÜL 2011

- K  A  R  A  R   -

Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.09.2011 gün ve 5187 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.09.2011 gün ve 5187 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan, personel kadrolarının, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince iptal edilmesi gerekmektedir.

Ekli listede belirtilen memur ve işçi personel kadrolarının iptali konusunda, Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere, yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim. ”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Belediyemiz emrinde 657 sayılı ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta iken, emekliye ayrılan, naklen giden veya istifa eden memur ve işçi kadrolarının iptali ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                      Kâtip                                     Kâtip
H. Bülent TANIK                          Sabriye FEYZİOĞLU                     Belma KALAÇ


            T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 692                        09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemizin Kent-Kır Projesi kapsamında belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine katkı sunulması bakımından, Karahasanlı Mahallesi 1155 m² yüzölçümlü 185 parselin, Sınırlı Sorumlu Karahasanlı, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Yayla Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine; belirtilen projeler kapsamında kullanılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesinin (a) fıkrası “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (e) bendi hükümleri gereği, 25 yıl süre ile bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi ve işbirliği, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için 5393 Sayılı Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından gerekli onay alınarak işlem yapılmak üzere Başkanlık Makamı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 3239 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 3239 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: 24.08.2011 tarih ve 2556 kayıt nolu dilekçe.

Sınırlı Sorumlu Karahasanlı, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Yayla Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifin’den alınan ilgide kayıtlı yazıda;”Kırsal alanda Sosyal Destek Projesi (Süt sığırcılığı, Koyunculuk ve Sera) kapsamındaki projeler ile Genel bütçe Kaynaklı (Damızlık Koyunculuk, Damızlık Sığır, Besi Sığırcılığı, Mandacılık, Seracılık, Mantarcılık, Arıcılık ) projeleri uygulayacak kooperatiflerine yapılacak işletme binası için en az 350 m2 büyüklüğünde bir arsa gerektiğinden bahisle, bu amaçla kullanılmak üzere arsa tahsis edilmesi talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14.maddesinin (a) fıkrası “meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır” “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (a) fıkrasında da “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” Hükmüne amirdir.

Buradan hareketle Belediyemizce de; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun Geçici 2.maddesi gereğince köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülen ve Belediyemize bağlanan ve aynı madde gereğince malvarlıkları Belediyemize intikal eden Karataş, Yakupabdal, Mühye, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Yayla ve Karahasanlı mahallelerinin sahip bulunduğu, atıl vaziyette bulunan mera, tarım, yer altı ve yerüstü kaynak potansiyelinin; Ankara’nın ve Çankaya’nın ekolojik olarak ihtiyacını karşılayacak olan tarım ve hayvancılık ürünlerini geliştirmek, bu bölgede başlatılacak bu projelerle diğer bölgelere örnek teşkil edecek örgütlü çalışmayı teşvik etmek amacıyla Sınırlı Sorumlu Karahasanlı Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Yayla Mahalleleri Tarımsal Kalkınma kooperatifinin yukarıda anlatılan projelerine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 01.02.2011 sayılı Kooperatif Projelerinin Uygulama Esasları konulu 2011/2 sayılı Genelgelerinde “Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi” ne yapacakları destek kapsamında zorunlu çalışma bölgesi sınırı içerisinde bina yapabilecek büyüklükte arsa/arazi temin etmesi; bu mümkün olmadığı takdirde kiralama ihtiyacına binaen yapılan talebinin değerlendirmede; Karahasanlı mahallesinde bulunan 1155 m2 yüzölçümlü 185 parselin belirtilen amaçla tahsis edilmesinin uygun olabileceği düşünülmektedir.

KARAR NO : 692                        09 EYLÜL 2011

Bu hususla ilgili olarak yapılan incelemede;
5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesi (h) fıkrası “mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediye ve Mücavir alan içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek” hükmüne;
Yine aynı yasanın “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18.maddesi (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmüne amirdir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde;
Belediyemizin kent/kır projesi kapsamında; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine katkı sunulması bakımından, Karahasanlı mahallesi 1155 yüzölçümlü 185 parselin, sınırlı Sorumlu Karahasanlı Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar Yayla Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine; yukarıda belirtilen projeleri kapsamında kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesinin  (a) fıkrası “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yine aynı Kanununun 15.maddesinin (h) bendi, 18.maddesinin (e) bendi hükümleri gereği, 25 yıl süre ile bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi ve işbirliği, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler hakkında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından gerekli onay alınarak işlem yapılmak üzere Başkanlık Makamı ve Encümene yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Belediyemizin Kent-Kır Projesi kapsamında belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine katkı sunulması bakımından, Karahasanlı Mahallesi 1155 m² yüzölçümlü 185 parselin, Sınırlı Sorumlu Karahasanlı, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Yayla Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine; belirtilen projeler kapsamında kullanılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesinin (a) fıkrası “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (e) bendi hükümleri gereği, 25 yıl süre ile bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi ve işbirliği, protokol dahil diğer konularda yapılacak işlemler için 5393 Sayılı Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından gerekli onay alınarak işlem yapılmak üzere Başkanlık Makamı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

MeclisBaşkanı                                   Katip                                             Katip                                                                                               H.BülentTANIK                             Belma KALAÇ                               Sabriye FEYZİOĞLU


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 631                        06 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Kore’de Savaşanlar Derneğinin düzenleyeceği “Gazileri Anma” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 18 Eylül 2011 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 916 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2011 gün ve 2246 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
İLGİ: Kore’de Savaşanlar Derneği’nin 01.08.2011 gün ve 2191 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle 18 Eylül Pazar günü, “Gazileri Anma” etkinliği yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 18 Eylül 2011 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Kore’de Savaşanlar Derneğinin düzenleyeceği “Gazileri Anma” etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 18 Eylül 2011 tarihinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

MeclisBaşkanı                               Katip                                            Katip                                              H.Bülent TANIK                  Sabriye FEYZİOĞLU                           Erdoğan TENÇ


             T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 657                              07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Mülkiyeti Belediyemize ait 1176 ada 2 parsel içerisinde bulunan Maltepe otopark alanının, Çankaya Otopark İşletmesi tarafından işletilmesi hakkında Hukuk Komisyonunun 11.08.2011 gün ve 6 sayılı raporu, Belediye meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 591 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Mülkiyeti Belediyemize ait 1176 ada 2 parsel içerisinde bulunan Maltepe otopark alanının, Çankaya Otopark İşletmesi tarafından işletilmesi hakkında İşletme Müdürlüğü’nün 22.07.2011 gün ve 581 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) İşletme Müdürlüğünün 22.07.2011 gün ve 581 sayılı Başkanlık Olur’ yazı metni;

“ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 71. maddesi uyarınca; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden 25.04.2011 tarih ve B050MAH0010300 sayılı yazı ile “faaliyet alanına belediyemizce işletilen tüm otoparkların dâhil edilebilmesi” için gerekli izin alınmıştır.
        
Bu bağlamda, mülkiyet belediyemize ait, imarın 1176 ada 2 parseli üzerinde bulunan ve daha önce otopark olarak kullanılan alan, Başkanlık Makamının 07.07.2011 tarih ve 2148 sayılı Olurları ile otopark olarak işletmek üzere Müdürlüğümüze devredilmiştir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde bahse konu olan alanın Müdürlüğümüze bağlı Çankaya Otopark İşletmesi tarafından işletilmesi hususunda Belediye Meclisimizce karar alınmak üzere yazımız ve eklerini YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE havalesini Olur’larınıza arz ederim. “

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 591 sayılı ara kararı;

Mülkiyeti belediyemize ait 1176 ada 2 parsel içerisinde bulunan Maltepe otopark alanının, Çankaya Otopark İşletmesi tarafından işletilmesi hakkında İşletme Müdürlüğü’nün 22.07.2011 gün ve 581 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 591 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Mülkiyeti Belediyemize ait 1176 ada 2 parsel içerisinde bulunan Maltepe otopark alanının, Çankaya Otopark İşletmesi tarafından işletilmesi ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde aynen kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 664                           08 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesine bağlı olarak çalışacak olan Maltepe Açık Otoparkında uygulanacak ücret tarifesi hakkında Tarifeler Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 5 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2011 gün ve 588 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesine bağlı olarak çalışacak olan Maltepe Açık Otoparkında uygulanacak ücret tarifesi hakkında İşletme Müdürlüğü’nün 22.07.2011 gün ve 580 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;

a) İşletme Müdürlüğünün 22.07.2011 gün ve 580 sayılı Başkanlık Olur’ yazı metni;
“ İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 5393 sayılı yasanın 71. maddesi kapsamında Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesi kurulması izni 25.04.2011 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanmıştır. Alınan belge Çankaya Belediyesi sınırları içerisindeki bütün Otoparkları kapsamaktadır.

Mülkiyeti Belediyemize ait İmarın 1176 ada 2 nolu parseli üzerinde bulunan Maltepe, Şehit Gönenç Caddesi üzerinde bulunan boş alanın İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde, Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesi’ne bağlı olarak 07:30 – 23.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi planlanmaktadır.
Maltepe Açık Otoparkında uygulanması planlanan tarife ücretleri;
               -         2 Saatlik                            3.00.-TL
               -         4 Saatlik                            4.50.-TL
               -         8 Saatlik                            5.00.-TL
               -         12 Saatlik                          7.00.-TL
               -         1 Aylık                              100.00.-TL (Abonelik ile)
               -         3 Aylık                              270.00.-TL (Abonelik ile)
               -         6 Aylık                              450.00.-TL (Abonelik ile)
               -         1 Yıllık                              850.00.-TL (Abonelik ile)
Ücret alınması ve Abonelere Manyetik kart verilmesi düşünülmektedir.   

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, “Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesi”ne bağlı Maltepe Açık Otoparkında 07 Haziran 2010 tarih ve 463 sayılı Belediye Meclis kararının uygulanması hususunu Olur’larınıza arz ederim. “

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 03 Ağustos 2011 gün ve 588 sayılı ara kararı;
Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesine bağlı olarak çalışacak olan Maltepe Açık Otoparkında uygulanacak ücret tarifesi hakkında İşletme Müdürlüğü’nün 22.07.2011 gün ve 580 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 03.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 03.08.2011 gün ve 588 sayılı ara kararı ve yazı metni incelendi; Çankaya Belediyesi Otopark İşletmesine bağlı olarak çalışacak olan Maltepe Açık Otoparkında uygulanacak ücret tarifesinde, 07 Haziran 2010 tarih ve 463 sayılı Belediye Meclis kararının uygulanması ile ilgili olarak hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde aynen kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 690                        09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Mimarlar Derneğinin düzenleyeceği konferans ve sergi etkinliğinin Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 7, 10 ve 16 Ekim 2011 tarihlerinde ortaklaşa programlanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08.09.2011 gün ve 2335 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08.09.2011 gün ve 2335 gün ve sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ:  Mimarlar Derneği’nin 05.09.2011 tarih ve 2451 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; “Mimarlar Derneği’nin konferans ve sergi etkinlikleri yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonunun 07 Ekim 2011 tarihinde ve B Galerinin 10 Ekim-16 Ekim 2011 tarihleri arasında ortak etkinlik olarak programlanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Mimarlar Derneğinin düzenleyeceği konferans ve sergi etkinliğinin Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 7, 10 ve 16 Ekim 2011 tarihlerinde ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                                  Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Sabriye Feyzioğlu            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 670                            08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -

Çankaya bölgesindeki muhtarlar için Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi hakkında Turizm ile Sosyal İşler Komisyonlarının 18.08.2011 gün ve 6 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 593 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Çankaya bölgesindeki muhtarlar için Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Çankaya bölgesinde bulunan muhtarlar için Çanakkale’ye bir gezi düzenlenmesini öneriyoruz.  ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 593 sayılı ara kararı;

Çankaya bölgesindeki muhtarlar için Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Turizm ile Sosyal İşler Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 593 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Çankaya bölgesindeki muhtarlar için Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Başkanlık Makamınca gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 658                              07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Belediyemiz ve ODTÜ Mezunları Derneğine ait alanlarda sportif amaçlı alt yapı çalışmaları ve spor organizasyonları yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Hukuk ile Gençlik ve Spor Komisyonlarının 19.08.2011 gün ve 6 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 01 Ağustos 2011 gün ve 557 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Belediyemiz ve ODTÜ Mezunları Derneğine ait alanlarda sportif amaçlı alt yapı çalışmaları ve spor organizasyonları yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 28.07.2011 gün ve 823 sayılı yazısı ve dosya içeriği incelendi;
a) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.07.2011 gün ve 1754 sayılı Başkanlık Olur’ yazı metni;
“ İlgi: 11.05.2011 tarih ve 2011.01.772 sayılı yazı,
İlgi yazıda ODTÜ Mezunları Derneği tarafından, yaşlanan kent nüfusunun sağlıklı kalabilmesine yönelik olarak mülkiyeti Derneklerine ya da Belediyemize ait uygun alanlarda, Çankaya halkına spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile spor organizasyonları yapılması istenmektedir. Söz konusu istemin Belediyemiz ile anılan Dernek arasındaki işbirliği bağlamında, Belediye Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

Belediyemiz ve/veya ODTÜ Mezunları Derneğine ait alanlarda sportif amaçlı alt yapı çalışmaları ve spor organizasyonları yapılabilmesi anlamında Başkanlık Makamına yetki verilmesinin uygun olabileceği düşünülmektedir. Yukarıda açıklanan isteğin, Belediye Meclisimizce görüşülerek karar alınabilmesi hususunu Olur’larınıza sunar, yazımız ve eklerinin gereği yapılmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim. “
b) Çankaya Belediye Meclisimizin 01 Ağustos 2011 gün ve 557 sayılı ara kararı;
Belediyemiz ve ODTÜ Mezunları Derneğine ait alanlarda sportif amaçlı alt yapı çalışmaları ve spor organizasyonları yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Başkanlık Makamının 28.07.2011 gün ve 823 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 01.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program ile Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 01.08.2011 gün ve 557 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Belediyemiz ve ODTÜ Mezunları Derneğine ait alanlarda sportif amaçlı alt yapı çalışmaları ve spor organizasyonları yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili olarak müdürlük teklifinin 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde aynen kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 663                              08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -

ONLINE Eğitim Programı satın alınarak, ihtiyaç sahiplerinin faydalandırılmalarının sağlanmasına ilişkin Eğitim ile Bütçe Plan ve Program Komisyonlarının 12.08.2011 gün ve 5 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 596 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan ONLINE Eğitim Programı satın alınarak, ihtiyaç sahiplerinin faydalandırılmalarının sağlanmasına ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Ülkemizde okullarda verilen eğitim özellikle devlet okullarından verilen eğitim yeterli görülmemekte, velilerce bunun üstüne dershanelerden, dergilerden yardım alınmakta ve hızla yayılan ONLINE Eğitim isimli yöntemler satın alınmaktadır. Ekonomik durumu uygun olanlar bundan yararlanmakta, özellikle daha fakir ailelerin çocukları bu fırsattan yararlanamamaktadırlar. İşte eğitimde fırsat eşitliği bir kez daha kapitalizmle, para ile bozulmaktadır.

Özel okullar tatillerde öğrenciyi desteklemek amaçlı biraz da eğlenceli bir tarz ile ONLİNE eğitim yöntemini kullanmaktadırlar.

ONLİNE eğitim, öğrenciye verilecek bir şifre ile kullandırılabilmektedir. Artık bilgisayarı olmayan ev yok gibidir. Gerekirse bilgisayar imkanı da sağlanmalıdır.

İşte bu cümlelerden hareketle, bir ONLİNE eğitim programı satın alınmasını, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesini, onlara verilecek şifrelerle bu imkandan faydalandırılmalarını öneriyoruz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 596 sayılı ara kararı;

ONLINE Eğitim Programı satın alınarak, ihtiyaç sahiplerinin faydalandırılmalarının sağlanmasına ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program ile Eğitim Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 596 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; ONLINE Eğitim Programı satın alınarak, ihtiyaç sahiplerinin faydalandırılmalarının sağlanması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce ortaklaşa bir çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.
Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


            T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 668                              08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -

Sağlıklı Nesil Danışmanlık Merkezleri kurulmasına ilişkin Sağlık ile Sosyal İşler Komisyonlarının 18.08.2011 gün ve 3 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2011 gün ve 604 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Sağlıklı Nesil Danışmanlık Merkezleri kurulmasına ilişkin önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Hastane işletmek ve toplum sağlığına katkıda bulunmak Belediyeler açısından neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Belediyemizin Sağlık Müdürlüğü bulunmakta, ancak anılan nedenle bu hizmeti verememekteyiz. İmkânlar ölçüsünde aşağıda açıklandığı üzere danışmanlık merkezleri oluşturulabilir.

HAMİLELİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

Hamileliğin çeşitli evreleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme, hangi aşamada hangi testlerin yapılması gerektiği, diğer yandan İstenmeyen hamilelik, hamileliğin sonlandırılması ile ilgili haklar/yasaklar, gibi daha birçok konuda, ekonomik sıkıntısı bulunan ilçe sakinlerine yardımcı olabilecek,onlara haklarını, bütün yardım ve destek imkanlarını içeren bilgileri vermek için HAMİLELİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’NİN kurulması,

ÇOCUK GELİŞİMİ DANIŞMANLIK MERKEZİ

Çocuklarının gelişmesi ile ilgili endişeli olan, beslenme alışkanlığı, boy ve kilosunu, aşılarını takip edebileceği veya çocuğunda (0-6 yaş arası) bir engel veya gelişmesinde göze çarpan bir farklılık tespit edilmiş ise ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin başvurabileceği, onların yöntem konusunda doğru yönlendirebileceği, ÇOCUK GELİŞİMİ DANIŞMANLIK MERKEZİ’NİN kurulması,

ENFEKSİYONA KARŞI KORUMA DANIŞMA MERKEZİ

Cinsel yoldan ve diğer yollardan bulaşan hastalıklar
Zührevi hastalıklar özellikle korunmasız (prezervatifsiz) cinsel ilişki ile bulaşabilen hastalıklar, Hepatitler (Hepatit B ve C) ve HIV (AIDS virüsü) gibi hastalıklara bulaşabilme riskini taşıyan insanlar/gruplar için danışmanlık,

Grip Enfeksiyonun Türleri
Çeşitli dönemlerde çeşitli isimlerle çıkan ve çoğu zaman ölümcül sonuçları olan grip enfeksiyonu hakkında danışmanlık,

Tüberküloz / Verem (Tbc)
Bir enfeksiyon hastalığı olan, bulaşıcı olan tüberküloz hakkında danışmanlık yapmak, hastalığın bulaştığı insanların ve bu enfeksiyondan dolayı hastalanan kişilerin kontağa geçtikleri insanları tespit etmek, kaynağı bulmak ve hastalığın yayılmasını engellemek ile ilgili görevler, Diğer enfeksiyon türlerinde ihtiyaç sahiplerine danışmanlık hizmeti verebilecek ENFEKSİYONA KARŞI KORUMA DANIŞMA MERKEZİ’NİN kurulması,

KARAR NO : 668                             08 EYLÜL 2011

SOSYALPSİKİYATRİK DANIŞMA MERKEZİ

Ruhsal sorunları ve psikolojik rahatsızlıkları olan insanlara, bu insanların akrabalarına, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına çeşitli destekleme ve yardım imkanlarının sunulabileceği, gerek danışmanlık odalarında görüşmeler ile gerekse, ev ziyaretleri yaparak hizmet sunulabilecek  SOSYALPSİKİYATRİK DANIŞMA MERKEZİ’NİN kurulmasını öneriyoruz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2011 gün ve 604 sayılı ara kararı;

Sağlıklı Nesil Danışmanlık Merkezleri kurulmasına ilişkin önerge, Belediye Meclisimizin 05.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Sağlık ile Sosyal İşler Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05.08.2011 gün ve 604 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Sağlıklı Nesil Danışmanlık Merkezleri kurulması ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 667                        08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -

İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir sokağa küçük üretim dükkanları yapılarak, el sanatlarıyla meşgul seyyar satıcılara iş imkanı sağlanması hakkında Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonunun 19.08.2011 gün ve 4 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2011 gün ve 603 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olan İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir sokağa küçük üretim dükkanları yapılarak, el sanatlarıyla meşgul seyyar satıcılara iş imkanı sağlanması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Ankara’da seyyar satıcılık yapan ancak geçimini el sanatları yaparak geçiren seyyarlara hem iş imkanı yaratmak, hem el sanatları üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun bir sokağa küçük üretim dükkanları yapılması konusunu arz ederim. “

Çankaya Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2011 gün ve 603 sayılı ara kararı;

İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir sokağa küçük üretim dükkanları yapılarak, el sanatlarıyla meşgul seyyar satıcılara iş imkanı sağlanması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 05.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Esnaf ve Tüketici Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 05.08.2011 gün ve 603 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; İlçemiz sınırları içerisinde uygun bir sokağa küçük üretim dükkanları yapılarak, el sanatlarıyla meşgul seyyar satıcılara iş imkanı sağlanması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Başkanlık Makamınca gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


            T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 694                                 09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Sancak Mahallesi, Kahire Caddesi ile Doğukent Caddesi kesişiminde yer alan parkımıza “Tahrir Meydanı Parkı” isminin verilmesi hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 2063 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 09.09.2011 gün ve 2063   sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“İLGİ: 07.09.2011 tarih ve B.06.0.KİG.4.0.0-871.00-2011/8917781 sayılı Dışişleri Bakanlığı yazısı ve eki Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Nota’sı;
Dışişleri Bakanlığına Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından sunulan Nota’da, Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan bir parka “Tahrir Meydanı Parkı” ismi verilmesi önerilmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Sancak Mahallesi, Kahire Caddesi ile Doğukent Caddesi kesişiminde yer alan parkımıza “Tahrir Meydanı Parkı” ismi verilmesi uygun görülmüştür.

Makamınızca da uygun görüldüğü bahse konu parka “Tahrir Meydanı Parkı” isminin verilmesi konusunda, Belediye Meclisinde karar alınması için yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini OLUR’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Sancak Mahallesi, Kahire Caddesi ile Doğukent Caddesi kesişiminde yer alan parkımıza “Tahrir Meydanı Parkı” isminin verilmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                              Kâtip                                       Kâtip                                      H.Bülent TANIK                           Sabriye FEYZİOĞLU                           Belma KALAÇ


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 684                        09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Tunceli İli Ovacık Belediyesine, Belediyemiz Meclis Üyeleri ile birlikte teknik gezi düzenlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2291 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2291 gün ve sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
“Çankaya Belediyesi konumu itibarı ile yurtiçi veya yurtdışı ilişkilerin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği bir ilçedir. Bu noktada, yerel yönetimler alanında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve “Yeni Toplumcu Belediyecilik” anlayışı içinde, Tunceli İli Ovacık Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasının, imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 sayılı yasa gereği Belediye Meclisimizin 04.07.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karara bağlanmıştır.
 Makamınızca uygun bulunması halinde; 2011 yılı Eylül ayı içerisinde Tunceli İli Ovacık Belediyesine Belediyemiz tarafından 04.07.2011 tarihli Belediye Meclisimizin Olur’u gereği Meclis üyelerimizle birlikte teknik gezi düzenlenmesi düşünülmekte olup, gezi giderlerinin Müdürlüğümüzün ilgili kaleminden karşılanması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.”
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Tunceli İli Ovacık Belediyesine, Belediyemiz Meclis Üyeleri ile birlikte teknik gezi düzenlenmesi hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin Meclis Başkanı H.Bülent TANIK’ın; “Koşulların elverdiği uygun bir zamanda gezinin düzenlenmesi” şeklindeki ilave önerisiyle aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                                 Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Sabriye Feyzioğlu            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 628                        05 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Türk Tabipler Birliğinin “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık” konulu Uluslararası konferans kapsamında düzenleyeceği “Muzaffer ORUÇOĞLU” resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 29 Eylül - 26 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında Başkanlık Makamının 26.08.2011 gün ve 914 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2011 gün ve 2244 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
İLGİ: Türk Tabipler Birliği’nin 12.08.2011 gün ve 2344 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık” konulu Uluslararası konferans kapsamında “Muzaffer ORUÇOĞLU” resim sergisi yapılmak istenildiğinden bahisle; söz konusu etkinlik için Belediyemiz katkıları talep edilmektedir.

Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; 29 Eylül-26 Ekim 2011 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi A Galerisinin ortak etkinlik olarak programlanması ve ilgili sanatçının eserlerinin sergilenmesine yönelik tüm harcamaların Müdürlüğümüz bütçe olanakları çerçevesinde karşılanması konusunda Belediye Meclisimizce karar alınması için yazımız ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini Olur’larınıza arz ederim.
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Türk Tabipler Birliğinin “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık” konulu Uluslararası konferans kapsamında düzenleyeceği “Muzaffer ORUÇOĞLU” resim sergisi etkinliğinin, Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Merkezinde 29 Eylül - 26 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                      Sabriye Feyzioğlu           Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 672                        08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R  -

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yeni orman alanlarının belirlenerek, ormana dönüştürülmeleri hakkında Emlak ile Çevre Komisyonlarının 12.08.2011 gün ve 5 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 595 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yeni orman alanlarının belirlenerek, ormana dönüştürülmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Bilindiği gibi, ODTÜ Ormanları diye bilinen ve çam ağaçlarından oluşan alanlar, yıllar önce ağaçlandırmak suretiyle sonradan oluşturulmuştur. Ankara ve ilçemizde bu orman nefes almamızı sağlamaktadır.

Daha önce köy olup ilçemize katılan ilçemizin yeni mahallelerinin sınırları içerisindeki yeni orman alanlarının belirlenerek ormana dönüştürülmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılmasını öneriyoruz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 595 sayılı ara kararı;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yeni orman alanlarının belirlenerek, ormana dönüştürülmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Emlak ile Çevre Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 595 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi;  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yeni orman alanlarının belirlenerek, ormana dönüştürülmesi ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Emlak ve İstimlak ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 683                        09 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonunun düzenleyeceği “Konser” etkinliğinin Belediyemiz Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonunda 08 Ekim 2011 tarihinde programlanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2292 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşimde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H. Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.08.2011 gün ve 2292 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;
İLGİ: 16.08.2011 tarih ve 2 sayılı dilekçesi
İlgide kayıtlı dilekçede; “Yozgat Demokrat Dernekler federasyonu olarak, hemşerilerinin birlik ve beraberliklerini sağlamak ve dayanışmayı arttırmak amaçlı, 08 Ekim 2011 tarihinde “Konser” etkinliği için Çankaya Belediyesi Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu talep edilmektedir.

Söz konusu talep Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup Belediyemiz kurumsal desteği kapsamında işbirliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; 08 Ekim 2011 tarihinde düzenlenecek olan “Konser” etkinliği kapsamında Çankaya Belediyesi Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenmesi hususunu Belediye Meclisinde görüşülmek üzere, Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini gereği için Olur’larınıza arz ederim.
İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi; Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonunun düzenleyeceği “Konser” etkinliğinin Belediyemiz Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonunda 08 Ekim 2011 tarihinde programlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 09.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Sabriye Feyzioğlu            Erdoğan TENÇ
 


           T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 660                        07 EYLÜL 2011

-  K  A  R  A  R  -

Karanfil, Yüksel, Konur bölgesinde kangren haline gelen seyyarlarla ilgili başlatılan çalışma sonucu Belediyemiz Zabıta personeline birer maaş ikramiye verilmesi hakkında Bütçe Plan ve Program Komisyonunun 11.08.2011 gün ve 9 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 598 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Karanfil, Yüksel, Konur bölgesinde kangren haline gelen seyyarlarla ilgili başlatılan çalışma sonucu Belediyemiz Zabıta personeline birer maaş ikramiye verilmesi hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ Karanfil, Yüksel, Konur bölgesi yıllardır kangren haline gelen seyyarlarla ilgili Belediye Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucu bölgemizin en önemli sorunlarından birinin yerine getirilmesi çok önemli bir husus olmuş, zabıtaların sayılarının az ve yetersiz olmasının dışında yaş ortalamasının da yüksek olmasını göz önüne alırsak ciddi bir sorunun üstesinden geldikleri için birer maaş ikramiye verilmesi ve zabıtaya yardımcı eleman alınması hususunun çabuklaştırılmasını yüce meclisimizden arz ve talep etmekteyiz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 598 sayılı ara kararı;

Karanfil, Yüksel, Konur bölgesinde kangren haline gelen seyyarlarla ilgili başlatılan çalışma sonucu Belediyemiz Zabıta personeline birer maaş ikramiye verilmesi hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Bütçe Plan ve Program Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi. ”
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 598 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Karanfil, Yüksel, Konur bölgesinde kangren haline gelen seyyarlarla ilgili başlatılan çalışma sonucu Belediyemiz Zabıta personeline birer maaş ikramiye verilmesi ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde “fiilen Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personele ikramiyenin verilmesi” şeklinde ilave öneriyle kabulüne komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ
 


          T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 671                             08 EYLÜL 2011
 
-  K  A  R  A  R
  -

Zihinsel engelli çocukların eğitilmesi amacıyla ZİÇEV Vakfı ile işbirliği yapılması hakkında Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonlarının 19.08.2011 gün ve 5 sayılı müşterek raporu, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediye Meclisinin 04 Ağustos 2011 gün ve 594 sayılı ara kararı ile komisyonumuza sevk olunan Zihinsel Engelli çocukların eğitilmesi amacıyla ZİÇEV Vakfı ile işbirliği yapılması hakkında önerge ve dosya içeriği incelendi;

a) Bir grup Belediye Meclis Üyesinin vermiş olduğu önerge metni;

“ İlçemizde zihinsel engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmayan, onları eve bağımlı bir halde tolumdan soyutlayan aileler bulunmaktadır.

Bu tür aileleri tespit ederek bilinçlendiren, zihinsel engelli çocukların kendi durumlarına uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla yararlı çalışmalarda ve hizmetlerde bulunan ZİÇEV Vakfıyla Belediyemizin işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamasını ve uygulamasını öneriyoruz. ” 

b) Çankaya Belediye Meclisimizin 04 Ağustos 2011 gün ve 594 sayılı ara kararı;

Zihinsel engelli çocukların eğitilmesi amacıyla ZİÇEV Vakfı ile işbirliği yapılması hakkında önerge, Belediye Meclisimizin 04.08.2011 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; konunun incelenmek üzere Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müştereken havalesine oybirliğiyle karar verildi. 
şeklindedir.

SONUÇ ve KARAR : Çankaya Belediye Meclisinin 04.08.2011 gün ve 594 sayılı ara kararı ve önerge metni incelendi; Zihinsel engelli çocukların eğitilmesi amacıyla ZİÇEV Vakfı ile işbirliği yapılması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Yasa çerçevesinde ve bütçe olanakları dahilinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimimizce gerekli çalışmanın yapılmasına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Raporumuz Belediye Meclisinin değerlendirmesine saygıyla sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 08.09.2011 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.


Meclis Başkanı                                              Kâtip                           Kâtip
H.Bülent TANIK                                        Belma KALAÇ            Erdoğan TENÇ


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş